Hotărârea nr. 2/2016

Hotărârea 2/2016 - Aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare, pe anul 2015.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare, pe anul 2015

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare, pe anul 2015 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 2759 din 05.01.2016 al Direcției economice, prin care se propune aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare, pe anul 2015;

Având în vedere avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 4075/18.12.2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2015;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 4 lit. a, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare, pe anul 2015, cu suma de 91.061.810,51 lei.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică.


Nr. 2 din 11 ianuarie 2016 ( Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)