Hotărârea nr. 199/2016

Hotărârea 199/2016 - Modificarea Hotărârârii nr. 66/2015 (constituirea unei comisii pentru negocierea preţului de cumpărare, prin exercitarea dreptului de preemţiune al Municipiului Cluj-Napoca, a imobilelor-monument istoric)


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire hală metalică și birouri P+E parțial Calea Someșeni nr. 34

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -construire hală metalică și birouri, P+E parțial, Calea Someșeni nr. 34 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 116814 din 26.04.2012 al Direcției urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire hală metalică și birouri. P+E parțial. Calea Someșeni nr. 34, beneficiari: Toader George Vlad și S.C. Hale Vest S.R.L.;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 38683/159 din 15.02.2012. avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire hală metalică și birouri. P+E parțial, Calea Someșeni nr. 34, beneficiari: Toader George Vlad și S.C. Hale Vest S.R.L., pentru modificarea documentației P.U.D. - Hală și birouri, P+E parțial, beneficiară; S.C. Hale Vest S.R.L., Calea Someșeni, aprobat prin Hotărârea nr. 658/2007.

Prin P.U.D., se aprobă amplasarea a două clădiri P+E parțial, cuplate, cu destinația de spații de depozitare, producție și birouri. Amplasarea clădirilor va fi făcută în retragere min. 10 m. de la Calea Someșeni și la min. 6 m. față de limitele laterale. Față de limita posterioară va fi păstrată distanța de min. 6 m. Accesul pietonal și auto se va realiza din Calea Someșeni. Parcarea autovehiculelor va fi făcută în incintă.

Indicii de ocupare a terenului vor fi înscriși în valorile maxim admise pentru zona de încadrare UTR = CB3: POT max. = 80% și CUT max. = 2.4.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G., dar nu mai mult de un an de la aprobare.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr. 199 din 8 mai 2012

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)