Hotărârea nr. 198/2016

Hotărârea 198/2016 - Aprobarea Planului Urbanistic Zonal str. Borhanciului – pentru construire locuinţe cu regim redus de înălţime

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu case de vacanță D+P+E, zona str. D. D. Roșea - est

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu case de vacanță D+P+E, zona str. D. D. Roșea - est - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 72983 din 26.04.2012 al Direcției urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - case de vacanță D+P+E, zona str. D. D. Roșea - est, beneficiari: Fornade Teodora și asociații;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 152397/1095 din 12.10.2011, avizele organismelor teritorile interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - case de vacanță D+P+E, zona str. D. D. Roșea - est, beneficiari: Fornade Teodora și asociații, pentru realizarea unor case de vacanță pe parcele proprietate particulară.

Parcelele au accesul din drumul aflat în coproprietate, trasat central, propus pentru regularizare la 6 m. carosabil + trotuar de un metru pe latura sudică.

Amplasarea construcțiilor va fi făcută respectând retragerile minime de 5 m. de la limita spre stradă și cea posterioară și de min. 3 m., dinspre limitele laterale. Fiecare parcelă are acces direct, iar parcarea auto va fi rezolvată în fiecare incintă.

Indicii de ocupare a terenului vor fi înscriși în valorile maxim admise pentru zona de încadrare UTR 11: POT max. = 20% și CUT max. = 0,4.

în vederea autorizării, va fi prezentată dezmembrarea topo și înscrierea cu titlu de „drum” a suprafeței de teren necesare pentru trasarea aleii.

Art. 2. - Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G., dar nu mai mult de un an de la aprobare.

Art. 3. - Se atribuie aleii studiate denumirea "Aleea Dariu Pop".

Art. 4. - Se aprobă încadrarea Aleii Dariu Pop în zona fiscală "D".

Art. 5. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

PREȘEDJN'fșȚjE ȘEDINȚĂ.

alentin Gliga


Nr. 198 din 8 mai 2012

(Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi)


\CW4RASEMNEAZĂ:

Ș^Rgttirul municipiului,

Țărmure