Hotărârea nr. 197/2016

Hotărârea 197/2016 - Aprobarea Planului Urbanistic Zonal str. Fagului intersecţie cu str. Trifoiului


CONSILIUL LOCALAL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2013, pentru sărbătorirea maestrului Dumitru Fărcaș, cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca, la împlinirea vârstei de 75 de ani, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2013, pentru sărbătorirea maestrului Dumitru Fărcaș, cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca, la împlinirea vârstei de 75 de ani, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 109652/42/01.04.2013 al Direcției Comunicare, relații publice și turism prin care se propune alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2013, pentru sărbătorirea maestrului Dumitru Fărcaș, cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca, la împlinirea vârstei de 75 de ani, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2013, pentru sărbătorirea maestrului Dumitru Fărcaș, cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca, la împlinirea vârstei de 75 de ani, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredmțeză Direcția economică, Direcția Comunicare, relații publice și turism.

Președinte de ședințșr L Jr. Csoma Bot

ContraseriTneNr. 197 din 9 aprilie 2013

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)


Secretarul municipiului, jr. Au rora^^gre '