Hotărârea nr. 196/2016

Hotărârea 196/2016 - Aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2016, pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2016, pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2016, pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr.144734 din 31.03.2016 al Direcției economice prin care se propune aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2016, pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate;

Reținând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr.339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2016;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 alin. 4 lit. a, 39 alin 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă rectficarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2016 pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate, conform Anexelor 1, 2A, 2A.5, 2A.6, 2A.7, 2A.8, 2A.9, 5G, 5G.2, 5G.3, 6 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre și cuprinde:

  • 1. Bugetul general - Venituri 962.495.705 lei:

  • - bugetul local al municipiului, în sumă de 890.329.478 lei;

  • - bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, în sumă de 98.932.052 lei.

  • 2. Bugetul general - Cheltuieli 1.127.000.653 lei:

  • - bugetul local al municipiului, în sumă de 1.035.040.478 lei;

  • - bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, în sumă de 118.726.000 lei.

  • 3. Excedentul anilor precedenți - bugetul local, în sumă de 144.711.000 lei.

  • 4. Excedentul anilor precedenți - bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, în sumă de 19.793.948 lei.

Art.2. Se aprobă finanțarea de bază pentru unitățile din învățământul general obligatoriu particular și confesional acreditat, precum și pentru învățământul profesional și liceal acreditat, particular și confesional din Municipiul Cluj-Napoca, conform Anexelor 2A.7, 2A.8, 2A.9.

Art.3 Se aprobă utilizarea excedentului anilor precedenți aferent bugetului local. în sumă de 144.711.000 lei, conform destinațiilor prevăzute în Anexa 6.

Art.4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al primarului și instituțiile publice subordonate.

Nr. 196 din 15 aprilie 2016 ( Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

Municipiul Cluj-Napoca


Anexa 1 la Hotărârea nr.196/2016

Direcția Economică


PROIECTUL BUGETULUI GENERAL RECTIFICAT PE ANUL 2016

lei

Nr.crt.

Denumire indicatori

Buget HCL

18/2016

Influențe

Proiect rectificare

Buget 2016

BUGETUL GENERAL - VENITURI

954.746.543

7.749.162

962.495.705

BUGETUL DE FUNCȚIONARE

759.467.543

7.749.162

767.216.705

BUGETUL DE DEZVOLTARE

195.279.000

0

195.279.000

BUGETUL GENERAL -CHELTUIELI

1.119.251.491

7.749.162

1.127.000.653

BUGETUL DE FUNCȚIONARE

767.539.491

7.749.162

775.288.653

BUGETUL DE DEZVOLTARE

351.712.000

0

351.712.000

BUGETUL GENERAL - VENITURI

954.746.543

7.749.162

962.495.705

1

2A BUGETUL LOCAL

882.936.491

7.392.987

890.329.478

2

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

98.732.052

200.000

98.932.052

3E învățământ

15.140.674

0

15.140.674

4F Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca

56.484.000

0

56.484.000

5G Casa municipală de cultură, Serviciul public pentru administrarea obiectivelor culturale, Cantina de ajutor social și pensiune, Serviciul public pentru administrarea parcărilor

27.107.378

200.000

27.307.378

Transferuri între bugete (se scad)

26.922.000

-156.175

26.765.825

BUGETUL GENERAL - CHELTUIELI

1.119.251.491

7.749.162

1.127.000.653

1

2A BUGETUL LOCAL

1.027.647.491

7.392.987

1.035.040.478

2

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

118.526.000

200.000

118.726.000

3E învățământ

17.281.000

0

17.281.000

4F Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca

60.824.000

0

60.824.000

5G Casa municipală de cultură, Serviciul public pentru administrarea obiectivelor culturale, Cantina de ajutor social și pensiune, Serviciul public pentru administrarea parcărilor

40.421.000

200.000

40.621.000

Transferuri între bugete (se scad)                           A

26.922.000

-156.175

26.765.825

Excedentul anilor precedenți             /                 *\

-164.504.948

0

-164.504.948

ANEXA 2 A la Hotărârea nr.196/2016

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

rOTAL VENITURI

1

00.01

882.936.491

7.392.987

890.329.478

MENITURI PROPRII

2

49.90

597.632.491

-4.408.513

593.223.978

. VENITURI CURENTE

3

00.02

787.020.491

7.158.865

794.179.356

A. VENITURI FISCALE

4

00.03

735.414.491

6.055.418

741.469.909

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

5

00.04

420.401.491

-6.245.380

414.156.111

A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

6

00.06

420.401.491

-6.245.380

414.156.111

Impozit pe venit

7

03.02

13.710.000

0

13.710.000

mpozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

8

03.02.18

13.710.000

0

13.710.000

Sote si sume defalcate din impozitul pe venit

9

04.02

406.691.491

-6.245.380

400.446.111

Sote defalcate din impozitul pe venit

10

04.02.01

402.866.491

-6.245.380

396.621.111

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

11

04.02.04

3.825.000

0

3.825.000

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

12

00.09

90.071.000

516.302

90.587.302

mpozite si taxe pe proprietate

13

07.02

90.071.000

516.302

90.587.302

mpozit pe clădiri

14

07.02.01

77.903.000

0

77.903.000

mpozit pe clădiri - PF

15

07.02.01.01

25.719.000

0

25.719.000

mpozit pe clădiri - PJ

16

07.02.01.02

52.184.000

0

52.184.000

mpozit pe terenuri

17

07.02.02

7.754.000

516.302

8.270.302

mpozit pe terenuri - PF

18

07.02.02.01

3.954.000

516.302

4.470.302

mpozit pe terenuri - PJ

19

07.02.02.02

3.331.000

0

3.331.000

mpozit pe terenurile extravilane

20

07.02.02.03

469.000

0

469.000

raxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de ti[wb'ru -=îl_ș^jug«ttul de stat = estante anii anteriori =                                                      /©    *

21

07.02.03

4.414.000

0

4.414.000

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII                       /                  \

22

00.10

223.424.000

11.784.496

235.208.496

Sume defalcate din TVA                                            /   (           \

23

11.02

189.388.000

11.777.000

201.165.000

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilorIdes^ntriafeat^lă niv^iLdjmunelor, craselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București                                         /■$ V/

24

11.02.02

188.705.000

49.000

188.754.000

L 1 V

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA ECONOMICA


BUGETUL LOCAL RECTIFICAT PE ANUL 2016


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale

25

11.02.06

683.000

0

683.000

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

26

11.02.09

0

11.728.000

11.728.000

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

27

12.02

1.067.000

0

1.067.000

Taxe hoteliere

28

12.02.07

1.067.000

0

1.067.000

Taxe pe servicii specifice

29

15.02

1.027.000

0

1.027.000

Impozit pe spectacole

30

15.02.01

536.000

0

536.000

Alte taxe pe servicii specifice

31

15.02.50

491.000

0

491.000

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

32

16.02

31.942.000

7.496

31.949.496

Taxa asupra mijloacelor de transport

33

16.02.02

23.788.000

0

23.788.000

Taxa asupra mijloacelor de transport - PF

34

16.02.02.01

13.789.000

0

13.789.000

Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ

35

16.02.02.02

9.999.000

0

9.999.000

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

36

16.02.03

8.154.000

0

8.154.000

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

37

16.02.50

0

7.496

7.496

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

38

00.11

1.518.000

0

1.518.000

Alte impozite si taxe fiscale

39

18.02

1.518.000

0

1.518.000

Alte impozite si taxe

40

18.02.50

1.518.000

0

1.518.000

C. VENITURI NEFISCALE

41

00.12

51.606.000

1.103.447

52.709.447

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

42

00.13

14.168.000

0

14.168.000

Venituri din proprietate

43

30.02

14.168.000

0

14.168.000

Venituri din concesiuni si închirieri

44

30.02.05

14.168.000

0

14.168.000

Alte venituri din concediuni si inchirieri de către instituțiile publice

45

30.02.05.30

14.168.000

0

14.168.000

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

46

00.14

37.438.000

1.103.447

38.541.447

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

47

33.02

12.516.000

0

12.516.000

Venituri din prestări de servicii

48

33.02.08

7.786.000

0

7.786.000

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor in crese

49

33.02.10

644.000

0

644.000

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

50

33.02.12

130.000

0

130.000

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

51

33.02.28

3.844.000

0

3.844.000

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

52

33.02.50

112.000

0

112.000

Venituri din taxe administrative, eliberări de permise

53

34.02

2.541.000

0

2.541.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Taxe extrajudiciare de timbru

54

34.02.02

2.541.000

0

2.541.000

Amenzi, penalitati si confiscări

55

35.02

12.327.000

0

12.327.000

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate conform dispozițiilor legale

56

35.02.01

12.180.000

0

12.180.000

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

57

35.02.01.02

12.180.000

0

12.180.000

Alte amenzi, penalitati si confiscări

58

35.02.50

147.000

0

147.000

Diverse venituri

59

36.02

10.054.000

1.078.947

11.132.947

Taxe speciale

60

36.02.06

9.695.000

0

9.695.000

Taxa de reabilitare termica

61

36.02.23

0

107.900

107.900

Sume provenite din finanțarea bugetara a anilor precedenti

62

36.02.32

0

791.669

791.669

Sume provenite din finanțarea bugetara a anilo rprecedenti, aferente secțiunii de dezvoltare

63

36.02.32.02

0

551.270

551.270

Sume provenite din finanțarea bugetara a anilorprecedenti, aferente secțiunii de funcționare

64

36.02.32.03

0

240.399

240.399

Alte venituri

65

36.02.50

359.000

179.378

538.378

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

66

37.02

0

24.500

24.500

Donații si sponsorizări

67

37.02.01

0

24.500

24.500

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

68

37.02.03

-98.606.000

893.292

-97.712.708

Varsaminte din secțiunea de funcționare

69

37.02.04

98.606.000

-893.292

97.712.708

II. VENITURI DIN CAPITAL

70

00.15

0

234.122

234.122

Venituri din valorificarea unor bunuri

71

39.02

0

234.122

234.122

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

72

39.02.03

0

2.383

2.383

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat

73

39.02.07

0

45.015

45.015

Depozite speciale pentru construcții de construinte

74

39.02.10

0

186.724

186.724

IV. SUBVENȚII

75

00.17

26.078.000

0

26.078.000

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

76

00.18

26.078.000

0

26.078.000

Subvenții de la bugetul de stat

77

42.02

26.078.000

0

26.078.000

A. De capital

78

26.000.000

0

26.000.000

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

79

42.02.20

26.000.000

0

26.000.000

B. Curente

80

78.000

0

78.000

Ajutor pentru incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni si combustibil petrolier

81

42.02.34

58.000

0

58.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

82

42.02.41

20.000

0

20.000

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate

83

45.02

69.838.000

0

69.838.000

Fondul European de Dezvoltare regionala

84

45.02.01

69.838.000

0

69.838.000

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

85

45.02.01.02

69.838.000

0

69.838.000

TOTAL CHELTUIELI

86

1.027.647.491

7.392.987

1.035.040.478

CHELTUIELI CURENTE

87

01

864.840.491

7.392.987

872.233.478

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

88

10

222.327.000

300.000

222.627.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

89

20

281.150.491

1.816.162

282.966.653

TITLUL III DOBÂNZI

90

30

24.000.000

0

24.000.000

Dobânzi aferente datoriei publice interne

91

30.01

24.000.000

0

24.000.000

TITLUL IV SUBVENȚII

92

40

31.000.000

0

31.000.000

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

93

40.03

31.000.000

0

31.000.000

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

94

50

3.000.000

0

3.000.000

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

95

50.04

3.000.000

0

3.000.000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

96

51

30.476.000

-206.175

30.269.825

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

97

55

40.790.000

5.483.000

46.273.000

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

98

56

147.060.000

0

147.060.000

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

99

57

71.442.000

0

71.442.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

100

58

2.887.000

0

2.887.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

101

59

10.708.000

0

10.708.000

Burse

102

59.01

10.708.000

0

10.708.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

103

70

144.828.000

0

144.828.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

104

71

135.032.000

0

135.032.000

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

105

72

9.796.000

0

9.796.000

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

106

81

17.979.000

0

17.979.000

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

107

50.02

137.574.491

566.162

138.140.653

Autoritati publice si acțiuni externe

108

51.02

104.026.491

566.162

104.592.653

CHELTUIELI CURENTE

109

01

78.071.491

566.162

78.637.653

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

110

10

28.000.000

0

28.000.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

111

20

50.071.491

566.162

50.637.653

CHELTUIELI DE CAPITAL

112

70

25.955.000

0

25.955.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

113

71

16.159.000

0

16.159.000

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

114

72

9.796.000

0

9.796.000

Din total capitol

Autoritati executive si legislative

115

51.02.01

104.026.491

566.162

104.592.653

Autoritati executive

116

51.02.01.03

104.026.491

566.162

104.592.653

Alte servicii publice generale

117

54.02

8.948.000

0

8.948.000

CHELTUIELI CURENTE

118

01

8.948.000

0

8.948.000

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

119

10

2.500.000

0

2.500.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

120

20

3.448.000

0

3.448.000

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

121

50

3.000.000

0

3.000.000

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

122

50.04

3.000.000

0

3.000.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

123

70

0

0

0

Din total capitol

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

124

54.02.05

3.000.000

0

3.000.000

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

125

54.02.10

3.848.000

0

3.848.000

Alte servicii publice generale

126

54.02.50

2.100.000

0

2.100.000

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

127

55.02

24.600.000

0

24.600.000

CHELTUIELI CURENTE

128

01

24.600.000

0

24.600.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

129

20

600.000

0

600.000

TITLUL III DOBÂNZI

130

30

24.000.000

0

24.000.000

Dobânzi aferente datoriei publice interne

131

30.01

24.000.000

0

24.000.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

132

70

0

0

0

Din total capitol

Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat

133

55.02.00

24.600.000

0

24.600.000

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

134

59.02

18.072.000

0

18.072.000

Ordine publica si siguranța naționala

135

61.02

18.072.000

0

18.072.000

CHELTUIELI CURENTE

136

01

17.372.000

0

17.372.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

137

10

11.300.000

0

11.300.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

138

20

6.072.000

0

6.072.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

139

70

700.000

0

700.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

140

71

700.000

0

700.000

Din total capitol

Ordine publica

141

61.02.03

17.472.000

0

17.472.000

Politie locala

142

61.02.03.04

17.472.000

0

17.472.000

Protecție civila si protecție contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

143

61.02.05

600.000

0

600.000

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

144

64.02

429.143.000

6.826.825

435.969.825

Invatamant

145

65.02

276.903.000

5.483.000

282.386.000

CHELTUIELI CURENTE

146

01

270.185.000

5.483.000

275.668.000

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

147

10

145.627.000

0

145.627.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

148

20

52.966.000

0

52.966.000

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

149

55

0

5.483.000

5.483.000

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

150

56

48.472.000

0

48.472.000

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

151

57

12.412.000

0

12.412.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

152

59

10.708.000

0

10.708.000

Burse

153

59.01

10.708.000

0

10.708.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

154

70

6.718.000

0

6.718.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

155

71

6.718.000

0

6.718.000

Din total capitol

Invatamant preșcolar si primar

156

65.02.03

39.567.000

0

39.567.000

Invatamant preșcolar

157

65.02.03.01

39.117.000

0

39.117.000

Invatamant primar

158

65.02.03.02

450.000

0

450.000

Invatamant secundar

159

65.02.04

183.959.000

0

183.959.000

Invatamant secundar inferior

160

65.02.04.01

40.591.000

0

40.591.000

Invatamant secundar superior

161

65.02.04.02

143.368.000

0

143.368.000

Servicii auxiliare pentru educație

162

65.02.11

2.605.000

0

2.605.000

Internate si cantine pentru elevi

163

65.02.11.03

2.605.000

0

2.605.000

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

164

65.02.50

50.772.000

5.483.000

56.255.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Sanatate

165

66.02

28.291.000

0

28.291.000

CHELTUIELI CURENTE

166

01

27.661.000

0

27.661.000

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

167

10

8.100.000

0

8.100.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

168

20

661.000

0

661.000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

169

51

16.000.000

0

16.000 000

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

170

56

2.900.000

0

2.900.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

171

70

630.000

0

630.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

172

71

630.000

0

630.000

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

173

66.02.06

19.400.000

0

19.400.000

Spitale generale

174

66.02.06.01

19.400.000

0

19.400.000

Servicii de sanatate publica

175

66.02.08

8.891.000

0

8.891.000

Cultura, recreere si religie

176

67.02

45.440.000

200.000

45.640.000

CHELTUIELI CURENTE

177

01

27.386.000

200.000

27.586.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

178

20

25.000.000

0

25.000.000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

179

51

2.386.000

200.000

2.586.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

180

70

6.895.000

0

6.895.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

181

71

6.895.000

0

6.895.000

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

182

81

11.159.000

0

11.159.000

Din total capitol

Servicii culturale

183

67.02.03

815.000

0

815.000

Case de cultura

184

67.02.03.06

815.000

0

815.000

Servicii recreative si sportive

185

67.02.05

25.000.000

0

25.000.000

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

186

67.02.05.03

25.000.000

0

25.000.000

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

187

67.02.50

19.625.000

200.000

19.825.000

Asigurări si asistenta sociala

188

68.02

78.509.000

1.143.825

79.652.825

CHELTUIELI CURENTE

189

01

74.112.000

1.143.825

75.255.825

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

190

10

26.800.000

300.000

27.100.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

191

20

10.948.000

1.250.000

12.198.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

192

51

12.090.000

-406.175

11.683.825

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

193

56

344.000

0

344.000

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

194

57

23.030.000

0

23.030.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

195

58

900.000

0

900.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

196

70

4.397.000

0

4.397.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

197

71

4.397.000

0

4.397.000

Din total capitol

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

198

68.02.05

32.250.000

0

32.250.000

Asistenta sociala in caz de invaliditate

199

68.02.05.02

32.250.000

0

32.250.000

Asistenta sociala pentru familie si copii

200

68.02.06

1.354.000

0

1.354.000

Crese

201

68.02.11

23.072.000

300.000

23.372.000

Prevenirea excluderii sociale

202

68.02.15

8.866.000

-156.175

8.709.825

Ajutor social

203

68.02.15.01

330.000

0

330.000

Cantine de ajutor social

204

68.02.15.02

8.536.000

-156.175

8.379.825

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

205

68.02.50

12.967.000

1.000.000

13.967.000

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

206

68.02.50.50

12.967.000

1.000 000

13.967.000

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

207

69.02

201.816.000

0

201.816.000

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

208

70.02

128.716.000

0

128.716.000

CHELTUIELI CURENTE

209

01

97.173.000

0

97.173.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

210

20

28.984.000

0

28.984.000

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

211

55

15.148.000

0

15.148.000

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

212

56

51.054.000

0

51.054.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

213

58

1.987.000

0

1.987.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

214

70

28.133.000

0

28.133.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

215

71

28.133.000

0

28.133.000

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

216

81

3.410.000

0

3.410.000

Din total capitol

Locuințe

217

70.02.03

10.087.000

0

10.087.000

Dezvoltarea sistemului de locuințe

218

70.02.03.01

10.087.000

0

10.087.000

Iluminat public si electrificări rurale

219

70.02.06

18.750.000

0

18.750.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

220

70.02.50

99.879.000

0

99.879.000

Protecția mediului

221

74.02

73.100.000

0

73.100.000

CHELTUIELI CURENTE

222

01

45.000.000

0

45.000.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

223

20

40.000.000

0

40.000.000

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

224

56

5.000.000

0

5.000.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

225

70

28.100.000

0

28.100.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

226

71

28.100.000

0

28.100.000

Din total capitol

Salubritate si gestiunea deșeurilor

227

74.02.05

73.100.000

0

73.100.000

Salubritate

228

74.02.05.01

73.100.000

0

73.100.000

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

229

79.02

241.042.000

0

241.042.000

Combustibili si energie

230

81.02

34.642.000

0

34.642.000

CHELTUIELI CURENTE

231

01

34.642.000

0

34.642.000

TITLUL IV SUBVENȚII

232

40

31.000.000

0

31.000.000

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

233

40.03

31.000.000

0

31.000.000

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

234

55

3.642.000

0

3.642.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

235

70

0

0

0

Din total capitol

Energie termica

236

81.02.06

34.642.000

0

34.642.000

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare

237

83.02

400.000

0

400.000

CHELTUIELI CURENTE

238

01

400.000

0

400.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

239

20

400.000

0

400.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

240

70

0

0

0

Din total capitol

Agricultura

241

83.02.03

400.000

0

400.000

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii

242

83.02.03.30

400.000

0

400.000

Transporturi

243

84.02

206.000.000

0

206.000.000

CHELTUIELI CURENTE

244

01

159.290.000

0

159.290.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

245

20

62.000.000

0

62.000.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

246

55

22.000.000

0

22.000.000

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

247

56

39.290.000

0

39.290.000

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

248

57

36.000.000

0

36.000.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

249

70

43.300.000

0

43.300.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

250

71

43.300.000

0

43.300.000

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

251

81

3.410.000

0

3.410.000

Din total capitol

Transport rutier

252

84.02.03

206.000.000

0

206.000.000

Transport in comun

253

84.02.03.02

66.000.000

0

66.000.000

Străzi

254

84.02.03.03

140.000.000

0

140.000.000

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

255

96.02

0

0

0

REZERVE

256

97.02

0

0

0

EXCEDENT

257

98.02

0

0

0

DEFICIT

258

99.02

144.711.000

0

144.711.000

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

1

688.492.491

7.392.987

695.885.478

TOTAL VENITURI

2

00.01

688.492.491

7.392.987

695.885.478

VENITURI PROPRII

3

49.90

597.632.491

-5.301.805

592.330.686

I. VENITURI CURENTE

4

00.02

688.414.491

7.392.987

695.807.478

A. VENITURI FISCALE

5

00.03

735.414.491

6.055.418

741.469.909

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

6

00.04

420.401.491

-6.245.380

414.156.111

A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

7

00.06

420.401.491

-6.245.380

414.156.111

Impozit pe venit

8

03.02

13.710.000

0

13.710.000

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

9

03.02.18

13.710.000

0

13.710.000

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

10

04.02

406.691.491

-6.245.380

400.446.111

Cote defalcate din impozitul pe venit

11

04.02.01

402.866.491

-6.245.380

396.621.111

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

12

04.02.04

3.825.000

0

3.825.000

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

13

00.09

90.071.000

516.302

90.587.302

Impozite si taxe pe proprietate

14

07.02

90.071.000

516.302

90.587.302

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Impozit pe clădiri

15

07.02.01

77.903.000

0

77.903.000

Impozit pe clădiri - PF

16

07.02.01.01

25.719.000

0

25.719.000

Impozit pe clădiri - PJ

17

07.02.01.02

52.184.000

0

52.184.000

Impozit pe terenuri

18

07.02.02

7.754.000

516.302

8.270.302

Impozit pe terenuri - PF

19

07.02.02.01

3.954.000

516.302

4.470.302

Impozit pe terenuri - PJ

20

07.02.02.02

3.331.000

0

3.331.000

Impozit pe terenurile extravilane

21

07.02.02.03

469.000

0

469.000

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori =

22

07.02.03

4.414.000

0

4.414.000

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

23

00.10

223.424.000

11.784.496

235.208.496

Sume defalcate din TVA

24

11.02

189.388.000

11.777.000

201.165.000

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

25

11.02.02

188.705.000

49.000

188.754.000

Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale

26

11.02.06

683.000

0

683.000

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

27

11.02.09

0

11.728.000

11.728.000

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

28

12.02

1.067.000

0

1.067.000

Taxe hoteliere

29

12.02.07

1.067.000

0

1.067.000

Taxe pe servicii specifice

30

15.02

1.027.000

0

1.027.000

Impozit pe spectacole

31

15.02.01

536.000

0

536.000

Alte taxe pe servicii specifice

32

15.02.50

491.000

0

491.000

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

33

16.02

31.942.000

7.496

31.949.496

Taxa asupra mijloacelor de transport

34

16.02.02

23.788.000

0

23.788.000

Taxa asupra mijloacelor de transport - PF

35

16.02.02.01

13.789.000

0

13.789.000

Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ

36

16.02.02.02

9.999.000

0

9.999.000

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

37

16.02.03

8.154.000

0

8.154.000

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

38

16.02.50

0

7.496

7.496

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

39

00.11

1.518.000

0

1.518.000

Alte impozite si taxe fiscale

40

18.02

1.518.000

0

1.518.000

Alte impozite si taxe

41

18.02.50

1.518.000

0

1.518 000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

C. VENITURI NEFISCALE

42

00.12

-47.000.000

1.337.569

-45.662.431

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

43

00.13

14.168.000

0

14.168.000

Venituri din proprietate

44

30.02

14.168.000

0

14.168.000

Venituri din concesiuni si închirieri

45

30.02.05

14.168.000

0

14.168.000

Alte venituri din concediuni si închirieri de către instituțiile publice

46

30.02.05.30

14.168.000

0

14.168.000

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

47

00.14

-61.168.000

1.337.569

-59.830.431

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

48

33.02

12.516.000

0

12.516.000

Venituri din prestări de servicii

49

33.02.08

7.786.000

0

7.786.000

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor in crese

50

33.02.10

644.000

0

644.000

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

51

33.02.12

130.000

0

130.000

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

52

33.02.28

3.844.000

0

3.844.000

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

53

33.02.50

112.000

0

112.000

Venituri din taxe administrative, eliberări de permise

54

34.02

2.541.000

0

2.541.000

Taxe extrajudiciare de timbru

55

34.02.02

2.541.000

0

2.541.000

Amenzi, penalitati si confiscări

56

35.02

12.327.000

0

12.327.000

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate conform dispozițiilor legale

57

35.02.01

12.180.000

0

12.180.000

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

58

35.02.01.02

12.180.000

0

12.180.000

Alte amenzi, penalitati si confiscări

59

35.02.50

147.000

0

147.000

Diverse venituri

60

36.02

10.054.000

419.777

10.473.777

Taxe speciale

61

36.02.06

9.695.000

0

9.695.000

Sume provenite din finanțarea bugetara a anilor precedenti

62

36.02.32

0

240.399

240.399

Sume provenite din finanțarea bugetara a anilorprecedenti, aferente secțiunii de funcționare

63

36.02.32.03

0

240.399

240.399

Alte venituri

64

36.02.50

359.000

179.378

538.378

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

65

37.02

-98.606.000

917.792

-97.688.208

Donații si sponsorizări

66

37.02.01

0

24.500

24.500

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

67

37.02.03

-98.606.000

893.292

-97.712.708

IV. SUBVENȚII

68

00.17

78.000

0

78.000

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

69

00.18

78.000

0

78.000

Subvenții de la bugetul de stat

70

42.02

78.000

0

78.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

3. Curente

71

78.000

0

78.000

\jutor pentru incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni si combustibil petrolier

72

42.02.34

58.000

0

58.000

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

73

42.02.41

20.000

0

20.000

TOTAL CHELTUIELI

74

688.492.491

7.392.987

695.885.478

CHELTUIELI CURENTE

75

01

670.513.491

7.392.987

677.906.478

’ITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

76

10

222.327.000

300.000

222.627.000

’ITLUL II BUNURI SI SERVICII

77

20

281.150.491

1.816.162

282.966.653

’ITLUL III DOBÂNZI

78

30

24.000.000

0

24.000.000

îobanzi aferente datoriei publice interne

79

30.01

24.000.000

0

24.000.000

’ITLUL IV SUBVENȚII

80

40

31.000.000

0

31.000.000

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

81

40.03

31.000.000

0

31.000.000

’ITLUL V FONDURI DE REZERVA

82

50

3.000.000

0

3.000.000

•’ond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

83

50.04

3.000.000

0

3.000.000

’ITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

84

51

24.886.000

-206.175

24.679.825

’ITLUL VII ALTE TRANSFERURI

85

55

2.000.000

5.483.000

7.483.000

’ITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

86

57

71.442.000

0

71.442.000

’ITLUL XI ALTE CHELTUIELI

87

59

10.708.000

0

10.708.000

îurse

88

59.01

10.708.000

0

10.708.000

’ITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

89

81

17.979.000

0

17.979.000

'artea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

90

50.02

111.619.491

566.162

112.185.653

^utoritati publice si acțiuni externe

91

51.02

78.071.491

566.162

78.637.653

CHELTUIELI CURENTE

92

01

78.071.491

566.162

78.637.653

’ITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

93

10

28.000.000

0

28.000.000

ITLUL II BUNURI SI SERVICII

94

20

50.071.491

566.162

50.637.653

lin total capitol

.utoritati executive si legislative

95

51.02.01

78.071.491

566.162

78.637.653

.utoritati executive

96

51.02.01.03

78.071.491

566.162

78.637.653

.Ite servicii publice generale

97

54.02

8.948.000

0

8.948.000

:HELTUIELI CURENTE

98

01

8.948.000

0

8.948.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

99

10

2.500.000

0

2.500.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

100

20

3.448.000

0

3.448.000

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

101

50

3.000.000

0

3.000.000

zond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

102

50.04

3.000.000

0

3.000.000

Din total capitol

"ond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

103

54.02.05

3.000.000

0

3.000.000

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

104

54.02.10

3.848.000

0

3.848.000

Xlte servicii publice generale

105

54.02.50

2.100.000

0

2.100.000

rranzactii privind datoria publica si împrumuturi

106

55.02

24.600.000

0

24.600.000

DHELTUIELI CURENTE

107

01

24.600.000

0

24.600.000

riTLUL II BUNURI SI SERVICII

108

20

600.000

0

600.000

riTLUL III DOBÂNZI

109

30

24.000.000

0

24.000.000

Dobânzi aferente datoriei publice interne

110

30.01

24.000.000

0

24.000.000

Din total capitol

Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat

111

55.02.00

24.600.000

0

24.600.000

’artea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

112

59.02

17.372.000

0

17.372.000

Drdine publica si siguranța naționala

113

61.02

17.372.000

0

17.372.000

DHELTUIELI CURENTE

114

01

17.372.000

0

17.372.000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

115

10

11.300.000

0

11.300.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

116

20

6.072.000

0

6.072.000

Din total capitol

Drdine publica

117

61.02.03

16.772.000

0

16.772.000

’olitie locala

118

61.02.03.04

16.772.000

0

16.772.000

’rotectie civila si protecție contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

119

61.02.05

600.000

0

600.000

’artea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

120

64.02

352.297.000

6.826.825

359.123.825

nvatamant

121

65.02

221.713.000

5.483.000

227.196.000

DHELTUIELI CURENTE

122

01

221.713.000

5.483.000

227.196.000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

123

10

145.627.000

0

145.627.000

"ITLUL II BUNURI SI SERVICII

124

20

52.966.000

0

52.966.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

125

55

0

5.483.000

5.483.000

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

126

57

12.412.000

0

12.412.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

127

59

10.708.000

0

10.708.000

Burse

128

59.01

10.708.000

0

10.708.000

Din total capitol

Invatamant preșcolar si primar

129

65.02.03

38.786.000

0

38.786.000

Invatamant preșcolar

130

65.02.03.01

38.786.000

0

38.786.000

Invatarnant primar

131

65.02.03.02

0

0

0

Invatamant secundar

132

65.02.04

180.322.000

0

180.322.000

Invatarnant secundar inferior

133

65.02.04.01

40.591.000

0

40.591.000

Invatamant secundar superior

134

65.02.04.02

139.731.000

0

139.731.000

Servicii auxiliare pentru educație

135

65.02.11

2.605.000

0

2.605.000

nternate si cantine pentru elevi

136

65.02.11.03

2.605.000

0

2.605.000

Mte cheltuieli in domeniul invatamantului

137

65.02.50

0

5.483.000

5.483.000

Sanatate

138

66.02

20.261.000

0

20.261.000

CHELTUIELI CURENTE

139

01

20.261.000

0

20.261.000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

140

10

8.100.000

0

8.100.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

141

20

661.000

0

661.000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

142

51

11.500.000

0

11.500.000

Cin total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

143

66.02.06

11.500.000

0

11.500.000

Spitale generale

144

66.02.06.01

11.500.000

0

11.500.000

Servicii de sanatate publica

145

66.02.08

8.761.000

0

8.761.000

Cultura, recreere si religie

146

67.02

38.130.000

200.000

38.330.000

CHELTUIELI CURENTE

147

01

26.971.000

200.000

27.171.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

148

20

25.000.000

0

25.000.000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

149

51

1.971.000

200.000

2.171.000

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

150

81

11.159.000

0

11.159.000

Cin total capitol

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Servicii culturale

151

67.02.03

800.000

0

800.000

Case de cultura

152

67.02.03.06

800.000

0

800.000

Servicii recreative si sportive

153

67.02.05

25.000.000

0

25.000.000

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

154

67.02.05.03

25.000.000

0

25.000.000

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

155

67.02.50

12.330.000

200.000

12.530.000

Asigurări si asistenta sociala

156

68.02

72.193.000

1.143.825

73.336.825

CHELTUIELI CURENTE

157

01

72.193.000

1.143.825

73.336.825

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

158

10

26.800.000

300.000

27.100.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

159

20

10.948.000

1.250.000

12.198.000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

160

51

11.415.000

-406.175

11.008.825

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

161

57

23.030.000

0

23.030.000

Din total capitol

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

162

68.02.05

32.250.000

0

32.250.000

Asistenta sociala in caz de invaliditate

163

68.02.05.02

32.250.000

0

32.250.000

Asistenta sociala pentru familie si copii

164

68.02.06

1.354.000

0

1.354.000

Crese

165

68.02.11

18.938.000

300.000

19.238.000

Prevenirea excluderii sociale

166

68.02.15

8.191.000

-156.175

8.034.825

Ajutor social

167

68.02.15.01

330.000

0

330.000

Cantine de ajutor social

168

68.02.15.02

7.861.000

-156.175

7.704.825

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

169

68.02.50

11.460.000

1.000.000

12.460.000

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

170

68.02.50.50

11.460.000

1.000.000

12.460.000

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

171

69.02

74.394.000

0

74.394.000

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

172

70.02

34.394.000

0

34.394.000

CHELTUIELI CURENTE

173

01

30.984.000

0

30.984.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

174

20

28.984.000

0

28.984.000

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

175

55

2.000.000

0

2.000.000

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

176

81

3.410.000

0

3.410.000

Din total capitol

Locuințe

177

70.02.03

0

0

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Dezvoltarea sistemului de locuințe

178

70.02.03.01

0

0

0

Iluminat public si electrificări rurale

179

70.02.06

13.000.000

0

13.000 000

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

180

70.02.50

21.394.000

0

21.394.000

Protecția mediului

181

74.02

40.000.000

0

40.000.000

CHELTUIELI CURENTE

182

01

40.000.000

0

40.000.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

183

20

40.000.000

0

40.000.000

Din total capitol

Salubritate si gestiunea deșeurilor

184

74.02.05

40.000.000

0

40.000.000

Salubritate

185

74.02.05.01

40.000.000

0

40.000.000

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

186

79.02

132.810.000

0

132.810.000

Combustibili si energie

187

81.02

31.000.000

0

31.000.000

CHELTUIELI CURENTE

188

01

31.000.000

0

31.000.000

TITLUL IV SUBVENȚII

189

40

31.000.000

0

31.000.000

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

190

40.03

31.000.000

0

31.000.000

Din total capitol

Energie termica

191

81.02.06

31.000.000

0

31.000.000

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare

192

83.02

400.000

0

400.000

CHELTUIELI CURENTE

193

01

400.000

0

400.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

194

20

400.000

0

400.000

Din total capitol

Agricultura

195

83.02.03

400.000

0

400.000

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii

196

83.02.03.30

400.000

0

400.000

Transporturi

197

84.02

101.410.000

0

101.410.000

CHELTUIELI CURENTE

198

01

98.000.000

0

98.000.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

199

20

62.000.000

0

62.000.000

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

200

57

36.000.000

0

36.000.000

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

201

81

3.410.000

0

3.410.000

Din total capitol

Transport rutier

202

84.02.03

101.410.000

0

101.410.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Transport in comun

203

84.02.03.02

36.000.000

0

36.000.000

Străzi

204

84.02.03.03

65.410.000

0

65.410.000

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

205

96.02

0

0

0

REZERVE

206

97.02

0

0

0

EXCEDENT

207

98.02

0

0

0

DEFICIT

208

99.02

0

0

0

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

1

194.444.000

0

194.444.000

TOTAL VENITURI

2

00.01

194.444.000

0

194.444.000

VENITURI PROPRII

3

49.90

0

893.292

893.292

1. VENITURI CURENTE

4

00.02

98.606.000

-234.122

98.371.878

C. VENITURI NEFISCALE

5

00.12

98.606.000

-234.122

98.371.878

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

6

00.14

98.606.000

-234.122

98.371.878

Diverse venituri

7

36.02

0

659.170

659.170

Taxa de reabilitare termica

8

36.02.23

0

107.900

107.900

Sume provenite din finanțarea bugetara a anilor precedenti

9

36.02.32

0

551.270

551.270

Sume provenite din finanțarea bugetara a anilo rprecedenti, aferente secțiunii de dezvoltare

10

36.02.32.02

0

551.270

551.270

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

11

37.02

98.606.000

-893.292

97.712.708

Varsaminte din secțiunea de funcționare

12

37.02.04

98.606.000

-893.292

97.712.708

II. VENITURI DIN CAPITAL

13

00.15

0

234.122

234.122

Venituri din valorificarea unor bunuri

14

39.02

0

234.122

234.122

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

15

39.02.03

0

2.383

2.383

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat

16

39.02.07

0

45.015

45.015

Depozite speciale pentru construcții de construinte

17

39.02.10

0

186.724

186.724

IV. SUBVENȚII

18

00.17

26.000.000

0

26.000.000

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

19

00.18

26.000.000

0

26.000.000

Subvenții de la bugetul de stat

20

42.02

26.000.000

0

26.000.000

A. De capital

21

26.000.000

0

26.000.000

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

22

42.02.20

26.000.000

0

26.000.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate

23

45.02

69.838.000

0

69.838.000

Fondul European de Dezvoltare regionala

24

45.02.01

69.838.000

0

69.838.000

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

25

45.02.01.02

69.838.000

0

69.838.000

TOTAL CHELTUIELI

26

339.155.000

0

339.155.000

CHELTUIELI CURENTE

27

01

194.327.000

0

194.327.000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATl ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

28

51

5.590.000

0

5.590.000

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

29

55

38.790.000

0

38.790.000

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

30

56

147.060.000

0

147.060.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

31

58

2.887.000

0

2.887.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

32

70

144.828.000

0

144.828.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

33

71

135.032.000

0

135.032.000

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

34

72

9.796.000

0

9.796.000

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

35

50.02

25.955.000

0

25.955.000

Autoritati publice si acțiuni externe

36

51.02

25.955.000

0

25.955.000

CHELTUIELI CURENTE

37

01

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

38

70

25.955.000

0

25.955.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

39

71

16.159.000

0

16.159.000

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

40

72

9.796.000

0

9.796.000

Din total capitol

Autoritati executive si legislative

41

51.02.01

25.955.000

0

25.955.000

Autoritati executive

42

51.02.01.03

25.955.000

0

25.955.000

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

43

59.02

700.000

0

700.000

Ordine publica si siguranța naționala

44

61.02

700.000

0

700.000

CHELTUIELI CURENTE

45

01

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

46

70

700.000

0

700.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

47

71

700.000

0

700.000

Din total capitol

Ordine publica

48

61.02.03

700.000

0

700.000

Politie locala

49

61.02.03.04

700.000

0

700.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Protecție civila si protecție contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

50

61.02.05

0

0

0

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

51

64.02

76.846.000

0

76.846.000

Invatamant

52

65.02

55.190.000

0

55.190.000

CHELTUIELI CURENTE

53

01

48.472.000

0

48.472.000

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

54

56

48.472.000

0

48.472.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

55

70

6.718.000

0

6.718.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

56

71

6.718.000

0

6.718.000

Din total capitol

Invatamant preșcolar si primar

57

65.02.03

781.000

0

781.000

Invatamant preșcolar

58

65.02.03.01

331.000

0

331.000

Invatamant primar

59

65.02.03.02

450.000

0

450.000

Invatamant secundar

60

65.02.04

3.637.000

0

3.637.000

Invatamant secundar inferior

61

65.02.04.01

0

0

0

Invatamant secundar superior

62

65.02.04.02

3.637.000

0

3.637.000

Servicii auxiliare pentru educație

63

65.02.11

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

64

65.02.11.03

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

65

65.02.50

50.772.000

0

50.772.000

Sanatate

66

66.02

8.030.000

0

8.030.000

CHELTUIELI CURENTE

67

01

7.400.000

0

7.400.000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

68

51

4.500.000

0

4.500.000

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

69

56

2.900.000

0

2.900.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

70

630.000

0

630.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

71

630.000

0

630.000

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

72

66.02.06

7.900.000

0

7.900.000

Spitale generale

73

66.02.06.01

7.900.000

0

7.900.000

Servicii de sanatate publica

74

66.02.08

130.000

0

130.000

Cultura, recreere si religie

75

67.02

7.310.000

0

7.310.000

CHELTUIELI CURENTE

76

01

415.000

0

415.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

77

51

415.000

0

415.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

78

70

6.895.000

0

6.895.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

79

71

6.895.000

0

6.895.000

Din total capitol

Servicii culturale

80

67.02.03

15.000

0

15.000

Case de cultura

81

67.02.03.06

15.000

0

15.000

Servicii recreative si sportive

82

67.02.05

0

0

0

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

83

67.02.05.03

0

0

0

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

84

67.02.50

7.295.000

0

7.295.000

Asigurări si asistenta sociala

85

68.02

6.316.000

0

6.316.000

CHELTUIELI CURENTE

86

01

1.919.000

0

1.919.000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

87

51

675.000

0

675.000

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

88

56

344.000

0

344.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

89

58

900.000

0

900.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

90

70

4.397.000

0

4.397.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

91

71

4.397.000

0

4.397.000

Din total capitol

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

92

68.02.05

0

0

0

Asistenta sociala in caz de invaliditate

93

68.02.05.02

0

0

0

Asistenta sociala pentru familie si copii

94

68.02.06

0

0

0

Crese

95

68.02.11

4.134.000

0

4.134.000

Prevenirea excluderii sociale

96

68.02.15

675.000

0

675.000

Ajutor social

97

68.02.15.01

0

0

0

Cantine de ajutor social

98

68.02.15.02

675.000

0

675.000

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

99

68.02.50

1.507.000

0

1.507.000

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

100

68.02.50.50

1.507.000

0

1.507.000

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

101

69.02

127.422.000

0

127.422.000

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

102

70.02

94.322.000

0

94.322.000

CHELTUIELI CURENTE

103

01

66.189.000

0

66.189.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

104

55

13.148.000

0

13.148.000

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

105

56

51.054.000

0

51.054.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

106

58

1.987.000

0

1.987.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

107

70

28.133.000

0

28.133.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

108

71

28.133.000

0

28.133.000

Din total capitol

Locuințe

109

70.02.03

10.087.000

0

10.087.000

Dezvoltarea sistemului de locuințe

110

70.02.03.01

10.087.000

0

10.087.000

Iluminat public si electrificări rurale

111

70.02.06

5.750.000

0

5.750.000

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

112

70.02.50

78.485.000

0

78.485.000

Protecția mediului

113

74.02

33.100.000

0

33.100.000

CHELTUIELI CURENTE

114

01

5.000.000

0

5.000.000

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

115

56

5.000.000

0

5.000.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

116

70

28.100.000

0

28.100.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

117

71

28.100.000

0

28.100.000

Din total capitol

Salubritate si gestiunea deșeurilor

118

74.02.05

33.100.000

0

33.100.000

Salubritate

119

74.02.05.01

33.100.000

0

33.100.000

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

120

79.02

108.232.000

0

108.232.000

Combustibili si energie

121

81.02

3.642.000

0

3.642.000

CHELTUIELI CURENTE

122

01

3.642.000

0

3.642.000

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

123

55

3.642.000

0

3.642.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

124

70

0

0

0

Din total capitol

Energie termica

125

81.02.06

3.642.000

0

3.642.000

Transporturi

126

84.02

104.590.000

0

104.590.000

CHELTUIELI CURENTE

127

01

61.290.000

0

61.290.000

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

128

55

22.000.000

0

22.000.000

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

129

56

39.290.000

0

39.290.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

CHELTUIELI DE CAPITAL

130

70

43.300.000

0

43.300.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

131

71

43.300.000

0

43.300.000

Din total capitol

Transport rutier

132

84.02.03

104.590.000

0

104.590.000

Transport in comun

133

84.02.03.02

30.000.000

0

30.000.000

Străzi

134

84.02.03.03

74.590.000

0

74.590.000

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

135

96.02

0

0

0

REZERVE

136

97.02

0

0

0

EXCEDENT

137

98.02

0

0

0

DEFICIT

138

99.02

144.711.000

0

144.711.000

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA ECONOMICA

ANEXA 2 A 5 al Hotărârea nr. 196/2016

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

TOTAL CHELTUIELI

1

23.072.000

300.000

23.372.000

CHELTUIELI CURENTE

2

01

18.938.000

300.000

19.238.000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

3

10

11.500.000

300.000

11.800.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

4

20

7.438.000

0

7.438.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

5

70

4.134.000

0

4.134.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6

71

4.134.000

0

4.134.000

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

7

64.02

23.072.000

300.000

23.372.000

Asigurări si asistenta sociala

8

68.02

23.072.000

300.000

23.372.000

CHELTUIELI CURENTE

9

01

18.938.000

300.000

19.238.000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

10

11.500.000

300.000

11.800.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

11

20

7.438.000

0

7.438.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

12

70

4.134.000

0

4.134.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

13

71

4.134.000

0

4.134.000

Din total capitol

Crese

14

68.02.11

23.072.000

300.000

23.372.000

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

15

96.02

0

0

0

REZERVE                       /" țA A

16

97.02

0

0

0

EXCEDENT                     /*\

17

98.02

0

0

0

deficit                           /* /         \

18

99.02

23.072.000

300.000

23.372.000

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

TOTAL CHELTUIELI                \ oiWM'1 /.$

1

18.938.000

300.000

19.238.000

>                G

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

CHELTUIELI CURENTE

2

01

18.938.000

300.000

19.238.000

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

3

10

11.500.000

300.000

11.800.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

4

20

7.438.000

0

7.438.000

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

5

64.02

18.938.000

300.000

19.238.000

Asigurări si asistenta sociala

6

68.02

18.938.000

300.000

19.238.000

CHELTUIELI CURENTE

7

01

18.938.000

300.000

19.238.000

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

8

10

11.500.000

300.000

11.800.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

9

20

7.438.000

0

7.438.000

Din total capitol

Crese

10

68.02.11

18.938.000

300.000

19.238.000

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

11

96.02

0

0

0

REZERVE

12

97.02

0

0

0

EXCEDENT

13

98.02

0

0

0

DEFICIT

14

99.02

18.938.000

300.000

19.238.000

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

TOTAL CHELTUIELI

1

4.134.000

0

4.134.000

CHELTUIELI CURENTE

2

01

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

3

70

4.134.000

0

4.134.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

4

71

4.134.000

0

4.134.000

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

5

64.02

4.134.000

0

4.134.000

Asigurări si asistenta sociala

6

68.02

4.134.000

0

4.134.000

CHELTUIELI CURENTE

7

01

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

8

70

4.134.000

0

4.134.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

9

71

4.134.000

0

4.134.000

Din total capitol

BUGETUL LOCAL RECTIFICAT PE ANUL 2016

CENTRU BUGETAR DE ADMINISTRARE CRESE CLUJ-NAPOCADENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Crese

10

68.02.11

4.134.000

0

4.134.000

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

11

96.02

0

0

0

REZERVE

12

97.02

0

0

0

EXCEDENT

A X

13

98.02

0

0

0

DEFICIT

/ ° >

/ -----------------------

14

99.02

4.134.000

0

4.134.000MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA ECONOMICA


BUGETUL LOCAL RECTIFICAT PE ANUL 2016

ANEXA 2 A 6 la Hotărârea nr.196/2016


DIRECȚIA DE ASISTENTA SOCIALA CLUJ-NAPOCA

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

TOTAL CHELTUIELI

1

69.788.000

1.000.000

70.788.000

CHELTUIELI CURENTE

2

01

69.395.000

1.000.000

70.395.000

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

3

10

23.400.000

0

23.400.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

4

20

4.171.000

1.250.000

5.421.000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

5

51

18.200.000

-250.000

17.950.000

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

6

56

344.000

0

344.000

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

7

57

23.030.000

0

23.030.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

8

58

250.000

0

250.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

9

70

393.000

0

393.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

10

71

393.000

0

393.000

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

11

64.02

69.788.000

1.000.000

70.788.000

Sanatate

12

66.02

24.891.000

0

24.891.000

CHELTUIELI CURENTE

13

01

24.761.000

0

24.761.000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

14

10

8.100.000

0

8.100.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

15

20

661.000

0

661.000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

16

51

16.000.000

0

16.000.000

CHELTUIELI DE CAPITAL                 xCk &

17

70

130.000

0

130.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE        /--\

18

71

130.000

0

130.000

Din total capitol                              /           pJi \ * \

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi f    [

19

66.02.06

16.000.000

0

16.000.000

Spitale generale                              l

20

66.02.06.01

16.000.000

0

16.000.000

Servicii de sanatate publica

21

66.02.08

8.891.000

0

8.891.000

L1 u *-/

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Asigurări si asistenta sociala

22

68.02

44.897.000

1.000.000

45.897.000

CHELTUIELI CURENTE

23

01

44.634.000

1.000.000

45.634.000

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

24

10

15.300.000

0

15.300.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

25

20

3.510.000

1.250.000

4.760.000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

26

51

2.200.000

-250.000

1.950.000

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

27

56

344.000

0

344.000

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

28

57

23.030.000

0

23.030.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

29

58

250.000

0

250.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

30

70

263.000

0

263.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

31

71

263.000

0

263.000

Din total capitol

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

32

68.02.05

32.250.000

0

32.250.000

Asistenta sociala in caz de invaliditate

33

68.02.05.02

32.250.000

0

32.250.000

Prevenirea excluderii sociale

34

68.02.15

330.000

0

330.000

Ajutor social

35

68.02.15.01

330.000

0

330.000

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

36

68.02.50

12.317.000

1.000.000

13.317.000

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

37

68.02.50.50

12.317.000

1.000.000

13.317.000

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

38

96.02

0

0

0

REZERVE

39

97.02

0

0

0

EXCEDENT

40

98.02

0

0

0

DEFICIT

41

99.02

69.788.000

1.000.000

70.788.000

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

TOTAL CHELTUIELI

1

64.301.000

1.000.000

65.301.000

CHELTUIELI CURENTE

2

01

64.301.000

1.000.000

65.301.000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

3

10

23.400.000

0

23.400.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

4

20

4.171.000

1.250.000

5.421.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

5

51

13.700.000

-250.000

13.450.000

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

6

57

23.030.000

0

23.030.000

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

7

64.02

64.301.000

1.000.000

65.301.000

Sanatate

8

66.02

20.261.000

0

20.261.000

CHELTUIELI CURENTE

9

01

20.261.000

0

20.261.000

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

10

8.100.000

0

8.100.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

11

20

661.000

0

661.000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

12

51

11.500.000

0

11.500.000

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

13

66.02.06

11.500.000

0

11.500.000

Spitale generale

14

66.02.06.01

11.500.000

0

11.500.000

Servicii de sanatate publica

15

66.02.08

8.761.000

0

8.761.000

Asigurări si asistenta sociala

16

68.02

44.040.000

1.000.000

45.040.000

CHELTUIELI CURENTE

17

01

44.040.000

1.000.000

45.040.000

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

18

10

15.300.000

0

15.300.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

19

20

3.510.000

1.250.000

4.760.000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

20

51

2.200.000

-250.000

1.950.000

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

21

57

23.030.000

0

23.030.000

Din total capitol

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

22

68.02.05

32.250.000

0

32.250.000

Asistenta sociala in caz de invaliditate

23

68.02.05.02

32.250.000

0

32.250.000

Prevenirea excluderii sociale

24

68.02.15

330.000

0

330.000

Ajutor social

25

68.02.15.01

330.000

0

330.000

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

26

68.02.50

11.460.000

1.000.000

12.460.000

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

27

68.02.50.50

11.460.000

1.000.000

12.460.000

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

28

96.02

0

0

0

REZERVE

29

97.02

0

0

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

EXCEDENT

30

98.02

0

0

0

DEFICIT

31

99.02

64.301.000

1.000.000

65.301.000

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

TOTAL CHELTUIELI

1

5.487.000

0

5.487.000

CHELTUIELI CURENTE

2

01

5.094.000

0

5.094.000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

3

51

4.500.000

0

4.500.000

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

4

56

344.000

0

344.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

5

58

250.000

0

250.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

6

70

393.000

0

393.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

7

71

393.000

0

393.000

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

8

64.02

5.487.000

0

5.487.000

Sanatate

9

66.02

4.630.000

0

4.630.000

CHELTUIELI CURENTE

10

01

4.500.000

0

4.500.000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

11

51

4.500.000

0

4.500.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

12

70

130.000

0

130.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

13

71

130.000

0

130.000

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

14

66.02.06

4.500.000

0

4.500.000

Spitale generale

15

66.02.06.01

4.500.000

0

4.500.000

Servicii de sanatate publica

16

66.02.08

130.000

0

130.000

Asigurări si asistenta sociala

17

68.02

857.000

0

857.000

CHELTUIELI CURENTE

18

01

594.000

0

594.000

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

19

56

344.000

0

344.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

20

58

250.000

0

250.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

CHELTUIELI DE CAPITAL

21

70

263.000

0

263.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

22

71

263.000

0

263.000

Din total capitol

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

23

68.02.05

0

0

0

Asistenta sociala in caz de invaliditate

24

68.02.05.02

0

0

0

Prevenirea excluderii sociale

25

68.02.15

0

0

0

Ajutor social

26

68.02.15.01

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

27

68.02.50

857.000

0

857.000

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

28

68.02.50.50

857.000

0

857.000

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

29

96.02

0

0

0

REZERVE

30

97.02

0

0

0

EXCEDENT

31

98.02

0

0

0

DEFICIT                 /<&, Â IV

32

99.02

5.487.000

0

5.487.000

Municipiul Cluj-Napoca Direcția Economică

Anexa 2A.7 la Hotărârea 196/2016


FINANȚAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT GENERAL OBLIGATORIU PARTICULAR Șl CONFESIONAL ACREDITAT PRECUM Șl A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL SI LICEAL ACREDITAT, PARTICULAR SI CONFESIONAL’

» ’ >

ANUL 2016

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Anexa 2A.8 la Hotărârea 196/2016


DIRECȚIA ECONOMICĂ

FINANȚARE DE BAZĂ - CHELTUIELI DE PERSONAL

ÎNVĂȚĂMÂNT GENERAL OBLIGATORIU PARTICULAR Șl CONFESIONAL ACREDITAT PRECUM Șl ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL Șl LICEAL ACREDITAT, PARTICULAR Șl CONFESIONAL

Nr. crt.

Unitate de

învățământ particular și confesional acreditat

Buget 2016 -sume defalcate din TVA-

Cost elev/ preșcolar/an 2016

Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor cu salariile.sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora pentru unitățile de învățământ conform HG 136/2016

(nu sunt incluse cheltuielile pentru alocații pt. transportul la și de locul de muncă și nici cheltuielile salariale în natură)

(14.03.2016-31.12.2016)

1

2

3

4

5

1

Grădinița cu Program Prelungit "Helen"

102.851

128.824

102.851

2

Grădinița cu Program Prelungit "Biobee"

250.555

313.826

250.555

3

Grădinița cu Program Normal "Samariteanul" nr.1

112.780

141.260

112.780

4

Grădinița Confesională cu Program Prelungit "Sfânta Ana"

215.373

269.760

215.373

5

Grădinița Romano-Catolică cu Program Prelungit "Szent Imre"

192.012

240.500

192.012

6

Grădinița cu Program Prelungit "Paradisul Prichindeilor"

233.369

292.300

233.369

7

Grădinița cu Program Prelungit "Ary"

100.437

125.800

100.437

8

Grădinița Reformată "între Lacuri"

43.501

54.486

43.501

9

Grădinița Reformată cu Program Prelungit nr.1 "Csemejeii——

124.069

155.400

124.069

10

Grădinița cu Program Prelungit "Patricia"         /cs      /V

\ 200.874

251.600

200.874

11

Grădinița cu Program Prelungit "Millenium"

--

v\239.605

299.360

239.005

12

Școala Gimnazială Reformată "Talentum"      ( f

ZțîjBJ (T'-•

\ *?16.466

271.129

216.466

13

Școala Primară Kinderland                    |

Ț |94.529

118.400

94.529

l nP\

14

Școala Gimnazială "Elf'

1.366.605

1.711.707

1.366.605

15

Liceul Tehnologic "Virgil Madgearu"

20.094

25.168

20.094

16

Transylvania College

1.248.051

1.563.215

1.248.051

17

Liceul Tehnologic UCECOM "Spiru Haret"

130.041

162.880

130.041

4.890.612

6.125.615

4.890.612

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA ECONOMICĂ


Anexa 2A. 9 la Hotărârea 196/2016


FINANȚARE DE BAZĂ - BUNURI Șl SERVICII

ÎNVĂȚĂMÂNT GENERAL OBLIGATORIU PARTICULAR Șl CONFESIONAL ACREDITAT PRECUM Șl ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL Șl LICEAL ACREDITAT, PARTICULAR Șl CONFESIONALNr.

Unitate de

Buget

Cost elev/

Sume defalcate din TVA pentru finanțarea

crt.

învățământ particular și confesional

2016

preșcolar/an

cheltuielilor cu pregătirea profesională,

'■țA

—acreditat

-sume

2016

a cheltuielilor cu evaluarea periodică

defalcate

a elevilor și a cheltuielilor prevăzute

*7 \

* \

din TVA-

la articolul bugetar "bunuri și servicii"

conform HG 136/2016

(cheltuielile cu pregătirea profesională includ și cheltuielile legate de formarea

continuă și evaluarea personalului din unitățile de învățământ preșcolar,gimnazial .liceal și profesional particular și confesional

acreditat (14.03.2016-31.12.2016)

1

2

3

4

5

1

Grădinița cu Program Prelungit "Helen"

12.496

15.652

12.496

2

Grădinița cu Program Prelungit "Biobee"

25.574

32.032

25.574

3

Grădinița cu Program Normal "Samariteanul" nr.1

20.343

25.480

20.343

4

Grădinița Confesională cu Program Prelungit "Sfânta Ana"

23.830

29.848

23.830

5

Grădinița Romano-Catolică cu Program Prelungit "Szent Imre"

18.890

23.660

18.890

6

Grădinița cu Program Prelungit "Paradisul Prichindeilor"

22.958

28.756

22.958

7

Grădinița cu Program Prelungit "Ary"

9.881

12.376

9.881

8

Grădinița Reformată "între Lacuri"

7.847

9.828

7.847

9

Grădinița Reformată cu Program Prelungit nr.1 "Csemete"

12.206

15.288

12.206

10

Grădinița cu Program Prelungit "Patricia”

19.762

24.752

19.762

11

Grădinița cu Program Prelungit "Millenium"

26.155

32.760

26.155

12

Școala Gimnazială Reformată "Talentum"

25.356

31.759

25.356

13

Școala Primară Kinderland

9.300

11.648

9.300


14

Școala Gimnazială "Elf'

165.338

207.090

165.338

15

Liceul Tehnologic "Virgil Madgearu"

2.299

2.880

2.299

16

T ransyjyaFHa-Cjțillege

175.402

219.696

175.402

17

Licptji^hhofogigÂ^CECOM "Spiru Haret"

14.371

18.000

14.371

*\

-4—0^—        \ X----X---------------------------------------------

592.008

741.505

592.008

5 >J

V? AfUN< V/

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA ECONOMICA


BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII RECTIFICAT PE ANUL 2016

ANEXA 5 G la Hotărârea nr.196/2016


CASA MUNCIPALA DE CULTURA, SERVICIUL PUBLIC PENTRU ADMINISTRAREA OBIECTIVELOR CULTURALE, CANTINA DE AJUTOR SOCIAL SI PENSIUNE, SERVICIUL PUBLIC PENTRU ADMINSTRAREA PARCĂRILOR

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

TOTAL VENITURI

1

00.01

27.107.378

200.000

27.307.378

I. VENITURI CURENTE

2

00.02

16.185.378

356.175

16.541.553

C. VENITURI NEFISCALE

3

00.07

16.185.378

356.175

16.541.553

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

4

00.08

9.789.000

200.000

9.989.000

Venituri din proprietate

5

30.10

9.789.000

200.000

9.989.000

Venituri din concesiuni si închirieri

6

30.10.05

9.789.000

200.000

9.989.000

Alte venituri din concediuni si închirieri de către instituțiile publice

7

30.10.05.30

9.789.000

200.000

9.989.000

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

8

00.09

6.396.378

156.175

6.552.553

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

9

33.10

6.308.378

156.175

6.464.553

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

10

33.10.16

4.772.205

156.175

4.928.380

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

11

33.10.50

1.536.173

0

1.536.173

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

12

37.10

88.000

0

88.000

Donații si sponsorizări

13

37.10.01

88.000

0

88.000

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subvenții

14

37.10.03

-792.000

0

-792.000

Varsaminte din secțiunea de funcționare

15

37.10.04

792.000

0

792.000

IV. SUBVENȚII

16

00.12

10.922.000

-156.175

10.765.825

Subvenții de la alte administrații

y   A A/ .

/ o       \

17

43.10

10.922.000

-156.175

10.765.825

Subvenții pentru instituții publice

18

43.10.09

9.832.000

-156.175

9.675.825

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de devoltare

19

43.10.19

1.090.000

0

1.090.000

TOTAL CHELTUIELI

20

40.421.000

200.000

40.621.000

CHELTUIELI CURENTE

21

01

27.048.000

200.000

27.248.000

--------------------------------------------------o

=>ag. 1 / 7                                                                                                 I

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

22

10

6.132.100

200.000

6.332.100

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

23

20

20.915.900

0

20.915.900

CHELTUIELI DE CAPITAL

24

70

13.373.000

0

13.373.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

25

71

13.373.000

0

13.373.000

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

26

50.10

8.119.000

0

8.119.000

Alte servicii publice generale

27

54.10

8.119.000

0

8.119.000

CHELTUIELI CURENTE

28

01

8.119.000

0

8.119.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

29

20

8.119.000

0

8.119.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

30

70

0

0

0

Din total capitol

Alte servicii publice generale

31

54.10.50

8.119.000

0

8.119.000

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

32

64.10

11.102.000

200.000

11.302.000

Cultura, recreere si religie

33

67.10

2.566.000

200.000

2.766.000

CHELTUIELI CURENTE

34

01

2.151.000

200.000

2.351.000

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

35

10

912.000

200.000

1.112.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

36

20

1.239.000

0

1.239.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

37

70

415.000

0

415.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

38

71

415.000

0

415.000

Din total capitol

Servicii culturale

39

67.10.03

915.000

0

915.000

Case de cultura

40

67.10.03.06

915.000

0

915.000

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

41

67.10.50

1.651.000

200.000

1.851.000

Asigurări si asistenta sociala

42

68.10

8.536.000

0

8.536.000

CHELTUIELI CURENTE

43

01

7.861.000

0

7.861.000

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

44

10

3.240.000

0

3.240.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

45

20

4.621.000

0

4.621.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

46

70

675.000

0

675.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

47

71

675.000

0

675.000

Din total capitol

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

48

68.10.50

8.536.000

0

8.536.000

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

49

68.10.50.50

8.536.000

0

8.536.000

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

50

69.10

21.200.000

0

21.200.000

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

51

70.10

21.200.000

0

21.200.000

CHELTUIELI CURENTE

52

01

8.917.000

0

8.917.000

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

53

10

1.980.100

0

1.980.100

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

54

20

6.936.900

0

6.936.900

CHELTUIELI DE CAPITAL

55

70

12.283.000

0

12.283.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

56

71

12.283.000

0

12.283.000

Din total capitol

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

57

70.10.50

21.200.000

0

21.200.000

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

58

96.10

0

0

0

REZERVE

59

97.10

0

0

0

EXCEDENT

60

98.10

0

0

0

DEFICIT

61

99.10

13.313.622

0

13.313.622

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

1

25.225.378

200.000

25.425.378

TOTAL VENITURI

2

00.01

25.225.378

200.000

25.425.378

1. VENITURI CURENTE

3

00.02

15.393.378

356.175

15.749.553

C. VENITURI NEFISCALE

4

00.07

15.393.378

356.175

15.749.553

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

5

00.08

9.789.000

200.000

9.989.000

Venituri din proprietate

6

30.10

9.789.000

200.000

9.989.000

Venituri din concesiuni si închirieri

7

30.10.05

9.789.000

200.000

9.989.000

Alte venituri din concediuni si inchirieri de către instituțiile publice

8

30.10.05.30

9.789.000

200.000

9.989.000

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

9

00.09

5.604.378

156.175

5.760.553

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

10

33.10

6.308.378

156.175

6.464.553

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

11

33.10.16

4.772.205

156.175

4.928.380

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

12

33.10.50

1.536.173

0

1.536.173

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

13

37.10

-704.000

0

-704.000

Donații si sponsorizări

14

37.10.01

88.000

0

88.000

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subvenții

15

37.10.03

-792.000

0

-792.000

IV. SUBVENȚII

16

00.12

9.832.000

-156.175

9.675.825

Subvenții de la alte administrații

17

43.10

9.832.000

-156.175

9.675.825

Subvenții pentru instituții publice

18

43.10.09

9.832.000

-156.175

9.675.825

TOTAL CHELTUIELI

19

27.048.000

200.000

27.248.000

CHELTUIELI CURENTE

20

01

27.048.000

200.000

27.248.000

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

21

10

6.132.100

200.000

6.332.100

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

22

20

20.915.900

0

20.915.900

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

23

50.10

8.119.000

0

8.119.000

Alte servicii publice generale

24

54.10

8.119.000

0

8.119.000

CHELTUIELI CURENTE

25

01

8.119.000

0

8.119.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

26

20

8.119.000

0

8.119.000

Din total capitol

Alte servicii publice generale

27

54.10.50

8.119.000

0

8.119.000

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

28

64.10

10.012.000

200.000

10.212.000

Cultura, recreere si religie

29

67.10

2.151.000

200.000

2.351.000

CHELTUIELI CURENTE

30

01

2.151.000

200.000

2.351.000

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

31

10

912.000

200.000

1.112.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

32

20

1.239.000

0

1.239.000

Din total capitol

Servicii culturale

33

67.10.03

900.000

0

900.000

Case de cultura

34

67.10.03.06

900.000

0

900.000

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

35

67.10.50

1.251.000

200.000

1.451.000

Asigurări si asistenta sociala

36

68.10

7.861.000

0

7.861.000

CHELTUIELI CURENTE

37

01

7.861.000

0

7.861.000

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

38

10

3.240.000

0

3.240.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

39

20

4.621.000

0

4.621.000

Din total capitol

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

40

68.10.50

7.861.000

0

7.861.000

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

41

68.10.50.50

7.861.000

0

7.861.000

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

42

69.10

8.917.000

0

8.917.000

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

43

70.10

8.917.000

0

8.917.000

CHELTUIELI CURENTE

44

01

8.917.000

0

8.917.000

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

45

10

1.980.100

0

1.980.100

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

46

20

6.936.900

0

6.936.900

Din total capitol

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

47

70.10.50

8.917.000

0

8.917.000

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

48

96.10

0

0

0

REZERVE

49

97.10

0

0

0

EXCEDENT

50

98.10

0

0

0

DEFICIT

51

99.10

1.822.622

0

1.822.622

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

1

1.882.000

0

1.882.000

TOTAL VENITURI

2

00.01

1.882.000

0

1.882.000

1. VENITURI CURENTE

3

00.02

792.000

0

792.000

C. VENITURI NEFISCALE

4

00.07

792.000

0

792.000

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

5

00.09

792.000

0

792.000

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

6

37.10

792.000

0

792.000

Varsaminte din secțiunea de funcționare

7

37.10.04

792.000

0

792.000

IV. SUBVENȚII

8

00.12

1.090.000

0

1.090.000

Subvenții de la alte administrații

9

43.10

1.090.000

0

1.090.000

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de devoltare

10

43.10.19

1.090.000

0

1.090.000

TOTAL CHELTUIELI

11

13.373.000

0

13.373.000

CHELTUIELI CURENTE

12

01

0

0

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

CHELTUIELI DE CAPITAL

13

70

13.373.000

0

13.373.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

14

71

13.373.000

0

13.373.000

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

15

64.10

1.090.000

0

1.090.000

Cultura, recreere si religie

16

67.10

415.000

0

415.000

CHELTUIELI CURENTE

17

01

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

18

70

415.000

0

415.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

19

71

415.000

0

415.000

Din total capitol

Servicii culturale

20

67.10.03

15.000

0

15.000

Case de cultura

21

67.10.03.06

15.000

0

15.000

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

22

67.10.50

400.000

0

400.000

Asigurări si asistenta sociala

23

68.10

675.000

0

675.000

CHELTUIELI CURENTE

24

01

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

25

70

675.000

0

675.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

26

71

675.000

0

675.000

Din total capitol

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

27

68.10.50

675.000

0

675.000

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

28

68.10.50.50

675.000

0

675.000

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

29

69.10

12.283.000

0

12.283.000

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

30

70.10

12.283.000

0

12.283.000

CHELTUIELI CURENTE

31

01

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

32

70

12.283.000

0

12.283.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

33

71

12.283.000

0

12.283.000

Din total capitol

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

34

70.10.50

12.283.000

0

12.283.000

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

35

96.10

0

0

0

REZERVE

36

97.10

0

0

0

EXCEDENT

37

98.10

0

0

0

Pag. 7/7MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA ECONOMICA


BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE INEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII RECTIFICAT PE ANUL 2016

ANEXA 5 G 2 la Hotărârea nr.196/2016


SERVICIUL PUBLIC PENTRU ADMINISTRAREA OBIECTIVELOR CULTURALE CLUJ-NAPOCA

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

TOTAL VENITURI

1

00.01

1.651.000

200.000

1.851.000

1. VENITURI CURENTE

2

00.02

80.000

200.000

280.000

C. VENITURI NEFISCALE

3

00.07

80.000

200.000

280.000

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

4

00.08

80.000

200.000

280.000

Venituri din proprietate

5

30.10

80.000

200.000

280.000

Venituri din concesiuni si închirieri

6

30.10.05

80.000

200.000

280.000

Alte venituri din concediuni si închirieri de către instituțiile publice

7

30.10.05.30

80.000

200.000

280.000

IV. SUBVENȚII

8

00.12

1.571.000

0

1.571.000

Subvenții de la alte administrații

9

43.10

1.571.000

0

1.571.000

Subvenții pentru instituții publice

10

43.10.09

1.171.000

0

1.171.000

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de devoltare

11

43.10.19

400.000

0

400.000

TOTAL CHELTUIELI

12

1.651.000

200.000

1.851.000

CHELTUIELI CURENTE

13

01

1.251.000

200.000

1.451.000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

14

10

632.000

200.000

832.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII                         țA A

15

20

619.000

0

619.000

CHELTUIELI DE CAPITAL                  f     --S/T \

16

70

400.000

0

400.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE           /* /

\ * \

17

71

400.000

0

400.000

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE    Sl

ov\,

k

18

64.10

1.651.000

200.000

1.851.000

Cultura, recreere si religie

19

67.10

1.651.000

200.000

1.851.000

CHELTUIELI CURENTE                   X^p/fl/N.C^O/

20

01

1.251.000

200.000

1.451.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

21

10

632.000

200.000

832.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

22

20

619.000

0

619.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

23

70

400.000

0

400.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

24

71

400.000

0

400.000

Din total capitol

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

25

67.10.50

1.651.000

200.000

1.851.000

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

26

96.10

0

0

0

REZERVE

27

97.10

0

0

0

EXCEDENT

28

98.10

0

0

0

DEFICIT

29

99.10

0

0

0

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

1

1.251.000

200.000

1.451.000

TOTAL VENITURI

2

00.01

1.251.000

200.000

1.451.000

1. VENITURI CURENTE

3

00.02

80.000

200.000

280.000

C. VENITURI NEFISCALE

4

00.07

80.000

200.000

280.000

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

5

00.08

80.000

200.000

280.000

Venituri din proprietate

6

30.10

80.000

200.000

280.000

Venituri din concesiuni si închirieri

7

30.10.05

80.000

200.000

280.000

Mte venituri din concediuni si închirieri de către instituțiile publice

8

30.10.05.30

80.000

200.000

280.000

IV. SUBVENȚII

9

00.12

1.171.000

0

1.171.000

Subvenții de la alte administrații

10

43.10

1.171.000

0

1.171.000

Subvenții pentru instituții publice

11

43.10.09

1.171.000

0

1.171.000

TOTAL CHELTUIELI

12

1.251.000

200.000

1.451.000

3HELTUIELI CURENTE

13

01

1.251.000

200.000

1.451.000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

14

10

632.000

200.000

832.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

15

20

619.000

0

619.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

16

64.10

1.251.000

200.000

1.451.000

Cultura, recreere si religie

17

67.10

1.251.000

200.000

1.451.000

CHELTUIELI CURENTE

18

01

1.251.000

200.000

1.451.000

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

19

10

632.000

200.000

832.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

20

619.000

0

619.000

Din total capitol

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

21

67.10.50

1.251.000

200.000

1.451.000

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

22

96.10

0

0

0

REZERVE

23

97.10

0

0

0

EXCEDENT

24

98.10

0

0

0

DEFICIT

25

99.10

0

0

0

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

1

400.000

0

400.000

TOTAL VENITURI

2

00.01

400.000

0

400.000

IV. SUBVENȚII

3

00.12

400.000

0

400.000

Subvenții de la alte administrații

4

43.10

400.000

0

400.000

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de devoltare

5

43.10.19

400.000

0

400.000

TOTAL CHELTUIELI

6

400.000

0

400.000

CHELTUIELI CURENTE

7

01

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

8

70

400.000

0

400.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

9

71

400.000

0

400.000

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

10

64.10

400.000

0

400.000

Cultura, recreere si religie

11

67.10

400.000

0

400.000

CHELTUIELI CURENTE

12

01

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

13

70

400.000

0

400.000


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

14

71

400.000

0

400.000

Din total capitol

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

15

67.10.50

400.000

0

400.000

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

16

96.10

0

0

0

REZERVE

17

97.10

0

0

0

excedent

18

98.10

0

0

0

DEFICIT      /O ——

19

99.10

0

0

0MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA ECONOMICA


L BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL

ANEXA 5 G 3 LA Hotărârea nr.196/2016


DIN VENITURI PROPRII RECTIFICAT PE ANUL 2016

CANTINA DE AJUTOR SOCIAL SI PENSIUNE CLUJ-NAPOCA

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

TOTAL VENITURI

1

00.01

14.832.378

0

14.832.378

I. VENITURI CURENTE

2

00.02

6.296.378

156.175

6.452.553

C. VENITURI NEFISCALE

3

00.07

6.296.378

156.175

6.452.553

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

4

00.09

6.296.378

156.175

6.452.553

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

5

33.10

6.296.378

156.175

6.452.553

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

6

33.10.16

4.772.205

156.175

4.928.380

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

7

33.10.50

1.524.173

0

1.524.173

IV. SUBVENȚII

8

00.12

8.536.000

-156.175

8.379.825

Subvenții de la alte administrații

9

43.10

8.536.000

-156.175

8.379.825

Subvenții pentru instituții publice

10

43.10.09

7.861.000

-156.175

7.704.825

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de devoltare

11

43.10.19

675.000

0

675.000

TOTAL CHELTUIELI

12

16.655.000

0

16.655.000

CHELTUIELI CURENTE

13

01

15.980.000

0

15.980.000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL             /Xa A

14

10

3.240.000

0

3.240.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII                  f\

15

20

12.740.000

0

12.740.000

CHELTUIELI DE CAPITAL                     /*              * \

16

70

675.000

0

675.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

lx 1

17

71

675.000

0

675.000

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE        \

18

50.10

8.119.000

0

8.119.000

Alte servicii publice generale                      \                  Cj/

19

54.10

8.119.000

0

8.119.000

CHELTUIELI CURENTE

-->  f .1 «------7-^--------------------

20

01

8.119.000

0

8.119.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

21

20

8.119.000

0

8.119.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

22

70

0

0

0

Din total capitol

Alte servicii publice generale

23

54.10.50

8.119.000

0

8.119.000

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

24

64.10

8.536.000

0

8.536.000

Asigurări si asistenta sociala

25

68.10

8.536.000

0

8.536.000

CHELTUIELI CURENTE

26

01

7.861.000

0

7.861.000

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

27

10

3.240.000

0

3.240.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

28

20

4.621.000

0

4.621.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

29

70

675.000

0

675.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

30

71

675.000

0

675.000

Din total capitol

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

31

68.10.50

8.536.000

0

8.536.000

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

32

68.10.50.50

8.536.000

0

8.536.000

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

33

96.10

0

0

0

REZERVE

34

97.10

0

0

0

EXCEDENT

35

98.10

0

0

0

DEFICIT

36

99.10

1.822.622

0

1.822.622

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

1

14.157.378

0

14.157.378

TOTAL VENITURI

2

00.01

14.157.378

0

14.157.378

1. VENITURI CURENTE

3

00.02

6.296.378

156.175

6.452.553

C. VENITURI NEFISCALE

4

00.07

6.296.378

156.175

6.452.553

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

5

00.09

6.296.378

156.175

6.452.553

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

6

33.10

6.296.378

156.175

6.452.553

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

7

33.10.16

4.772.205

156.175

4.928.380

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

8

33.10.50

1.524.173

0

1.524.173

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

IV. SUBVENȚII

9

00.12

7.861.000

-156.175

7.704.825

Subvenții de la alte administrații

10

43.10

7.861.000

-156.175

7.704.825

Subvenții pentru instituții publice

11

43.10.09

7.861.000

-156.175

7.704.825

TOTAL CHELTUIELI

12

15.980.000

0

15.980.000

CHELTUIELI CURENTE

13

01

15.980.000

0

15.980.000

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

14

10

3.240.000

0

3.240.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

15

20

12.740.000

0

12.740.000

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

16

50.10

8.119.000

0

8.119.000

Alte servicii publice generale

17

54.10

8.119.000

0

8.119.000

CHELTUIELI CURENTE

18

01

8.119.000

0

8.119.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

19

20

8.119.000

0

8.119.000

Din total capitol

Alte servicii publice generale

20

54.10.50

8.119.000

0

8.119.000

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

21

64.10

7.861.000

0

7.861.000

Asigurări si asistenta sociala

22

68.10

7.861.000

0

7.861.000

CHELTUIELI CURENTE

23

01

7.861.000

0

7.861.000

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

24

10

3.240.000

0

3.240.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

25

20

4.621.000

0

4.621.000

Din total capitol

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

26

68.10.50

7.861.000

0

7.861.000

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

27

68.10.50.50

7.861.000

0

7.861.000

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

28

96.10

0

0

0

REZERVE

29

97.10

0

0

0

EXCEDENT

30

98.10

0

0

0

DEFICIT

31

99.10

1.822.622

0

1.822.622

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

1

675.000

0

675.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

TOTAL VENITURI

2

00.01

675.000

0

675.000

IV. SUBVENȚII

3

00.12

675.000

0

675.000

Subvenții de la alte administrații

4

43.10

675.000

0

675.000

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de devoltare

5

43.10.19

675.000

0

675.000

TOTAL CHELTUIELI

6

675.000

0

675.000

CHELTUIELI CURENTE

7

01

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

8

70

675.000

0

675.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

9

71

675.000

0

675.000

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

10

64.10

675.000

0

675.000

Asigurări si asistenta sociala

11

68.10

675.000

0

675.000

CHELTUIELI CURENTE

12

01

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

13

70

675.000

0

675.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

14

71

675.000

0

675.000

Din total capitol

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

15

68.10.50

675.000

0

675.000

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

16

68.10.50.50

675.000

0

675.000

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

17

96.10

0

0

0

REZERVE

--- _

18

97.10

0

0

0

EXCEDENT

19

98.10

0

0

0

DEFICIT                  /*\

20

99.10

0

0

0

Municipiul Cluj-Napoca

Direcția Economică


Anexa 6 la 1 Iotărârea 196/2016


REPARTIZAREA EXCEDENTULUI ANILOR PRECEDENȚI PENTRU FINANȚAREA SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

BUGET LOCAL

Ici

Nr. crt.

Denumire indicatori

Beneficiar

Proiectul/Obicctivul de investiții

cod

Total de repartizat 2016

Finanțarea secțiunii de dezvoltare

144.71 1.000

1

Autorități publice și acțiuni externe

Municipiul Cluj-Napoca

Restaurare turn clădire str.Moților nr.3

510270

1.679.000

2

Autorități publice și acțiuni externe

Municipiul Cluj-Napoca

Modernizare clădire str.Moților nr.3

510270

500.000

3

Autorități publice și acțiuni externe

Municipiul Cluj-Napoca

Mansardare clădire str.Moților nr.7

510270

500.000

4

Autorități publice și acțiuni externe

Municipiul Cluj-Napoca

Dotări independente

510270

9.000.000

5

Autorități publice și acțiuni externe

Municipiul Cluj-Napoca

Expertize, ridicări topo, studii geologice, înscriere CF. evaluări, etc.

510270

100.000

6

Autorități publice și acțiuni externe

Municipiul Cluj-Napoca

Achiziții imobile ( clădiri, terenuri, exproprieri, expertize )

510270

3.010.000

7

Autorități publice și acțiuni externe

Municipiul Cluj-Napoca

Expertize, DALI, P.T., Modernizare Clădire str.Moților nr.3

510270

250.000

8

Autorități publice și acțiuni externe

Municipiul Cluj-Napoca

Expertize, DALI, P.T., Mansardare Clădire str.Moților nr.7

510270

100.000

9

Ordine publică și siguranță națională

Municipiul Cluj-Napoca

Dotări independente

610270

700.000

10

învățământ /         --y

Municipiul Cluj-Napoca

> \

Modernizare, consolidare clădire str.Memorandumului 22

650270

2.500.000

1 1

* /* ( \ învățământ/    /             \

tal iisixKs.® ),<

Municipiul Cluj-Napoca

Reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea Liceului Avram lancu

650270

1.300.000

Nr. crt.

Denumire indicatori

Beneficiar

Proiectul/Obiectivul de investiții

cod

Total de repartizat 2016

12

învățământ

Municipiul Cluj-Napoca

Liceul Teologic adventist Maranatha- supretajare Corp C

650270

500.000

13

învățământ

Municipiul Cluj-Napoca

Construire, modernizare, extindere, mansardare, reconversic și modernizare centrale termice în diverse unități de învățământ

650270

500.000

14

învățământ

Municipiul Cluj-Napoca

PT Liceul Teologic adventist Maranatha - supretajare Corp C

650270

37.000

15

învățământ

Unități de învățământ

Dotări independente

650270

1.000.000

16

învățământ

Municipiul Cluj-Napoca

Expertize struct., Expertize securitate incendii , S.F. DALI, P.T. Construire, modernizare, extindere, mansardare reconversie și modernizare CT în diverse unități de învățământ

650270

800.000

17

învățământ

Municipiul Cluj-Napoca

Dotări independente

650270

50.000

18

Cultură, rccreere și religie

Municipiul Cluj-Napoca

* • ... ...

îmbunătățirea calității mediului prin înființare/modernizare de parcuri, sisteme de irigații, piste role

670270

1.000.000

19

Cultură, recreere și religie

Municipiul Cluj-Napoca

Construire monumente și plăci dedicate orașelor înfrățite cu Municipiul Cluj-Napoca

670270

250.000

20

Cultură, recreere și religie

Municipiul Cluj-Napoca

Casa de cultură a studenților, Modernizare clădire

670270

200.000

21

Cultură, recreere și religie

Municipiul Cluj-Napoca

L.T.E. Complex de agrement în baza sportivă din Cartierul Gheorgheni, str.Alexandru Vaida Vocvod

670270

1.000.000

22

Cultură, recreere și religie

Municipiul Cluj-Napoca

Reabilitare fântână arteziană Cuza Vodă

670270

130.000

23

Cultură, recreere și religie

Municipiul Cluj-Napoca

Obeliscuri, indicatoare turistice la intrarea în municipiu

670270

100.000

24

Cultură, recreere și religie

Municipiul Cluj-Napoca

S.F., P.T. îmbunătățirea calității mediului prin înființare / modernizare de parcuri, sisteme de irigații, piste role

670270

370.000

25

Cultură, recreere și religie .

Municipiul Cluj-Napoca

S.F., P.T. Construire centrul cultural Transilvania clădire pentru Filarmonica de stat

670270

2.400.000

26

Cultură, recreere și religie

Municipiul Cluj-Napoca

S.F., P.T. Expertiză Restaurare, reabilitare monumente istorice și comemorative/ Construire monumente

670270

100.000

27

Cultură, recreere și religie

Municipiul Cluj-Napoca

S.F., P.T. Construire monumente și plăci dedicate orașelor înfrățite cu municipiul Cluj-Napoca

670270

50.000

Nr. cit.

Denumire indicatori

Beneficiar

Proiectul/Obiectivul de investiții

cod

Total de repartizat 2016

28

Cultură, rccrcere și religie

Municipiul Cluj-Napoca

Concurs soluții, S.F., P.T., expertiză restaurare, reabilitare Turnul Pompierilor

670270

250.000

29

Cultură, recreere și religie

Municipiul Cluj-Napoca

Concurs soluții S.F., P.T.,Obeliscuri, indicatoare turistice la intrarea în municipiu

670270

100.000

30

Cultură, recreere și religie

Municipiul Cluj-Napoca

Concurs soluții, S.F., P.T., Amenajare Muzeul de speologie Emil Racoviță

670270

150.000

31

Cultură, recreere și religie

Municipiul Cluj-Napoca

Casa de cultură a studenților, Expertiză, S.F., P.T. Modernizare clădire

670270

100.000

32

Asigurări și asistență socială

Direcția de Asistență Socială și Medicală

Proiectul ”Daphne Save - Solutions Against Violence în Europe”

680256

2.000

33

Asigurări și asistență socială

Direcția de Asistență Socială și Medicală

Proiectul „SEE COERENT Pașaport de succes pentru copii și tineri cu deficiențe de vedere”

680256

24.000

34

Asigurări și asistență socială

Centrul Bugetar de Administrare Creșelor

Construire creșă str.Episcop Nicolae Ivan

680270

1.050.000

35

Asigurări și asistență socială

Centrul Bugetar de Administrare Creșelor

Construire creșă str.Donath nr.238

680270

2.159.000

36

Asigurări și asistență socială

Centrul Bugetar de Administrare Creșelor

Compartimentare mansardă creșă str.Septimiu Albinii nr.91

680270

250.000

37

Asigurări și asistență socială

Direcția de Asistență Socială și Medicală

Clădire pentru Direcția de Asistență Socială și Medicală

680270

130.000

38

Asigurări și asistență socială

Centrul Bugetar de Administrare Creșelor

Dotări Creșe

680270

450.000

39

Asigurări și asistență socială

Centrul Bugetar de Administrare Creșelor

S.F., P.T., Construire Creșă Grigore Alexandrescu

680270

165.000

40

Asigurări și asistență socială

Centrul Bugetar de Administrare Creșelor

S.F., P.T., Extindere creșă septimiu Albinii

680270

60.000

41

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

Compania de apă Someș S.A. Cluj-Napoca

înlocuirea și reabilitarea rețelelor de apă în municipiul Cluj-Napoca pe străzile: Cuza-Vodă, B.S. Delavrancea, Alverna, Spinoasă, Tăietura Turcului, Cireșilor, Stănescu Popa, Nirajului și T.Vuia-Planoarclor-Zborului - conducta de refulare - excedent taxa de apă

700255

636.000

Nr. crt.

Denumire indicatori

Beneficiar

Proicctul/Obiectivul de investiții

cod

Total de repartizat 2016

42

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

Municipiul Cluj-Napoca

Modernizare și extindere iluminat public

700270

3.000.000

43

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

Municipiul Cluj-Napoca

Centrul TEAM ZMC de sprijinire a afacerilor

700270

900.000

44

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

Municipiul Cluj-Napoca

Reabilitare termica clădiri multietajate OUG 18/2009

700270

100.000

45

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

Regia Autonomă a Domeniului

Public Cluj-Napoca

Modernizare piața de vechituri

700255

2.700.000

46

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

Municipiul Cluj-Napoca

Racorduri la rețelele publice/devieri rețele și branșamente la imobile

700270

200.000

47

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

Municipiul Cluj-Napoca

Construire locuințe destinate închirierii str.Sighișoarei

700270

3.500.000

48

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

Municipiul Cluj-Napoca

Imobil cu funcțiuni publice și locuințe sociale str.Ghimeșului

700270

500.000

49

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

Municipiul Cluj-Napoca

Viabilizare amplasament zona Lomb

700270

500.000

50

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

Municipiul Cluj-Napoca

Construire, modernizare cimitire

700270

500.000

51

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

Municipiul Cluj-Napoca

Iluminat arhitectural clădiri

700270

700.000

52

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

Municipiul Cluj-Napoca

Protejare și intervenție asupra clădirilor situate în Ansamblul urban-Centrul istoric al municipiului Cluj-Napoca

700270

5.000.000

53

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

Municipiul Cluj-Napoca

Construire Parking Ilașdeu

700270

500.000

54

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

Regia Autonomă a Domeniului

Public Cluj-Napoca

Extindere centru de ecarisaj

700255

400.000

55

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

Regia Autonomă a Domeniului

Public Cluj-Napoca

Modernizare clădire administrativă stația de mixturi

700255

1.700.000

56

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

Regia Autonomă a Domeniului

Public Cluj-Napoca

Acoperire bazin olimpic Ștrand Baza de agrement Grigorcscu cu balon presostatic

700255

3.005.000

Nr. crt.

Denumire indicatori

Beneficiar

Proiectul/Obiectivul de investiții

cod

Total de repartizat 2016

57

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

Municipiul Cluj-Napoca

Dotări urbane

700270

3.500.000

58

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

Municipiul Cluj-Napoca

Expertiză, S.F., DALI, P.T: consolidare și reabilitare imobile fond de stat

700270

150.000

59

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

Municipiul Cluj-Napoca

PUD, S.F., P.T. Parking I lașdeu

700270

83.000

60

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

Municipiul Cluj-Napoca

Concurs soluții/Studii de amplasament pentru diverse obiective de investiții ( avize, studii de oportunitate, S.P.F, S.F., P.T. Etc.)

700270

1.700.000

61

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

Municipiul Cluj-Napoca

Expertiză, S.F., DALI, P.T., imobile fond de stat

700270

50.000

62

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

Municipiul Cluj-Napoca

PUZ/PUD/PAT/S.P.F., studii de urbanism și studiu de circulație

700270

100.000

63

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

Municipiul Cluj-Napoca

Consolidare și reabilitare, calamități naturale imobile fond de stat

700270

500.000

64

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

Municipiul Cluj-Napoca

S.F., P.T. Modernizare, extindere iluminat public și iluminat arhitectural clădiri

700270

50.000

65

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

Municipiul Cluj-Napoca

S.F., P.T. Racorduri la rețelele publice și branșamente la imobile

700270

100.000

66

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

Municipiul Cluj-Napoca

S.F., P.T. Construire locuințe destinate închirierii str. Sighișoarei

700270

50.000

67

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

Municipiul Cluj-Napoca

PUD, S.F., P.T. Imobil cu funcțiuni publice și locuințe sociale str. Ghimeșului

700270

100.000

68

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

Municipiul Cluj-Napoca

S.F., P.T. Construire/reconversie funcțională locuințe sociale

700270

150.000

69

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

Municipiul Cluj-Napoca

S.F., P.T.Viabilizare amplasament zona Lomb

700270

500.000

70

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

Municipiul Cluj-Napoca

S.F., P.T. Construire modernizare cimitire

700270

300.000

71

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

Municipiul Cluj-Napoca

Plan integrat de dezvoltare râul Someș ( S.F., P.T.) Concurs soluții,

S.F., P.T. - Modernizarea malurilor Someșului

700270

500.000

Nr. crt.

Denumire indicatori

Beneficiar

Proiectul/Obiectivul de investiții

cod

Total de repartizat 2016

72

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

Municipiul Cluj-Napoca

DALI, P.T. Protejarea și intervenție asupra clădirilor situate în „Ansamblul urban - Centrul istoric al municipiului Cluj- Napoca”

700270

1.500.000

73

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

Municipiul Cluj-Napoca

PUD, PUZ, SF, PT. Hale Agroalimentare in municipiu (cart Dâmbul Rotund, Buna Ziua, etc)

700270

100.000

74

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca

Dotări independente

700270

4.000.000

75

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca

S.F, P.T., patinoar

700255

100.000

76

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca

P.T. Modernizare clădire administrativă stația de mixturi

700255

157.000

77

Protecția mediului

Municipiul Cluj-Napoca

S.F., P.T., Consolidare zone supuse alunecărilor de teren

740270

550.000

78

Protecția mediului

Municipiul Cluj-Napoca

Consolidare zone supuse alunecărilor de teren (str.Donath, Uliului, etc.)

740270

2.000.000

79

Protecția mediului

Municipiul Cluj-Napoca

Realizare Harta de zgomot planuri de acțiune pentru combaterea zgomotului (studii)

740270

120.000

80

Protecția mediului

Municipiul Cluj-Napoca

Studiu calitatea aerului

740270

30.000

81

Protecția mediului

Municipiul Cluj-Napoca

Expertize, S.F., P.T., Consolidarea zona supusă alunecărilor - Lomb

740270

200.000

82

Protecția mediului

Municipiul Cluj-Napoca

Consolidare zona supusa alunecărilor Lomb

740270

25.000.000

83

Protecția mediului

Municipiul Cluj-Napoca

Registrul de spații verzi

740270

200.000

84

Combustibil și Energie

Regia Autonomă de Tcrmoficare Cluj-Napoca

Modernizare rețele termice

810255

1.500.000

85

Combustibil și Energie

Regia Autonomă de Termofîcare Cluj-Napoca

Alimentare cu energie termică/automatizare clienți noi/existenți

810255

2.000.000

86

Combustibil și Energie

Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca

S.F., P.T. Alimentare cu energie termică/automatizare clienți noi/existenți

810255

142.000

87

Transporturi

Municipiul Cluj-Napoca

Amenajare, modernizare străzi, piațete, poduri, punți, etc.

840270

21.900.000

Nr. cil.

Denumire indicatori

Beneficiar

Proicctul/Obiectivul de investiții

cod

Total de repartizat 2016

88

Transporturi

Municipiul Cluj-Napoca

Modernizare și extindere pasaje pietonale Piața Gării

840270

5.200.000

89

Transporturi

Municipiul Cluj-Napoca

Refacerea infrastructurii Orașului Comoară - modernizare căi de acces centru istoric

840270

400.000

90

Transporturi

Municipiul Cluj-Napoca

Dezvoltare și modernizare semaforizare, realizare sincronizare în intersecții și treceri de pietoni

840270

1.500.000

91

Transporturi

Municipiul Cluj-Napoca

S.F., P.T., cxp., Amenajare, modernizare, consolidare străzi, poduri, etc.

840270

250.000

92

Transporturi

Municipiul Cluj-Napoca

Consolidări de drumuri, poduri, etc.

840270

400.000

93

Transporturi

Municipiul Cluj-Napoca

S.F., P.T., Dezvoltare și modernizare semaforizare, realizare sincronizare în intersecții și treceri de pietoni

840270

500.000

94

Transporturi

Municipiul Cluj-Napoca

S.F., P.T., Realizare pasarele pietonale în intersecții aglomerate

840270

300.000

95

Transporturi

Municipiul Cluj-Napoca

S.F., P.T., Modernizare și extindere pasaje pietonale subterane

840270

100.000

96

Transporturi

Municipiul Cluj-Napoca

Studii de urbanism, DALI, P.T. Amenajare sens giratoriu Mărăști și zone adiacente

840270

200.000

97

TransXjp^

Compania de Transport Public Cluj-Napoca

Dotări Independente

840255

11.672.000