Hotărârea nr. 194/2016

Hotărârea 194/2016 - Aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru parcelare şi construire, str. Colinei nr. 20 provizoriu

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind prelungirea termenului de solicitare a emiterii autorizației de construcție și de începere a

executării lucrărilor autorizate a construcției

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului de solicitare a emiterii autorizației de construcție și de începere a executării lucrărilor autorizate a construcției - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 192890 din 20.05.2015 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune prelungirea termenului de solicitare a emiterii autorizației de construcție și de începere a executării lucrărilor autorizate a construcției;

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991, republicată și actualizată:

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă prelungirea cu 24 de luni a termenului de solicitare a emiterii autorizației de construcție și de începere a executării lucrărilor autorizate a construcției, conform prevederilor cap.VII. Art. 16. pct,16.c.2. al Contractului de concesiune nr. 160612/08.05.2014, încheiat în baza Hotărârii nr. 146/2014, în vederea extinderii și mansardării locuinței.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Serviciul juridic-contencios.


Nr. 194 din 3 iunie 2015

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)