Hotărârea nr. 189/2016

Hotărârea 189/2016 - Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire locuinţă unifamilială, str. Ghioceilor nr. 11


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind acordarea unei diplome și a unui premiu în sumă netă de 2.000 lei, de la bugetul local, pe anul 2013, persoanelor care au împlinit vârsta de 100 de ani și au domiciliul

în municipiul Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind acordarea unei diplome și a unui premiu în sumă netă de 2.000 lei, de la bugetul local, pe anul 2013, persoanelor care au împlinit vârsta de 100 de ani și domiciliază în municipiul Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 79.108/313 din 25.03.2013 al Serviciului Stare civilă, prin care se propune acordarea unei diplome și a unui premiu în sumă netă de 2.000 lei, din bugetul local, pe anul 2013, persoanelor care au împlinit vârsta de 100 de ani și au domiciliul în municipiul Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă acordarea unei diplome și a unui premiu în sumă netă de 2.000 lei, din bugetul local, pe anul 2013, persoanelor care au împlinit vârsta de 100 de ani și au domiciliul în municipiul Cluj-Napoca, în baza propunerilor concrete și a referatelor aprobate de către primar.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția relații comunitare și turism, Direcția economică și Serviciul stare civilă.

Nr. 189 din 9 aprilie 2013

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)


eședinte de ședință,

Ssoma Botopdstarul municipiului,

Jr. Auroi