Hotărârea nr. 187/2016

Hotărârea 187/2016 - Aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Abatorului nr. 1, identificate prin nr. cad. 304956, 318096, 317807 şi 317811


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind atribuirea numelui maestrului Dumitru Fărcaș Sălii de spectacole a Casei de Cultură a Studenților, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind atribuirea numelui maestrului Dumitru Fărcaș Sălii de spectacole a Casei de Cultură a Studenților, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului și a domnului consilier Iuliu Mirel Țăgorean;

Analizând Referatul nr.l 10938/424/01. 04. 2013 al Direcției comunicare, relații publice și turism, prin care se propune atribuirea numelui maestrului Dumitru Fărcaș Sălii de spectacole a Casei de Cultură a Studenților, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiilor de specialitate;

Potrivit dispozițiilor art. 36, art. 5. lit.d din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă atribuirea numelui maestrului Dumitru Fărcaș Sălii de spectacole a Casei de Cultură a Studenților, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează conducerea Casei de Cultură a Studenților.

Nr.l87 din 9 aprilie 2013 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

Președinte de ședință Csoma Botond


Contrasemnează: Secretarul municipiului.

Jr. Aurora rmure