Hotărârea nr. 186/2016

Hotărârea 186/2016 - Aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 318469

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind concursul între asociațiile de proprietari/locatari “CURĂȚENIE GENERALĂ”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind derularea concursului între asociațiile de proprietari/locatari - “CURĂȚENIE GENERALĂ” - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 106586 din 28.03.2013 al Direcției Poliția Locală prin care se propune derularea concursului între asociațiile de proprietari/locatari - “CURĂȚENIE GENERALĂ” și susținerea materială a acelora care se remarcă în mod deosebit prin curățenie și ordine;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, art. 39 alin. 1 și art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l în perioada 01 mai - 15 iunie 2013 se va desfășură concursul între asociațiile de proprietari/locatari “CURĂȚENIE GENERALĂ”.

La concurs pot participa numai asociațiile de proprietari/locatari care efectuează lucrări de întreținere a spațiilor verzi, parcărilor, terenurilor aferente imobilelor etc aparținând domeniului public sau privat al statului.

Art.2 Se alocă pentru asociațiile de proprietari/locatari, clasate pe primele locuri în concursul “CURĂȚENIE GENERALĂ”, suma de 135.000 lei net, sub formă de premii, după cum urmează:

 • - 20 premii I, în cuantum net de 2.000 lei;

 • - 20 premii II, în cuantum net de 1.500 lei;

 • - 40 premii III, în cuantum net de 1000 lei;

 • - 50 mențiuni, în cunatum net de 500 lei.

Total net: 135.000 lei.

La înmânarea premiilor vor fi acordate diplome “Clujul curat” care vor certifica premiul obținut.

Asociațiile de proprietari/locatari pot folosi banii primiți numai în scopul reparării, amenajării, refațadizării și efectuării lucrărilor necesare imobilului în care locuiesc sau aferente acestuia.

Art. 3 Se aprobă constituirea comisiei de monitorizare-jurizare care va fi formată din reprezentanți ai Consiliului local și reprezentanți ai aparatului de specialitate al primarului. Se mandatează Primarul municipiului Cluj-Napoca să desemneze membri comisiei prin dispoziție.

Art. 4 Se aprobă Regulamentul de desfășurare a acțiunii și criteriile de stabilire a punctajului conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor hotărârii se încredințează Comisia de monitorizare - jurizare și Direcția economică.


Contrasemnează o


Secretarul m

Jr. Auror

Nr. 186 din 9 aprilie 2013

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

Anexă la Hotărârea nr. 186/2013

Regulament

Privind concursul “CURĂȚENIE GENERALĂ” între asociațiile de proprietari/locatari

Comisiile de monitorizare și jurizare vor verifica în principal, următoarele patru aspecte:

I. Amenajare și curățenie spații verzi


a) gazon

1-5 pct.

1 - complet neîntreținut

 • 2- parțial neîntreținut (2/3 neîntreținut, necurățat de deșeuri de

orice fel și necosit)

 • 3- parțial neîntreținut (1/2 curățat de deșeuri și necosit)

 • 4- curățat de deșeuri, necosit

 • 5- complet întreținut (curat și cosit)

b) sol semănat/plantat (iarbă, flori, arbori)

1-5 pct.

1 - complet neplantat/nesemănat (lipsă flori, arbori, iarbă)

 • 2- parțial neplantat/semănat (2/3 fără iarbă, flori, arbori)

 • 3- moderat plantat (1/2 plantat/semănat arbori, iarbă, flori)

 • 4- parțial plantat (2/3 plantat arbori, flori, semănat iarbă)

 • 5- complet plantat/semănat (iarbă, flori, arbori)

c) gard viu

1-5 pct.

 • 1- complet neplantat/netoaletat

 • 2- parțial neplantat/netoaletat (2/3 neplantat sau netoaletat)

 • 3- moderat plantat/toaletat (1/2 plantat/toaletat bine)

 • 4- parțial plantat/toaletat (2/3 plantat/toaletat foarte bine)

 • 5- complet plantat/toaletat (lucrare efectuată cu grijă și pe întreaga suprafață aferentă)

 • 1- complet netoaletați

 • 2- parțial netoaletați (2/3 netoaletați)

 • 3- moderat toaletați (1/2 toaletați bine)

 • 4- parțial toaletați (2/3 toaletați foarte bine, văruiți, protejați)

 • 5- complet toaletați (în întregime foarte bine toaletați, văruiți, protejați)

  II. Amenajare și curățenie zonă parcări/garaje


a) zona parcări

1 -5 pct.

1- complet neîntreținută (cu gunoi în zonă, praf, pământ, neamenajată)

 • 2-  parțial neîntreținută (2/3 din zona de parcări neamenajată și murdară)

 • 3-  moderat întreținută (1/2 din zona de parcări este întreținută și amenajată bine)

 • 4-  parțial întreținută (2/3 din zona de parcări este întreținută și amenajată bine)

 • 5-  complet întreținută (parcări foarte bine amenajate, curate)

b) zona garaje

1-5 pct.

 • 1- complet neîntreținută (gunoi în jurul și pe acoperișul garajelor, garaje nevopsite)

 • 2- parțial neîntreținută (2/3 din zonă este cu gunoi, iar 2/3 din garaje sunt neîntreținute, nereparate, nevopsite)

 • 3- moderat întreținută (1/2 din zona cu garaje este bine întreținută, garajele fiind vopsite uniform)

 • 4- parțial întreținută (2/3 din zona de garaje este întreținută curat, cu garaje vopsite uniform)

 • 5- complet întreținută (întreaga zonă este amenajată corespunzător, toate garajele sunt vopsite uniform)

III. Amenajare și curățenie zonă de intrare în bloc

 • 1-5 pct.

 • 1-  complet neîntreținută (alei murdare, nemăturate, geamuri nespălate, uși nevopsite, nereparate, adresă neînscripționată, lipsă avizier)

 • 2-  parțial neîntreținută (2/3 din alei, geamuri, uși, etc. sunt neîntreținute)

 • 3-  moderat întreținută (1/2 din zona aferentă intrării în bloc este întreținută bine)

 • 4-  parțial întreținută (2/3 din zonă - geamuri, uși, alei, avizier, adresă - întreținută)

 • 5-  complet întreținută (zonă foarte bine și permanent întreținută)

  IV. Punct gospodăresc

  1 -5 pct. • 1-  complet neîntreținut (cu gunoaie sau depozitări lângă pubele, nemăturat, urme de resturi, containere, pubele sparte, neacoperite)

 • 2-  parțial neîntreținut (2/3 din zonă murdară, cu pubele sparte, neacoperite)

 • 3-  moderat întreținut (1/2 din zonă întreținută)

 • 4-  parțial întreținut (2/3 din zonă întreținută, curat, pubele nedeteriorate, acoperite, container nedeteriorat, fără deșeuri în apropiere)

 • 5-  complet întreținut (în întregime curat, pubele curate, închise, fără deșeuri, zonă curată, întreținută permanent).

Comisia poate identifica și nota orice alte aspecte privind buna administrare și gospodărire a asociațiilor de proprietari/locatari.

Stabilirea premiilor se va face pe baza raportului întocmit de comisiile de evaluare stabilite de Primar.

Punctajul maxim care poate fi acordat este de 45 de puncte (+ 5 puncte din partea comisiei).