Hotărârea nr. 185/2016

Hotărârea 185/2016 - Însuşirea documentaţiei cadastrale de înscriere a suprafeţei imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Lemnului nr. 3


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind stabilirea taxelor de pășunat pe anul 2013

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind stabilirea taxelor de pășunat pe anul 2013 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 97494 din 21.03.2013 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății cu privire la lucrările de întreținere și exploatare a pășunilor precum și propunerile privind stabilirea taxelor de pășunat pe anul 2013;

Reținând prevederile Legii nr. 72/2002, ale Legii nr. 18/1991 republicată și Legii nr. 214/2011;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. ”c”, al. 5 lit. ”b”, 39 alin.l și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă taxele de pășunat de pe raza municipiului Cluj-Napoca pentru anul 2013, astfel:

 • - bovine, bubaline, cabaline adulte - 48 lei /cap

 • - tineret bovin, bubalin și cabalin 1-2 ani - 30 lei /cap

 • - tineret bovin, bubalin și cabalin sub 1 an - 18 lei /cap

 • - ovine și caprine peste 1 an - 18 lei/cap

 • - tineret ovin și caprin sub 1 an - 8,5 lei /cap

Art,2. Sumele încasate din taxele de pășunat precum și alte venituri de pe pășuni ca: închirieri de pășuni, recoltare fân, valorificare material lemnos de pe pășunile împădurite, etc. Se vor folosi numai pentru lucrări de îmbunătățire și exploatare a acestora.

Art.3. Se stabilește ziua de 1 mai 2013 ca dată de începere a pășunatului pentru ovine și caprine și 10 mai 2013 pentru bovine și cabaline.

Art.4. Ciclul de pășunat se încheie la data de 1 octombrie 2013 pentru bovine și cabaline și 1 noiembrie 2013 pentru ovine și caprine.

Art.5. De pășunile aflate în proprietatea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca beneficiază numai crescătorii de animale de pe raza municipiului.

Repartizarea pășunilor se va face cu respectarea prevederilor legale, în favoarea crescătorilor de animale pe specii și categorii de vârstă pe anul 2013, pe suprafețele prevăzute în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. In cazul nerespectării suprafețelor repartizate, a termenelor de începere și de sfârșit a ciclului pășunatului, ori a pășunatului pe alte terenuri agricole, decât cele care au fost repartizate conform art. 4 al.2, proprietarii de animale sau păstorii de turme vor fi obligați să plătească următoarele taxe de gloabă:

 • - bovine, bubaline și cabaline adulte - 18 lei/cap/zi

 • - tineret bovin, bubalin și cabalin 1-2 ani - 12 lei/cap/zi

 • - tineret bovin, bubalin și cabalin sub 1 an - 9,5 lei /cap/zi

 • - ovine și caprine peste 1 an - 8,5 lei/cap/zi

 • - ovine și caprine sub 1 an - 5,5 lei/cap/zi

Pentru turme constituite:

 • - cirezi bovine - 300 lei /zi

 • - turme ovine până la 150 capete - 180 lei /zi

 • - turme ovine până la 200 capete - 240 lei /zi

 • - turme ovine peste 200 capete - 300 lei/zi

Dacă se constată daune, la taxa de gloabă se va adăuga și valoarea pagubei produsă, stabilită pe baza procesului verbal de constatare încheiat de către comisia de evaluare a pagubelor constituită în cadrul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art.7. Crescătorii de animale au obligația să respecte toate măsurile stabilite de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca și specialiștii agricoli, pentru întreținerea și îmbunătățirea potențialului de producție, să presteze munca contributivă în cantitatea și la datele stabilite și să achite taxele de pășunat la nivelele stabilite cu cel puțin 10 zile înainte de scoaterea animalelor pe pășune.

Cantitatea de muncă contributivă și perioada executării acesteia se vor stabili de către RADP Cluj, în calitate de administrator al pășunii.

Art.8. Se vor revizui și dezinfecta sursele de apă pe toate pășunile de pe teritoriul municipiului Cluj-Napoca și se vor executa lucrările de întreținere a pășunilor, prin grija RADP Cluj, în calitate de administrator.

Art.9. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează R.A.D.P. Cluj, Direcția Poliția Locală, Direcția Tehnică, Serviciul administrare fond funciar și R.A., Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Nr. 185 din 9 aprilie 2013

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)Jr. Csoma Botpnd

7 /    ’’CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Anexă la Hotărârea nr. 185 /2013


DIRECȚIA PATRIMONIUL MUNICIPIULUI ȘI EVIDENȚA PROPRIETĂȚII SERVICIUL AUTORIZĂRI COMERȚ

SITUAȚIA

pășunilor aflate în evidența Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca la 31.12.2012

Nr. crt

DENUMIREA

TRUPULUI DE PĂȘUNE

SUPRAFAȚA EFECTIV FOLOSITĂ

- ha -

SUPRAFAȚA TOTALĂ

CONFORM CADASTRU

- ha -

1.

COLONCIOCI

50,00

66,64

2.

TARCEA

70,00

92,20

3.

LOMBUL MIC

32,00

32,40

TOTAL SUPRAFAȚA

152,00 ha

191,24 ha