Hotărârea nr. 183/2016

Hotărârea 183/2016 - Aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Antim Ivireanu nr. 1-3, identificate prin nr. cad. 318960 şi 319561

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 121/2010

(aprobarea acordării gratuității transportului urban pe mijloacele de transport în comun pe toate liniile, pentru persoanele cu handicap accentuat și grav, asistenți personali, precum și pentru însoțitorii acestora)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 121/2010 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 51548 din 06.03.2013 al Direcției de Asistență Socială și Medicală prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 121/2010;

în temeiul prevederilor art. 23 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. (1) și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale (R2), cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se aprobă modificarea art.2 al Hotărârii nr. 121/2010, care va avea următorul conținut: „Art. 2. (1) Pentru persoanele menționate la art. 1, acordarea gratuității transportului urban pe mijloacele de transport în comun pe toate liniile se va face în baza cererilor depuse de solicitanți, a listelor lunare întocmite de către Direcția de Asistență Socială și Medicală și a abonamentelor eliberate de către R.A.T.U.C. Cluj-Napoca.

(2) Abonamentele se eliberează de către R.A.T.U.C. Cluj-Napoca, după cum urmează:

  • a) abonamente anuale pentru persoanele a căror certificate de încadrare în grad de handicap au valabilitate „permanent”;

  • b) abonamente fracționate în funcție de perioada de valabilitate a certificatului de încadrare în grad de handicap (12 luni, 6 luni sau mai puțin) și de data solicitării dreptului.”

Art. II Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția de Asistență Socială și Medicală și R.A.T.U.C. Cluj-Napoca.

Contrasemnează:

Secretarul myucipiului, Jr. AUROR/CȚÂRMURE

Nr. 183 din 9 aprilie 2013

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)