Hotărârea nr. 177/2016

Hotărârea 177/2016 - Exercitarea dreptului de preemţiune de către Municipiul Cluj-Napoca pentru cumpărarea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 4, ap. 1

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind exercitarea dreptului de preemțiune de către Municipiul Cluj-Napoca pentru cumpărarea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 4, ap. 1

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind exercitarea dreptului de preemțiune de către Municipiul Cluj-Napoca pentru cumpărarea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 4, ap. 1 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 143495/45/30.03.2016 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății privind exercitarea dreptului de preemțiune de către Municipiul Cluj-Napoca pentru cumpărarea pentru cumpărarea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr.

  • 4, ap. 1;

Reținând prevederile Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice;

Văzând Adresa nr. 248/17.03.2016 a Ministerului culturii, Intenția de înstrăinare a imobilului înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 117462/18.03.2016, de către

  • 5. C. TI TRUST INVEST S.A., precum și avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă exercitarea dreptului de preemțiune, de către Municipiul Cluj-Napoca, pentru cumpărarea imobilului-monument istoric, cod CJ-II-m-B'-07349, situat în municipiul Cluj-- •• Napoca, str. Horea nr? 4, ăp. 1, parter „local de cinematograf cu 3 despărțituri ale'pivniței”, identificat prin nr. topo. 9931/1, înscris în CF nr. 260408-C1-U6 Cluj-Napoca, în proprietatea S.C. TI TRUST INVEST S.A.

Art. 2. Se mandatează Comisia constituită prin Hotărârea nr. 66/2015, pentru negocierea prețului de cumpărare, în condițiile legii.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Comisia constituită prin Hotărârea nr. 66/2015, Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția economică și Serviciul juridic, contencios.

Nr. 177 din 15 aprilie 2016

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)