Hotărârea nr. 176/2016

Hotărârea 176/2016 - Însuşirea documentaţiei cadastrale de rectificare a CF nr. 258844-C1 Cluj-Napoca, în care este înscris imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Cloşca nr. 1


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUL-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții:

“Modernizare strada CLOȘCA, în municipiul Cluj-Napoca“

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții: “Modernizare strada CLOȘCA în municipiul Cluj-Napoca“-proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 131339/441/11.04.2014 al Direcției tehnice, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții: “Modernizare strada CLOȘCA în municipiul Cluj-Napoca“;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții: “Modernizare strada CLOȘCA, în municipiul Cluj-Napoca“, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, corelat cu prevederile Acordului-cadru de lucrări nr. 302534 din data de 13.12.2010 pentru “Lucrări de reparare, întreținere, construire de drumuri și proiectare pentru aceste lucrări pe raza municipiului Cluj-Napoca”, încheiat cu asocierea între S.C. Diferit SRL și S.C. Kiat Group Construct S.R.L, liderul asocierii fiind S.C. Diferit S.R.L.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică și Direcția Economică.                        ,                     ’

Nr. 176 din 28 aprilie 2014

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi) Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 176/2014 Direcția Tehnică

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII:

“Modernizare strada CLOȘCA, în municipiul Cluj-Napoca“

TITULAR:

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

BENEFICIAR:

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

AMPLASAMENT: Municipiul Cluj-Napoca

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

• Capacități:

- STRADA CLOȘCA

Lungime stradă:                                  L = 158,07 ml

Suprafață carosabilă cu sistem rutier nou:             S = 1.330,00 mp

Suprafață trotuar :                                   S = 725,00 mp

Suprafață construită (carosabil + trotuar):     S = 2.055,00 mp

• Valoarea totală a investiției, fără TVA

(prețuri ofertă)

438,769 mii RON


din care, construcții-montaj:

- 429,644 mii RON

• Durata de realizare: 3 luni.

f

FINANȚAREA INVESTIȚIEI:

I            ’                                                               ’                                                                                                          >

>                         *

Finanțarea obiectivului se face din fondurile bugetului local și alte fonduri legal

constituite cu această destinație, conform listelor de investiții aprobate potrivit legii.


Deviz general privind cheltuielile necesare

Privind obiectivul Modernizare Strada Cloșca , Mun. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Curs BCE din 20.12.2013 1EURO= 4.4780 lei

Nr. Crt.

DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

mii lei

mii auro

mii lei

mii lei

mii auro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

i.i

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului

O.ODD

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 1

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Construirea de rețele exterioare pentru conectarea la utilități (energie electrică, telecomunicații)

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 2

o.ooo

0.000

0.000

0.000

0.000

Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare $1 asistență tehnică

3.1

Studii de teren

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.2

Taxe pentru obținerea de avize,acord uri si autorizații

5.000

1.117

1.200

6.200

1.305

3.3

Proiectare si inginerie

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție a lucrărilor

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.5

Consultanți

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.6

Asistenta tehnica - din partea proiectantului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.7

Asistenta tehnica - diriginte de șantier 0.16%C+M

0.687

0.154

0.165

0.B52

D.190

TOTAL CAPITOL 3

6.687

1.270

1.366

7.052

1.575

Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții st instalații

429.644

95.946

103.115

532.759

110,973

4.2

Montare utilaj tehnologic

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.3

Utilaje , echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.5

Dotflri

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.6

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 4

428.644

96.946

103.115

532.75»

118.873

Capitolul 5 • Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

5.1.1. Lucrări de construcții

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.2

Comision, taxe, cote legale, costul creditului

5.2.1 Controlul calității prin Inspecția de Stat în C-ț’’ 0.8%C+M

3.437

0.76B

0.000

3.437

0.768

5.2.2 Casa constructorului 0.0% C+M

0.000

0.000

0.000

0.000

0.0D0

5.2.3. Costul creditului

0.000

0.000

0.000

0.000

O.ODD

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 5

3.437

0.768

0.000

3.437

0.768

Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare I

a beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0,000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnologice

0.000

0.000

0.000

0.666

0.000

TOTAL CAPITOL 6

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL GENERAL

438.76»

57.883

104.480

543.248

121.315

DIN CARE C+M

429.644

85.646

103.115

532.768

118.873

NOTA:


Deviz general întocmit in preturi oferta