Hotărârea nr. 17/2016

Hotărârea 17/2016 - Revocarea parţială a Hotărârii nr. 493/2014 (aprobarea documentaţiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”), urmare admiterii Plângerii prealabile nr. 410.003/2015.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind revocarea parțială a Hotărârii nr. 493/2014 (aprobarea documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”), urmare admiterii Plângerii prealabile nr. 410003/2015

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind revocarea parțială a Hotărârii nr. 493/2014 (aprobarea documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”), urmare admiterii Plângerii prealabile nr. 410003/2015 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 410003 din 20.01.2016 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune revocarea pațială a Hotărârii nr. 493/2014 (aprobarea documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”), urmare admiterii Plângerii prealabile nr. 410003/2015;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă revocarea parțială a Hotărârii nr. 493/2014 (aprobarea documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”), urmare admiterii parțiale a Plângerii prealabile înregistrate sub nr. 410003/43 din 02.03.2015, în sensul reglementării str. Ștefan Meteș ca drum cu acces public nelimitat și circulație auto și pietonală.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.

Nr. 17 din 4 februarie 2016 (Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi)