Hotărârea nr. 163/2016

Hotărârea 163/2016 - Însuşirea documentaţiei cadastrale de dezlipire a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Grigore Alexandrescu nr. 47A


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire locuință unifamilială D+P+M, str. Theodor Pallady nr. 1

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -construire locuință unifamilială D+P+M, str. Theodor Pallady nr. 1 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 53124 din 04.04.2014 al Direcției urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire locuință unifamilială D+P+M, str. Theodor Pallady nr. 1, beneficiari: Moldovan Adrian și Druhora Narcisa Codruța;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 133318/282 din 04.03.2010, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire locuință unifamilială D+P+M, str. Theodor Pallady nr. 1, beneficiari: Moldovan Adrian și Druhora Narcisa Codruța, pentru amplasarea unei locuințe, pe o parcelă proprietate particulară.

Documentația reglementează:

  • •  amplasarea construcției la minim 5 m. față de strada Theodor Pallady - traseul regularizat;

  • •  amplasarea la distanța de un metru față de limita laterală nord;

  • •  amplasarea la distanța de 3 m. față de limita laterală sud;

  • •  accesul auto și cel pietonal direct din stradă, iar staționarea autovehiculelor în incintă;

  • • regimul de înălțime D+P+M;

  • •  coeficienți urbanistici: POT max. = 35% și CUT max. - 0,6.

In vederea autorizării va fi reglementată dezmembrarea topografică și înscrierea cu titlu de „drum” a suprafeței de teren necesare pentru asigurarea profilului străzii la 11,0 m. (7,0 m. carosabil + trotuare de câte 2,0 m.). Terenul propus spre dezmembrare va avea acces public nelimitat.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G., dar nu mai mult de un an de la aprobare.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr. 163 din 28 aprilie 2014

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)