Hotărârea nr. 161/2016

Hotărârea 161/2016 - Prelungirea termenului de locaţiune a unor contracte având ca obiect locuinţe construite de către A.N.L., situate în municipiul Cluj-Napoca, Calea Floreşti nr. 58B, cu actualizarea şi recalcularea chiriei pentru titularii contractelor de închiriere care au împlinit vârsta de 35 de ani

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu extindere cămin studențesc nr. 4, S+P+3E+R+M, str. Observatorului nr. 34

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -extindere cămin studențesc nr. 4, S+P+3E+R+M, str. Observatorului nr. 34 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 89825 din 10.04.2014 al Direcției urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - extindere cămin studențesc nr. 4, S+P+3E+R+M, str. Observatorului nr. 34, beneficiară: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 276891/935 din 23.01.2014, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - extindere cămin studențesc nr. 4, S+P+3E+R+M, str. Observatorului nr. 34, beneficiară: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, pentru stabilirea reglementărilor specifice pentru extinderea căminului studențesc nr. 4 din Complexul Observator, la regim de înălțime S+P+3E+R+M, pe parcelă proprietate privată a UTCN.

Documentația reglementează:

  • •  alinierea extinderii cu celelalte construcții de pe str. Rene Descartes;

  • •  accesul auto și pietonal din str. Rene Descartes și din circulațiile campusului ________________studențesc;

  • •  regim de înălțime: S+P+3E+R+M;

  • •  asigurarea parcării în incintă, respectând Regulamentul privind asigurarea locurilor de parcare aprobat prin Hotărârea nr. 539/2006.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G., dar nu mai mult de un an de la aprobare.

Art. 2, - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 161 din 28 aprilie 2014

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)