Hotărârea nr. 160/2016

Hotărârea 160/2016 - Prelungirea termenului de locaţiune a unor contracte având ca obiect locuinţe construite de către A.N.L., situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Taberei nr. 2-Tăşnad nr. 10, cu actualizarea şi recalcularea chiriei pentru titularii contractelor de închiriere care au împlinit vârsta de 35 de ani

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire locuință unifamilială P+M, str. Cătinei nr. 5B

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -construire locuință unifamilială P+M, str. Cătinei nr. 5B - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 92643 din 10.04.2014 al Direcției urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire locuință unifamilială P+M, str. Cătinei nr. 5B, beneficiar: Pop Gelu;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 404112/69 din 20.02.2013, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire locuință unifamilială P+M, str. Cătinei nr. 5B, beneficiar: Pop Gelu, pentru amplasarea unei locuințe, pe o parcelă proprietate particulară.

Documentația reglementează:

  • • accesul auto și pietonal pe alee de 4,0 m. lățime din str. Cătinei;

  • • regimul de înălțime P+M;

  • • staționarea auto în incintă.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G., dar nu mai mult de un an de la aprobare.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 160 din 28 aprilie 2014

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)