Hotărârea nr. 156/2016

Hotărârea 156/2016 - Aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Romul Ladea nr. 8-10, identificate prin nr. cad. 318020 şi 316508

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului CIuj-Napoca a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Romul Ladea nr. 8-10, identificate prin nr. cad. 318020 și 316508

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Romul Ladea nr. 8-10, identificate prin nr. cad. 318020 și 316508 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 128966/453/23.03.2016 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Romul Ladea nr. 8-10, identificate prin nr. cad. 318020 și 316508;

Reținând prevederile art. 121 alin. (3) și 115 din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 562 și 889 Cod civil;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. „c”, al. 5 lit „a”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă preluarea, în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, a imobilului-teren cu suprafața de 18 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Romul Ladea nr. 8-—............10,.identificat prin.nr. cad. 3.18020, înscris.în CF nr. 3180.20 Cluj-Napoca§i.a imobilului-teren cu......

^suprafața.de. 102.mp.,.situat în municipiul Cluj-Napoca,.stL.RomuLLadea.nr. 8--.10, identificat prin.,...,.

nr. cad. 316508, înscris în CF nr. 316508 Cluj-Napoca, în vederea asigurării servitutilor de utilitate publică prevăzute prin P.U.G., aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014.

Art. 2. Imobilele identificate la art. 1 vor fi incluse în Anexa 4 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Cluj-Napoca” la Hotărârea nr. 133/2005, cu modificările și completările ulterioare, la Capitolul 1. Consiliul local Cluj-Napoca, Subcapitolul 1.1. Alte terenuri.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția Generală de Urbanism și Direcția economică.

Nr. 156 din 15 aprilie 2016

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)