Hotărârea nr. 155/2016

Hotărârea 155/2016 - Acceptarea ofertei de donaţie a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Alecu Russo nr. 14 Provizoriu, identificate prin nr. cad. 318570 şi 306867


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind acceptarea ofertei de donație a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Alecu Russo nr. 14 Provizoriu, identificate prin nr. cad. 318570 și 306867

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Alecu Russo nr. 14 Provizoriu, identificate prin nr. cad. 318570 și 306867 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 128241/453/23.03.2016 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune acceptarea ofertei de donație a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Alecu Russo nr. 14 Provizoriu, identificate prin nr. cad. 318570 și 306867;

Reținând prevederile art. 121 alin. (3) și 115 din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 863 și 1014 Cod civil;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. „c”, al. 5 lit „a”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se acceptă oferta de donație autentificată sub nr. 152/04.03.2016, având ca obiect următoarele imobile, în vederea asigurării servitutilor de utilitate publică prevăzute în P.U.G., aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014:

  • -  imobilul-teren în suprafață de 32 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Alecu Russo nr.

14 Provizoriu, identificat cu nr. cadastral 318570, înscris în CF nr. 318570 Cluj-Napoca, în proprietatea lui Chiș Florin Alexandru;

  • -  imobilul-teren în suprafață de 31 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat cu nr.

Cadastral 306867, înscris în CF nr. 306867 Cluj-Napoca, în proprietatea dui Chiș' Florin ”    *

(2) Cheltuielile aferente încheierii și autentificării actului de donație vor fi suportate de către donator.

Art. 2. Imobilele care fac obiectul ofertei de donație menționată la art. 1 vor fi intabulate în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca și vor fi incluse în Anexa 4 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Cluj-Napoca” la Hotărârea nr. 133/2005, cu modificările și completările ulterioare, la Capitolul 1. Consiliul local Cluj-Napoca, Subcapitolul 1.1. Alte terenuri.

Art. 3. Se mandatează doamna Horvăth Anna, viceprimar, să semneze actul de donație în formă autentică.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează persoana mandatată la art. 3, Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția Generală de Urbanism și Direcția economică.

Nr. 155 din 15 aprilie 2016

/Hotărârea a fost adontată cu 25 voturi')