Hotărârea nr. 151/2016

Hotărârea 151/2016 - Aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Soporului nr. 1, identificat prin nr. cad. 318633

CONSILIU LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea documentației cadastrale de ieșire din indiviziune, dezlipire și partaj voluntar pod, pentru imobilul situat în municipiul CIuj-Napoca, str. Cireșilor nr. 1

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de ieșire din indiviziune, dezlipire și partaj voluntar pod, pentru imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Cireșilor nr. 1 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 124794/45/07.04.2014 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune însușirea documentației cadastrale de ieșire din indiviziune, dezlipire și partaj voluntar pod, pentru imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Cireșilor nr. 1;

Reținând prevederile Ordinului nr. 634/2006 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, modificat prin Ordinul nr. 134/2008 și Ordinul nr. 415/2008, ale Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, modificată și republicată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. „c" al. 5 lit. „b", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art, 1, (1) Se aprobă ieșirea din indiviziune, potrivit cotelor de proprietate și fără plată de sultă, a podului imobilului situat în muncipiul Cluj-Napoca, str. Cireșilor nr. 1, imobil compus din:

 • - teren în suprafață de 155 mp. cu o construcție, cu nr. topo. 1003/2/1, 1002/4/2/1, înscris în CF nr. 278623, Cluj-Napoca, (CF vechi 127260), în proprietatea Statului român, în administrarea operativă a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cotă de 46/155 parte și Moldovan Ioan și Moldovan Liana în cotă de 109/155 parte și construcția CI, înscrisă în CF 278623-C1: casă cu 2 apartamente, având ca părți indivize comune: terenul, fundațiile, fațadele, podul, împrejmuirile, conductele principale de apă, canal, gaz metan, electricitate, respectiv:

 • - apartamentul nr. 1, la parter, compus din: o cameră, o bucătărie, o cămară de alimente, două băi, un antreu, un hol, cu suprafața utilă de 86,78 mp., cu părți indivize comune în cotă de 70,40/100 parte și teren atribuit în proprietate în cotă de 109/155 parte, cu nr. topo. 1003/2/1/1, 1002/4/2/1/1, înscris în CF nr. 278623-C1-U1, cu drept de proprietate cu titlu de cumpărare în favoarea lui Moldovan Ioan și Moldovan Liana;

 • - apartamentul nr. 2, la parter, compus din: două camere, o debara, un antreu, cu suprafața utilă de 37,49 mp., cu părți indivize comune în cotă de 29,60/100 parte și teren atribuit în proprietate în cotă de 46/155 parte, cu nr. topo. 1003/2/1/II, 1002/4/2/1/II, înscris în CF nr. 278623-C1-U2, cu drept de proprietate cu titlu de lege în favoarea Statului român, în administrarea operativă a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

(2) Situația propusă după ieșirea din indiviziune a podului este următoarea:

 • - teren în suprafață de 155 mp. cu o construcție, cu nr. topo. topo. 1003/2/1, 1002/4/2/1, care va fi reînscris în CF nr. 278623, Cluj-Napoca, în proprietatea Statului român, în administrarea operativă a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, în cotă de 46/155 parte și Moldovan Ioan și Moldovan Liana în cotă de 109/155 parte și construcția CI, înscrisă în CF 278623-C1: casă cu 2 apartamente și pod, având ca părți indivize comune: terenul, fundațiile, fațadele, împrejmuirile, conductele principale de apă, canal, gaz metan, electricitate, respectiv:

 • - apartamentul nr. 1, la parter, compus din: o cameră, o bucătărie, o cămară de alimente, două băi, un antreu, un hol, cu suprafața utilă de 86,78 mp., cu părți indivize comune în cotă de 38,32/100 parte și teren atribuit în proprietate în cotă de 59/155 parte, cu nr. topo. 1003/2/1/1, 1002/4/2/1J, care va fi reînscris în CF nr. 278623-C1-U1, cu drept de proprietate cu titlu de cumpărare în favoarea lui Moldovan Ioan și Moldovan Liana;

 • - apartamentul nr. 2, la parter, compus din: două camere, o debara, un antreu, cu suprafața utilă de 37,49 mp., cu părți indivize comune în cotă de 16,56/100 parte și teren atribuit în proprietate în cotă de 26/155 parte, cu nr. topo. 1003/2/1/II, 1002/4/2/1/II, care va fi reînscris în CF nr. 278623-C1-U2, cu drept de proprietate cu titlu de lege în favoarea Statului român, în administrarea operativă a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Pod, cu suprafața utilă de 102,15 mp., cu părți indivize comune în cotă de 45,12/100 parte și teren atribuit în proprietate în cotă de 70/155 parte, cu nr. topo. 1003/2/1/III, 1002/4/2/1/III, care va fi înscris în CF nr. 278623-C1-U3, cu drept de proprietate cu titlu de lege în favoarea Iui Moldovan Ioan și Moldovan Liana în cotă de 70,40/100 parte și în favoarea Statului român, în administrarea operativă a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, în cotă de 29,60/100 parte.

Art. 2, Se aprobă modificarea părților indivize comune ale apartamentelor ca urmare a ieșirii din indiviziune a podului.

Art, 3, Se aprobă dezlipirea prin partaj voluntar a podului cu suprafața utilă de 102,15 mp., cu părți indivize comune în cotă de 45,12/100 parte și teren atribuit în proprietate în cotă de 70/155 parte, astfel:

 • - Pod 1, cu suprafața utilă de 60,34 mp., cu părți indivize comune în cotă de 26,65/100 parte și teren atribuit în proprietate în cotă de 50/155 parte, care va fi înscris în CF nr. 278623-C1-U4 Cluj-Napoca, cu nr. topo. 1003/2/1/TV, 1002/4/2/1/TV, în favoarea lui Moldovan Ioan și Moldovan Liana, în cotă de 1/1 parte

 • - Pod 2, cu suprafața utilă de 41,81 mp., cu părți indivize comune în cotă de 18,47/100 parte și teren atribuit în proprietate în cotă de 20/155 parte, care va fi înscris în CF nr. 278623-C1-U5 Cluj-Napoca, cu nr. topo. 1003/2/1/V, 1002/4/2/1/V, în favoarea Statului român, în administrarea operativă a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, în cotă de 1/1 parte.

Art. 4, Se însușește documentația cadastrală de ieșire din indiviziune, dezlipire și partaj voluntar pod pentru imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Cireșilor nr. 1, întocmită de PFA Gabor V. Viorel, ce se constituie în Anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Nr. 151 din 28 aprilie 2014

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 151 /2014

FISA PROIECTULUI

DENUMIRE PROIECT:

DOCUMENTAȚIE CADASTRALA PENTRU HCL PRIVIND IEȘIRE DIN INDIVIZIUNE POD, DEZLIPIRE SI PARTAJ VOLUNTAR

CORPUL DE PROPRIETATE DIN: CLUJ-NAPOCA, STR. CIREȘILOR NR. 1,

JUD. CLUJ

BENEFICIARI: MOLDO VAN IO AN

MOLDOVAN LIANA

STATUL ROMAN IN ADM. OP. A CONSILIULUI

LOCAL AL MUN. CLUJ-NAPOCA

MEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresa : Cluj-Napoca, str. Cireșilor nr. 1, jud. Cluj.

 • 2. Beneficiarii lucrării: MOLDOVAN IOAN si MOLDOVAN LIANA, STATUL ROMAN IN ADM. OP. A CONSILIULUI LOCAL AL MUN. CLUJ-NAPOCA.

 • 3. Persoana fizica autorizata : GABOR Viorel, având certificatul de autorizare Sr. RO-CJ-F Nr. 0047.

 • 4. Numărul lucrării in registru propriu : /2014.

5.Obiectul lucrării: Releveul podului construcției situate in Cluj-Napoca, str. Cireșilor nr. 1, jud. Cluj.

6.Scopul lucrării: HCL privind reapariamentarea imobilului, creare CF individuala pentru pod, ieșire din indiviziune, dezlipire pod si partaj.

Etapa 1 - Reapartamentare imobil - Construcția CI, inscrisa in CF 278623-C1, va fi reapartamentata in cadrul acestei etape, astfel realizandu-se ieșirea din indiviziune in urma careia rezulta o a treia Carte Funciara individuala, si anume aceea a podului.

Etapa 2 - Dezlipirea podului si partajul - Podul se compartimenteaza, rezultând doua Cârti Funciare individuale, cate una pentru fiecare pod rezultat in urma dezlipirii. In același timp cu dezlipirea, se efectuează si partajul, astfel incat, Ia final, se va înscrie dreptul de proprietate asupra podului 1 in favoarea lui Moldovan Ioan si Moldovan Liana, iar asupra podului 2 in favoarea Statului Roman, in adm. Op. a Consiliului Local al mun. Cluj-Napoca.

Deși in Cartea Funciara sunt înscrise doua apartamente, in realitate, pe terenul cu nr. top. 1003/2/1,1002/4/2/1 sunt edificate doua construcții distincte, astfel ca si podul este foarte clar delimitat. Asa se explica faptul ca, după ieșirea din indiviziune si partajul podului, suprafața masurata si reala a podului 1, S = 60.34 mp, este mai mica dect suprafața calculata conform cotei parii de 70.40/100, S = 71.91 mp. Proprietarul ap. 1 si a podului 1 este de acord cu înscrierea in CF a suprafeței reale, cu pastrarea cotelor de teren inițiale.

 • 7. Amplasamentul imobilului: Terenul 1-am identificat in Cluj-Napoca, str. Cireșilor nr. 1, jud. Cluj.

 • 8. Operațiuni topo-cadastrale efectuate: Terenul l-am identificat in Cluj-Napoca, str. Cireșilor nr. 1, jud. Cluj. Măsurătorile s-au efectuat in prezenta proprietarilor terenului cu Stafia totala Leica TC 407 si nileta de S0 m si cu distomatul T eica Disto A3. Nu s-a efectuat materializarea punctelor pe conturul proprietății.TABEL DE MIȘCARE A PARCELELOR CORPUL DE PROPRIETATE : Cluj-Napoca, str. Cireșilor nr. 1, Jud. Cluj

A. SITUAȚIA CONFORM C.F.:

NR. C.F.

NR.

Top.

DESCR

[ERE IMOBIL

SUPR. (m.p.)

PROPRIETARI

278623

278623-

C1

1003/2/1

1002/4/2 /I

Teren in str. Cireșilor nr. 1 cu o construcție CI - Casa cu 2 apartamente, avand ca pic: terenul, fundațiile, fațadele, podul, împrejmuirile, conductele principale de apa, canal, gaz metan, electricitate.

155

Drept de proprietate, in favoarea : STATUL ROMAN in adm. op. a CONSILIULUI LOCAL CLUJ-NAPOCA, in cota de 46/155 parte. MOLDOVAN IOAN si MOLDOVAN LIANA, in cota de 109/155 parte.

NR.

C.F.

IND.

NR. TOP.

DESCRIERE APARI

AMENT

SUPRAFAȚA

PROPRIETARI

S. utila mp

Cota

P.I.C. %

278623

-CI-UI

1003/2/1 /I

1002/4/2

/l/I

Apartamentul nr. 1, la parter camera, 1 bucătărie, 1 camara bai, 1 antreu, 1 hol, cu S u = 8 = 70.40/100 si teren atribuit 109/155 mp.

compus din: 1 de alimente, 2 5.78 mp, cu pic n proprietate :

86.78

70.40

Drept de proprietate cu titlu de cumpărare, bun comun, in favoarea : MOLDOVAN IOAN si MOLDOVAN LIANA

278623

-C1-U2

1003/2/1 /II

1002/4/2 /l/II

Apartamentul nr. 2, la parter, compus din: 2 camere, 1 debara, 1 antreu, cu S u = 37.49 mp, cu pic = 29.60/100 si teren atribuit in proprietate: 46/155 mp.

37.49

29.60

Drept de proprietate cu titlu de lege, in favoarea:

STATUL ROMAN in adm. op. a CONSILIULUI LOCAL CLUJ-NAPOCA

B. SITUAȚIA PROPUSA I - REAPARTAMENTARE

NR. C.F.

NR. TOP.

DESCRIERE IMOBIL

SUPR. ( m.p.)

PROPRIETARI

278623

278623-

C1

1003/2/1

1002/4/2

/I

Teren in str. Cireșilor nr. 1 cu o construcție

CI - Casa cu 2 apartamente si pod, avand ca pic: terenul, fundațiile, fațadele, imprejmuirile, conductele principale de apa, canal, gaz metan, electricitate.

155

Drept de proprietate, in favoarea : STATUL ROMAN in adm. op. a CONSILIULUI LOCAL CLUJ-NAPOCA, in cota de 46/155 parte. MOLDOVANIOAN si MOLDOVAN LIANA, in cota de 109/155 parte.

NR. C.F. IND.

NR. TOP.

DESCRIERE APAR

TAMENT

SUPRAFAȚA

PROPRIETARI

S. utila mp

Cota

P.I.C. %

278623

-CI-UI

1003/2/1 /I

1002/4/2 /l/I

Apartamentul nr. 1, la parter, compus din: 1 camera, 1 bucătărie, 1 camara de alimente, 2 bai, 1 antreu, 1 hol, cu S u = 86.78 mp, cu pic = 38.32/100 si teren atribuit in proprietate : 59/155 mp.

86.78

38.32

Drept de proprietate cu titlu de cumpărare, bun comun, in favoarea : MOLDOVAN IOAN si MOLDOVAN LIANA

278623

-C1-U2

1003/2/1

/II

1002/4/2 /l/II

Apartamentul nr. 2, la parter, compus din: 2 camere, 1 debara, 1 antreu, cu S u = 37.49 mp, cu pic = 16.56/100 si teren atribuit in proprietate: 26/155 mp.

37.49

16.56

Drept de proprietate cu titlu de lege, in favoarea:

STATUL ROMAN in adm. op. a CONSILIULUI LOCAL CLUJ-NAPOCA

278623

-C1-U3

1003/2/1 /III

1002/4/2 /l/III

Pod, avand S u = 102.15, cu pic = 45.12/100 si teren atribuit in proprietate 70/155.

102.15

45.12

Drept de proprietate, in favoarea : MOLDOVAN IOAN si MOLDOVAN LIANA, in cota de 70.40/100 parte. STATUL ROMAN in adm. op. a CONSILIULUI LOCAL CLUJ-NAPOCA, in cota de 29.60/100 parte.

C. SITUAȚIA PROPUSA II - DEZLIPIRE POD SI PARTAJ

NR.

C.F.

IND.

NR. TOP.

DESCRIERE APAR

TAMENT

S. utila

m.p.

Cota pic

%

PROPRIETARI

278623

-C1-U4

1003/2/1 /IV

1002/4/2 /1/IV

Pod 1, avand S u = 60.34, cu pic = 26.65/100 si teren atribuit in proprietate 50/155.

60.34

26.65

Drept de proprietate, in favoarea : MOLDOVANIOAN si MOLDOVAN LIANA, in cota de 1/1 parte.

278623

-C1-U5

1003/2/1 /V

1002/4/2 /1/V

Pod 2, avand S u = 41.81, cu, pic = 18.47/100 si teren atribuit in proprietate 20/155.

41.81

18.47

Drept de proprietate, in favoarea :

STATUL ROMAN in adm. op. a

CONSILIULUI LOCAL CLUJ-NAPOCA, in cota de 1/1 parte.

RELEVEUPOD

Nr. încăpere.

Denumire încăpere

Suprafața utila (mp)

1

POD

102.15Scara 1:100

Nr. Cadastral al terenulu

|

Suprafața

Adresa imobilului

155 m.p.

CIuj-Napoca, Str. Cireșilor nr. 1

C.F. nr.:

278623

UAT

Cluj-Napoca

Cod Unitate Individuala:

278623-Cl-U

C. F. Individuala nr.:

278623-Cl-U

4.

62

POD

S= 102.15 m.p.

Suprafața utila = 102.15 mp

Suprafața totala * 102.15 mpNr. Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

155 m.p.

CluJ-Napoca, Str. Cireșilor nr. 1


C.F. nr.:

278623

UAT

CM-Napcca

Cod Unitate Individuala:

278623-C1-U

C. F. Individuala nr.:

278623-C1-UNr. încăpere.

Denumire încăpere

Suprafața utila (mp)

1

POD

60.34

Suprafața utila =

60.34 mp


RELEVEUP0D2

Scara 1:100

Nr. Cadastral al tcrenulu

Suprafața

Adresa imobilului

155 m.p.

Cluj-Napoca, Str. Cireșilor nr. 1

C. F. nr.:

278623

UAT

Cluj-Napoca

Cod Unitate Individuala:

278623-Cl-U

C. F. Individuala nr.:

278623-Cl-UNr. incapere.

Denumire incapere

Suprafața utila (mp)

1

POD

41.81


Suprafața utila = 41.81 mp

Suprafața totala = 41.81 mp


Executant: PFA GABOR V. VIorel


.. IEXTRAS DE CARTE FUNCIARA

Nr. cerere

18018

Ziua

11

pentru INFORMARE

Luna

02

Anul

2014

ANCEI

AUE.VTIA VA) H*!MACA * «. K A 6 J ț    r si

*• ■»! K.’UÎI IMIF5ILI MK

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

A. Partea I. (Foaie de avere) Unitate individuala                                                               Nr. CF vechi: 133551

Adresa: Cluj-Napoca, Strada Cireșilor, nr. 1, etaj parter, nr. ap. 1

Parti comune: terenul, fundațiile, fațadele, podul, împrejmuirile, conductele de apă, canal, gaz metan, electricitate

Nr. Crt.

Nr.cadastral / Nr.topografic

Suprafața construita (mp)

Suprafața utila (mp)

Cote parti comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

Top: 1003/ 2/ 1/ I, 1002/ 4/ 2/ 1/ I

87,0

704/ 1000

109/ 155

compus din 1 cameră, 1 bucătărie,

1 cămară de alimente, 2 băi, 1 antreu, 1 hol, Su=86,78 mp., p.l.c.

In cota de 70,4/100 parte, teren

In proprietate : 109/155 parte

B. Partea II. (Foaie de proprietate)

înscrieri privitoare ia proprietate

Observații / Referințe

7895 / 26.04.1999

Contract de vanzare-cumparare nr. 36531 din 1998, emis de SC Constructaredalul

SA, act adițional nr. 43 din 28.01.2000 - Cons. Local al Mun. Cluj

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, cu titlu de cumpărare, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

ai ~r (provenita din conversia CF 133551)

1

MOLDOVAN IOAN, $1 soția

2

MOLDOVAN LIANA, bun comun

B2

interdicție de înstrăinare timp de 10 ani în baza L 112 din 1995

Al     ]   .

(provenita din conversia CF 133551)

C. Partea III. (Foaie de sarcini)

înscrieri privitoare la sarcini

Observații / Referințe

7895/ 26.04.1999

Act nr. 6736 din 1999, emis de SC Constructardealul Cluj

CI

Intabulare, drept de IPOTECA, Valoare: 44.149.413,00 / ROL

Al       1

1 SC CONSTRUCTARDEALUL CLUJ

(provenita din conversia CF 133551)

Anexa Nr. 1 la Partea I

Unitate individuala

Adresa: Cluj-Napoca, Strada Cireșilor, nr. 1, etaj parter, nr. ap. 1

Parti comune: terenul, fundațiile, fațadele, podul, împrejmuirile, conductele de apă, canal, gaz metan, electricitate

Nr. Crt.

Nr.cadastral / Nr. topografic

Suprafața (mp)

Suprafața utila (mp)

Nr.

Topografic

Cote parti comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

Top: 1003/ 2/ 1/ I, 1002/ 4/ 2/ 1/ I

87,0

704/ 1000

109/ 155

compus din 1 cameră, 1 bucătărie,

1 cămară de alimente, 2 băi, 1 antreu, 1 hot, Su=86,78 mp., p.i.c.

in cota de 70,4/100 parte, teren in proprietate : 109/155 parte

Certific că prezentul extras corespunde intrutotul cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară NU este valabil la autentificarea actelor juridice de notarul public, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, în condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, chitanța nr. CJ14C5274/11-02-2014, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272

Data soluționării,

12/02/2014

Data eliberării, / /
EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

Nr. ce re re

18019

Ziua

11

pentru INFORMARE

Luna

02

ANCPI

Anul

2014

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

.V&r.vriA N.iptFSAKÂ. n »• i:    «aii r sr

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

A. Partea I. (Foaie de avere) Unitate individuala                                                                 Nr. cf vechi: 127261

Adresa: Cluj-Napoca, Strada Cireșilor, nr. 1, etaj parter, nr. ap. 2

Parti comune: terenul, fundațiile, fațadele, podul, împrejmuirile, conductele de apă, canal, gaz metan, electricitate

Nr. Crt.

Nr.cadastral / Nr. topografic

Suprafața construita (mp)

Suprafața utila (mp)

Cote parti comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

Top: 1003/ 2/ 1/ II, 1002/ 4/ 2/ 1/ II

37,0

2960/ 10000

compus din 2 cameră, 1 debara, 1 antreu, Su=37,49 mp., p.l.c. in cota de 29,60/100 parte, c.f.col. 127260

B. Partea II. (Foaie de proprietate)

înscrieri privitoare la proprietate

Observații / Referințe

18224/06.11.1997

Cerere

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al        I

1

STATULUI ROMÂN ÎN ADMINISTRAREA OPERATIVĂ

(provenita din conversia CF 127261)

2

CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA

C. Partea III. (Foaie de sarcini)

înscrieri privitoare la sarcini                                                    I Observații / Referințe

NU SUNT


Anexa Nr, 1 la Partea I


Unitate individuala

Adresa: Cluj-Napoca, Strada Cireșilor, nr. 1, etaj parter, nr. ap. 2

Parti comune: terenul, fundațiile, fațadele, podul, împrejmuirile, conductele de apă, canal, gaz metan, electricitate

Nr. Crt.

Nr.cadastral / Nr.topografic

Suprafața (mp)

Suprafața utila (mp)

Nr.

Topografic

Cote parti comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

Top: 1003/ 2/ 1/ II, 1002/ 4/ 2/ 1/ II

37,0

2960/

10000

compus din 2 cameră, 1 debara, 1 antreu, Su=37,49 mp., p.i.c. in cota de 29,60/100 parte, c.f.col. 127260


Certific că prezentul extras corespunde intrutotul cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară NU este valabil la autentificarea actelor juridice de notarul public, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, în condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, chitanța nr. CJ14C5274/11-02-2014, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272,


Data soluționării,

11/02/2014


Data eliberării,■'s

Carte Funciară Colectivă Nr. 278623-C1

COPIE


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

A. Partea I. (Foaie de avere)

Adresa: Cluj-Napoca, 5trada Cireșilor, nr. 1                                              CARTE FUNCIARA NR. 278623-C1

Nr. Topo: 1003/ 2/ 1, 1002/ 4/ 2/ 1- CI Suprafața: -

Parti comune: terenul, fundațiile, fațadele, podul, împrejmuirile, conductele de apă, canal, gaz metan, electricitate Observații: -

Nr. tron son

Sca

ra

Nivel

Nr. Ap.

Cod U.I.

Nr. CF individ

Supraf. utila

Cota parti comune

Cota teren

Observații

parter

1.

1

278623-Cl-Ul

87,0

704/ 1000

109/ 155

compus din 1 cameră, 1 bucătărie, 1 cămară de alimente, 2 băl, 1 antreu, 1 hol, Su=86,78 mp., p.i.c. in cota de 70,4/100 parte, teren in proprietate : 109/155 parte

-

parter

2

2

278623-C1-U2

37,0

2960/ 10000

compus din 2 cameră, 1 debara, 1 antreu, Su=37,49 mp., p.i.c. in cota de 29,60/100 parte, c.f.col. 127260

TOTAL

124,00

| Descriere

B. Partea II. (Foaie de proprietate)

CONSTRUCȚIE

înscrieri privitoare ia proprietate                                                 | Observații / Referințe

NU SUNT

Unitate individuala Nr: 1

înscrieri privitoare la proprietate

Observații / Referințe

7895 / 26.04.1999

Contract de vanzare-cumparare nr. 36531 din 1998, emis de SC Constructaredalul

SA, act adițional nr. 43 din 28.01.2000 - Cons. Local al Mun. Cluj

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, cu titlu de cumpărare, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1, cota inițiala 1/1

Al

(provenita din conversia CF

1

MOLDOVAN IOAN, șl soția

133551)

2

MOLDOVAN LIANA, bun comun

B2

interdicție de înstrăinare timp de 10 ani în baza L 112 din 1995

Al

(provenita din conversia CF 133551)

Unitate individuala Nr: 2


înscrieri privitoare la proprietate

Observații / Referințe

18224/06.11.1997

Cerere

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1, cota inițiala 1/1

Al

(provenita din conversia CF 127261)

1

STATULUI ROMÂN ÎN ADMINISTRAREA OPERATIVĂ

2

CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA

C. Partea III. (Foaie de sarcini)

Observații / Referințe


Unitate individuala Nr: 1

înscrieri privitoare la sarcini NU SUNT.

înscrieri privitoare la sarcini

Observații / Referințe

7895/ 26.04.1999

Act nr. 6736 din 1999, emis de SC Constructardealul Cluj

CI

Intabulare, drept de IPOTECA, Valoare: 44.149.413,00 / ROL

Al

(provenita din conversia CF 133551)

1 SC CONSTRUCTARDEALULCLUJ

Unitate individuala Nr; 2 înscrieri privitoare la sarcini NU SUNT

Observații / Referințe


CONFORM CU ORIGINALUL


EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

Nr.cerere

18018

Ziua

11

pentru INFORMARE

Luna

02

Anul

2014

ANGRI

•t r. r. a m f i u «,j »■»: > i. ;--’5 v *•» 1i vi «va n «.% k â

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

K. Partea I. (Foaie de avere)

TEREN intravilan                                                                      Nr. CF vechi: 127260

Adresa: Cluj-Napoca, Strada Cireșilor, nr. 1

Nr crt

Nr.cadastral Nr.topoorafîc

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 1003/ 2/ 1, 1002/

4/2/1

Din acte: 155; Masurata: -

CONSTRUCȚIILE: CI IN CF 278623-C1

B. Partea II. (Foaie de proprietate)

înscrieri privitoare la proprietate

Observații / Referințe

18224/06.11.1997

Cerere, documentație tehnică

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 46 / 155

ai    r

1

STATUL ROMÂN, în administrarea operativă a

(provenita din conversia CF 127260)

2

CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA

7895 / 26.04.2000

Contract de vanzare-cumparare nr. 36531 din 1998, emis de SC Constructardealul, act adițional nr. 43 din 28.01.2000

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATE, cu titlu de cumpărare, dobândit prin Convenție, cota actuala 109 / 155

Al    T

(provenita din conversia CF 127260) aferentă ap. 1

1

MOLOOVAN IOAN, șl soția

2

MOLDOVAN LIANA

_____________________________C. Partea III. (Foaie de sarcini) ______________________

înscrieri privitoare I» sarcini                                                      | Observații / Referințe

NU SUNT

Anexâ Nr. 1 la Partea I

TEREN intravilan

Adresa: Cluj-Napoca, Strada Cireșilor, nr. 1

Nr. cadastral

Suprafața masurata (mp) ♦

Observații / Referințe

Top: 1003/ 2/ 1, 1002/

4/ 2/ 1

CONSTRUCȚIILE: CI IN CF 278623-C1

* Suprafața este determinata in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Nr. crt

Categoria de folosința

Intra vîlan

Suprafața (mp)

Nr. tarla

Nr. parcela

Nr. ropografk

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

Din acte: 155; Masurata:-

Certific că prezentul extras corespunde intrutotul cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte fundară NU este valabil la autentificarea actelor juridice de notarul public, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, în condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, chitanța nr. CJ14C5274/11-02-2014, pentru serviciul de publicitate
Subsemnatul, Moldovan loan, domiciliat in Cluj-Napoca, str. Cireșilor, nr. 1, proprietar al apartamentului nr. 1 înscris in C.F. 278623-C1-U1 cu nr. topo. 1003/2/1/1, 1002/4/2/1/1 prin prezenta va solicit ieșirea din indiviziune, dezmembrarea si partajarea podului fara cheltuieli de sulta, prin emiterea unei Hotarari de Consiliu conform Documentației cadastrale întocmite de PFA GABOR V. Viorel.Menționez ca solicit ieșirea din indiviziune in vederea obținerii avizului coproprietarului pentru etajarea apartamentului proprietate personala.

Cluj-Napoca,

03.04.2014