Hotărârea nr. 150/2016

Hotărârea 150/2016 - Vânzarea suprafeţei de 219 mp. de teren cu destinaţia de curte, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. G-ral Dragalina nr. 116


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind vânzarea suprafeței de 219 m.p. de teren cu destinația de curte, situat în municipiul

Cluj-Napoca, str. G-ral Dragalina nr. 116

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind vânzarea suprafeței de 219 m.p. de teren cu destinația de curte, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. G-ral Dragalina nr. 116 - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Horvâth Anna, Constantin Tomoș, Doru Mugurel Stoica și Radu Florin Rațiu;

Analizând Referatul nr. 132564/451/24.03.2016 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune vânzarea suprafeței de 219 m.p. de teren cu destinația de curte, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. G-ral Dragalina nr. 116;

Văzând Hotărârea nr. 318/2013, așa cum a fost completată și modificată prin Hotărârea nr. 571/2013, Raportul de evaluare nr. 788/19.02.2016, întocmit de S.C. Neoconsult Valuation S.R.L. și avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă vânzarea suprafeței de 219 m.p. de teren cu destinația de curte, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. G-ral Dragalina nr. 116, înscris în C.F. nr. 271427, nr. cadastral 271427 (CF vechi nr. 574 Cluj-Napoca cu nr. topografic 10078/2), în favoarea S.C. ART INVESTMENT & MANAGEMENT S.R.L., cu sediul social în Municipiul Târgu Mureș, str. Mărăști, nr. 18, județul Mureș, număr de ordine în registrul comerțului J26/910/02.09.2013, C.U.Î. 13825387.

Art. 2. Se aprobă prețul de vânzare a terenului, descris la art. 1 al prezentei hotărâri, rezultat ca urmare a negocieirii, de 120 euro/m.p., la care se adaugă T.V.A.

Art. 3. (1) Prețul va fi achitat integral în termen de 60 de zile de la data comunicării prezentei hotărâri, în caz contrar aceasta își încetează valabilitatea.

(2) Prețul va fi achitat în lei, la cursul leu/euro stabilit de Banca Națională a României din ziua plății.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.

Nr. 150 din 15 aprilie 2016

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)