Hotărârea nr. 15/2016

Hotărârea 15/2016 - Aprobarea participării Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală ca partener în cadrul proiectului „Coaliţia – Migraţie, Integrare, Pace”.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea participării Direcției de Asistență Socială și Medicală ca partener în cadrul proiectului „Coaliția - Migrație, Integrare, Pace”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Direcției de Asistență Socială și Medicală ca partener în cadrul proiectului „Coaliția - Migrație, Integrare, Pace” - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 8.658 /801/08.01.2016 al Serviciului Protecție Socială din cadrul Direcției de Asistență Socială și Medicală, organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca. prin care se propune aprobarea participării Direcției de Asistență Socială și Medicală ca partener în cadrul proiectului „Coaliția - Migrație, Integrare, Pace”;

în baza prevederilor art. 4 din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale și ale art. 30 din OG nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecție sau un drept de ședere în România, precum și a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând și avizul comisiilor de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36. 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă participarea Direcției de Asistență Socială și Medicală în cadrul proiectului „Coaliția - Migrație, Integrare, Pace”, finanțat prin Programul Național - Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare (FAMI/15.03). având ca aplicant Liga Apărării Drepturilor Omului (LADO), filiala Cluj și parteneri: Direcția de Asistență Socială și Medicală (partener 1), Serviciul Public de Asistență Socială Baia Mare (partener 2) și Organizația Internațională pentru Migrație, Biroul în România (partener 3).

Art. 2.(1) Se aprobă valoarea totală a proiectului în sumă de 999.856,36 lei.

  • (2) Se aprobă contribuția Direcției de Asistență Socială și Medicală în valoare totală de 246.586 lei, din care 234.257,74 lei reprezintă asistență financiară nerambursabilă.

  • (3) Se aprobă contribuția la cheltuielile eligibile ce revine Direcției de Asistență Socială și Medicală în valoare de 12.328,26 lei.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția de Asistență Socială și Medicală, organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.


Președinte desședință, Ștefan


'Contrasemnează:


Nr. 15 din 11 ianuarie 2016

(Hotărârea a fost adoptată cu 27 voturi)