Hotărârea nr. 149/2016

Hotărârea 149/2016 - Modificarea Hotărârii nr. 118/2016 (aprobarea numărului de burse aferent semestrului II al anului şcolar 2015-2016 pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind vânzarea suprafeței de 616 m.p. de teren cu destinația de curte situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Ploiești nr. 9

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind vânzarea suprafeței de 616 m.p. de teren cu destinația de curte situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Ploiești nr. 9 - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Horvăth Anna, Constantin Tomoș, Radu Florin Rațiu și Ioan Bîldea;

Analizând Referatul nr. 117912 din 2.04.2014 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune vânzarea suprafeței de 616 m.p. de teren cu destinația de curte situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Ploiești nr. 9;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă vânzarea terenului curte situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Ploiești nr. 9, în suprafață de 616 mp., înscris Cartea Funciară nr. 263984 (provenită din conversia de pe hârtie a C.F. nr 10151), nr. cadastral 704/2 în favoarea domnului Tișe Alin-Păunel și a doamnei Tișe Camelia-Veronica.

Art 2. Se aprobă prețul de vânzare a terenului descris la art. 1 al prezentei hotărâri ca urmare a negocierii de 300 euro/m.p., valoare care include T.V.A.

Art. 3, Prețul va fi achitat astfel:

  • - avans 10% din prețul de vânzare ce se achită în cel mult 60 de zile de Ia data comunicării hotărârii; plata va fi făcută în lei, la cursul leu/euro stabilit de Banca Națională a României la data plății;

  • - diferența de preț va fi achitată în rate lunare, eșalonate pe o perioadă de trei ani, la care se adaugă rata dobânzii de politică monetară a B.N.R.; dobânda va fi modificată în lunile ianuarie și iulie ale anului, în funcție de rata dobânzii de politică monetară a B.N.R.

Art. 4. Cumpărătorul va efectua demersurile de înscriere a dreptului de proprietate în cartea funciară în cel mult 30 de zile de la achitarea avansului, urmând a depune la Registratura Primăriei municipiului Cluj-Napoca un extras de carte funciară.

Art. 5. Până la achitarea integrală a prețului de vânzare, se instituie ipotecă în favoarea Municipiului Cluj-Napoca.

Art. 6. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.

Nr. 149 din 28 aprilie 2014

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)