Hotărârea nr. 148/2016

Hotărârea 148/2016 - Aprobarea situaţiilor financiare ale municipiului Cluj-Napoca pe anul 2015


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea situațiilor financiare ale municipiului Cluj-Napoca pe anul 2015

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare ale municipiului Cluj-Napoca pe anul 2015 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 140223 din 29.03.2016 al Direcției economice, prin care se propune aprobarea situațiilor financiare ale municipiului Cluj-Napoca pe anul 2015;

Având în vedere avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 4 lit.a, 39 al.1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă situațiile financiare ale municipiului Cluj-Napoca pe anul 2015,conform Anexelor 1-17 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică.Nr.148 din 15 aprilie 2016 (Hotarărea a fost adoptată cu 25 voturi)

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


Anexa 1 la Hotărârea nr.148/2016


CONTUL DE EXECUȚIE BUGET LOCAL - VENITURI

la data de 31.12.2015


Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

TOTAL SECȚIUNILE FUNCT1ONARE+DEZVOLTARE

934.651.000

978.749.316

1.315.870.736

392.583.261

923.287.475

832.301.469

4.254.146

479.315.121

TOTAL VENITURI

934.651.000

978.749.316

1.315.870.736

392.583.261

923.287.475

832.301.469

4.254.146

479.315.121

VENITURI FROPRII

556.597.000

578.077.048

1.057.531.041

391.194.306

666.336.735

575.444.115

4.252.073

477.834.853

I. VENITURI CURENTE

733.707.000

777.325.984

1.252.364.938

388.525.321

863.839.617

772.131.210

4.254.146

475.979.582

A. VENITURI FISCALE

683.170.000

721.116.809

836.942.604

85.908.154

751.034.450

718.121.459

2.369.573

116.451.572

A1. MPOZrT FE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

391.222.000

398.196.436

395.502.483

0

395.502.483

395.502.483

0

0

A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

391.222.000

398.196.436

395.502.483

0

395.502.483

395.502.483

0

0

Impozit pe venit

03.02

12.204.000

12.365.791

13.710.217

0

13.710.217

13.710.217

0

0

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare

03.02.18

12.204.000

12.365.791

13.710.217

0

13.710.217

13.710.217

0

0

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

04.02

379.018.000

385.830.645

381.792.266

0

381.792.266

381.792.266

0

0

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

358.923.000

365.541.145

361.502.766

0

361.502.766

361.502.766

0

0

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit

04.02.04

20.095.000

20.289.500

20.289.500

0

20.289.500

20.289.500

0

0

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

81.600.000

89.166.316

188.000.664

69.017.787

118.982.877

90.074.022

1.648.848

96.277.794

Impozite si taxe pe proprietate

07.02

81.600.000

89.166.316

188.000.664

69.017.787

118.982.877

90.074.022

1.648.848

96.277.794

Impozit pe clădiri

07.02.01

69.208.000

76.500.952

170.137.804

64.610.676

105.527.128

77.904.215

1.438.980

90.794.609

Impozit pe clădiri - PF

07.02.01.01

24.808.000

25.003.552

31.905.907

4.948.953

26.956.954

25.719.374

693.749

5.492.784

Impozit pe clădiri - PJ

07.02.01.02

44.400.000

51.497.400

138.231.897

59.661.723

78.570.174

52.184.841

745.231

85.301.825

Impozit pe terenuri

07.02.02

7.827.000

8.100.364

13.448.164

4.406.871

9.041.293

7.755.351

209.868

5.482.945

Impozit pe terenuri - PF

07.02.02.01

3.846.000

3.900.364

5.351.354

1.186.523

4.164.831

3.954.154

126.813

1.270.387

frrpozit pe terenuri - PJ

07.02.02.02

3.579.000

3.700.000

7.420.343

3.031.393

4.388.950

3.332.000

67.037

4.021.306

Impozit pe terenurile extravilane

07.02.02.03

402.000

500.000

676.467

188.955

487.512

469.197

16.018

191.252

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea

07.02.03

4.565.000

4.565.000

4.414.456

0

4.414.456

4.414.456

0

0

Alte impozite si taxe de proprietate

07.02.50

0

0

240

240

0

0

0

240

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SEFJVț^i M

208.916.000

232.322.057

251.920.544

16.890.367

235.030.177

231.026.041

720.725

20.173.778

Sume defalcate din TVA

11.02

177.110.000

199.414.000

196.948.214

0

196.948.214

196.948.214

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adatjgatajpentrtx^'-y

1.02.02

175.320.000

197.624.000

195.158.214

0

195.158.214

195.158.214

0

0

Sume defalcate din TVA pt echilibrare^ bugetelor locaje \ <

\l .02.06

1.790.000

1.790.000

1.790.000

0

1.790.000

1.790.000

0

0

Alte impozite si taxe generale pe bynâfi si servicii ..W

ip.O2

896.000

1.003.745

1.243.579

169.072

1.074.507

1.067.130

18.197

158.252

Pagina 1 / 7


Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

Taxe hoteliere

12.02.07

896.000

1.003.745

1.243.579

169.072

1.074.507

1.067.130

18.197

158.252

Taxe pe servicii specifice

15.02

855.000

966.142

1.896.551

311.678

1.584.873

1.028.146

16.013

852.392

Impozit pe spectacole

15.02.01

380.000

491.142

1.101.940

75.310

1.026.630

536.859

2.951

562.130

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

475.000

475.000

794.611

236.368

558.243

491.287

13.062

290.262

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor

16.02

30.055.000

30.938.170

51.832.200

16.409.617

35.422.583

31.982.551

686.515

19.163.134

Taxa asupra mijloacelor de transport

16.02.02

23.598.000

23.598.000

43.624.145

16.394.450

27.229.695

23.788.381

685.153

19.150.611

Taxa asupra mijloacelor de transport - PF

16.02.02.01

13.520.000

13.520.000

26.310.854

10.334.760

15.976.094

13.789.287

404.326

12.117.241

Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ

16.02.02.02

10.078.000

10.078.000

17.313.291

6.059.690

11.253.601

9.999.094

280.827

7.033.370

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de

16.02.03

6.449.000

7.332.170

8.197.541

10.633

8.186.908

8.187.608

573

9.360

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării

16.02.50

8.000

8.000

10.514

4.534

5.980

6.562

789

3.163

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

1.432.000

1.432.000

1.518.913

0

1.518.913

1.518.913

0

0

Alte impozite si taxe fiscale

18.02

1.432.000

1.432.000

1.518.913

0

1.518.913

1.518.913

0

0

Alte impozite si taxe

18.02.50

1.432.000

1.432.000

1.518.913

0

1.518.913

1.518.913

0

0

C. VENITURI NEFISCALE

50.537.000

56.209.175

415.422.334

302.617.167

112.805.167

54.009.751

1.884.573

359.528.010

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

15.774.000

16.514.000

314.775.514

250.039.015

64.736.499

14.908.393

1.806.577

298.060.544

Venituri din proprietate

30.02

15.774.000

16.514.000

314.775.514

250.039.015

64.736.499

14.908.393

1.806.577

298.060.544

Varsarrinte din profitul net al regiilor autonome, societăților si

30.02.01

0

740.000

739.949

0

739.949

739.949

0

0

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.02.05

15.774.000

15.774.000

314.035.488

250.039.015

63.996.473

14.168.367

1.806.577

298.060.544

Alte venituri din concediuni si inchirieri de către instituțiile

30.02.05.30

15.774.000

15.774.000

314.035.488

250.039.015

63.996.473

14.168.367

1.806.577

298.060.544

Venituri din dividende

30.02.08

0

0

77

0

77

77

0

0

Venituri din dividende de la alti plătitori

30.02.08.02

0

0

77

0

77

77

0

0

C2. VANZAR1 DE BUNURI SI SERVICII

34.763.000

39.695.175

100.646.820

52.578.152

48.068.668

39.101.358

77.996

61.467.466

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02

8.711.000

12.454.222

13.559.072

36.529

13.522.543

13.517.812

2.952

38.308

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

7.476.000

7.650.000

7.786.074

0

7.786.074

7.786.074

0

0

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru

33.02.10

680.000

680.000

644.375

0

644.375

644.375

0

0

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor

33.02.12

97.000

130.000

130.082

0

130.082

130.082

0

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si

33.02.28

102.000

3.638.222

4.886.007

36.529

4.849.478

4.844.747

2.952

38.308

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02.50

356.000

356.000

112.534

0

112.534

112.534

0

0

Venituri din taxe administrative, eliberări de permise

34.02

2.390.000

2.390.000

2.541.527

0

2.541.527

2.541.525

2

0

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

2.390.000

2.390.000

2.541.520

0

2.541.520

2.541.518

2

0

Alte venituri din taxe administrative, eliberări de permise

34.02.50

0

0

7

0

7

7

0

0

Amenzi, penalitati si confiscări

35.02

11.294.000

11.766.760

67.026.878

46.993.602

20.033.276

12.328.234

72.889

54.625.755

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate conform

35.02.01

10.964.000

11.436.760

66.670.587

46.785.829

19.884.758

12.180.353

72.251

54.417.983

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incaș at

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte

35.02.01.02

10.964.000

11.436.760

66.670.587

46.785.829

19.884.758

12.180.353

72.251

54.417.983

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.02.50

330.000

330.000

356.291

207.773

148.518

147.881

638

207.772

Diverse venituri

36.02

12.368.000

12.415.404

15.426.772

4.159.066

11.267.706

10.103.557

80

5.323.135

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01

270.000

270.000

1.190

0

1.190

1.190

0

0

Taxe speciale

36.02.06

8.530.000

8.530.000

9.695.294

0

9.695.294

9.695.294

0

0

Taxa de reabilitare termica

36.02.23

0

47.404

47.404

0

47.404

47.404

0

0

Alte venituri

36.02.50

3.568.000

3.568.000

5.682.884

4.159.066

1.523.818

359.669

80

5.323.135

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.02

0

668.789

2.092.571

1.388.955

703.616

610.230

2.073

1.480.268

Donații si sponsorizări

37.02.01

0

668.789

2.092.571

1.388.955

703.616

610.230

2.073

1.480.268

Varsarrinte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea

37.02.03

-91.616.000

-98.804.000

-98.804.000

0

-98.804.000

-98.804.000

0

0

Varsarrinte din secțiunea de funcționare

37.02.04

91.616.000

98.804.000

98.804.000

0

98.804.000

98.804.000

0

0

II. VENITURI DINCAPfTAL

0

833.853

4.206.888

4.057.940

148.948

871.349

0

3.335.539

Venituri din valorificarea unor bunuri

39.02

0

833.853

4.206.888

4.057.940

148.948

871.349

0

3.335.539

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

0

21.300

21.639

0

21.639

21.639

0

0

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile

39.02.03

“o1

12.700

87.784

70.570

17.214

16.620

0

71.164

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului

39.02.07

0

93.000

92.734

0

92.734

92.734

0

0

Depozite speciale pentru construcții de construinte

39.02.10

0

706.853

4.004.731

3.987.370

17.361

740.356

0

3.264.375

IV. SUBVENȚII

51.944.000

51.589.479

19.952.389

0

19.952.389

19.952.389

0

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE A LE ADMINISTRATE

51.944.000

51.589.479

19.952.389

0

19.952.389

19.952.389

0

0

Subvenții de la bugetul de stat

42.02

51.944.000

51.589.479

19.952.389

0

19.952.389

19.952.389

0

0

A. De capital

50.000.000

49.169.296

17.829.241

0

17.829.241

17.829.241

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale

42.02.20

50.000.000

49.169.296

17.829.241

0

17.829.241

17.829.241

0

0

B. Curente

1.944.000

2.420.183

2.123.148

0

2.123.148

2.123.148

0

0

Ajutor pentru incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni si

42.02.34

58.000

58.000

18.541

0

18.541

18.541

0

0

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

42.02.41

20.000

20.000

20.230

0

20.230

20.230

0

0

Sume alocate de bugetul de stat pentru corecții financiare

42.02.62

1.866.000

1.866.000

1.608.193

0

1.608.193

1.608.193

0

0

Finanțarea Programui National de Dezvoltare Locala

42.02.65

0

476.183

476.184

0

476.184

476.184

0

0

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate

45.02

149.000.000

149.000.000

39.346.521

0

39.346.521

39.346.521

0

0

Fondul European de Dezvoltare regionala

45.02.01

141.100.000

141.100.000

37.836.181

0

37.836.181

37.836.181

0

0

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45.02.01.01

125.182.000

125.182.000

24.733.605

0

24.733.605

24.733.605

0

0

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

45.02.01.02

15.918.000

15.918.000

13.102.576

0

13.102.576

13.102.576

0

0

Fondul Social European

45.02.02

6.000.000

6.000.000

1.423.161

0

1.423.161

1.423.161

0

0

Sume primite in contul plătitor efectuate in anul curent

45.02.02.01

6.000.000

6.000.000

13.736

0

13.736

13.736

0

0

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

45.02.02.02

0

0

1.281.359

0

1.281.359

1.281.359

0

0

Prefinantari

45.02.02.03

0

0

128.066

0

128.066

128.066

0

0

Programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013

45.02.15

0

0

47.160

0

47.160

47.160

0

0

Prefinantari

45.02.15.03

0

0

47.160

0

47.160

47.160

0

0

Mecanismul financiar norvegian

45.02.18

0

0

40.019

0

40.019

40.019

0

0

Prefinantari

45.02.18.03

0

0

40.019

0

40.019

40.019

0

0

Programul de cooperare elvetiano-român vizând reducerea

45.02.19

1.900.000

1.900.000

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.19.01

1.900.000

1.900.000

0

0

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

642.169.000

678.552.580

1.153.552.305

388.525.321

765.026.984

673.318.577

4.254.146

475.979.582

TOTAL VENITURI

642.169.000

678.552.580

1.153.552.305

388.525.321

765.026.984

673.318.577

4.254.146

475.979.582

VENITURI PROPRII

556.597.000

577.195.791

1.053.276.749

387.136.366

666.140.383

574.525.362

4.252.073

474.499.314

I. VENITURI CURENTE

642.091.000

678.474.580

1.153.513.534

388.525.321

764.988.213

673.279.806

4.254.146

475.979.582

A. VENITURI FISCALE

683.170.000

721.116.809

836.942.604

85.908.154

751.034.450

718.121.459

2.369.573

116.451.572

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

391.222.000

398.196.436

395.502.483

0

395.502.483

395.502.483

0

0

A12. iMPOzrrPEvasirr, profit, si câștiguri din capital

391.222.000

398.196.436

395.502.483

0

395.502.483

395.502.483

0

0

Impozit pe venit

03.02

12.204.000

12.365.791

13.710.217

0

13.710.217

13.710.217

0

0

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare

03.02.18

12.204.000

12.365.791

13.710.217

0

13.710.217

13.710.217

0

0

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

04.02

379.018.000

385.830.645

381.792.266

0

381.792.266

381.792.266

0

0

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

358.923.000

365.541.145

361.502.766

0

361.502.766

361.502.766

0

0

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit

04.02.04

20.095.000

20.289.500

20.289.500

0

20.289.500

20.289.500

0

0

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

81.600.000

89.166.316

188.000.664

69.017.787

118.982.877

90.074.022

1.648.848

96.277.794

Impozite si taxe pe proprietate

07.02

81.600.000

89.166.316

188.000.664

69.017.787

118.982.877

90.074.022

1.648.848

96.277.794

Impozit pe clădiri

07.02.01

69.208.000

76.500.952

170.137.804

64.610.676

105.527.128

77.904.215

1.438.980

90.794.609

Impozit pe clădiri - PF

07.02.01.01

24.808.000

25.003.552

31.905.907

4.948.953

26.956.954

25.719.374

693.749

5.492.784

Impozit pe clădiri - PJ

07.02.01.02

44.400.000

51.497.400

138.231.897

59.661.723

78.570.174

52.184.841

745.231

85.301.825

Impozit pe terenuri

07.02.02

7.827.000

8.100.364

13.448.164

4.406.871

9.041.293

7.755.351

209.868

5.482.945

Impozit pe terenuri - PF

07.02.02.01

3.846.000

3.900.364

5.351.354

1.186.523

4.164.831

3.954.154

126.813

1.270.387

Impozit pe terenuri - PJ

07.02.02.02

3.579.000

3.700.000

7.420.343

3.031.393

4.388.950

3.332.000

67.037

4.021.306

Impozit pe terenurile extravilane

07.02.02.03

402.000

500.000

676.467

188.955

487.512

469.197

16.018

191.252

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea

07.02.03

4.565.000

4.565.000

4.414.456

0

4.414.456

4.414.456

0

0

Alte impozite si taxe de proprietate

07.02.50

0

0

240

240

0

0

0

240

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

208.916.000

232.322.057

251.920.544

16.890.367

235.030.177

231.026.041

720.725

20.173.778

Sume defalcate din TVA

11.02

177.110.000

199.414.000

196.948.214

0

196.948.214

196.948.214

0

0

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru

11.02.02

175.320.000

197.624.000

195.158.214

0

195.158.214

195.158.214

0

0

Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

1.790.000

1.790.000

1.790.000

0

1.790.000

1.790.000

0

0

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

12.02

896.000

1.003.745

1.243.579

169.072

1.074.507

1.067.130

18.197

158.252

Taxe hoteliere

12.02.07

896.000

1.003.745

1.243.579

169.072

1.074.507

1.067.130

18.197

158.252

Taxe pe servicii specifice

15.02

855.000

966.142

1.896.551

311.678

1.584.873

1.028.146

16.013

852.392

Impozit pe spectacole

15.02.01

380.000

491.142

1.101.940

75.310

1.026.630

536.859

2.951

562.130

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

475.000

475.000

794.611

236.368

558.243

491.287

13.062

290.262

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor

16.02

30.055.000

30.938.170

51.832.200

16.409.617

35.422.583

31.982.551

686.515

19.163.134

Taxa asupra mijloacelor de transport

16.02.02

23.598.000

23.598.000

43.624.145

16.394.450

27.229.695

23.788.381

685.153

19.150.611

Taxa asupra mijloacelor de transport - PF

16.02.02.01

13.520.000

13.520.000

26.310.854

10.334.760

15.976.094

13.789.287

404.326

12.117.241

Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ

16.02.02.02

10.078.000

10.078.000

17.313.291

6.059.690

11.253.601

9.999.094

280.827

7.033.370

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de

16.02.03

6.449.000

7.332.170

8.197.541

10.633

8.186.908

8.187.608

573

9.360

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării

16.02.50

8.000

8.000

10.514

4.534

5.980

6.562

789

3.163

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

1.432.000

1.432.000

1.518.913

0

1.518.913

1.518.913

0

0

Alte impozite si taxe fiscale

18.02

1.432.000

1.432.000

1.518.913

0

1.518.913

1.518.913

0

0

Alte impozite si taxe

18.02.50

1.432.000

1.432.000

1.518.913

0

1.518.913

1.518.913

0

0

C. VENITURI NEFISCALE

-41.079.000

-42.642.229

316.570.930

302.617.167

13.953.763

-44.841.653

1.884.573

359.528.010

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

15.774.000

16.514.000

314.775.514

250.039.015

64.736.499

14.908.393

1.806.577

298.060.544

Venituri din proprietate

30.02

15.774.000

16.514.000

314.775.514

250.039.015

64.736.499

14.908.393

1.806.577

298.060.544

Varsarrinte din profitul net al regiilor autonome, societăților si

30.02.01

0

740.000

739.949

0

739.949

739.949

0

0

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.02.05

15.774.000

15.774.000

314.035.488

250.039.015

63.996.473

14.168.367

1.806.577

298.060.544

Alte venituri din concediuni si inchirieri de către instituțiile

30.02.05.30

15.774.000

15.774.000

314.035.488

250.039.015

63.996.473

14.168.367

1.806.577

298.060.544

Venituri din dividende

30.02.08

0

0

77

0

77

77

0

0

Venituri din dividende de la alti plătitori

30.02.08.02

0

0

77

0

77

77

0

0

C2. VANZAR1 DE BUNURI SI SERVICII

-56.853.000

-59.156.229

1.795.416

52.578.152

-50.782.736

-59.750.046

77.996

61.467.466

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02

8.711.000

12.454.222

13.559.072

36.529

13.522.543

13.517.812

2.952

38.308

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

7.476.000

7.650.000

7.786.074

0

7.786.074

7.786.074

0

0

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru

33.02.10

680.000

680.000

644.375

0

644.375

644.375

0

0

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor

33.02.12

97.000

130.000

130.082

0

130.082

130.082

0

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, inputatii si

33.02.28

102.000

3.638.222

4.886.007

36.529

4.849.478

4.844.747

2.952

38.308

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02.50

356.000

356.000

112.534

0

112.534

112.534

0

0

Venituri din taxe administrative, eliberări de permise

34.02

2.390.000

2.390.000

2.541.527

0

2.541.527

2.541.525

2

0

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

2.390.000

2.390.000

2.541.520

0

2.541.520

2.541.518

2

0

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

Alte venituri din taxe administrative, eliberări de permise

34.02.50

0

0

7

0

7

7

0

0

Amenzi, penalitati si confiscări

35.02

11.294.000

11.766.760

67.026.878

46.993.602

20.033.276

12.328.234

72.889

54.625.755

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate conform

35.02.01

10.964.000

11.436.760

66.670.587

46.785.829

19.884.758

12.180.353

72.251

54.417.983

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte

35.02.01.02

10.964.000

11.436.760

66.670.587

46.785.829

19.884.758

12.180.353

72.251

54.417.983

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.02.50

330.000

330.000

356.291

207.773

148.518

147.881

638

207.772

Diverse venituri

36.02

12.368.000

12.368.000

15.379.368

4.159.066

11.220.302

10.056.153

80

5.323.135

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01

270.000

270.000

1.190

0

1.190

1.190

0

0

Taxe speciale

36.02.06

8.530.000

8.530.000

9.695.294

0

9.695.294

9.695.294

0

0

Alte venituri

36.02.50

3.568.000

3.568.000

5.682.884

4.159.066

1.523.818

359.669

80

5.323.135

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.02

-91.616.000

-98.135.211

-96.711.429

1.388.955

-98.100.384

-98.193.770

2.073

1.480.268

Donații si sponsorizări

37.02.01

0

668.789

2.092.571

1.388.955

703.616

610.230

2.073

1.480.268

Varsarrinte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea

37.02.03

-91.616.000

-98.804.000

-98.804.000

0

-98.804.000

-98.804.000

0

0

IV. SUBVENȚII

78.000

78.000

38.771

0

38.771

38.771

o

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATE)

78.000

78.000

38.771

0

38.771

38.771

0

0

Subvenții de la bugetul de stat

42.02

78.000

78.000

38.771

0

38.771

38.771

0

0

B. Curente

78.000

78.000

38.771

0

38.771

38.771

0

0

Ajutor pentru incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni si

42.02.34

58.000

58.000

18.541

0

18.541

18.541

0

0

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

42.02.41

20.000

20.000

20.230

0

20.230

20.230

0

0

SECTUNEA DE DEZVOLTARE

292.482.000

300.196.736

162.318.431

4.057.940

158.260.491

158.982.892

0

3.335.539

TOTAL VENITURI

292.482.000

300.196.736

162.318.431

4.057.940

158.260.491

158.982.892

0

3.335.539

VENITURI PROPRII

0

881.257

4.254.292

4.057.940

196.352

918.753

0

3.335.539

I. VENITURI CURENTE

91.616.000

98.851.404

98.851.404

0

98.851.404

98.851.404

0

0

C. VENITURI NEFISCALE

91.616.000

98.851.404

98.851.404

0

98.851.404

98.851.404

0

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

91.616.000

98.851.404

98.851.404

0

98.851.404

98.851.404

0

0

Diverse venituri

36.02

0

47.404

47.404

0

47.404

47.404

0

0

Taxa de reabilitare termica

36.02.23

0

47.404

47.404

0

47.404

47.404

0

0

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.02

91.616.000

98.804.000

98.804.000

0

98.804.000

98.804.000

0

0

Varsaminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

91.616.000

98.804.000

98.804.000

0

98.804.000

98.804.000

0

0

II. VB^rTURI DIN CAPITAL

0

833.853

4.206.888

4.057.940

148.948

871.349

0

3.335.539

Venituri din valorificarea unor bunuri

39.02

0

833.853

4.206.888

4.057.940

148.948

871.349

0

3.335.539

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

0

21.300

21.639

0

21.639

21.639

0

0

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile

39.02.03

0

12.700

87.784

70.570

17.214

16.620

0

71.164

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului

39.02.07

0

93.000

92.734

0

92.734

92.734

0

0

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Incaș ari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

Depozite speciale pentru construcții de construinte

39.02.10

0

706.853

4.004.731

3.987.370

17.361

740.356

0

3.264.375

rv. SUBVENȚII

51.866.000

51.511.479

19.913.618

0

19.913.618

19.913.618

0

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI

51.866.000

51.511.479

19.913.618

0

19.913.618

19.913.618

0

0

Subvenții de la bugetul de stat

42.02

51.866.000

51.511.479

19.913.618

0

19.913.618

19.913.618

0

0

A. De capital

50.000.000

49.169.296

17.829.241

0

17.829.241

17.829.241

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale

42.02.20

50.000.000

49.169.296

17.829.241

0

17.829.241

17.829.241

0

0

B. Curente

1.866.000

2.342.183

2.084.377

0

2.084.377

2.084.377

0

0

Sume atacate de bugetul de stat pentru corecții financiare

42.02.62

1.866.000

1.866.000

1.608.193

0

1.608.193

1.608.193

0

0

Finanțarea Programui National de Dezvoltare Locala

42.02.65

0

476.183

476.184

0

476.184

476.184

0

0

Sume FEN postaderare in contul plătitor efectuate

45.02

149.000.000

149.000.000

39.346.521

0

39.346.521

39.346.521

0

0

Fondul European de Dezvoltare regionala

45.02.01

141.100.000

141.100.000

37.836.181

0

37.836.181

37.836.181

c

0

Sume primite in contul plătitor efectuate in anul curent

45.02.01.01

125.182.000

125.182.000

24.733.605

0

24.733.605

24.733.605

0

0

Sume primite in contul plătitor efectuate in anii anteriori

45.02.01.02

15.918.000

15.918.000

13.102.576

0

13.102.576

13.102.576

0

0

Fondul Social European

45.02.02

6.000.000

6.000.000

1.423.161

0

1.423.161

1.423.161

0

0

Sume primite in contul plătitor efectuate in anul curent

45.02.02.01

6.000.000

6.000.000

13.736

0

13.736

13.736

0

0

Sume primite in contul plătitor efectuate in anii anteriori

45.02.02.02

0

0

1.281.359

0

1.281.359

1.281.359

0

0

Prefinantari

45.02.02.03

0

0

128.066

0

128.066

128.066

0

0

Programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013

45.02.15

0

0

47.160

0

47.160

47.160

0

0

Prefinantari

45.02.15.03

0

0

47.160

0

47.160

47.160

0

0

Mecanismul financiar norvegian

45.02.18

0

0

40.019

0

40.019

40.019

0

0

Prefinantari

45.02.18.03

0

0

40.019

0

40.019

40.019

0

0

Programul de cooperare elvetiano-român vizând reducerea

45.02.19

1.900.000

1.900.000

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plătitor efectuate în an«tTyrenț~'--^^

45.02.19.01

1.900.000

1.900.000

0

0

0

0

0

0MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


Anexa 2 la Hotărârea nr. 148/2016


CONTUL DE EXECUȚIE BUGET LOCAL - CHELTUIELI

la data de 31.12.2015


Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + DEZVOLTARE

232.242.736

1.071.453.000

1.115.551.316

962.437.149

962.407.149

824.392.800

138.014.349

679.018.304

TOTAL CHELTUIELI

232.242.736

1.071.453.000

1.115.551.316

962.437.149

962.407.149

824.392.800

138.014.349

679.018.304

Partea Fa SERVICII PUBLICE GENERALE

50.02

17.827.000

116.449.000

119.227.700

88.960.862

88.960.862

82.506.458

6.454.404

113.481.681

Autoritati publice si acțiuni externe

51.02

17.827.000

90.279.000

97.356.000

71.321.139

71.321.139

64.874.502

6.446.637

94.050.235

Autoritati executive si legislative

51.02.01

17.827.000

90.279.000

97.356.000

71.321.139

71.321.139

64.874.502

6.446.637

94.050.235

Autoritati executive

51.02.01.03

17.827.000

90.279.000

97.356.000

71.321.139

71.321.139

64.874.502

6.446.637

94.050.235

Alte servicii publice generale

54.02

0

5.870.000

5.329.000

2.375.898

2.375.898

2.368.131

7.767

2.463.065

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

54.02.05

0

2.000.000

2.000.000

0

0

0

0

0

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

54.02.10

0

2.870.000

3.029.000

2.345.410

2.345.410

2.345.410

0

2.413.849

Alte servicii publice generale

54.02.50

0

1.000.000

300.000

30.488

30.488

22.721

7.767

49.216

Tranzacții privind datoria publica si imprumuturi

55.02

0

20.300.000

16.542.700

15.263.825

15.263.825

15.263.825

0

16.968.381

Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor

55.02.00

0

20.300.000

16.542.700

15.263.825

15.263.825

15.263.825

0

16.968.381

Partea a IFa APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA

59.02

1.000.000

13.850.000

15.858.000

13.692.878

13.692.878

9.671.410

4.021.468

9.369.247

Ordine publica si siguranța naționala

61.02

1.000.000

13.850.000

15.858.000

13.692.878

13.692.878

9.671.410

4.021.468

9.369.247

Ordine publica

61.02.03

1.000.000

13.350.000

15.358.000

13.649.367

13.649.367

9.641.514

4.007.853

9.344.126

Politie locala

61.02.03.04

1.000.000

13.350.000

15.358.000

13.649.367

13.649.367

9.641.514

4.007.853

9.344.126

Protecție civila si protecție contra incendiilor (protecție civila

61.02.05

0

500.000

500.000

43.511

43.511

29.896

13.615

25.121

Partea a III-a CHELTUIELI ȘOCA L-CULTURA LE

64.02

36.097.736

397.238.000

437.294.616

395.121.611

395.091.611

359.420.762

35.670.849

321.680.178

Invatamant

65.02

16.536.736

236.272.000

279.256.616

262.294.745

262.264.745

236.086.935

26.177.810

228.877.524

Invatamant preșcolar si primar

65.02.03

651.000

39.776.000

43.286.444

41.814.229

41.814.229

41.106.031

708.198

44.960.569

Invatamant preșcolar

65.02.03.01

401.000

39.091.000

43.001.444

41.702.077

41.702.077

40.997.336

704.741

44.960.569

Invatamant primar

65.02.03.02

250.000

685.000

285.000

112.152

112.152

108.695

3.457

0

Invatamant secundar

65.02.04

357.000

172.204.000

196.975.486

190.375.661

190.345.661

185.196.894

5.148.767

181.019.376

Invatamant secundar inferior

65.02.04.01

0

35.045.000

44.826.733

43.343.713

43.343.713

42.390.534

953.179

42.348.360

Invatamant secundar superior

65.02.04.02

357.000

137.159.000

152.148.753

147.031.948

147.001.948

142.806.360

4.195.588

138.671.016

Servicii auxiliare pentru educație

65.02.11

0

2.430.000

2.285.950

1.977.933

1.977.933

1.977.933

0

1.879.926

Internate si cantine pentru elevi ,       M

65.02.11.03

0

2.430.000

2.285.950

1.977.933

1.977.933

1.977.933

0

1.879.926

Alte cheltuieli in domeniul invatanjrfgțulir ....

65.02.50

15.528.736

21.862.000

36.708.736

28.126.922

28.126.922

7.806.077

20.320.845

1.017.653

Sanatate               f   f           \

66.02

5.547.000

48.039.000

47.635.000

45.909.968

45.909.968

41.907.012

4.002.956

20.615.907

Servicii medicale in unitati san/ar^sp PȘw&'Xfâi£i/ \    \

66.02.06

5.417.000

40.600.000

40.350.000

39.293.786

39.293.786

35.311.167

3.982.619

13.879.234

Spitale generale

66.02.06.01

5.417.000

40.600.000

40.350.000

39.293.786

39.293.786

35.311.167

3.982.619

13.879.234Pagina 1 / 6


Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

Servicii de sanatate publica

66.02.08

130.000

7.439.000

7.285.000

6.616.182

6.616.182

6.595.845

20.337

6.736.673

Cultura, recreere si religie

67.02

4.318.000

38.599.000

35.069.000

26.538.140

26.538.140

21.589.762

4.948.378

12.888.642

Servicii culturale

67.02.03

0

757.000

757.000

342.093

342.093

337.822

4.271

337.823

Case de cultura

67.02.03.06

0

757.000

757.000

342.093

342.093

337.822

4.271

337.823

Servicii recreative si sportive

67.02.05

0

23.125.000

23.125.000

18.072.442

18.072.442

16.149.630

1.922.812

10.942.482

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive

67.02.05.03

0

23.125.000

23.125.000

18.072.442

18.072.442

16.149.630

1.922.812

10.942.482

Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

4.318.000

14.717.000

11.187.000

8.123.605

8.123.605

5.102.310

3.021.295

1.608.337

Asigurări si asistenta sociala

68.02

9.696.000

74.328.000

75.334.000

60.378.758

60.378.758

59.837.053

541.705

59.298.105

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

68.02.05

0

25.614.000

27.205.000

25.341.644

25.341.644

25.294.854

46.790

26.102.409

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

0

25.614.000

27.205.000

25.341.644

25.341.644

25.294.854

46.790

26.102.409

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

0

1.350.000

1.350.000

847.850

847.850

847.850

0

847.850

Crese

68.02.11

6.238.000

17.155.000

16.763.000

13.147.587

13.147.587

13.030.122

117.465

11.199.114

Prevenirea excluderii sociale

68.02.15

0

7.756.000

7.756.000

5.408.253

5.408.253

5.408.253

0

5.564.562

Ajutor social

68.02.15.01

0

103.000

103.000

60.897

60.897

60.897

0

60.897

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

0

7.653.000

7.653.000

5.347.356

5.347.356

5.347.356

Q

5.503.665

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.02.50

3.458.000

22.453.000

22.260.000

15.633.424

15.633.424

15.255.974

377.450

15.584.170

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

3.458.000

22.453.000

22.260.000

15.633.424

15.633.424

15.255.974

377.450

15.584.170

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA,

69.02

90.190.000

196.018.000

189.163.000

149.375.543

149.375.543

118.100.211

31.275.332

73.026.148

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.02

58.709.000

150.488.000

142.917.000

109.215.493

109.215.493

81.473.969

27.741.524

38.769.170

Locuințe

70.02.03

18.695.000

28.100.000

29.561.000

21.820.923

21.820.923

16.182.806

5.638.117

5.321.548

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

18.695.000

28.100.000

29.561.000

21.820.923

21.820.923

16.182.806

5.638.117

5.321.548

luminat public si electrificări rurale

70.02.06

10.074.000

19.100.000

21.550.000

15.742.692

15.742.692

12.943.385

2.799.307

11.385.082

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării

70.02.50

29.940.000

103.288.000

91.806.000

71.651.878

71.651.878

52.347.778

19.304.100

22.062.540

Protecția mediului

74.02

31.481.000

45.530.000

46.246.000

40.160.050

40.160.050

36.626.242

3.533.808

34.256.978

Salubritate si gestiunea deșeurilor

74.02.05

31.481.000

45.530.000

46.246.000

40.160.050

40.160.050

36.626.242

3.533.808

34.256.978

Salubritate

74.02.05.01

31.481.000

45.530.000

46.246.000

40.160.050

40.160.050

36.626.242

3.533.808

34.256.978

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

79.02

87.128.000

347.898.000

354.008.000

315.286.255

315.286.255

254.693.959

60.592.296

161.461.050

Combustibili si energie

81.02

0

41.300.000

41.300.000

40.805.835

40.805.835

40.805.835

0

41.262.211

Energie termica

81.02.06

0

41.300.000

41.300.000

40.805.835

40.805.835

40.805.835

0

41.262.211

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare

83.02

0

300.000

300.000

57.428

57.428

49.351

8.077

45.237

Agricultura

83.02.03

0

300.000

300.000

57.428

57.428

49.351

8.077

45.237

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii

83.02.03.30

0

300.000

300.000

57.428

57.428

49.351

8.077

45.237

Transporturi

84.02

87.128.000

306.298.000

312.408.000

274.422.992

274.422.992

213.838.773

60.584.219

120.153.602

Transport rutier

84.02.03

87.128.000

306.298.000

312.408.000

274.422.992

274.422.992

213.838.773

60.584.219

120.153.602

Transport in comun

84.02.03.02

33.175.000

66.365.000

67.365.000

58.324.532

58.324.532

57.276.854

1.047.678

76.197.855

Străzi

84.02.03.03

53.953.000

239.933.000

245.043.000

216.098.460

216.098.460

156.561.919

59.536.541

43.955.747

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

Partea a VILa REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

96.02

0

136.802.000

136.802.000

0

0

7.908.669

0

0

Excedent

98.02

0

0

0

0

0

7.908.669

0

0

Deficit

99.02

0

136.802.000

136.802.000

0

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

0

642.169.000

678.552.580

611.543.079

611.513.079

574.348.097

37.164.982

546.562.670

TOTAL CHELTUIELI

0

642.169.000

678.552.580

611.543.079

611.513.079

574.348.097

37.164.982

546.562.670

Rartea La SERVICII FUBLICE GENERALE

50.02

0

101.749.000

97.450.700

81.087.311

81.087.311

77.179.764

3.907.547

78.432.237

Autoritati publice si acțiuni externe

51.02

0

75.579.000

75.579.000

63.447.588

63.447.588

59.547.808

3.899.780

59.000.791

Autoritati executive si legislative

51.02.01

0

75.579.000

75.579.000

63.447.588

63.447.588

59.547.808

3.899.780

59.000.791

Autoritati executive

51.02.01.03

0

75.579.000

75.579.000

63.447.588

63.447.588

59.547.808

3.899.780

59.000.791

Alte servicii publice generale

54.02

0

5.870.000

5.329.000

2.375.898

2.375.898

2.368.131

7.767

2.463.065

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

54.02.05

0

2.000.000

2.000.000

0

0

0

0

0

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

54.02.10

0

2.870.000

3.029.000

2.345.410

2.345.410

2.345.410

0

2.413.849

Alte servicii publice generale

54.02.50

0

1.000.000

300.000

30.488

30.488

22.721

7.767

49.216

Tranzacții privind datoria publica si imprumuturi

55.02

0

20.300.000

16.542.700

15.263.825

15.263.825

15.263.825

0

16.968.381

Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor

55.02.00

0

20.300.000

16.542.700

15.263.825

15.263.825

15.263.825

0

16.968.381

Partea a ILa A PA RARE ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA

59.02

0

12.850.000

14.858.000

13.145.906

13.145.906

9.124.438

4.021.468

9.253.086

Ordine publica si siguranța naționala

61.02

0

12.850.000

14.858.000

13.145.906

13.145.906

9.124.438

4.021.468

9.253.086

Ordine publica

61.02.03

0

12.350.000

14.358.000

13.102.395

13.102.395

9.094.542

4.007.853

9.227.965

Politie locala

61.02.03.04

0

12.350.000

14.358.000

13.102.395

13.102.395

9.094.542

4.007.853

9.227.965

Protecție civila si protecție contra incendiilor (protecție civila

61.02.05

0

500.000

500.000

43.511

43.511

29.896

13.615

25.121

Partea a IILa CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

64.02

0

305.950.000

335.818.880

314.698.298

314.668.298

307.946.906

6.721.392

302.211.619

Invatamant

65.02

0

204.464.000

234.598.880

228.238.076

228.208.076

224.025.867

4.182.209

222.291.911

Invatamant preșcolar si primar

65.02.03

0

37.660.000

42.269.444

41.461.760

41.461.760

40.896.745

565.015

40.409.956

Invatamant preșcolar

65.02.03.01

0

37.660.000

42.269.444

41.461.760

41.461.760

40.896.745

565.015

40.409.956

Invatamant secundar

65.02.04

0

164.374.000

190.043.486

184.798.383

184.768.383

181.151.189

3.617.194

180.002.029

Invatamant secundar inferior

65.02.04.01

0

35.045.000

44.826.733

43.343.713

43.343.713

42.390.534

953.179

42.115.163

Invatamant secundar superior

65.02.04.02

0

129.329.000

145.216.753

141.454.670

141.424.670

138.760.655

2.664.015

137.886.866

Servicii auxiliare pentru educație

65.02.11

0

2.430.000

2.285.950

1.977.933

1.977.933

1.977.933

0

1.879.926

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

0

2.430.000

2.285.950

1.977.933

1.977.933

1.977.933

0

1.879.926

Sanatate

66.02

0

18.309.000

16.655.000

15.559.012

15.559.012

15.538.675

20.337

15.664.105

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

66.02.06

0

11.000.000

9.500.000

9.063.581

9.063.581

9.063.581

0

9.063.581

Spitale generale

66.02.06.01

0

11.000.000

9.500.000

9.063.581

9.063.581

9.063.581

0

9.063.581

Servicii de sanatate publica

66.02.08

0

7.309.000

7.155.000

6.495.431

6.495.431

6.475.094

20.337

6.600.524

Cultura, recreere si religie

67.02

0

24.757.000

24.757.000

19.196.535

19.196.535

16.983.153

2.213.382

11.776.006

Servicii culturale

67.02.03

0

700.000

700.000

342.093

342.093

337.822

4.271

337.823

Case de cultura

67.02.03.06

0

700.000

700.000

342.093

342.093

337.822

4.271

337.823

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

Servicii recreative si sportive

67.02.05

0

23.125.000

23.125.000

18.072.442

18.072.442

16.149.630

1.922.812

10.942.482

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive

67.02.05.03

0

23.125.000

23.125.000

18.072.442

18.072.442

16.149.630

1.922.812

10.942.482

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

0

932.000

932.000

782.000

782.000

495.701

286.299

495.701

Asigurări si asistenta sociala

68.02

0

58.420.000

59.808.000

51.704.675

51.704.675

51.399.211

305.464

52.479.597

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

68.02.05

0

25.614.000

27.205.000

25.341.644

25.341.644

25.294.854

46.790

26.102.409

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

0

25.614.000

27.205.000

25.341.644

25.341.644

25.294.854

46.790

26.102.409

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

0

1.350.000

1.350.000

847.850

847.850

847.850

0

847.850

Crese

68.02.11

0

13.600.000

13.525.000

11.334.773

11.334.773

11.217.308

117.465

10.987.276

Prevenirea excluderii sociale

68.02.15

0

6.756.000

6.756.000

5.169.099

5.169.099

5.169.099

0

5.325.262

Ajutor social

68.02.15.01

0

103.000

103.000

60.897

60.897

60.897

0

60.897

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

0

6.653.000

6.653.000

5.108.202

5.108.202

5.108.202

0

5.264.365

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.02.50

0

11.100.000

10.972.000

9.011.309

9.011.309

8.870.100

141.209

9.216.800

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

0

11.100.000

10.972.000

9.011.309

9.011.309

8.870.100

141.209

9.216.800

Partea a IV-a SERV Cil SI DEZVOLTARE PUBLICA,

69.02

0

73.110.000

81.915.000

72.848.548

72.848.548

66.609.260

6.239.288

55.559.531

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.02

0

35.610.000

40.235.000

35.385.483

35.385.483

31.773.559

3.611.924

21.302.553

Iluminat public si electrificări rurale

70.02.06

0

11.500.000

11.500.000

9.708.299

9.708.299

8.016.606

1.691.693

8.016.264

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării

70.02.50

0

24.110.000

28.735.000

25.677.184

25.677.184

23.756.953

1.920.231

13.286.289

Protecția mediului

74.02

0

37.500.000

41.680.000

37.463.065

37.463.065

34.835.701

2.627.364

34.256.978

Salubritate si gestiunea deșeurilor

74.02.05

0

37.500.000

41.680.000

37.463.065

37.463.065

34.835.701

2.627.364

34.256.978

Salubritate

74.02.05.01

0

37.500.000

41.680.000

37.463.065

37.463.065

34.835.701

2.627.364

34.256.978

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

79.02

0

148.510.000

148.510.000

129.763.016

129.763.016

113.487.729

16.275.287

101.106.197

Combustibili si energie

81.02

0

37.800.000

37.800.000

37.800.000

37.800.000

37.800.000

0

37.968.803

Energie termica

81.02.06

0

37.800.000

37.800.000

37.800.000

37.800.000

37.800.000

0

37.968.803

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare

83.02

0

300.000

300.000

57.428

57.428

49.351

8.077

45.237

Agricultura

83.02.03

0

300.000

300.000

57.428

57.428

49.351

8.077

45.237

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii

83.02.03.30

0

300.000

300.000

57.428

57.428

49.351

8.077

45.237

Transporturi

84.02

0

110.410.000

110.410.000

91.905.588

91.905.588

75.638.378

16.267.210

63.092.157

Transport rutier

84.02.03

0

110.410.000

110.410.000

91.905.588

91.905.588

75.638.378

16.267.210

63.092.157

Transport in comun

84.02.03.02

0

37.000.000

37.000.000

35.058.119

35.058.119

35.058.119

0

35.058.119

Străzi

84.02.03.03

0

73.410.000

73.410.000

56.847.469

56.847.469

40.580.259

16.267.210

28.034.038

Partea a VILa REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

96.02

0

136.802.000

136.802.000

0

0

7.908.669

0

0

Excedent

98.02

0

0

0

0

0

7.908.669

0

0

Deficit

99.02

0

136.802.000

136.802.000

0

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

232.242.736

429.284.000

436.998.736

350.894.070

350.894.070

250.044.703

100.849.367

132.455.634

TOTAL CHELTUIELI

232.242.736

429.284.000

436.998.736

350.894.070

350.894.070

250.044.703

100.849.367

132.455.634

Partea ka SERVICII PUBLICE GENERALE

50.02

17.827.000

14.700.000

21.777.000

7.873.551

7.873.551

5.326.694

2.546.857

35.049.444

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

Autoritati publice si acțiuni externe

51.02

17.827.000

14.700.000

21.777.000

7.873.551

7.873.551

5.326.694

2.546.857

35.049.444

Autoritati executive si legislative

51.02.01

17.827.000

14.700.000

21.777.000

7.873.551

7.873.551

5.326.694

2.546.857

35.049.444

Autoritati executive

51.02.01.03

17.827.000

14.700.000

21.777.000

7.873.551

7.873.551

5.326.694

2.546.857

35.049.444

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA

59.02

1.000.000

1.000.000

1.000.000

546.972

546.972

546.972

0

116.161

Ordine publica si siguranța naționala

61.02

1.000.000

1.000.000

1.000.000

546.972

546.972

546.972

0

116.161

Ordine publica

61.02.03

1.000.000

1.000.000

1.000.000

546.972

546.972

546.972

0

116.161

Politie locala

61.02.03.04

1.000.000

1.000.000

1.000.000

546.972

546.972

546.972

0

116.161

Partea a IIPa CHB.TUia.1 SOC1AL-CULTURALE

64.02

36.097.736

91.288.000

101.475.736

80.423.313

80.423.313

51.473.856

28.949.457

19.468.559

Invatamant

65.02

16.536.736

31.808.000

44.657.736

34.056.669

34.056.669

12.061.068

21.995.601

6.585.613

Invatamant preșcolar si primar

65.02.03

651.000

2.116.000

1.017.000

352.469

352.469

209.286

143.183

4.550.613

Invatamant preșcolar

65.02.03.01

401.000

1.431.000

732.000

240.317

240.317

100.591

139.726

4.550.613

Invatamant primar

65.02.03.02

250.000

685.000

285.000

112.152

112.152

108.695

3.457

0

Invatamant secundar

65.02.04

357.000

7.830.000

6.932.000

5.577.278

5.577.278

4.045.705

1.531.573

1.017.347

Invatamant secundar inferior

65.02.04.01

0

0

0

0

0

0

0

233.197

Invatamant secundar superior

65.02.04.02

357.000

7.830.000

6.932.000

5.577.278

5.577.278

4.045.705

1.531.573

784.150

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

65.02.50

15.528.736

21.862.000

36.708.736

28.126.922

28.126.922

7.806.077

20.320.845

1.017.653

Sanatate

66.02

5.547.000

29.730.000

30.980.000

30.350.956

30.350.956

26.368.337

3.982.619

4.951.802

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

66.02.06

5.417.000

29.600.000

30.850.000

30.230.205

30.230.205

26.247.586

3.982.619

4.815.653

Spitale generale

66.02.06.01

5.417.000

29.600.000

30.850.000

30.230.205

30.230.205

26.247.586

3.982.619

4.815.653

Servicii de sanatate publica

66.02.08

130.000

130.000

130.000

120.751

120.751

120.751

0

136.149

Cultura, recreere si religie

67.02

4.318.000

13.842.000

10.312.000

7.341.605

7.341.605

4.606.609

2.734.996

1.112.636

Servicii culturale

67.02.03

0

57.000

57.000

0

0

0

0

0

Case de cultura

67.02.03.06

0

57.000

57.000

0

0

0

0

0

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

4.318.000

13.785.000

10.255.000

7.341.605

7.341.605

4.606.609

2.734.996

1.112.636

Asigurări si asistenta sociala

68.02

9.696.000

15.908.000

15.526.000

8.674.083

8.674.083

8.437.842

236.241

6.818.508

Crese

68.02.11

6.238.000

3.555.000

3.238.000

1.812.814

1.812.814

1.812.814

0

211.838

Prevenirea excluderii sociale

68.02.15

0

1.000.000

1.000.000

239.154

239.154

239.154

0

239.300

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

0

1.000.000

1.000.000

239.154

239.154

239.154

0

239.300

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.02.50

3.458.000

11.353.000

11.288.000

6.622.115

6.622.115

6.385.874

236.241

6.367.370

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

3.458.000

11.353.000

11.288.000

6.622.115

6.622.115

6.385.874

236.241

6.367.370

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA,

69.02

90.190.000

122.908.000

107.248.000

76.526.995

76.526.995

51.490.951

25.036.044

17.466.617

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.02

58.709.000

114.878.000

102.682.000

73.830.010

73.830.010

49.700.410

24.129.600

17.466.617

Locuințe

70.02.03

18.695.000

28.100.000

29.561.000

21.820.923

21.820.923

16.182.806

5.638.117

5.321.548

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

18.695.000

28.100.000

29.561.000

21.820.923

21.820.923

16.182.806

5.638.117

5.321.548

Iluminat public si electrificări rurale

70.02.06

10.074.000

7.600.000

10.050.000

6.034.393

6.034.393

4.926.779

1.107.614

3.368.818

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării

70.02.50

29.940.000

79.178.000

63.071.000

45.974.694

45.974.694

28.590.825

17.383.869

8.776.251

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

Protecția mediului

74.02

31.481.000

8.030.000

4.566.000

2.696.985

2.696.985

1.790.541

906.444

0

Salubritate si gestiunea deșeurilor

74.02.05

31.481.000

8.030.000

4.566.000

2.696.985

2.696.985

1.790.541

906.444

0

Salubritate

74.02.05.01

31.481.000

8.030.000

4.566.000

2.696.985

2.696.985

1.790.541

906.444

0

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

79.02

87.128.000

199.388.000

205.498.000

185.523.239

185.523.239

141.206.230

44.317.009

60.354.853

Combustibili si energie

81.02

0

3.500.000

3.500.000

3.005.835

3.005.835

3.005.835

0

3.293.408

Energie termica

81.02.06

0

3.500.000

3.500.000

3.005.835

3.005.835

3.005.835

0

3.293.408

Transporturi

84.02

87.128.000

195.888.000

201.998.000

182.517.404

182.517.404

138.200.395

44.317.009

57.061.445

Transport rutier

84.02.03

87.128.000

195.888.000

201.998.000

182.517.404

182.517.404

138.200.395

44.317.009

57.061.445

Transport in comun

84.02.03.02

33.175.000

29.365.000

30.365.000

23.266.413

23.266.413

22.218.735

1.047.678

41.139.736

Străzi

84.02.03.03

53.953.000

166.523.000

171.633.000

159.250.991

159.250.991

115.981.660

43.269.331

15.921.709

Partea a VII-a REZERVE EXCEDENT/DEFICIT

96.02

0

136.802.000

136.802.000

0

0

7.908.669

0

0

Excedent

98.02

0

0

0

0

0

7.908.669

0

0

Deficit

99.02

0

136.802.000

136.802.000

0

0

0

0

0

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


Anexa 3 la Hotărârea nr. 148/2016


CONTUL DE EXECUȚIE BUGET CREDITE INTERNE

la data de 31.12.2015

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + DEZVOLTARE

0

22.451.000

22.451.000

15.330.012

15.330.012

15.330.012

0

58.768.844

TOTAL CHH.TUia.1

0

22.451.000

22.451.000

15.330.012

15.330.012

15.330.012

0

58.768.844

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

79.07

0

22.451.000

22.451.000

15.330.012

15.330.012

15.330.012

0

58.768.844

Transporturi

84.07

0

22.451.000

22.451.000

15.330.012

15.330.012

15.330.012

0

58.768.844

Transport rutier

84.07.03

0

22.451.000

22.451.000

15.330.012

15.330.012

15.330.012

0

58.768.844

Străzi

84.07.03.03

0

22.451.000

22.451.000

15.330.012

15.330.012

15.330.012

0

58.768.844

Partea a VILa REZERVE EXCEDENT/DEFCIT

96.07

0

22.451.000

22.451.000

0

0

15.330.012

0

0

Deficit

99.07

0

22.451.000

22.451.000

0

“ol

15.330.012

0

0

Partea a VILa REZERVE EXCEDENT/DEFICIT

96.07

0

22.451.000

22.451.000

0

0

15.330.012

0

0

Deficit

99.07

0

22.451.000

22.451.000

“ol

0

15.330.012

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

0

22.451.000

22.451.000

15.330.012

15.330.012

15.330.012

0

58.768.844

TOTAL CHH.TUia.1

0

22.451.000

22.451.000

15.330.012

15.330.012

15.330.012

0

58.768.844

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

79.07

0

22.451.000

22.451.000

15.330.012

15.330.012

15.330.012

0

58.768.844

Transporturi

84.07

0

22.451.000

22.451.000

15.330.012

15.330.012

15.330.012

0

58.768.844

Transport rutier

84.07.03

0

22.451.000

22.451.000

15.330.012

15.330.012

15.330.012

0

58.768.844

Străzi                          —----

84.07.03.03

0

22.451.000

22.451.000

15.330.012

15.330.012

15.330.012

0

58.768.844

Partea a VILa REZERVE EXCEpEftTtDEfain^ 4?

96.07

0

22.451.000

22.451.000

0

0

15.330.012

0

0

De^'C't                 /* %’X \

99.07

0

22.451.000

22.451.000

0

0

15.330.012

0

0

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


Anexa 4 la Hotărârea nr. 148/2016

CONTUL DE EXECUȚIE BUGET DE VENITURI PROPRII + SUBVENȚII - VENITURI

la data de 31.12.2015

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARB-DEZVOLTARE

98.933.000

99.109.000

85.180.687

2.769.130

82.411.557

82.198.897

27.191

2.954.599

TOTAL VENITURI

98.933.000

99.109.000

85.180.687

2.769.130

82.411.557

82.198.897

27.191

2.954.599

I. VENITURI CURENTE

72.691.000

72.867.000

65.109.103

2.769.130

62.339.973

62.127.313

27.191

2.954.599

C. VENfTURI NEFISCALE

72.691.000

72.867.000

65.109.103

2.769.130

62.339.973

62.127.313

27.191

2.954.599

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

12.844.000

12.885.000

9.242.833

207.638

9.035.195

9.067.805

0

175.028

Venituri din proprietate

30.10

12.844.000

12.885.000

9.242.833

207.638

9.035.195

9.067.805

0

175.028

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.10.05

12.816.000

12.860.000

9.236.649

207.638

9.029.011

9.061.621

0

175.028

Alte venituri din concediuni si inchirieri de către instituțiile

30.10.05.30

12.816.000

12.860.000

9.236.649

207.638

9.029.011

9.061.621

0

175.028

Alte venituri din proprietate

30.10.50

28.000

25.000

6.184

0

6.184

6.184

0

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

59.847.000

59.982.000

55.866.270

2.561.492

53.304.778

53.059.508

27.191

2.779.571

Venituri din dobânzi

31.10

10.000

10.000

-202

0

-202

-202

0

0

Alte venituri din dobânzi

31.10.03

10.000

10.000

-202

0

-202

-202

0

0

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

57.368.000

58.553.000

55.436.336

2.538.492

52.897.844

52.656.765

0

2.779.571

Taxe si alte venituri in invatamant

33.10.05

1.092.000

1.173.000

299.984

0

299.984

299.984

0

0

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

473.000

473.000

411.257

0

411.257

411.026

0

231

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si

33.10.14

11.154.000

11.284.000

9.484.979

107.778

9.377.201

9.341.730

0

143.249

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea

33.10.16

7.422.000

7.422.000

4.318.979

0

4.318.979

4.318.979

0

0

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie

33.10.17

528.000

528.000

633.561

0

633.561

633.561

0

0

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări

33.10.21

29.298.000

30.198.000

33.399.365

2.416.788

30.982.577

30.783.897

0

2.615.468

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate

33.10.30

4.200.000

3.200.000

2.618.157

0

2.618.157

2.618.157

0

0

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate

33.10.31

0

1.100.000

1.099.970

0

1.099.970

1.099.970

0

0

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

3.201.000

3.175.000

3.170.084

13.926

3.156.158

3.149.461

0

20.623

Amenzi, penalitati si confiscări

35.10

36.000

36.000

32.197

0

32.197

32.197

0

0

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.10.50

36.000

36.000

32.197

0

32.197

32.197

0

0

Diverse venituri             / 0 1           N

36.10

45.000

71.000

122.100

0

122.100

122.100

0

0

Alte venituri                /    /ț.—* \

36.10.50

45.000

71.000

122.100

0

122.100

122.100

0

0

Transferuri voluntare, altele decât siubM.e.ntiîle       \

37.10

2.388.000

1.312.000

275.839

23.000

252.839

248.648

27.191

0

Donații si sponsorizări       j

37.10.01

2.388.000

1.312.000

275.839

23.000

252.839

248.648

27.191

0

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea

37.10.03

-3.763.000

-3.725.000

-1.606.036

0

-1.606.036

-1.606.036

0

0

Varsaminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

3.763.000

3.725.000

1.606.036

0

1.606.036

1.606.036

0

0

IV. SUBVENȚII

26.242.000

26.242.000

20.071.584

0

20.071.584

20.071.584

0

0

Subvenții de la alte administrații

43.10

26.242.000

26.242.000

20.071.584

0

20.071.584

20.071.584

0

0

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

8.285.000

8.285.000

5.947.375

0

5.947.375

5.947.375

0

0

Subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor

43.10.10

11.000.000

9.500.000

9.063.581

0

9.063.581

9.063.581

0

0

Subvenții de la bugetul local pentru finanțarea cheltuielilor de

43.10.14

3.600.000

5.100.000

4.810.320

0

4.810.320

4.810.320

0

0

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de

43.10.19

3.357.000

3.357.000

250.308

0

250.308

250.308

0

0

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

88.213.000

86.927.000

78.514.023

2.769.130

75.744.893

75.532.233

27.191

2.954.599

TOTAL VENITURI

88.213.000

86.927.000

78.514.023

2.769.130

75.744.893

75.532.233

27.191

2.954.599

I. VENITURI CURENTE

68.928.000

69.142.000

63.503.067

2.769.130

60.733.937

60.521.277

27.191

2.954.599

C. VENITURI NEFISCALE

68.928.000

69.142.000

63.503.067

2.769.130

60.733.937

60.521.277

27.191

2.954.599

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

12.844.000

12.885.000

9.242.833

207.638

9.035.195

9.067.805

0

175.028

Venituri din proprietate

30.10

12.844.000

12.885.000

9.242.833

207.638

9.035.195

9.067.805

0

175.028

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.10.05

12.816.000

12.860.000

9.236.649

207.638

9.029.011

9.061.621

0

175.028

Alte venituri din concediuni si inchirieri de către instituțiile

30.10.05.30

12.816.000

12.860.000

9.236.649

207.638

9.029.011

9.061.621

0

175.028

Alte venituri din proprietate

30.10.50

28.000

25.000

6.184

0

6.184

6.184

0

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

56.084.000

56.257.000

54.260.234

2.561.492

51.698.742

51.453.472

27.191

2.779.571

Venituri din dobânzi

31.10

10.000

10.000

-202

0

-202

-202

0

0

Alte venituri din dobânzi

31.10.03

10.000

10.000

-202

0

-202

-202

0

0

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

57.368.000

58.553.000

55.436.336

2.538.492

52.897.844

52.656.765

0

2.779.571

Taxe si alte venituri in invatamant

33.10.05

1.092.000

1.173.000

299.984

0

299.984

299.984

0

0

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

473.000

473.000

411.257

0

411.257

411.026

0

231

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si

33.10.14

11.154.000

11.284.000

9.484.979

107.778

9.377.201

9.341.730

0

143.249

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea

33.10.16

7.422.000

7.422.000

4.318.979

0

4.318.979

4.318.979

0

0

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie

33.10.17

528.000

528.000

633.561

0

633.561

633.561

0

0

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări

33.10.21

29.298.000

30.198.000

33.399.365

2.416.788

30.982.577

30.783.897

0

2.615.468

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate

33.10.30

4.200.000

3.200.000

2.618.157

0

2.618.157

2.618.157

0

0

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate

33.10.31

0

1.100.000

1.099.970

0

1.099.970

1.099.970

0

0

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

3.201.000

3.175.000

3.170.084

13.926

3.156.158

3.149.461

0

20.623

Amenzi, penalitati si confiscări

35.10

36.000

36.000

32.197

0

32.197

32.197

0

0

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.10.50

36.000

36.000

32.197

0

32.197

32.197

0

0

Diverse venituri

36.10

45.000

71.000

122.100

0

122.100

122.100

0

0

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

Alte venituri

36.10.50

45.000

71.000

122.100

0

122.100

122.100

0

0

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.10

-1.375.000

-2.413.000

-1.330.197

23.000

-1.353.197

-1.357.388

27.191

0

Donații si sponsorizări

37.10.01

2.388.000

1.312.000

275.839

23.000

252.839

248.648

27.191

0

Varsarrinte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea

37.10.03

-3.763.000

-3.725.000

-1.606.036

0

-1.606.036

-1.606.036

0

0

IV. SUBVENȚII

19.285.000

17.785.000

15.010.956

0

15.010.956

15.010.956

0

0

Subvenții de la alte administrații

43.10

19.285.000

17.785.000

15.010.956

0

15.010.956

15.010.956

0

0

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

8.285.000

8.285.000

5.947.375

0

5.947.375

5.947.375

0

0

Subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor

43.10.10

11.000.000

9.500.000

9.063.581

—oi

9.063.581

9.063.581

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

10.720.000

12.182.000

6.666.664

0

6.666.664

6.666.664

0

0

TOTAL VENITURI

10.720.000

12.182.000

6.666.664

0

6.666.664

6.666.664

0

0

I. VENITURI CURENTE

3.763.000

3.725.000

1.606.036

0

1.606.036

1.606.036

0

0

C. VENITURI NEFISCALE

3.763.000

3.725.000

1.606.036

0

1.606.036

1.606.036

0

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

3.763.000

3.725.000

1.606.036

0

1.606.036

1.606.036

0

0

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.10

3.763.000

3.725.000

1.606.036

0

1.606.036

1.606.036

0

0

Varsarrinte din secțiunea de funcționare

37.10.04

3.763.000

3.725.000

1.606.036

0

1.606.036

1.606.036

0

0

IV. SUBVENȚII

6.957.000

8.457.000

5.060.628

0

5.060.628

5.060.628

0

0

Subvenții de la alte administrații_____

43.10

6.957.000

8.457.000

5.060.628

0

5.060.628

5.060.628

0

0

Subvenții de la bugetul loper^enVu^jn^ntar^a cheltuielilor de

43.10.14

3.600.000

5.100.000

4.810.320

0

4.810.320

4.810.320

0

0

Subvenții pentru institufiițpjublice destinate sj^unii de

43.10.19

3.357.000

3.357.000

250.308

0

250.308

250.308

0

0

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


Anexa 5 la Hotaraârea nr,. 148/2016

CONTUL DE EXECUȚIE BUGET DE VENITURI PROPRII + SUBVENȚII - CHELTUIELI

la data de 31.12.2015


Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + DEZVOLTARE

20.116.000

113.673.000

113.849.000

78.329.155

78.329.155

77.144.263

1.184.892

70.522.156

TOTAL CHELTUIELI

20.116.000

113.673.000

113.849.000

78.329.155

78.329.155

77.144.263

1.184.892

70.522.156

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50.10

0

10.482.000

10.482.000

5.775.000

5.775.000

5.616.368

158.632

4.560.999

Alte servicii publice generale

54.10

0

10.482.000

10.482.000

5.775.000

5.775.000

5.616.368

158.632

4.560.999

Alte servicii publice generale

54.10.50

0

10.482.000

10.482.000

5.775.000

5.775.000

5.616.368

158.632

4.560.999

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

64.10

6.716.000

82.529.000

82.705.000

67.391.603

67.391.603

66.431.710

959.893

63.829.865

Invatamant

65.10

259.000

18.207.000

18.383.000

11.681.111

11.681.111

11.458.382

222.729

11.358.660

Invatamant preșcolar si primar

65.10.03

0

8.142.000

8.512.000

7.229.998

7.229.998

7.229.998

0

7.027.798

Invatamant preșcolar

65.10.03.01

0

8.142.000

8.512.000

7.229.998

7.229.998

7.229.998

0

7.027.798

Invatamant secundar

65.10.04

259.000

5.851.000

5.626.000

1.428.701

1.428.701

1.212.802

215.899

1.315.086

Invatamant secundar inferior

65.10.04.01

7.000

679.000

749.000

121.002

121.002

109.745

11.257

139.682

Invatamant secundar superior

65.10.04.02

252.000

5.172.000

4.877.000

1.307.699

1.307.699

1.103.057

204.642

1.175.404

Invatamant postliceal

65.10.05

0

1.172.000

1.173.000

792.272

792.272

785.442

6.830

791.397

Servicii auxiliare pentru educație

65.10.11

0

3.042.000

3.072.000

2.230.140

2.230.140

2.230.140

0

2.224.379

Internate si cantine pentru elevi

65.10.11.03

0

3.042.000

3.072.000

2.230.140

2.230.140

2.230.140

0

2.224.379

Sanatate

66.10

5.100.000

54.350.000

54.350.000

49.265.677

49.265.677

48.708.918

556.759

46.223.545

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

66.10.06

5.100.000

54.350.000

54.350.000

49.265.677

49.265.677

48.708.918

556.759

46.223.545

Spitale generale

66.10.06.01

5.100.000

54.350.000

54.350.000

49.265.677

49.265.677

48.708.918

556.759

46.223.545

Cultura, recreere si religie

67.10

357.000

2.163.000

2.163.000

941.661

941.661

917.055

24.606

951.813

Servicii culturale

67.10.03

57.000

881.000

881.000

339.368

339.368

339.368

0

357.089

Case de cultura

67.10.03.06

57.000

881.000

881.000

339.368

339.368

339.368

0

357.089

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.10.50

300.000

1.282.000

1.282.000

602.293

602.293

577.687

24.606

594.724

Asigurări si asistenta sociala

68.10

1.000.000

7.809.000

7.809.000

5.503.154

5.503.154

5.347.355

155.799

5.295.847

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.10.50

1.000.000

7.809.000

7.809.000

5.503.154

5.503.154

5.347.355

155.799

5.295.847

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.10.50.50

1.000.000

7.809.000

7.809.000

5.503.154

5.503.154

5.347.355

155.799

5.295.847

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOp^EfU^lCAr-,

69.10

13.400.000

20.662.000

20.662.000

5.162.552

5.162.552

5.096.185

66.367

2.131.292

Locuințe, servicii si dezvoltarș^p^lSto

70.10

13.400.000

20.662.000

20.662.000

5.162.552

5.162.552

5.096.185

66.367

2.131.292

Alte servicii in domeniul locu^nț^Xr sefvic^lqr șjdeXyottari^

70.10.50

13.400.000

20.662.000

20.662.000

5.162.552

5.162.552

5.096.185

66.367

2.131.292

Partea a Vll-a REZERVE EXCEDENT/pE^CfT'^

96.10

0

14.740.000

14.740.000

0

0

5.054.634

0

0

Excedent                                  rP J

98.10

0

0

0

0

0

5.054.634

0

0

De™         4 WiWV/J/

99.10

0

14.740.000

14.740.000

0

0

0

0

0Pagina 1 / 3


Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

0

95.109.000

93.733.000

71.436.264

71.436.264

70.397.740

1.038.524

67.229.098

TOTAL CHELTUIELI

0

95.109.000

93.733.000

71.436.264

71.436.264

70.397.740

1.038.524

67.229.098

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERA LE

50.10

0

10.482.000

10.482.000

5.775.000

5.775.000

5.616.368

158.632

4.560.999

Alte servicii publice generale

54.10

0

10.482.000

10.482.000

5.775.000

5.775.000

5.616.368

158.632

4.560.999

Alte servicii publice generale

54.10.50

0

10.482.000

10.482.000

5.775.000

5.775.000

5.616.368

158.632

4.560.999

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIA L-CULTURA LE

64.10

0

77.365.000

75.989.000

62.071.974

62.071.974

61.258.449

813.525

60.719.893

Invatamant

65.10

0

18.000.000

18.124.000

11.422.111

11.422.111

11.345.750

76.361

11.169.584

Invatamant preșcolar si primar

65.10.03

0

8.142.000

8.512.000

7.229.998

7.229.998

7.229.998

0

7.009.018

Invatamant preșcolar

65.10.03.01

0

8.142.000

8.512.000

7.229.998

7.229.998

7.229.998

0

7.009.018

Invatamant secundar

65.10.04

0

5.644.000

5.367.000

1.169.701

1.169.701

1.100.170

69.531

1.145.900

Invatamant secundar inferior

65.10.04.01

0

672.000

742.000

114.002

114.002

103.761

10.241

109.503

Invatamant secundar superior

65.10.04.02

0

4.972.000

4.625.000

1.055.699

1.055.699

996.409

59.290

1.036.397

Invatamant postliceal

65.10.05

0

1.172.000

1.173.000

792.272

792.272

785.442

6.830

790.897

Servicii auxiliare pentru educație

65.10.11

0

3.042.000

3.072.000

2.230.140

2.230.140

2.230.140

0

2.223.769

Internate si cantine pentru elevi

65.10.11.03

0

3.042.000

3.072.000

2.230.140

2.230.140

2.230.140

0

2.223.769

Sanatate

66.10

0

50.750.000

49.250.000

44.455.357

44.455.357

43.898.598

556.759

43.532.893

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

66.10.06

Q

50.750.000

49.250.000

44.455.357

44.455.357

43.898.598

556.759

43.532.893

Spitale generale

66.10.06.01

0

50.750.000

49.250.000

44.455.357

44.455.357

43.898.598

556.759

43.532.893

Cultura, recreere si religie

67.10

0

1.806.000

1.806.000

930.506

930.506

905.900

24.606

923.474

Servicii culturale

67.10.03

0

824.000

824.000

339.368

339.368

339.368

0

357.089

Case de cultura

67.10.03.06

0

824.000

824.000

339.368

339.368

339.368

0

357.089

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.10.50

0

982.000

982.000

591.138

591.138

566.532

24.606

566.385

Asigurări si asistenta sociala

68.10

0

6.809.000

6.809.000

5.264.000

5.264.000

5.108.201

155.799

5.093.942

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.10.50

0

6.809.000

6.809.000

5.264.000

5.264.000

5.108.201

155.799

5.093.942

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.10.50.50

0

6.809.000

6.809.000

5.264.000

5.264.000

5.108.201

155.799

5.093.942

Partea a V-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA,

69.10

0

7.262.000

7.262.000

3.589.290

3.589.290

3.522.923

66.367

1.948.206

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.10

0

7.262.000

7.262.000

3.589.290

3.589.290

3.522.923

66.367

1.948.206

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării

70.10.50

0

7.262.000

7.262.000

3.589.290

3.589.290

3.522.923

66.367

1.948.206

Partea a VIJ-a REZERVE EXCEDENT/DEFICIT

96.10

0

14.740.000

14.740.000

0

0

5.054.634

0

0

Excedent

98.10

0

0

0

0

0

5.054.634

0

0

Deficit

99.10

0

14.740.000

14.740.000

0

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

20.116.000

18.564.000

20.116.000

6.892.891

6.892.891

6.746.523

146.368

3.293.058

TOTAL CHELTUIELI

20.116.000

18.564.000

20.116.000

6.892.891

6.892.891

6.746.523

146.368

3.293.058

Partea a IILa CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

64.10

6.716.000

5.164.000

6.716.000

5.319.629

5.319.629

5.173.261

146.368

3.109.972

Invatamant

65.10

259.000

207.000

259.000

259.000

259.000

112.632

146.368

189.076

Invatamant preșcolar si primar

65.10.03

0

0

0

0

0

0

0

18.780

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

Inițiale

definitive

Invatamant preșcolar

65.10.03.01

0

0

0

0

0

0

0

18.780

Invatamant secundar

65.10.04

259.000

207.000

259.000

259.000

259.000

112.632

146.368

169.186

Invatamant secundar inferior

65.10.04.01

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

5.984

1.016

30.179

Invatamant secundar superior

65.10.04.02

252.000

200.000

252.000

252.000

252.000

106 648

145.352

139.007

Invatamant postliceal

65.10.05

0

0

0

0

0

0

0

500

Servicii auxiliare pentru educație

65.10.11

0

0

0

0

0

0

0

610

Internate si cantine pentru elevi

65.10.11.03

0

0

0

0

0

0

0

610

Sanatate

66.10

5.100.000

3.600.000

5.100.000

4.810.320

4.810.320

4.810.320

0

2.690.652

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

66.10.06

5.100.000

3.600.000

5.100.000

4.810.320

4.810.320

4.810.320

0

2.690.652

Spitale generale

66.10.06.01

5.100.000

3.600.000

5.100.000

4.810.320

4.810.320

4.810.320

0

2.690.652

Cultura, recreere si religie

67.10

357.000

357.000

357.000

11.155

11.155

11.155

0

28.339

Servicii culturale

67.10.03

57.000

57.000

57.000

0

0

0

0

0

Case de cultura

67.10.03.06

57.000

57.000

57.000

0

0

0

0

0

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.10.50

300.000

300.000

300.000

11.155

11.155

11.155

0

28.339

Asigurări si asistenta sociala

68.10

1.000.000

1.000.000

1.000.000

239.154

239.154

239.154

ol

201.905

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.10.50

1.000.000

1.000.000

1.000.000

239.154

239.154

239.154

0

201.905

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.10.50.50

1.000.000

1.000.000

1.000.000

239.154

239.154

239.154

0

201.905

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA,

69.10

13.400.000

13.400.000

13.400.000

1.573.262

1.573.262

1.573.262

0

183.086

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.10

13.400.000

13.400.000

13.400.000

1.573.262

1.573.262

1.573.262

0

183.086

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării

70.10.50

13.400.000

13.400.000

13.400.000

1.573.262

1.573.262

1.573.262

0

183.086

Partea a VIL a REZERVE, EXCEDENT/DEFICn'

96.10

0

14.740.000

14.740.000

0

0

5.054.634

0

0

Excedent

98.10

0

0

0

0

0

5.054.634

0

0

Deficit               /          4*4 X.

z _---- x

99.10

0

14.740.000

14.740.000

0

0

0

0

0

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


Anexa 6 la Hotărârea nr. 148/2016


cod 01


BILANȚ

la data de 3J;1.2:2O1Slei

Nr. crt.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Sold la începutul anulu

Sold la sfârșitul i     perioadei

A

B

C

1

2

1.

ACTIVE

01

X

X

2.

ACTIVE NECURENTE

02

X

X

3.

Active fixe necorporale                                  (ct.

2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)

03

3.991.01:

7.277.443

4.

Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale     (ct.

2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)

04

52.783.67S

97.056.767

5.

Terenuri și clădiri(ct. 2110100+2110200+2120000+2310000-

2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)

05

4.727.685.931

4.857.418.664

6.

Alte active nefinanciare (ct.2150000)

06

0

0

7.

Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an                                                   (ct.

2600100+2600200+2600300+2650000+2670201 + 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:

07

240.229.782

188.359.782

8.

Titluri de participare                                                (ct.

2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)

08

240.227.782

188.357.782

9.

Creanțe necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an                          (ct.

4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200), din care:

09

10.434.104

10.691.588

10.

Creanțe comerciale necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an               (ct.

4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)

10

10.434.104

10.691.588

11.'

TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09) ’

15

5.035.124.509

5.160.804.244

12.

ACTIVE CURENTE

18

X

X

13.

<

i

Stocuri (ct.

3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+ 3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+

3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+  x.

3560000+3570000+3580000+3590000+3640000+3710000+/k 1 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-392020(A»  '

3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200- /   /

3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000- a / Î970000-3980000)                                \ op\

109.822.654

v \

LkJ

121.000.488

1S

J M y

B

I14.

Creanțe curente - sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-

20

X

X

15.

Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2320000+2340000+4090101 +4090102+4110101+4110108+4 130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109“+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+48 10900+4820000+4830000+4890000-4910100-4960100+5120800), din care:

21

26.824.91.

11.057.330

16.

Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct4890000)

21.1

X

0

17.

Creanțe comerciale și avansuri                         (ct.

2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+

4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :

22

26.610.93S

10.790.823

18.

Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)

22.1

0

2.322.420

19.

Creanțe bugetare

(ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+ 4420800**+4440000**+4460000‘*+4480200+4610102+ 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900+4810101 **+4810102**+4810103**+ 4810900**+4820000**-4970000), din care:

23

393.498.080

480.290.733

20.

Creanțele bugetului general consolidat

(ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+

4660500+4660900-4970000)

24

392.583.261

479.315.121

21.

Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget                       (ct.

4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+ 4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+ 4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+ 4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+ 4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+ 4740000+4760000), din care:

25

20.194.222

61.240.167

22.

Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori

(ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)

26

0

0

23.

2

mprumuturi pe termen scurt acordate                 (ct.

2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+ 4680101 +4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+ 4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+4690109)

27

0

0

24.

rotai creanțe curente (rd. 21+23+25+27)

30

440.517.215

552.588.230

25.

nvestiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)

31

0

0

26. <

Donturi la trezorerii și instituții de credit:

32

X

X

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2015

27.

Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.

5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+ 5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+ 5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+ 5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+ 5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+5620401+ 5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)

33

153.260.84C

172.461.068

28.

Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie

(ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)

33.1

71.926

88.359

29.

depozite

34

X

X

30.

Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută

(ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+ 5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+ 5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+ 5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+ 5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+

5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5620102+5620103+5620402)

35

4.015.977

10.077.364

31.

Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)

35.1

0

0

32.

depozite

36

X

X

33.

Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)

40

157.348.743

182.626.791

34.

Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale                                        (ct.

5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300+5550101+5550102+5550103-7700000)

41

0

0

35.

Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)

41.1

0

0

36.

Cheltuieli în avans (ct. 4710000 )

42

1.186

9.301

37.

TOTAL ACTIVE CURENTE t (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)

45

707.689.798

856.224.810

38.

TOTAL ACTIVE (rd.15+45)

46

5.742.814.307

6.017.029.054

39.

DATORII

50

X

X

40.

DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an

51

X

X

41.

Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an                             (ct.

2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201 + 4620201+4620209+5090000), din care:

52

107.870

75.388

42.

Datorii comerciale

(ct. 4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)

53

103.976

71.277

43.

mprumuturi pe termen lung

(ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201 + 1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+

670203+1670208+1670209-1690200)

54

386.640.556

391.311.369

44.

Provizioane

ct. 1510201 +1510202+1510203+1510204+1510208)

55

18.678.881

17.741.738

45.

TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)

58

405.427.30'

7     409.128.495

46.

DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an

59

X

X

47.

Datorii comerciale, avansuri și alte decontări             (ct

2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+5090000+5120800), din care:

60

26.886.92^

10.366.731

48.

Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)

60.1

X

3.409.707

49.

Datorii comerciale și avansuri

(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+

4190000+ 4620101), din care:

61

22.209.335

6.745.314

50.

Avansuri primite (ct.4190000)

61.1

5.360

0

51.

Datorii către bugete                                        (ct.

4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), din care:

62

17.135.289

18.067.561

52.

Datoriile instituțiilor publice către bugete

63

X

X

53.

Contribuții sociale

(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+

4310700+4370100+4370200+4370300)

63.1

4.540.434

6.029.534

54.

Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501 +4550502+4550503)

64

0

0

55.

Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale

(ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401 + 4540402+ 4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+ 4510606+ 4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+ 4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401 + 4580402+ 4580501+4580502+4590000+4620103+ 4730103+ 4760000)

65

731.763

1.388.922

56.

din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)

66

0

725.179

57.

'mprumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite ’ntr-o perioadă de până la un an                 (ct.

5180601 +5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+ 5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+ 5190110+ 5190180+5190190)

70

0

0

58.

mprumuturi pe termen lung - sume ce urmează a fi plătite n cursul exercițiului curent                        (ct.

1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+

660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+ 670103+ 1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+ 680400+ 1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+ 680709-1690100)

71

0

0

Salariile angajaților (ct.

1210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)

72

10.053.825

13.124.654

60.

Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse)                   (ct.

4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+4380000), din care:

73

46.88(

67.405

61.

Pensii, Indemnizații de șomaj, burse

73.1

X

X

62.

Venituri în avans (ct.4720000)

74

450.42S

475.557

63.

Provizioane

(ct. 1510101 +1510102+1510103+1510104+-1510108)

75

20.609.371

0

64.

TOTAL DATORII CURENTE

(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)

78

75.914.487

43.490.830

65.

TOTAL DATORII (rd.58+78)

79

481.341.794

452.619.325

66.

ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII

(rd.80= rd.46-79 = rd.90)

80

5.261.472.513

5.564.409.729

67.

CAPITALURI PROPRII

83

X

X

68.

Rezerve, fonduri

(ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+

040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+

050500+1060000+1320000+1330000+1390100)

84

4.645.786.129

4.755.037.551

69.

Rezultatul reportat

(ct.1170000- sold creditor)

85

495.184.453

573.467.711

70.

Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)

86

0

0

71.

Rezultatul patrimonial al exercițiului

(ct.1210000- sold creditor)

87

120.501.931

235.904.467

72.

.

Rezultatul patrimonial al exercițiului

(ct.1210000- sold debitor)

88

0

0

73.

TOTAL CAPITALURI PROPRII rd.84+85-86+87-88)

.90

5.261.472.513

5.564.409.729

irt Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2015

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective. **) Solduri debitoare ale conturilor respective.
MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


ANEXA 7 la Hotărârea nr. 148/2016

CONTUL DE EXECUȚIE PATRIMONIAL

la data de 31.12.2015

Nr. crt

Denumirea indicatorului

Cod rând

An precedent

An curent

I

VENITURI OPERAȚIONALE

01

0

0

1.

Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări si alte venituri ale bugetelor

02

662.513.561

729.543.137

2.

Venituri din activitati economice

03

51.730.835

63.121.546

3.

Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație speciala

04

81.213.982

123.159.250

4.

Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație speciala

05

95.518.291

133.306.460

TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE

06

890.976.669

1.049.130.393

II.

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

07

0

0

1.

Salariile si contribuțiile aferente angajatilor

08

234.938.119

250.097.237

2.

Subvenții si transferuri

09

136.906.063

126.121.944

3.

Stocuri, consumabile, lucrări si sericii executate de terti

10

221.899.792

213.938.757

4.

Cheltuieli de capital, amortizări si provizioane

11

171.820.793

173.935.531

5.

Alte cheltuieli operaționale

12

1.534.293

38.341.467

TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE

13

767.099.060

802.434.936

III

REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALA III

14

0

0

- EXCEDENT

15

123.877.609

246.695.457

-DEFICIT

16

0

0

IV

VENITURI FINANCIARE

17

0

1.432

V

CHELTUIELI FINANCIARE

18

1.994

14.901.141

VI

REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA

19

0

0

- EXCEDENT

20

0

0

- DEFICIT

21

1.994

14.899.709

VII

REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA

22

0

0

- EXCEDENT

23

123.875.615

231.795.748

-DEFICIT

24

0

0

VIII

VENITURI EXTRAORDINARE

25

2.918.999

340.356

IX

CHELTUIELI EXTRAORDINARE

26

2.425.394

6.359

X

REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA

27

0

0

-EXCEDENT

28

493.605

333.997

-DEFICIT

29

0

0

XI

REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIȚIULUI

30

0

0

- EXCEDENT

31

____124.369.220

232.129.745

-DEFICIT

32 z

A A'Zx     0

0

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2015Pagina 1 /1


Denumirea indicatorii ui

Cod raid

TOTAL

5310101

Buget de stat

Buget local

Sursa F -Instituții publice finanțate integral dn venituri proprii

SursaG-

Institutii publice finanțate parțial dn venituri proprii

Sursa E-

Activități finanțate dn venituri proprii

Sursa D -

Fonduri externe

nerarrbursabile

SirsaC -

Cred te interne

5xx

5150101

5290201

5500101

5520000

5550101

1. Incasari

02

1.041.968 837

97.634.745

0

831.430.121

49.147.339

21.635.829

11.415.928

0

15.330.012

15.374 863

1.822517

4115605

6.830.038

2 6C6 666

37

2. Plăti

03

754.017.361

97.634.745

3.409.707

576.848.153

43 898 598

15.153 392

11.345.750

0

0

9.136.723

1822517

4115 539

702.888

2 495.779

0

3 Numerar net dn activitatea operaționala

04

287.951.476

0

-3.409.707

254.581 968

5.248.741

6 482.437

70.178

0

15.330.012

6.238.140

0

66

6.127.150

110887

37

1 Incasari

06

871 349

0

0

871.349

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Plăti

07

242.357.617

0

0

220.281 083

4.810.319

1.823571

112.632

0

15.330.012

0

0

0

0

0

0

3. Numerar net dn activitatea de investiții

08

-241486 268

0

0

-219.409.734

-4.810.319

-1.823.571

-112.632

0

-15.330.012

0

0

0

0

0

0

1 Incasari

10

-202

0

0

0

-202

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 Plăti

11

27.263.564

0

0

27.263 564

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 Numerar net din activitatea de finanțare

12

-27.263766

0

0

-27.263.564

-202

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV. Creșterea (descreșterea) neta de

13

19201.442

0

-3409.707

7.908.670

438.220

4.658.866

-42454

0

0

6.238.140

0

66

6.127.150

110.887

37

V. Numerar si echivalent de numerar la

14

153.260.844

0

0

136.801.454

3901.538

8654.649

2.183.997

0

0

1.719.206

0

1.216

709.907

965 506

42.577

- sume recuperate dn excedentul andu

14.1

100.848.471

0

0

100.381.027

0

0

467.444

0

0

0

0

0

0

0

0

- sume utilizate dn excedenld anului

14.2

100 849.685

0

0

100.381.027

0

0

468.658

0

0

0

0

0

0

0

0

Numerar si echivalent de numerar la

15

172461.072

0

-3.409.707

144.710.124

4.339.758

13.313.515

2.140.329

0

0

7.957.346

0

1.282

6.837.057

1.076 393

42614

Denumirea indicatorului

Cod rând

TOTAL

5310101

5310402

5xx

5120102

5120402

5120502

5500102

5520000

1. Incaș ari

02

7.639.143

0

0

7.639.143

404.778

472.141

320.704

6.316.154

125.366

2. Plăti

03

1.577.756

0

0

1.577.756

618.995

453.128

319.917

60.350

125.366

3. Numerar net din activitatea

04

6.061.387

0

0

6.061.387

-214.217

19.013

787

6.255.804

0

IV. Creșterea (descreșterea) neta de

13

6.061.387

0

0

6.061.387

-214.217

19.013

787

6.255.804

0

V. Numerar si echivalent de numerar la

14

4.015.977

0

0

4.015.977

214.298

30.036

14

3.771.629

0

Numerar si echivalent de numerar la

17

10.077.364

0

0

10.077.364

81

49.049

801

10.027.433

0

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR IN STRUCTURA

ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR LA 31.12.2015

Denumirea elementului de capital

Cod rând

Sold la inceputul anului

Creșteri

Reduceri

Sold la sfârșitul anului

Fondul activelor fixe necorporale - Ct. 100

01

1.000

0

0

1.000

Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public

02

77.537

0

77.537

0

Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat

03

18.065.293

401.432

7.393.876

11.072.849

Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public

04

3.851.925.718

220.753.183

108.148.210

3.964.530.691

Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat

05

632.536.991

45.204.503

37.245.602

640.495.892

Rezerve din reevaluare - Ct 105

06

143.179.590

3.232.035

7.474.506

138.937.119

Rezultatul reportat - Ct 117 sold creditor

17

495.184.453

766.236.078

687.952.820

573.467.711

Rezultatul patrimonial al exercițiului - Ct. 121 sold

19

120.501.931

1.397.816.614

1.282.414.078

235.904.467

Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd 18 + rd 19 -

21

5.261.472.513

0

0

5.564.409.729

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2015Pagina 1 /1


Denumirea activelor fixe

Nr. rând

La 31.12.2015

Sold la începutul anului

Creșteri

Nr

Mp

TOTAL, din

care:

diferente din reevaluare

achiziții

transferuri primite cu titlu gratuit

Donații si sponsorizări

Alte cai

Concesiuni, brevete, licențe, mărci

03

0

0

3.544.416

344.405

0

344.405

0

0

0

Alte active fixe necorporale

04

0

0

10.345.326

4.612.842

0

4.612.842

0

0

0

TOTAL rd 02 la rd 04

05

0

0

13.889.742

4.957.247

0

4.957.247

0

0

0

Anenajari la terenuri

07

0

0

267.800

0

0

0

0

0

0

Construcții, din care:

08

0

0

486.396.444

45.552.552

0

0

45.259.644

0

292.908

- Alte active fixe incadrate in grupa

16

0

0

486.396.444

45.552.552

0

0

45.259.644

0

292.908

Instalații tehnice, mijloace de transport,

17

0

0

69.964.257

19.789.130

0

19.789.130

0

0

0

Mobilier, aparatura birotica, echipamente de

18

0

0

34.628.904

2.424.926

0

2.341.901

0

0

83.025

TOTAL (rd 07+08+ 17+ 18)

19

0

0

591.257.405

67.766.608

0

22.131.031

45.259.644

0

375.933

TOTAL ACTIVE FIXE (rd 05 + 19)

20

0

0

605.147.147

72.723.855

0

27.088.278

45.259.644

0

375.933

Denumirea activei» fixe

Nr. rând

Reduceri

Sold la sfârșitul anului

Ajustări de valoare

Valoarea contabila neta

Total, cin care

Diferente dn reevaluare

Eliminare amortizare

Dezmembrări si casari

Transferuri si cu titlu gratuit

Vânz ari

Alte cai

Sold la

începutul

anului

Creșteri

Reduceri

Sold la

Sfârșitul anului

Domeniul

privata!

statului

Domenii privat al UAT

Proprietatea privata a insbtubei publice

Concesiuni, brevete, licențe, marc» comerciale.

03

37.769

0

0

37.769

0

0

0

3.851.052

3.340.055

227.114

3.171.836

395.333

0

0

3.455.719

Alte active fixe necorporaie

04

109.457

0

0

109.457

0

0

0

14848.711

6.781.204

4518204

49.891

11.249.517

0

0

3.599.194

TOTAL rd 02 lard 04

05

147.226

0

0

147.226

0

0

0

18699.763

10.121.259

4 745.318

3.221.727

11 644 850

0

0

7.054.913

Amenajări la terenuri

07

0

0

0

0

0

0

0

267.800

0

0

0

0

0

0

267.800

Construcții, din care.

06

60.842.164

0

0

1.410

49.458.186

11.382 568

0

471.106.832

431.289.745

33.798.499

13.824.173

451.264 071

0

0

19842.761

- Alte active fixe încadrate in grupa construcții

16

60.842.164

0

0

1.410

49.458.186

11382 568

0

471.106.832

431.289.745

33 798 499

13.824.173

451.264.071

0

0

19.842.761

Instalații tehnice, mijloace de transport, animale

17

2854.617

0

0

1.596.439

0

0

1.258.178

86.898.770

44.218.271

5.662.149

2.897.754

46.962 666

0

0

39916.104

Mobilier, aparatura birotica, echipamente de

18

1.457.833

0

0

641.030

6.038

0

810.765

35.595.997

23.507.873

2.583.726

1.497.422

24.594.177

0

0

11.001.820

TOTAL (rd 07 +08+17+18)

19

65.154.614

0

0

2.238.879

49.464.224

11.382.568

2.068 943

593.869.399

499.015.889

42.044 374

18.219.349

522 840.914

0

0

71.028.485

TOTAL ACTIVE FIXE (rd 05 + 19)

20

65.301.840

0

0

2.386.105

49.464.224

11.382.568

2.068 943

612 569.162

509.137.148

46.789 692

21.441.076

534 485.764

0

0

78.083.396

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

LA 31.12.2015

Denumirea activelor fixe

Nr. rând

La 31.12.2014

Sold la inceputul anului

Creșteri

Ha

Nr

IVț3

TOTAL, din

care:

diferente din reevaluare

achiziții

transferuri primite cu titlu gratuit

Donații si sponsorizări

Alte cai

înregistrări ale evenimentelor cultural-sportive

02

0

0

0

1.000

0

0

0

0

0

0

Active fixe necorporale in curs de execuție

03

0

0

0

221.530

13.404

0

13.404

0

0

0

TOTAL (rd 02 + rd 03)

04

0

0

0

222.530

13.404

0

13.404

0

0

0

Terenuri

07

0

0

0

2.265.535.550

13.153.566

0

8.490.150

0

0

4.663.416

Construcții, din care:

08

0

0

0

2.221.153.327

176.291.518

78.772

80.517.629

15.002.046

0

80.693.071

- Drumuri publice, exclusiv poduri, podețe,

09

0

0

0

885.562.432

74.290.281

0

74.290.281

0

0

0

- Poduri, podețe, pasarele si viaducte pentru

12

0

0

0

49.382.191

187.679

0

0

187.679

0

0

- Alte active fixe incadrate in grupa construcții

16

0

0

0

1.286.208.704

101.813.558

78.772

6.227.348

14.814.367

0

80.693.071

Instalații tehnice, mijloace de transport, animale

17

0

0

0

15.916.662

28.184.883

0

18.017.925

10.166.958

0

0

Mobilier, aparatura birotica, echipamente de

18

0

0

0

0

2.037.298

0

2.037.298

0

0

0

Active fixe corporale in curs de execuție

19

0

0

0

185.622.555

218.586.660

0

218.586.660

0

0

0

TOTAL (rd 06 + 07 + 08 + 17 + 18 + 19 + 20)

21

0

0

0

4.688.228.094

438.253.925

78.772

327.649.662

25.169.004

0

85.356.487

TOTAL ACTIVE FIXE (rd 04 + 21)

22

0

0

0

4.688.450.624

438.267.329

78.772

327.663.066

25.169.004

0

85.356.487

Denumirea activelor foe

Nr. rând

Reduceri

Sold la sfarsitU

Valoarea activelor fixe neamortizabile

Total, din care

Reevaluare

Dezmembrări si casari

Transferuri si cu titlu gratuit

Vânz ari

Alte cai

anului

Fondul activelor fixe necorporale

(ct.100)

Domeniul publicai statului (ct.1O1)

Domeniul privat al statului (ct 1020101)

Proprietatea privata a instituției publice (ct. 1020102)

Domeniul public al UAT (ct103)

Domeniul privat al UAT

(ct 1040101)

Proprietatea privata a instiMei publice ckn administrația locala (ct 1040102)

înregistrări ale evenimentelor cultural-sportive

02

0

0

0

0

0

0

1.000

1.000

0

0

0

0

0

0

Active fi>8 necorporale in curs de execuție

03

13.404

0

13.404

0

0

0

221.530

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL (rd 02+ rd03)

04

13.404

0

13.404

0

0

0

222 530

1000

0

0

0

0

0

0

Terenuri

07

30 643 656

113.462

0

11.862920

1.021.597

17.645.677

2248.045.460

0

0

0

0

1.613.451.706

634 593 754

0

Construcții, din care:

08

75.529.716

901.148

296.570

59.231.208

0

15.100.790

2.321.915.129

0

0

11.072.849

0

2304.940.142

5.902138

0

- Drumuri publice, e>clusivpoduri. podețe,

09

0

0

0

0

0

0

959.852.713

0

0

0

0

959 852 713

0

0

- Poduri, podețe, pasarele si viaducte pentru

12

0

0

0

0

0

0

49.569.870

0

0

0

0

49.569.870

0

0

- Alte active foe incadrate in grupa construcții

16

75.529.716

901.148

296.570

59.231.208

0

15.100.790

1.312492.546

0

0

11.072849

0

1.295.517.559

5.902.138

0

Instalații tehnice, mijloace de transport, animale si

17

0

0

0

0

0

0

44.101.545

0

0

0

0

44.101.545

0

0

Mobilier, aparatura birotica, echipamente de

18

0

0

0

0

0

0

2.037.298

0

0

0

0

2037.298

0

0

Active fixe corporale in curs de execuție

19

136.861.701

0

47.895

0

0

136.813.806

267.347.514

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL (rd 06 + 07 + 08+ 17+ 18+ 19 + 20)

21

243.035.073

1.014.610

344.465

71.094.128

1.021.597

169.560.273

4.883446.946

0

0

11.072849

0

3.964.530.691

640.495 892

0

TOTAL ACTIVE FIXE (rdO4 + 21)

22

243.048.477

1.014.610

357.869

71.094.128

1.021.597

169.560.273

4.883.669.476

1.000

0

11.072849

0

3.964.530.691

640 495 892

0


Anexa 13 la Hotărârea nr. 148/201

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

SITUAȚIA ACTIVELOR SI DATORIILOR

din administrația locala la data de 31.12.2015


Nr rând

Denumirea indicaotrilor

Cod rând

începutul perioadei

Sfirsitul perioadei

ACTIVE FINANCIARE

1

C

0

X

C

0

A

NUMERAR SI DEPOZITE, din care:

2

0

0

A1

Numerar

3

0

0

Numerar în lei în casieria instituțiilor publice locale si ale instituțiilor publice de subordonare locala

4

0

0

Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale si ale instituțiilor publice de subordonare locala, la trezorerii din care :

5

153.260.840

172.461.068

Disponibilități in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritățile administrației publice locale (ct.5161)

05.1

0

0

. c

Fonduri externe nerambursabile preaderare

6

0

0

Fonduri externe nerambursabile postaderare

7

0

0

Total (în ba2B cash) (rd.04+05)

8

153.260.840

172.461.068

Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale si ale instituțiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilordin execedentele cumulate ale bugetelor locale si ale instituțiilor de subordonare locala (ct5180701)

9

0

0

Total (în baze accrual) (rd.08+09)

10

.153.260.840

172.461.068

Execedentele cumulate ale bugetelor locale (ct5212+5213)

11

0

0

Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)

12

0

0

Total (în baze cash) (rd. 11+12)

13

0

0

Dobânzi de încasat aferente disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale instituțiilor de subordonare locala (Cont 5187)

14

0

0

Total (în baze accrual)(rd. 13+14)

15

0

0

Depozite constituite din fondul de rulm ent (ct5222)

16

0

0

Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al instituțiilor publice locale (ct5187)

17

0

0

Total (în baze accrual)( rd.16+17)

18

0

0

Depozite ale instituțiilor publice (ct 5153 +5602)

19

0

0

Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale si ale nstitutiilorde subordonare locala la trezorerie (ct.5187)

20

0

0

Total (în baze accrual)(rd. 19+20)

21

0

0

Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct 542)

22

2.407

3.904

Alte valori (ct532)                                                                   î

23

69.519

84.455

A2

Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente si de depozit), din care:

J0

0

0

Disponibilități la instituții de credit rezidente                                          ;

J1

0

0

I

Disponibilități ale instituțiilor publice locale si ale instituțiilor de subordonare î ocala la instituțiile de credit rezidente din care :

J2

4.015.977

10.077.364

:onduri externe nerambursabile preaderare (ct515)                          3

3

0

0

:onduri externe nerambursabile postaderare (ct515)         ---- 3

4

0

0

F

'lumerarîn valuta în casieria instituțiilor publice, (015314)^ q M A    x    3

5

0

0

1

'otal (în baze cash) (rd.32+35)                   /            X V \ 3

6

4.015.977

10.077.364
Nr rând

Denumirea indicaotrilor

Cod rând

începutul perioadei

Sfirsitul perioadei

Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale si ale instituțiilor de subordonare locala la instituțiile de credit rezidente (ct5187)

37

0

0

Total (în baze accrual)( rd.36+37)

38

4.015.977

10.077.364

Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct 5153 +5602)

39

0

0

Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale si ale instituțiilor de subordonare locala la instituțiile de credit rezidente (ct.5187)

40

0

0

Total (în baze accrual)( rd.39+40)

41

0

0

Acreditive în lei ale instituțiilor locale si ale ale instituțiilor de subordonare locala la instituțiile de credit rezidente (ct5411)

42

0

0

Acreditive în valuta ale instituțiilor locale si ale instituțiilor de subordonare locala la instituțiile de credit rezidente (ct5412)

43

0

0

-disponibilități la alti rezidenti

50

0

0

Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct461+2678)

51

2.000

0

Total (în baze cash)( rd.51)

52

2.000

0

A3

Alte disponibilități

60

0

0

-disponibilități la instituții de credit din străinătate

61

0

0

Disponibilități ale reprezentantelor din străinătate (ct5124)

62

0

0

Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentantelor din străinătate (ct5187)

63

0

0

Total (în baze accrual)(rd.62+63)

64

0

0

Avansuri de trezorerie, acordate (ct 542)

65

0

0

Acreditive la instituții de credit în străinătate (ct5412)

66

0

0

B

TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI, din care:

70

0

0

Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate

71

0

0

B.1

Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni si produse financiare derivate (deținute de către administrația locala si de instituțiile de subordonare locala)

72

0

0

Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni si produse financiare derivate deținute de către administrația locala si de instituțiile de subordonare locala.Total (rd.74+75+76+77), din care emise de:

73

0

0

-Banca centrala (S121)

74

0

0

-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)

75

0

0

-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)

76

0

0

-Nerezidenti (State membre si instituții si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)

77

0

0

I

Total (la valoare nominala) (rd. 73)

78

0

0

B.2

Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni si produse financiare derivate

85

0

0

1

Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni si produse financiare derivate deținute de către administrația locala (instituțiile locale) si instituțiile de subordonare locala. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de:

36

0

0

Banca centrala (S.121)

37

0

0

Societăți care accepta depozite, exclusivbanca centrala (S.122)

38

0

0

Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusivsocietatile de asigurare si ondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de sensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)

39

0

0

Nr rând

Denumirea indicaotrilor

Cod rând

începutul perioadei

Sfirs itul perioadei

-Nerezdenti (State membre si instituții si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizații internaționale nerezdente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)

90

0

0

Obligațiuni si alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct265-2962). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:

91

0

0

-Banca centrala (S.121)

92

0

0

-Societăți care accepta depozite, exclusivbanca centrala (S.122)

93

0

0

-Alti rezidenti (Alt) intermediari financiari, exclusivsocietatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)

94

0

0

-Nerezdenti (State membre si instituții si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizații internaționale nerezdente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)

95

0

0

-Societăți nefinanciare (S.11)

96

0

0

I

Total (rd.86+91)

97

0

0

C

CREDITE ACORDATE, din care:

110

0

0

C1

Credite pe termen scurt - acordate

111

0

0

Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituțiilor de subordonare locala, (ct4682)

112

0

0

D

ACȚIUNI SI ALTE PARTICIPATII

120

0

0

Acpiuni si alte titluri, exclusivacpiuni ale organismelor de plasament colectiv

121

0

0

D.1

Acțiuni cotate (se includ si acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)

122

0

0

Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct2600100 - (±2960101) (S.11)

123

0

0

Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusivbanca centrala (ct2600100 - ct2960101) (S.122)

124

0

0

Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct2600100- ct2960101) (S.128, S.129)

125

0

0

Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)

126

0

0

D.2

Acțiuni necotate (se includ si acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)

130

0

0

Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare ((±2600200 - ct2960102) (S.11)

131

240.227.782

188.357.782

Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusivbanca centrala (ct2600200 - (±2960102) (S.122)

132

0

0

Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct2600200 - ct2960102) (S.128, S.129)

133

0

0

Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai puțin ajustările :umulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)

134

240.227.782

188.357.782

D.3

Alte participatii

140

0

0

3articipatiile autorităților locale la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct2601+ 2602-2961)

141

0

0

~otal (la valoarea de intrare mai putin ajustările cumulate pentru pierderea de aloare)(rd.141)

142

0

0

E      /

ALTE CONTURI DE PRIMIT

55

0

0

E.1     (

Credite comerciale si avansuri acordate

56

0

0

Nr

rând

Denumirea indicaotrilor

Cod rând

începutul perioadei

Sfirsitul perioadei

1

Creanțe comerciale legate de livrări de bunuri si servicii de către autoritatiie locale sau de instituții subordonate acestora .Total (rd.158+159+160+164) din care:

157

10.434.104

10.691.588

-de la populație (gospodăriile populației) (S.14)

158

0

0

-de la societăți nefinanciare (S.11),

159

10.434.104

10.691.588

-de la instituțiile publice, din care: (rd.161+162+163)

160

0

0

-Administrația centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)

161

0

0

-Administrația locala (exclusivfondurile de securitate sociala) (S.1313)

162

0

0

- Fonduri de securitate sociala (S.1314)

163

0

0

-de la nerezdenti (S21.S22)

164

0

0

Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri si servicii de către autoritatiie locale sau de institutiie subordonate acestora (ct232+234+409+4111+4118+413+ 418+4611-4911-4961).Total (rd.166+167+168+172) din care de la:

165

26.610.939

10.790.823

-de la populație

166

0

0

-de la societăți nefinanciare (S.11),

167

26.610.939

10.790.823

-de la instituții publice, din care: (rd.169+170+171)

168

0

0

-Administrația centrala (exclusivfondurile de securitate sociala) (S.1311)

169

0

0

-Administrația locala (exclusivfondurile de securitate sociala) (S.1313)

170

0

0

-Fonduri de securitate sociala (S.1314)

171

0

0

-din care:creanpele unităților sanitare cu paturi fafă de Casele de Sănătate

171.1

0

0

-de la nerezdenti (State membre si instituții si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizații internaționale nerez'dente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)

172

0

0

E.2

Ate conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile

175

0

0

1

Creanțe ale bugetului local (ct464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:

176

392.583.261

479.315.121

-de la populație

177

392.583.261

479.315.121

-de la societăți nefinanciare (S.11),

178

0

0

-de la instituțiile publice, din care: (rd. 180+181 +182)

179

0

0

-Administrația centrala (exclusivfondurile de securitate sociala) (S.1311)

180

0

0

-Administrația locala (exclusivfondurile de securitate sociala) (S.1313)

181

0

0

- Fonduri de securitate sociala (S.1314)

182

0

0

-de la nerezidenti (State membre si instituții si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizații internaționale nerez'dente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)

183

0

0

Creanțe ale fondului de risc (ct461)

184

0

0

Total creanțe (rd.176+184)

185

392.583.261

479.315.121

Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana

190

0

0

Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autorităților de Management si Agențiile de Plăti reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare(ct4583.1)

191

19.893.407

61.212.902

Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autorităților de Management si Agențiile de Plăti reprezentând fonduri de la bugetul de stat d4583.2)

192

0

0

Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct8077)

193

0

0

Nr rând

Denumirea indicaotrilor

Cod rând

începutul perioadei

Sfirsitul perioadei

Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct4505). Total din care:(rd. 195+196)

194

0

0

Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-bugetul local (ct.4505.4)

195

0

0

Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-institutii publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii si subvenții (ct4505.5)

196

0

0

DATORII FINANCIARE

200

0

0

A

NUMERAR SI DEPOZITE, din care:

201

0

0

A2

Alte depozite

202

0

0

1

Sume datorate terților reprezentând garanții si cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4281 + 462). Total (rd.204+205+206) din care :

203

203.544

478.998

- salariatilor (gospodăriile populației) (S.143)

204

203.544

478.998

-societăți nefinanciare (S.11)

205

0

0

- instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209)

206

0

0

- Administrația centrala (exclusivfondurile de securitate sociala) (S.1311)

207

0

0

-Administrația locala (exclusivfondurile de securitate sociala) (S.1313)

208

0

0

- Fonduri de securitate sociala (S.1314)

209

0

0

B.

MPRUMUTURI PE BAZADE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI

220

0

0

B.1

MPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni si produse financiare derivate)

221

0

0

mprumuturi pe baza de titluri pe termen scurtaltele decât acțiuni si produse financiare derivate emise de către de către administrația locala si de instituțiile de subordonare locala,(d5191+1611). Total (rd.223+224+225+226) din care achiziționate de:

222

0

0

-Banca centrala (S.121)

223

0

0

-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)

224

0

0

-Alti rezident! (Alti intermediari financiari, exclusivsocietatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)

225

0

0

-Nerezidenti (State membre si instituții si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)

226

0

0

I

Total (la valoare nominala) rd.222

227

0

0

Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni si produse financiare derivate (ct. 1681+5186)

228

0

0

Total (în baze accrual)(rd.227+228)

229

0

0

B.2

MPRUMUTURI PE BAZADE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni si oroduse financiare derivate)

240

0

0

<

mprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât acțiuni si produse inanciare derivate emise de către administrația locala si de instituțiile de subordonare locala (ct 1612). Total (rd.242+243+244+245), din care achiziționate de:

241

0

0

Banca centrala (S.121)

242

0

0

Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)

243

0

0

Nr

rând

Denumirea indicaotrilor

Cod rând

începutul perioadei

Sfirsitul perioadei

-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)

244

0

0

-Nerezidenti (State membre si instituții si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S,21, S.22)

245

0

0

I

Total (la valoare nominala) (rd.241)

246

0

0

Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni si produse financiare derivate (ct1681)

247

0

0

Total (în baze accrual)(rd.246+247)

248

0

0

C.

CREDITE PRIMITE, din care:

260

0

0

C.1

Credite pe termen scurt primite

261

0

0

Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale si instituții din subordinea acestora (ct 1621+1631+1641+1671+5191+5192+5196+5197 +5198). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:

262

0

0

-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)

263

0

0

-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusivsocietatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)

264

0

0

-Nerezidenti (State membre si instituții si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)

265

0

0

Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către instituțiile publice din administrația locală (ct.1621) (S1311)

265.1

0

0

Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația locala (ct5198+1671)

266

0

0

Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locala, (ct5195)

267

0

0

Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă si pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare(ct5197)

267.1

0

0

Total (în baze cash)(rd.262+266+267)

268

0

0

Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile oublice din administrația locala (ct.1682+1683+1684+1685+1687+5186). Total rd .270+271+272+272.1),din care acordate de:

269

0

0

-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)

270

0

0

-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusivsocietatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)

271

0

0

-Nerezidenti (State membre si instituții si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)

272

0

0

-Administrația centrala (S1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct1687)

272.1

0

0

Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct 1687+5186)

273

0

0

Fotal (dobânzi de plătit )(rd.269+273)

274

0

0

Fotal (în baze accrual) (cash+dobănzi)(rd.268+274)

275

0

0

Dredite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor tomerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat

276

0

0

¥

Nr rând

Denumirea indicaotrilor

Cod rând

începutul perioadei

Sfirsitul perioadei

Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastrichtdebt), conform deciziei Eurostat, (ct.1671+5191 ).Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de:

277

0

0

-Societăți care accepta depozite, exclusivbanca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creanțe asupra guvernului)

278

0

0

-Aiti intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (în cazul refinantarii fara regres a unei creanțe asupra guvernului)

279

0

0

-Nere2identi (State membre si instituții si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)

280

0

0

-Societăți nefinanciare (S.11) (în cazul restructurării creditelor comerciale)

281

0

0

Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastrichtdebt), conform deciziei Eurostat, (ct1687+5186). Total (rd.283+284+284.1+284.2) din care acordate/achizitionate de:

282

0

0

-Societăți care accepta depozite, exclusivbanca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fora regres a unei creanțe asupra guvernului)

283

0

0

-Alti intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creanțe asupra guvernului)

284

0

0

-Nerezidenti (State membre si instituții si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)

284.1

0

0

-Societăți nefinanciare (S.11) (în cazul restructurării creditelor comerciale)

284.2

0

0

CJ2

Credite pe termen lung primite

285

0

0

Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice locale (ct1622+1632+1642+1672). Total rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :

286

386.640.556

391.311.369

-Societăți care accepta depozite, exclusivbanca centrala (S.122)

287

386.640.556

391.311.369

-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusivsocietatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)

288

0

0

-Nerezidenti (State membre si instituții si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)

289

0

0

-Administrația centrala (exclusivfondurile de securitate sociala) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația locala (ct.1620200+ct1670203)

289.1

0

0

Total (în baze cash)(rd.286)

290

386.640.556

391.311.369

Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația locala (ct1682+1683+1684+1685+1687) Total (rd.292+293+294+294.1)din care acordate de:

291

0

0

-Societăți care accepta depozite, exclusivbanca centrala (S.122)

292

0

0

Aiti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusivsocietatile de asigurare si fonduriie de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de □ensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)

293

0

0

Nr

rând

Denumirea indicaotrilor

Cod rând

începutul perioadei

Sfirsitul perioadei

Nerezidenti (State membre si instituții si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene )(S.21, S.22)

294

0

0

-Administrația centrala (exclusivfondurile de securitate sociala) (S.1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct 1680703)

294.1

0

0

Total dobânzi de plătit (rd.291)

295

0

0

Total (în baze accrual)(cash+dobănzi) (rd.290+295)

296

0

0

Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastrichtdebt) conform deciziei Eurostat

297

0

0

Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastrichtdebt), conform deciziei Eurostat, (ct.1672).Total (rd.299+300+301+302) din care acordate de:

298

0

0

-Societăți care accepta depozite, exclusivbanca centrala (S.122) (în cazul refinantarii fara regres a unei creanțe asupra guvernului)

299

0

0

-Ati intermediari financiari, exclusivsocietatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creanțe asupra guvernului)

300

0

0

-Nerezidenti (State membre si instituții si organisme ale Uniunii Europene si State nonmembre si organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)

301

0

0

-Societăți nefinanciare (S.11) (în cazul structurării creditelor comerciale)

302

0

0

Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastrichtdebt), conform deciziei Eurostat, (ct1687). Total (rd.304+305+306+307) din care acordate de:

303

0

0

-Societăți care accepta depozite, exclusivbanca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creanțe asupra guvernului)

304

0

0

-Ati intermediari financiari, exclusivsocietatile de asigurare si fondurile de pensii (S125) (în cazul refinantarii fara regres a unei creanțe asupra guvernului)

305

0

0

-Nerezidenti (State membre si instituții si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)

306

0

0

-Societăți nefinanciare (S.11) (în cazul restructurării creditelor comerciale)

307

0

0

E

ALTE CONTURI DE PLĂTIT

310

0

0

E.1

Credite comerciale si avansuri primite

311

0

0

Datorii comerciale legate de livrări de bunuri si servicii (ct401+403+4041 +4042+ 405+408 +419 +4621+4622). Total (rd.313+314+318+319+) din care către:

312

103.976

71.277

-Societăți nefinanciare (S.11)

313

103.976

71.277

-Instituții publice, din care (rd.315+316+317):

314

0

0

-Administrația centrala (exclusivfondurile de securitate sociala) (S.1311)

315

0

0

-Administrația locala (exclusivfondurile de securitate sociala) (S.1313)

316

0

0

Fonduri de securitate sociala (S.1314)

317

0

0

-Ati rezidenti (Ati intermediari financiari, exclusivsocietatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de oensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)

318

0

0

Nerezidenti (State membre si instituții si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)

319

0

0

Pagina 8/10

4/

Nr

rând

Denumirea indicaotrilor

Cod rând

începutul perioadei

Sfirsitul perioadei

Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri si servicii

(ct.401+403+4041+405+408+419+4621). Total (rd.321+322+326+327) din care către:

320

22.209.335

6.745.314

-Societăți nefinanciare (S.11)

321

22.209.335

6.742.787

-Institurii publice, din care (rd.323+324+325):

322

0

0

-Administrația centrala (exclusivfondurile de securitate sociala) (S.1311)

323

0

0

-Administrația locala (exclusivfondurile de securitate sociala) (S.1313)

324

0

0

-Fonduri de securitate sociala (S.1314)

325

0

0

- A ti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusivsocietatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)

326

0

2.527

- Nerezidenti (State membre si instituții si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)

327

0

0

E.2

Alte datorii de plătit exclusivcreditele comerciale si avansuri

330

0

0

Datorile instituțiilor publice din administrația locala către bugete (ct4423+ 431+437+4428 +444+446+4481)

331

13.080.690

13.752.383

Salariile angajatilor(ct 421+423+426 +4271+4273 +4281)

332

10.053.825

13.124.654

Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272 + 4273+429+438)

333

46.886

67.405

Datorii către fondul de risc (ct462)

334

0

0

Total (rd.331+332+333+334)

335

23.181.401

26.944.442

Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana

340

0

0

Avansuri primite de Instituții publice -beneficiari finali- reprezentând prefinantare pentru proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4585)

341

358.500

663.742

Alte datorii

342

0

0

Provizioane necurente, din care:

342.1

18.678.881

17.741.738

Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate in litigiu.

342.2

0

0

Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate in instanța.

342.3

18.678.881

0

Provizioane curente, din care:

343

20.609.371

0

Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate in litigiu.

343.1

2.446.656

0

Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate in instanța.

343.2

18.162.715

0

E.3

Plăti restante

345

0

0

Plăti restante ale instituțiilor publice din administrația locala (reprezentând datorii neachitate la termen ) din operațiuni comerciale

[ct401+403+404+405+462). Total (rd.346.1+347+351+352), din care către:

346

0

0

Societăți nefinanciare (S.11)

346.1

0

0

-Instituții publice, din care (rd.348+349+350):

347

0

0

Administrația centrala (exclusivfondurile de securitate sociala) (S.1311)

348

0

0

Administrația locala (exclusivfondurile de securitate sociala) (S.1313)

349

0

0

Fonduri de securitate sociala (S.1314)

350

0

0

Alti rezidenti (AJti intermediari financiari, exclusivsocietatile de asigurare si codurile de pensii; Auxiliari financiari; Societăți de asigurare, Fondurile de jensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)

351

0

0

Nr

rând

Denumirea indicaotrilor

Cod rând

începutul perioadei

Sfirsitul perioadei

-Nerezdenti (State membre si instituții si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)

352

0

0

Plăti restante ale instituțiilor publice din administrația locala- (reprezentând datorii neachitate la termen) către bugetul general consolidat (ct.4423+431+437+444 +446 +4481)

353

0

0

Plăti restante ale instituțiilor publice din administrația locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate

(Ct421 +423+426+ 4271+4273+ 4281)

354

0

0

Plăti restante ale instituțiilor publice din administrația locala către alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate(ct4273+429+438)

355

0

0

Plăti restante ale instituțiilor publice din administrația locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadenta, (ct1611 + 1621 +1631+1641+ 1651+1671 +169+5192 +5195 +5196 +5197+5198). Total (rd.357+358+359) din care, către:

356

0

0

Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)

357

0

0

Alti rezdenti (Alti intermediari financiari, exclusivsocietatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)

358

• 0

0

Nerezidenti (State membre si instituții si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)

359

0

0

Plăti restante ale instituțiilor publice din administrația locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, (ct1681+1682+1683+1684 +1685+1687+5186). Total (rd.361 +362+363) din care, către :

360

0

<

0

Societati care accepta depozite, exclusivbanca centrala (S.122)

361

0

0

AJti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusivsocietatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de □ensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)

362

0

0

Merezidenti (State membre si instituții si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)

363

0

0

Creditori bugetari (ct467)                                    M

364

0

0

rotal(rd.346+353+354+355+356+360+364)     / *           >\

375

• ' 0

0

PLĂTI RESTANTE la data de 31.12.2015

DENUMIREAINDICATORILOR

Nr. rând

Sold la inceputul perioadei

Slod la finele perioadei

TOTAL

din care:

Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare

PLĂȚI RESTANTE-TOTAL, din care:

01

19.612

0

0

-sub 30 de zile

02

15.093

0

0

-peste 30 de zile

03

4.519

0

0

PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE,

150

19.612

0

0

-sub 30 de zile

151

15.093

0

0

-peste 30 de zile

152

4.519

0

0

Plăți restante către furnizori, creditori din operații

160

19.612

0

0

-sub 30 de zile

161

15.093

0

0

-peste 30 de zile

162

4.519

0

0Pagina 1 /1


MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA ECONOMICĂ

EXECUȚIE 2015

TOTAL FINANȚĂRI

Nr.

crt

Unitate de învățământ preuniversitar de stat

Total Plăți

Plăți an precedent recuperate în anul curent

1

2

1

Grădinița cu Program Prelungit" Parfum de Tei”

2.049.509

0

2

Grădinița cu Program Prelungit "Albă ca Zăpada"

2.037.642

-7.770

3

Grădinița cu Program Prelungit "Neghinița"

1.671.355

0

4

Grădinița cu Program Prelungit "Floare de Iris"

1.436.035

-1.253

5

Grădinița cu Program Prelungit "Căsuța Poveștilor"

1.705.590

0

6

Grădinița cu Program Prelungit Universității B. Bolyai

1.392.543

-844

7

Grădinița cu Program Prelungit "Trenulețul Veseliei"

1.837.491

0

8

Grădinița cu Program Prelungit "Zâna Zorilor"

1.745.693

0

9

Grădinița cu Program Prelungit "Bambi"

2.223.785

0

10

Grădinița cu Program Prelungit "Lumea Copiilor"

1.857.641

-1.141

11

Grădinița cu Program Prelungit "Așchiuță"

1.585.700

-3.468

12

Grădinița cu Program Prelungit "Mămăruța"

1.693.378

0

13

Grădinița cu Program Prelungit "Lizuca"

1.296.245

0

14

Grădinița cu Program Prelungit "Poienița"

1.783.270

0

15

Grădinița cu Program Prelungit "Degețica"

1.859.021

-1.743

16

Grădinița cu Program Prelungit "Micul Prinț"

1.778.834

-1.781

17

Grădinița cu Program Prelungit "Mica Sirena"

2.028.408

0

18

Grădinița cu Program Prelungit "Raza de Soare"

1.324.185

0

19

Grădinița cu Program Prelungit "Dumbrava Minunată"

1.965.540

0

20

Grădinița cu Program Prelungit "Buburuza"

1.309.298

0

21

Grădinița cu Program Prelungit "Universul Copiilor"

1.257.806

0

22

Grădinița cu Program Prelungit "Albinuța"

2.031.104

0

23

Grădinița cu Program Prelungit "Licurici"

2.121.595

-7.926

24

Grădinița cu Program Prelungit "Academia Piticilor"

1.488.149

-7

25

Școala Gimnazială "loan Bob"

3.459.245

-5.543

26

Școala Gimnazială "Emil Isac"

2.124.708

-3.282

27

Școala Gimnazială Waldorf

1.656.134

-6.074

28

Școala Gimnazială "Nicolae lorga"

1.589.453

0

29

Școala Gimnazială "Octavian Goga"

2.449.873

-2.811

30

Școala Gimnazială "Constantin Brâncuși"

2.524.239

-548

31

Școala Gimnazială "Nicolae Titulescu"

3.391.045

-8.236

32

Școala Gimnazială "Ion Creangă"             ---

3.662.477

-3.387

33

Liceul cu Program Sportiv             XO     /

4.173.427

0

34

Școala Gimnazială "luliu Hațieganu"

f \ \-r \

3.549.707

0

35

Liceul Teoretic "Eugen Pora"          /   /

\ *\

3.049.028

0

36

Școala Gimnazială "Liviu Rebreanu"

3.612.065

0

37

Școala Gimnazială "Ion Agârbiceanu" r>P\

Jd

4.516.565

0


38

Școala Gimnazială "Traian Dârjan"

1.621.841

0

39

Școala Gimnaziala "Alexandru Vaida Voevod"

2.991.238

0

40

Școala Gimnazială "Horea"

3.192.833

0

41

Colegiul Tehnic "Ana Aslan"

3.335.416

0

42

Liceul Teoretic "Lucian Blaga"

3.718.934

0

43

Liceul Teoretic "Mihai Eminescu"

3.378.287

-4.060

44

Liceul de Coregrafie si arta dramatica "O.Stroia"

2.724.637

0

45

Liceul de Arte Vizuale " R. Ladea"

3.949.007

0

46

Colegiul Național pedagogic "Gh.Lazăr"

5.197.215

0

47

Liceul Teoretic "Samuel Brassai"

2.375.438

0

48

Liceul Teologic Unitarian "J.Zsigmond"

3.635.560

0

49

Liceul Teoretic "Avram lancu"

4.802.897

-288

50

Liceul Teoretic "Nicolae Bălcescu"

6.992.308

0

51

Liceul Greco-catolic "I. Micu"

1.071.705

0

52

Colegiul Național "George Barițiu"

3.339.206

0

53

Colegiul Național "George Coșbuc"

6.217.672

-2.532

54

Liceul Teoretic "Gheorghe Șincai"

4.586.652

0

55

Liceul Teoretic "Apaczai Cs. lanos"

3.105.619

0

56

Liceul Teologic reformat

3.489.979

0

57

Liceul Teoretic "Bathory Istvan"

4.515.983

0

58

Liceul Teoretic "Onisifor Ghibu"

6.740.742

0

59

Seminarul Teologic Ortodox

2.884.670

-6.168

60

Liceul de Informatica "T. Popoviciu"

5.715.710

-4.552

61

Colegiul Național "Emil Racoviță"

4.123.998

0

62

Colegiul de Muzică "Sigismund Toduță"

9.142.590

0

63

Școala de Muzică A.Bena

2.317.443

0

64

Liceul Teoretic "Victor Babeș"

1.907.138

0

65

Liceul Teologic Baptist "Emanuel"

1.491.713

0

66

Colegiul Economic " Iulian Pop"

4.388.085

-260

67

Colegiul Tehnic "Napoca"

3.310.324

-15.552

68

Liceul Tehnologic nr.1

2.705.109

-1.073

69

Colegiul Tehnic de construcții "Anghel Saligny"

3.639.154

-507

70

Liceul Tehnologic "Aurel Vlaicu"

1.999.041

0

71

Colegiul Tehnic "Edmond Nicolau"

2.661.349

0

72

Liceul Teologic Adventist "Maranatha"

941.058

0

73

Colegiul Tehnic Energetic

3.669.536

0

74

Colegiul Tehnic de ind.alimentară "Raluca Ripan"

2.475.454

0

75

Colegiul Tehnic de Transporturi "Transilvania^

3.669.920

0

76

Liceul Tehnologic "Alexandru Borza"        TA 4

4.200.006

0

77

Colegiul Tehnic de comunicații "Augustin fltaior" ~~-'X

2.928.598

-17.580

TOTAL / a /        A

226.391.848

-108.386MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA ECONOMICĂ

EXECUȚIE 2015

FINANȚARE DE BAZĂ- CHELTUIELI DE PERSONAL Șl BUNURI Șl SERVICII

Nr. crt.

Unitate de învățământ preuniversitar de stat

CHELTUIELI DE PERSONAL

BUNURI Șl SERVICII

Buget

2015

Total plăți 2015

Buget

2015

Total plăți 2015

1

2

3

4

5

6

1

Grădinița cu Program Prelungit" Parfum de Tei"

1.515.338

1.469.229

360.000

285.726

2

Grădinița cu Program Prelungit "Albă ca Zăpada"

1.511.288

1.493.476

199.000

198.765

3

Grădinița cu Program Prelungit "Neghinița"

1.004.118

967.390

304.000

303.458

4

Grădinița cu Program Prelungit "Floare de iris"

1.086.469

1.075.315

173.000

171.510,

5

Grădinița cu Program Prelungit "Căsuța Poveștilor"

1.185.138

1.156.498

320.000

269.066

6

Grădinița cu Program Prelungit Universității B. Bolyai

1.098.159

1.087.647

158.000

149.392

7

Grădinița cu Program Prelungit "Trenulețul Veseliei"

1.277.759

1.264.011

225.000

227.198

8

Grădinița cu Program Prelungit "Zâna Zorilor"

1.345.798

1.329.247

248.000

245.596

9

Grădinița cu Program Prelungit "Bambi"

1.612.636

1.571.445

279.000

254.234

10

Grădinița cu Program Prelungit "Lumea Copiilor"

1.386.257

1.354.273

280.000

238.537

11

Grădinița cu Program Prelungit "Așchiuță"

1.277.609

1.261.552

230.000

215.329

12

Grădinița cu Program Prelungit "Mămăruța"

1.303.020

1.293.824

245.000

244.049

13

Grădinița cu Program Prelungit "Lizuca"

998.648

964.150

166.000

160.857

14

Grădinița cu Program Prelungit "Poienița"

1.431.608

1.410.166

248.000

224.942

15

Grădinița cu Program Prelungit "Degețica"

1.477.478

1.452.053

313.000

271.373

16

Grădinița cu Program Prelungit "Micul Prinț"

1.426.360

1.415.100

214.000

209.621

17

Grădinița cu Program Prelungit "Mica Sirena"    fA-

1.607.046

1.567.027

287.000

237.169

18

Grădinița cu Program Prelungit "Raza de Soare£’z'

'X'7 X 1 045.553

1.033.510

172.000

169.203

19

Grădinița cu Program Prelungit "Dumbrava Mtni^âț^/

’ \l .565.497

1.536.030

265.000

261.150

20

Grădinița cu Program Prelungit "Buburuza’l

L ] 952.929

944.955

191.000

190.996

21

Grădinița cu Program Prelungit "Universul Copiilor"

974.328

961.649

191.000

177.100

22

Grădinița cu Program Prelungit "Albinuța"

1.465.498

1.410.114

400.000

400.130

23

Grădinița cu Program Prelungit "Licurici"

1.746.007

1.723.344

249.000

211.345

24

Grădinița cu Program Prelungit "Academia Piticilor"

1.186.023

1.173.764

174.000

173.523

25

Școala Gimnazială "loan Bob"

2.496.094

2.464.430

500.000

239.120'

26

Școala Gimnazială "Emil Isac"

1.447.818

1.439.079

318.000

274.696

27

Școala Gimnazială Waldorf

1.036.000

1.033.676

344.000

289.456

28

Școala Gimnazială "Nicolae lorga"

1.233.536

1.217.375

175.000

151.581

29

Școala Gimnazială "Octavian Goga"

1.797.753

1.783.834

373.000

265.727

30

Școala Gimnazială "Constantin Brâncuși"

1.889.268

1.871.596

275.000

274.034

31

Școala Gimnazială "Nicolae Titulescu"

2.567.739

2.550.204

311.000

282.698

32

Școala Gimnazială "Ion Creangă"

2.735.305

2.715.334

399.000

360.540

33

Liceul cu Program Sportiv

2.408.016

2.399.862

494.000

372.444

34

Școala Gimnazială "luliu Hațieganu"

2.630.225

2.584.356

450.000

377.424

35

Liceul Teoretic "Eugen Pora"

2.342.695

2.283.139

280.000

266.225

36

Școala Gimnazială "Liviu Rebreanu"

2.871.624

2.833.753

446.000

384.346

37

Școala Gimnazială "Ion Agârbiceanu"

3.263.794

3.212.162

492.500

492.126

38

Școala Gimnazială "Traian Dărjan"

1.121.000

1.113.009

238.000

227.544

39

Școala Gimnaziala "Alexandru Vaida Voevod"

2.159.897

2.140.086

415.000

359.127

40

Școala Gimnazială "Horea"

2.224.008

2.210.828

252.000

135.131

41

Colegiul Tehnic "Ana Aslan"

2.483.104

2.445.360

393.000

357.048

42

Liceul Teoretic "Lucian Blaga"

2.558.564

2.541.230

364.000

353.210,

43

Liceul Teoretic "Mihai Eminescu"

2.494.087

2.474.891

293.000

231.904

44

Liceul de Coregrafie si arta dramatica "O.Stroia"

1.926.623

1.922.803

328.000

284.515

45

Liceul de Arte Vizuale " R. Ladea"

3.024.153

2.992.664

323.000

283.293

46

Colegiul Național pedagogic "Gh.Lazăr"

3.520.074

3.494.220

725.000

545.855

47

Liceul Teoretic "Samuel Brassai"

1.314.100

1.308.881

555.000

554.623

48

Liceul Teologic Unitarian "J.Zsigmond"

1.953.439

1.940.013

962.000

771.934

49

Liceul Teoretic "Avram lancu"

3.400.643

3.328.778

555.000

428.771

50

Liceul Teoretic "Nicolae Bălcescu"

4.589.153

4.560.670

846.000

774.140

51

Liceul Greco-catolic "I. Micu"

595.000

592.633

203.000

194.492

52

Colegiul Național "George Barițiu"

2.302.480

2.280.727

260.000

190.401

53

Colegiul Național "George Coșbuc"

4.377.522

4.317.415

638.000

531.074

54

Liceul Teoretic "Gheorghe Șincai"

2.990.826

2.950.613

385.000

363.291

55

Liceul Teoretic "Apaczai Cs. lanos"

1.959.968

1.936.063

340.000

339.977

56

Liceul Teologic reformat

2.135.685

2.117.007

743.000

538.031

57

Liceul Teoretic "Bathory Istvan"

3.050.138

3.024.043

610.000

455.339

58

Liceul Teoretic "Onisifor Ghibu"

4.877.730

4.834.108

656.000

623.822

59

Seminarul Teologic Ortodox

1.457.190

1.448.583

526.000

476.078

60

Liceul de Informatica "T. Popoviciu"

3.862.983

3.836.445

673.000

653.000

61

Colegiul Național "Emil Racoviță"

2.703.146

2.665.023

456.000

455.999

62

Colegiul de Muzică "Sigismund Toduță"

7.535.340

7.509.626

760.000

695.554

63

Școala de Muzică A.Bena

2.086.732

2.068.650

125.000

97.693

64

Liceul Teoretic "Victor Babeș"

1.447.367

1.437.414

181.000

122.811

65

Liceul Teologic Baptist "Emanuel"

874.831

870.247

172.000

171.991

66

Colegiul Economic " Iulian Pop"

2.376.596

2.361.124

260.000

254.140

67

Colegiul Tehnic "Napoca"

2.283.845

2.256.525

574.000

508.4311

68

Liceul Tehnologic nr.1

1.831.498

1.818.183

333.000

278.750

69

Colegiul Tehnic de construcții "Anghel Saligny"

3.026.999

2.939.080

657.000

348.975

70

Liceul Tehnologic "Aurel Vlaicu"

1.392.059

1.377.253

272.800

272.669

71

Colegiul Tehnic "Edmond Nicolau"

1.987.264

1.932.656

685.000

425.360

72

Liceul Teologic Adventist "Maranatha"

436.000

434.425

350.000

338.903

73

Colegiul Tehnic Energetic

2.039.196

2.006.720

700.000

700.000

74

Colegiul Tehnic de ind.alimentară "Raluca Ripan"

1.694.687

1.681.889

446.000

373.727

75

Colegiul Tehnic de Transporturi "Transilvania"

2.415.980

2.401.163

785.000

784.547

76

Liceul Tehnologic "Alexandru Borza"

3.155.895

3.102.375

642.000

620.887

77

Colegiul Tehnic de comunicații "Augustin Maior"

1.932.767

1.887.979

284.000

266.743

I2IAL

159.799.000

157.865.971

29.714.300

25.910.466

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA ECONOMICĂ

Anexa 17 la Hotărârea 148/2016

EXECUȚIE 2015

FINANȚARE COMPLEMENTARĂ

Nr. crt.

Unitate de învățământ preuniversitar de stat

Finanțare complementară

Buget 2015

Total plăți 2015

1

2

3

4

1

Grădinița cu Program Prelungit " Parfum de Tei"

287.000

294.554

2

Grădinița cu Program Prelungit "Albă ca Zăpada"

354.000

337.631

3

Grădinița cu Program Prelungit "Neghinița"

405.000

400.507

4

Grădinița cu Program Prelungit "Floare de Iris"

191.000

187.957

5

Grădinița cu Program Prelungit "Căsuța Poveștilor"

311.000

280.026

6

Grădinița cu Program Prelungit Universității B. Bolyai

163.000

154.660

7

Grădinița cu Program Prelungit "Trenulețul Veseliei"

350.000

346.282

8

Grădinița cu Program Prelungit "Zâna Zorilor"

173.000

170.850

9

Grădinița cu Program Prelungit "Bambi"

551.000

398.106

10

Grădinița cu Program Prelungit "Lumea Copiilor"

274.300

263.690

11

Grădinița cu Program Prelungit "Așchiuță"

125.000

105.351

12

Grădinița cu Program Prelungit "Mămăruța"

160.000

155.505

13

Grădinița cu Program Prelungit "Lizuca"

182.000

171.238

14

Grădinița cu Program Prelungit "Poienița"

156.000

148.162

15

Grădinița cu Program Prelungit "Degețica"

257.000

133.852

16

Grădinița cu Program Prelungit "Micul Prinț"

156.000

152.332

17

Grădinița cu Program Prelungit "Mica Sirena"

293.000

224.212

18

Grădinița cu Program Prelungit "Raza de Soare"

140.000

121.472

19

Grădinița cu Program Prelungit "Dumbrava Minunată"

173.000

168.360

20

Grădinița cu Program Prelungit "Buburuza"

175.000

173.347

21

Grădinița cu Program Prelungit "Universul Copiilor"

123.000

119.057

22

Grădinița cu Program Prelungit "Albinuța"

225.000

220.860

23

Grădinița cu Program Prelungit "Licurici"

192.280

178.980

24

Grădinița cu Program Prelungit "Academia Piticilor"

159.000

140.855

25

Școala Gimnazială "loan Bob"

1.157.000

750.152

26

Școala Gimnazială "Emil Isac"

453.000

407.651

27

Școala Gimnazială Waldorf

365.000

326.928

28

Școala Gimnazială "Nicolae lorga"

288.000

220.497

29

Școala Gimnazială "Octavian Goga"

440.000

397.501

30

Școala Gimnazială "Constantin Brâncuși"

398.000

378.061

31

Școala Gimnazială "Nicolae Titulescu”

645.000

549.907

32

Școala Gimnazială "Ion Creangă"

634.000

583.216

33

Liceul cu Program Sportiv

1.625.000

1.401.121

34

Școala Gimnazială "luliu Hațieganu"

654.000

587.927

35

Liceul Teoretic "Eugen Pora"                A^v^

544.000

499.664

36

Școala Gimnazială "Liviu Rebreanu" /

594.000

393.966

37

Școala Gimnazială "Ion Agârbiceanu" /'^’/r—țr-

*\       909.500

812.277

38

Școala Gimnazială "Traian Dârjan" /   (          \

\       305.000

281.288

39

Școala Gimnaziala "Alexandru Vaida                      I       519.000

492.025

40

Școala Gimnazială "Horea"

874.000

846.874

41

Colegiul Tehnic "Ana Aslan"

617.000

533.008

42

Liceul Teoretic "Lucian Blaga"

884.000

824.494

43

Liceul Teoretic "Mihai Eminescu”

768.000

667.432

44

Liceul de Coregrafie si arta dramatica "O.Stroia"

592.000

517.319

45

Liceul de Arte Vizuale " R. Ladea"

793.000

673.0501

46

Colegiul Național pedagogic "Gh.Lazăr"

1.385.000

1.157.140

47

Liceul Teoretic "Samuel Brassai"

532.000

511.934

48

Liceul Teologic Unitarian "J.Zsigmond"

899.000

923.613

49

Liceul Teoretic "Avram lancu"

1.477.000

1.045.060

50

Liceul Teoretic "Nicolae Bălcescu"

1.678.000

1.657.498

51

Liceul Greco-catolic "I. Micu"

356.000

284.580

52

Colegiul Național "George Barițiu"

928.000

868.078

53

Colegiul Național "George Coșbuc"

1.494.736

1.366.651

54

Liceul Teoretic "Gheorghe Șincai"

1.278.000

1.272.748

55

Liceul Teoretic "Apaczai Cs. lanos"

833.000

829.579

56

Liceul Teologic reformat

886.000

834.941

57

Liceul Teoretic "Bathory Istvan"

1.157.000

1.036.601

58

Liceul Teoretic "Onisifor Ghibu"

1.348.000

1.282.812

59

Seminarul Teologic Ortodox

988.000

953.841

60

Liceul de Informatica "T. Popoviciu"

1.293.000

1.221.713

61

Colegiul Național "Emil Racoviță"

1.036.000

1.002.976

62

Colegiul de Muzică "Sigismund Toduță"

1.028.000

937.410

63

Școala de Muzică A.Bena

166.000

151.100

64

Liceul Teoretic "Victor Babeș"

432.500

346.913

65

Liceul Teologic Baptist "Emanuel"

490.000

449.475

66

Colegiul Economic " Iulian Pop"

3.279.000

1.772.561

67

Colegiul Tehnic "Napoca"

697.000

529.816

68

Liceul Tehnologic nr.1

704.000

607.103

69

Colegiul Tehnic de construcții "Anghel Saligny"

539.000

350.592

70

Liceul Tehnologic "Aurel Vlaicu"

361.700

349.119

71

Colegiul Tehnic "Edmond Nicolau”

423.000

303.333

72

Liceul Teologic Adventist "Maranatha"

231.000

167.730

73

Colegiul Tehnic Energetic

978.000

962.816

74

Colegiul Tehnic de ind.alimentară "Raluca Ripan"

512.000

419.838

75

Colegiul Tehnic de Transporturi "Transilvania"

583.000

484.210

76

Liceul Tehnologic "Alexandru Borza"

603.000

476.744

77

Colegiul Tehnic de comunicații "Augustin Maior"

813.000

756.296

78

Dotări învățământ                              j

66.300

TOTAL

49.109.316

42.507.025