Hotărârea nr. 144/2016

Hotărârea 144/2016 - Încetarea de drept a mandatului de consilier local al doamnei Claudia Gina Anastase, din partea P.S.D., aleasă pe lista U.S.L. şi se declară locul vacant.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, în domeniul privat al acestuia și demolarea imobilului - magazie de materiale, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 70-72

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, în domeniul privat al acestuia și demolarea imobilului - magazie de materiale, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 70-72 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 135243/45/15.04.2014 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune trecerea din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, în domeniul privat al acestuia și demolarea imobilului - magazie de materiale, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 70-72;

In temeiul prevederilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Reținând Adresa nr. 10217/10218/14.10.2013 a Direcției Dezvoltarea Infrastructurii Școlare și Universitare din cadrul Ministerului Educației Naționale;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă trecerea din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, în domeniul privat al acestuia, a imobilului - magazie de materiale, neevidențiat în cartea funciară, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 70-72, în incinta Colegiului Național „George Coșbuc”.

Art. 2. Se aprobă modificarea poziției 58 din Anexa 4 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Cluj-Napoca” la Hotărârea nr. 133/2005, astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârea nr. 498/2012, în sensul excluderii subpoziției magazie materiale.

Art, 3, Se aprobă demolarea imobilului identificat la art. 1.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția tehnică și Direcția economică.

Nr. 144 din 28 aprilie 2014

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)