Hotărârea nr. 143/2016

Hotărârea 143/2016 - Reglementarea locaţiunii unor contracte de închiriere, având ca obiect spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă în care funcţionează formaţiuni politice.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind alipirea și însușirea documentației topo-cadastrale de alipire, a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Louis Pasteur nr. 77-79,

imobile concesionate în favoarea S.C. JACOB'S IMPORT EXPORT S.R.L.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alipirea și însușirea documentației topo-cadastrale de alipire, a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Louis Pasteur nr. 77-79, imobile concesionate în favoarea S.C. JACOB'S IMPORT EXPORT S.R.L. - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 102155 din 25.03.2013 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune alipirea și însușirea documentației topo-cadastrale de alipire, a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Louis Pasteur nr. 77-79, imobile concesionate în favoarea S.C. JACOB’S IMPORT EXPORT S.R.L.;

Reținând prevederile Ordinului nr. 634/2006, ale Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996 și ale Legii nr. 50/1991, republicată și actualizată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă alipirea următoarelor imobile:

- imobilul teren și construcție cu nr. cad. 6221, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Louis Pasteur nr. 77-79, în suprafață de 98 mp., teren intravilan, categoria de folosință curți construcții, înscris în C.F. nr. 288019 Cluj-Napoca (provenită din conversia de pe hârtie a C.E nr. 154226N), în proprietatea Statului Român, în administrarea operativă a Consiliului local Cluj, asupra construcției drept de proprietate, cu titlu de construire, S.C. lACOB'S S.R.L.;

- imobilul cu nr. cad. 294965, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Louis Pasteur nr. 77-79, în suprafață de 29 mp., teren intravilan, categoria de folosință curți construcții iar ca referințe „- teren curți construcții, - imobil neîmprejmuit”, înscris în C.F. nr. 294965 Cluj-Napoca, în proprietatea Statului Român, în administrarea operativă a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • (2) Prin alipirea celor două imobile rezultă o parcelă nouă în suprafață de 127 mp., teren intravilan, categoria de folosință curți construcții, care va fi înscris în C.F. NOU Cluj-Napoca, în proprietatea Statului Român, în administrarea operativă a Consiliului local Cluj, asupra construcției drept de proprietate, cu titlu de construire, S.C. IACOB'S S.R.L.

 • (3) Asupra parcelei nou formate, în suprafață de 127 mp. teren intravilan, categoria de folosință curți construcții, care va fi înscris în C.F. NOU Cluj-Napoca, în proprietatea Statului Român, în administrarea operativă a Consiliului local Cluj, asupra construcției drept de proprietate, cu titlu de construire, S.C. IACOB'S S.R.L. - se aprobă înscrierea dreptului de concesiune în favoarea în favoarea S.C. JACOB'S IMPORT EXPORT S.R.L. identificată prin C.U.I. 209334.

Art.2. Se însușește Documentația topo-cadastrală de alipire teren, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Louis Pasteur nr. 77-79, întocmită de P.F.A. ing. Mihai Boacă, ce se constituie în anexă și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art,3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Serviciul juridic-contencios.

Nr. 143 din 9 aprilie 2013

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

Anexă la Hotărârea nr. 143/2013

FIȘA PROIECTULUI

MĂSURĂTORI TOPOGRAFICE ÎN INTRAVILANUL MUNICIPIULUI CLUJ- NAPOCA, STRADA L. PASTEUR NR. 77-79

ANALIZĂ CONSILIULUI LOCAL CLUJ-NAPOCA Șl EMITERE H.C.L.

AIJPIRIE '4 IMOpILE ;

C.F. 294965 CLUJ-NAPOCA, NR. CAD. 294965 - S= 29 mp

C.F. 288019 CLUJ-NAPOCA, NR. CAD. 6221 - S= 98 mp

DENUMIREA BENEFICIARULUI : STATUL ROMÂN PRIN

 • - CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIUL CLUJ - concendent

 • - SC iACOB’S S.R.L.- concesionarD:\topografie\in lucru\2011\CISMAN

BORDEROU DE PIESE

 • - Memoriu tehnic

 • - Tabel de mișcare parcelara

 • ■ Extras C.F. nr. 294965 Cluj Napoca - copie xerox

Extras C.F. nr. 288019 Cluj Napoca - copie xerox

 • - Hotărâre de Consiliul Local nr. 832/13.12.2005 - copie xerox

• Contract de concesiune nr. 78673/16.10.2006- copie xerox

 • ■ Act adițional al contractului de concesiune nr. 78673/16.10.2006 - copie xerox

Hotărâre de Consiliul Local nr. 393/16.10.2012 - copie xerox

Plan de încadrare în zonă

Plan de amplasament cu propunerea de alipire (anexa nr.16) , scara 1:500

Plan de amplasament și delimitare al imobilului rezultate după alipire

( anexa nr. 11) , scara 1:500

Inventar de coordonate - (anexa 14)


Calculul suprafeței

Copie acte de identitate proprietari

Fotografii imobil


MEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresa imobilului: ioc. Cluj-Napoca, strada L. Pasteur, Nr. 77-79, județul Cluj.

 • 2. Beneficiarul lucrării: Statul Român în administrarea Consiliului Local al

  Municipiului Cluj Napoca cu sediul în localitatea Cluj Napoca, str. Moților nr. 1-3, având cod fiscal 4305857 - CONCENDENT și SC lACOB’S S.R.L. CUI 209334, cu sediul social în localitatea Cluj Napoca, str. Tatra, nr. 16, ap. 13, județul Cluj, reprezentat prin lacob Virgil - CNP 1530628120694 cu domiciliul în loc. Cluj Napoca, str. Tatra, nr. 16, sc. 2, ap. 13, județul Cluj - CONCESIONAR.

  • 3. Persoana fizică/ judiciară autorizată: P.F.A. ing. Mihai Boacă autorizat A.N.C.P.I. cu seria RO-B-F, nr. 0781/2010, categoria D .

  • 4. Numărul lucrării în registrul propriu: 146.

  • 5. Obiectul lucrării: S-a solicitat de către beneficiar întocmirea planului topografic scara 1:500 pentru imobilul, situat în intravilanul localității Cluj-Napoca, Str. L. Pasteur, Nr. 77-79, județul Cluj.


Pe terenul de mai sus este edificată o construcție individualizată , astfel:

Nr.crt. ___________

I

C1 Spațiu comercial (CAS)

6. Scopul lucrării:. Măsurătorile topografice


Destinația                Suprafața la sol        Nr. nivele         Nr.încăperi

98 mp               P                1

s-au ' executat ■ pentru depunerea Documentației tehnice/judiciare- la Primăria Cluj Napoca , spre dezbatere în cadrul Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca, a unui proiect de hotărâre și emiterea unei H.C.L. în vederea

 • - Alipirie 2 imobile identificate astfel: prima parcelă înscrisă în CF 294965 Cluj Napoca, nr. cad. 294965, în suprafață de 29 mp, a doua parcelă înscrisă în CF 288019 Cluj Napoca, nr. cad. 6221, în suprafață de 98 mp.

 • - Menționăm că alipirea este necesară pentru înscrierea în evidențele funciare a extinderii construcției C1 edificată pe parcela cu nr. cad. 6221, extindere care ocupă în întregime suprafața concesionată de 29mp înscrisă cu nr. cad. 294965.

 • 7. Amplasamentul imobilului: Terenul situat în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, Str. L. Pasteur, Nr. 77-79, având următoarele vecinătăți: la N - str. L. Pasteur, ia E - Bloc de locuințe, str. L.Pasteur. nr. 77, la N - spații verzi și alei și la E - Bloc de locuințe, str. L.Pasteur, nr. 79, iar conform măsurătorilor riguroase din teren, imobilul are o suprafață de 20430mp, identică cu suprafața din acte.

 • 8. Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Metode și aparatură folosite ia măsurători:S-au folosit stațiile 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1006, 1010, 1011, 1012, 1013 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019. Punctele de stație 1000, 1001 și 1002 au fost determinate prin metoda GPS, pentru determinarea coordonatelor celorlaltor puncte de stație s+a folosit metoda drumuirii închise iar punctele de detaliu âu fost determinate prin metoda radierii. Calculul și compensarea s-au executat cu programul Toposys. Măsurătorile s-au efectuat cu stație totală Leica TCR 407, precizie 5 cc. Punctele topografice noi determinate în cadrul lucrării s-au materializat prin buloane metalice.


Sistemul de coordonate: - Sistem de proiecție Stereografic 1970, Sistem cote -M. Neagră - Trapez L-34-48-C-a-3-IV, (sc. 1:5000) Puncte geodezice de sprijin doar puncte noi: 1000, 1001, 1002;

 • 9. Situația juridică a terenurilor Primul teren ce urmează a fi alipit: CF nr. 294965 Cluj Napoca

 • A) - Foaia de avere:

 • - Teren : intravilan

 • - Adresa: Cluj-Napoca,

A1- nr. cad. 294965 -S=29 mp, Categoria de folosință „Curți Construcții”,iar ca referințe „ - teren curți construcții, - imobil neîmrejmuit

 • B) - Foaia de proprietate:                                r.

  'fer


încheiere nr. 124515/14.11.2012; Act administrativ m 3^3,p'§|'^.ldMQ12^epiis de Consiliul Local Al Municipiului Cluj Napoca, înscris sub semnătură privată11 ?20^2emis de Statul Român în adm. Consiliul local al mun. Cluj Napoca, pih| rebrâ^fta^ Epălj Boc; act administrativ nr. 98526/17.8.2012 emis de OCPI Cluj; act administrativ g^j8^^ț^0ji6o6 emis de Consiliul Local al

Mun. Cluj Napoca, act administrativ nr. 329368/451/22.10.2012 emis de Consiliul Local al Mun. Cluj Napoca.

-B1- întabulare,drept de Proprietate, dobândit prin Lege, cota actuală 1/1 - în favoarea lui

 • 1) Statul Român în administrarea operativă a,

 • 2) Consiliului Local al Muncipiului Cluj Napoca

C}- Foaia de sarcini:                                                 '

încheiere nr. 124515/14.11.2012;

Act administrativ nr. 78673/16.10.2006 emis de Consiliul Local al Mun. Cluj Napoca, act administrativ nr. 98526/17.8.2012 emis de OCPI Cluj, act administrativ nr. 393, din 16.10.2012, emis de Consiliul Local Al Municipiului Cluj Napoca, act administrativ nr. 329368/451/22.10.2012 emis de Consiliul Local al Mun. Cluj Napoca.

-C1- întabulare, drept de Concesiune, pentru o perioadă de 49 ani, în favoarea:

1) SC lACOB’S SRL CLUJ NAPOCA, GIF 209334

- Al doilea teren ce urmează a fi alipit, CF nr. 288019 Cluj Napoca

 • A) - Foaia de avere:

 • - Teren : intravilan

 • - Adresa: Cluj-Napoca,

A1- nr. cad. 6221 -S=98 mp, Categoria de folosință „Curți Construcții”,

A1.1 - nr. cad. 6221-C1, adresa: Cluj Napoca, str. Pasteur, nr. 77-79, iar la referințe: „Construcție tip (P).Sc=9_8mp cudestinație spațiu cpmercial(vânzare).cu anexe(catneră frigorifică), wc cu grhp sanitâW și depozit cu Sc=82.77 mp" ‘ T"'"

 • B) - Foaia de proprietate:

încheiere nr. 14395/26.04.2005, Cerere, doc. anexată cu nr. 6892V5 din 18.04.2005-OCPI Cluj, contract de concesiune nr. 15370/25.04.1996-Cons.Local Cluj

-1- întabulare, drept de Proprietate, dobândit prin Lege, cota actuală 1/1, în favoarea

 • 1) Statului Român, în admin. Operativă

 • 2) Consiliului Local Cluj

-2- întabulare, drept de Proprietate, dobândit prin Construire, cota actuală 1/1, în favoarea

1)SC lACOB’S SRL

încheiere nr. 13967/17.04.2006,

Contract de ipotecă nr. 1379/11.04.2006, emis de BNP Stancu Tudor Dan

-3- Interdicție de înstrăinare, grevare, în favoarea 1) Procredit Bank SA București Suc. Cluj

 • C) - Foaia de sarcini:

încheiere nr. 14395/26.04.2005, Act

 • - se notează contractul de concesiune nr. 15370/25.04.1996 pe o perioadă de 25 de ani începând cu data predării - primirii terenului

 • - încheiere nr. 13967/17.04.2006, Contract ce ipotecă nr. 1379/14.04.2006, emis de BNP Stancu tudor

Dan .      ...    ................ ’ .............................

-2- întabulare , drept de Ipotecă, Valoare: 25.000,00/EUR + dobânzi, penalități, costuri suplimentare

1) Procredit Bank SA București Suc, Cluj încheiere nr. 36729/04.04.2012; Act administrativ nr. 2 din 17.03.2008, emis de Primăria Mun. Cluj N. -3- se modifică de sub C1.1, respectiv durata de concesiune din 25 ani în 49ani.

 • 10. Situația cu propunerea de alipire și transcrierea într-o coală funciară nouă :

Având terenurile cu limita comună, cu nr. topo. descrise mai sus, categorie de folosință: „Curți Construcții" propunem comasarea celor două imobile cu formarea unui singur corp funciar, având suprafața totală, comasată de 127 mp si categoria de folosința „Curți construcții".

Aceste operațiuni sunt cuprinse centralizat în tabelele cu mișcarea parcelară.


«H—] ■ ~wi

r ;

L i

228' “ȚI

•SE

b ;       1 i

■~w:

' 2®i.564900 IPLAN DE AMPLASAMENT CU PROPUNEREA DE ALIPIRE

(intravilan) scara:'1:250 .


Nr. cadastral

Suprafața

Adresa imobil

127 mp

Loc. Cluj-Napoca, str. Pasteur, nr. 77-79, Jud. Cluj

Carte funciara, Nr.

UAT

Cluj-Napoca
508 Â

\ 5D9 pZ.

\ \ n

i

>

.13831

\379

a\

\34a

Nr. cad. 6221


564900


584875 I__

I Tabel de mișcare parcelara pentru alipire imobil


584875

Situația actuala (înainte de alipire)

Situația viitoare (după alipire)

Nr. C.F.

Nr. cad./

Nr. topo.

Suprafața mp

Categoria de folosința

Descrierea imobilului

Nr. cad.

Suprafețe mp

Categona de folosința

Descrierea imobilului

294965

294965

29 mp

1Cc

 • - teren curți construcții

 • - imobil neimprejmuit

127 mp

1Cc

 • - teren curți construcții

 • - imobil neimprejmuit

288019

6221

98 mp

2Cc

- teren

Total

127 mp

Total

127 mp

Executant, P.F.A. Ing. MIHAI BOACA

Semnătură si stampila:

Se confirma suprafața din măsurători si Introducerea imobilului in baza de date

/Z^r CER_REIC^

ii                  ?).....

.......... %.r/

Data: 06.02.2013                   ^<23

Parafa

Stampila OCPI                                            Semnătură si data

Nr. cadastral

Suprafața

Adresa imobil

127 mp

Loc. Cluj-Napoca, str. Pasteur, nr. 77-79, Jud. Cluj

Carte funciara, Nr.

UAT

Cluj-Napoca


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de proiecție: Stereo 1970 Sistem de cote: Marea Neagra

Nr. Pcl

N(m)=X

E(m)=Y

511

584896.781

391393.513

721

584893.082

391394.314

379

5B4887.744

391395.470

519

584880.505

391397.044

783

5848B2.064

391404.540

382

584B89.146

391403.006

720

584894.598

391401.825

Suprafața totala masurata: S=127 mp Suprafața din acte: S=127 mp


CLACULUL SUPRAFEȚEI

S=29.00mp  P=22.894m


Parcela ICc

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

511

584896.?R?

3913?^ '‘■1?

3.785

/z î ,        £ ■              ■ ’          ■ . - • ’        7.66.2

72 u 584894.5ybi3yl401.8251   3.785

512 |584898.297[391401.024|   7.662

Parcela 2Cc

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D (i,i + 1)

X [m]

Y [m]

721

584893.082

391394.314

5.4 62

379

584887.744

391395.470

7.408

519

584880.505

391397.044

7.656

783

584882.064

391404.540

7.246

382

584889.146

391403.006

5.578

S(6)=98.41mp  P=41.013m

CLACULUL SUPRAFEȚEI

Parcela alipita

Mr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lung imi ■ laturi D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

511

584896.781

391393.513

3.785

721

584893.082

391394.314

5.4 62

379

584887.744

391395.470

7.408

519

584880.505

391397.044

'  7.656

783

584882.064

391404.540

7.246

382

584889.146

391403.006

5.578

720

584894.598

391401.825

3.785

S (7)=127.41mp P=

=48.583m

INVENTAR DE COORDONATECOORDONATE PUNCTE VECHI

Nr.pct.

X

Y

Z

,89 '

584876.697

391379.221

448.65

90

584875.9

391379.597

448.55

91

584878.759

391389.552

448.65

92

584878.039

391389.369

448.46

94

584878.029

391378.904

452.89

341

584881.713

391394.434

448.49

342

584881.972

391395.259

448.41

345

584876.285

391397.728

448.32

379

584885.109

391412.023

457.94

379

584887.744

391395.47

457.94

382

584889.146

391403.006

459.51

.383

584887.561

391394.49

453.52

384

584878.531

391389.65

457.46

385

584880.717

391389.186

457.81

494

584889.369

391404.032

447.31

500

584904.529

391389.022

447.21

501

584903.582

391389.793

.447.36.

• 502'

-584902.181.

'391389.058

-447.38-

504

584896.463

391387.342

447.44

505

584895.891

391387.531

448.99

506

584896.065

391388.406

448.99

507

584893.657

391392.05

448.99

508

584893.017

391392.159

449

509

584892.969

391392.763

449

511

584896.781

391393.513

447.63

512

584898.297

391401.024

447.71

513

584899.6

391406.26

447.48

514

584900.335

391406.859

447.49

515

584899.763

391406.941

449

519

584880.505

391397.044

448.99

714

584900.573

391406.512

715

584899.999

391406.594

716

584899.876

391406.083

717

584896.171

391403.176

718

584895.395

391403.343

719

584895.276

7391402.846

720

584894.598

391401.825

721

584893.082

391394.314

722

584894.382

391393.129

723

584897.338

391388.656

724

584897.275

391388:338

725

584897.76

391388.231

780

584878.279

391390.862

781

584879.761

391390.585

782

584880.76

391395.848

783

584882.064

391404.54

784

584883.418

391405.226

1019

584899.844

391391.872

447.4


TABEL CU MIȘCAREA PARCELELOR

9.1. Situația EXISTENTĂ DE C.F. nr. 294965 Cluj-Napoca

* teren intravilan

- Adresa: localitatea Cluj-Napoca,


Nr.C.F.

Nr. crt.

Nr. cad./ Nr.topo

Suprafață mp

Categoria de

Folosință

Observa

ții/

Referinț e

Sc mp

Foaia de proprietate/

Foaia de sarcini

C.F.

294965

Cluj-

Napoca

A1

Nr. cad.

294965

29 mp

Cluj Napoca

- teren curți construcții

- imobil neîmrejmuit

 • B) - Foaia de proprietate:

încheiere nr. 124515/14.11.2012; Act administrativ nr. 393, din 16.10.2012, emis de Consiliul Loca) Al Municipiului Cluj Napoca, înscris sub semnătură privată nr. 292-05.11.2012 emis de Statul Român în adm. Consiliul local al mun. Cluj Napoca, prin reprezentant Emil Boc; act administrativ nr. 98526/17.8.2012 emis de OCPI Cluj; act administrativ nr. 78673/16.10.2006 emis de Consiliul Local al Mun. Cluj Napoca, act administrativ nr. 329368/451/22.10.2012 emis de Consiliul Local al Mun. Cluj Napoca.

-B1- întabulare,drept de Proprietate, dobândit prin Lege, cota actuală 1/1 -în favoarea lui

 • 1) Statul Român în administrarea operativă a,

 • 2) Consiliului Local al Muncipiului Cluj Napoca

 • C) - Foaia de sarcini:    .                         '

..'încheiere rir.'l245f57l4;'l 1,2012;. . _ , .

Act administrativ nr. 78673/16.10.2006 emis de Consiliul Local al Mun. Cluj Napoca, act administrativ nr. 98526/17.8.2012 emis de OCPI Cluj, act administrativ nr. 393, din 16.10.2012, emis de Consiliul Local Al Municipiului Cluj Napoca, act administrativ nr. 329368/451/22.10.2012 emis de Consiliul Local al Mun. Cluj Napoca.

-C1 - întabulare, drept de Concesiune, pentru o perioadă de 49 ani, în favoarea:

1) SC lACOB’S SRL CLUJ NAPOCA, CIF 209334

Total

29 mp

9.2 Situația EXISTENTĂ DE C.F. nr. 288019 Cluj-Napoca

 • - teren intravilan

 • - Adresa: localitatea Cluj-Napoca, zona Becaș

  Nr.C.F.

  Nr. crt.

  Nr. cad./ Nr.topo

  Suprafaț a teren măs.

  mp

  Categoria de

  Folosință/ Destinația construcției

  Observați \l

  Referințe

  Sc mp

  Foaia de proprietate/ Foaia de sarcini

  A1

  Nr. cad.

  6221

  98 mp

  Curți, construcții

  • B) - Foaia de proprietate:

  încheiere nr. 14395/26.04.2005, Cerere, doc. anexată cu nr. 6892V5 din 18.04.2005-OCPI Cluj, contract de concesiune nr. 15370/25.04.1996-Cons.Local Cluj -1-întabulare, drept de Proprietate, dobândit prin Lege, cota actuală 1/1, în favoarea

  • 1) Statului Român, în admin. Operativă

  • 2) Consiliului Local Cluj

  -2- întabulare, drept de Proprietate, dobândit prin Construire, cota actuală 1/1, în favoarea

  1) SC lACOB’S SRL

  încheiere nr. 13967/17.04.2006,

  Contract de ipotecă nr. 1379/11.04.2006, emis de BNP Stancu Tudor Dan

  -3- Interdicție de înstrăinare, grevare, în favoarea 1) Procredit Bank SA București Suc. Cluj

  • C) - Foaia de sarcini:

  încheiere nr. 14395/26.04.2005, Act

  • - se notează contractul de concesiune nr.

  15370/25.04.1996 pe o perioadă de 25 de ani începând cu data predării - primirii terenului

  • - încheiere nr. 13967/17.04.2006, Contract ce ipotecă nr. 1379/14.04.2006, emis de BNP Stancu tudor Dan

  -2-întabulare , drept de Ipotecă, Valoare: 25.000,00/EUR ^jt-dobâna, penalități, costuri suplimentare

  eURmc:?:; ’ " ank SA București Suc, Cluj .

  încheiere nt.':3&729/04.04.2012; Act administrativ nr. 2 -$Țlț7^Ș$OOt£fgîhis de Primăria Mun. Cluj N.

  ” -3r^e modifică de&s\b C1.1, reșpectiv durata de nqeflPpSțMRșdin 25#rii în>9ănL

  C.F. 288019

  Cluj-

  Napoca

  A1.

  1

  Nr. cad.

  6221-C1

  ■ —......

  Construcții de locuințe

  Construcție tip (P) Sc=98mp cu destinație spațiu comercialțvâ nzare) cu anexe(came ră frigorifică), wc cu grup sanitar și depozit cu Sc=82.77 mp

  Total

  98 mp

  /

  / i /

  ? C

  -----cu
10. Situația PROPUSĂ- după alipirea imobilelor

- teren intravilan

Adresa: localitatea Cluj-Napoca ■

Nr.C.F.

Nr. crt.

Nr. cad./ Nr.topo

Suprafaț a teren măs.

mp

Categoria de Folosință/ Destinația construcției

Observați i/

Referințe

Sc mp

Foaia de proprietate/

Foaia de sarcini

C.F.

NOU

Cluj- .... .

Napoca

A1

Nr. cad.

NOU

127 mp

Curți, construcții

- teren curți construcții

- imobil neîmrejmuit

 • B) - Foaia de proprietate:

-1-întabulare, drept de Proprietate, dobândit prin Lege, cota actuală 1/1, în favoarea

 • 1) Statului Român, în admin. Operativă

 • 2) Consiliului Local Cluj

-2- întabulare, drept de Proprietate,

• dobândit prin_Gpnstcuire, cota-actuaiăU.1.,-—■ în favoarea - -    •     • . ' \

1)SC lACOB’S SRL

 • C) - Foaia de sarcini:

- întabulare, drept de Concesiune, pentru o perioadă de 49 ani, în favoarea:

1) SC lACOB’S SRL CLUJ NAPOCA, CIF 209334

A1.

.1.

Nr. cad.

NOU-C1

Construcții de locuințe

Construcție tip (P) Sc=98mp cu „.destinație spațiu -comercialțvâ nzare) cu anexețcame ră frigorifică), wc cu grup sanitar și depozit cu Sc=82.77 mp

Total

127 mp


întocmit : P.F.A. Ing. Mihai Boacă
Primăria Municipiului Cluj Napoca

v j 7

11. FEB. 2013 a


Consiliul Local al Municipiului Cluj Napoca localitatea Cluj Napoca, str. Tatra, nr. 16, ap. 13, județul Cluj, reprezentat prin lacob

-;u domiciliul în lf-r.                          L.k . :jc.

ap. 13, județul Cluj, cer:

Dezbaterea în Consiliul Local al mun. Cluj Napoca și emiterea unei “Hotărâri de Consiliu Local” pentru operațiuni de O.C.P.I. și B.C.P.I. privind comasarea a 2 imobile cu limită comună, identificate în CF 294965 Cluj Napoca, nr. cad. 294965, respectiv CF 288019 Cluj Napoca, nr. cad. 6221, ambele concesionate de SC lACOB’S S.R.L. ulterior cu înscrierea în CF. a terenului alipit.

Menționăm că alipirea este necesară pentru înscrierea în evidențele funciare a extinderii construcției C1 edificată pe parcela cu nr. cad. 6221, extindere care ocupă în întregime suprafața concesionată de 29mp înscrisă cu nr. cad. 294965.

08.02.2013


//A NC PI

AGfcM Tis na Tins A I.A ii t. c a o a •; r i (? >i puiiUKrrxyrr hhiwii i kk.4


Nr. cerere

36729

Ziua

04

Luna

04

Anul

2012


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA pentru INFORMARE
 • A. Partea I. (Foaie de avere)


CARTE FUNCIARĂ NR. 288019

Comuna/Oras/Municipiu: Cluj-Napoca

Nr. CF vechi: Nr. 154226N

TEREN intravilan                                          (provenita din conversia de pe hârtie a CF Nr. 154226N )

Adresa: Cluj-Napoca, Strada Pasteur, nr. 77-79_______________________________________________________________

Al

Cad: 6221 Top: -

Din acte: 98; Masurata:

98

CONSTRUCȚII

Al.l

Cad: 6221- CI Top: -

Cluj-Napoca, Strada      Construcție tip (P) Sc=98mp cu destinație spațiu comecial(vânzare)cu

Pasteur, nr. 77-79       anexe(cameră frigorifică), wc cu grup sanitar și depozit cu Sc=82,77mp

 • B. Partea II. (Foaie de proprietate)

CARTE FUNCIARA NR. 288019

Comuna/Oras/Municipiu: Cluj-Napoca

14395 / 26.04.2005

Cerere , doc.anexată cu nr.6892V5 din 18.04.2005-OCPI CLUJ, contract de concesiune nr. 15370/25.04.1996-CONS.LOCAL CLUJ

1

Intabulate, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

1

STATULUI ROMÂN, ÎN ADM.OPERATIVĂ

(provenita din conversia CF 154226N)

2

CONSILIUL LOCAL CLUJ

2

Intabulate, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Construire, cota actuala 1/1

Al.l

B3

1

SC IACOB ’S SRL

-

13967/ 17.04.2006

Contract de ipoteca nr. 1379, din 11.04.2006, emis de BNP STANCU TUDOR DAN

3

Interdicție de înstrăinare, grevare

Al , Al.l

1

PROCREDIT BANK SA BUCUREȘTI SUC. CLUJ

(provenita din conversia CF 154226N)

 • C. Partea III. (Foaie de sarcini)


  14395 / 26.04.2005

  Act

  1

  Se notează contractul de concesiune nr. 15370 din 25.04.1996 pe o perioadă de 25 ani începând cu data predării - primirii terenului

  wt.........nn

  1 j ■    ^, -■•■•1 .......... • -              i

  vezi CB o              -   !

  L i L—.- ‘


  13967 / 17.04.2006

  Contract de ipoteca nr. 1379, din 14.04.2006, emis de BNP STANCU TUDOR DAN

  • -

  2

  Intabulare, drept de IPOTECA, Valoare: 25.000,00 / EUR, + dobânzi, penalități ,

  Al , Al.l

  costuri suplimentare

  (provenita din conversia CF

  1 | PROCREDIT BANK SA BUCUREȘTI SUC. CLUJ

  154226N)

  36729 / 04.04.2012

  Act administrativ nr. 2, din 17.03.2008, emis de PRIMĂRIA MUN CLUJ NAPOCA

  3

  se modifică notarea de sub Cl.l, respectiv durata de concesiune din 25 ani în 49âni

  Al, Al.l    |

,/                               Anexa Nr. 1 la Partea I

f                                                                           CARTE FUNCIARA NR. 288019

y                                                                               Comuna/Oras/Municipiu: Cluj-Napoca

/ TEREN intravilan                                              (provenita din conversia de pe hârtie a CF Nr. 154226N )

/ Adresa: Cluj-Napoca, Strada Pasteur, nr. 77-79

?       r--rr—:--r---—r:—-r--.—»—rr—•—i . i. - .--------- r-.- ■ u.i-i . ..----. ■ .      .----r——7——r----y——.r* ..."—■-.rr".—«.-L-LJ. .....T——TT—---r—--------------1'., ..  —TȚ—T~~T : m

CAD: 6221 Top: -

98

-

* Suprafața este determinata in planul de proiecție Stereo 70.


Geometria imobilului nu este disponibila in planul cadastral de carte funciara din sistemul informatic.

Date referitoare Ia teren

agg8Tte

I9K

1

curți construcții

DA

Din

acte;98;

Masurata:98

r ■

Date referitoare la construcții

;■ <-r'         ’f!.   ■■

Al.l

CAD: 6221- CI

Top: -

construcții de locuințe

Cu acte

Construcție tip (P) Sc=98mp cu destinație spațiu comecial(vânzare)cu anexe(cameră frigorifică), wc cu grup sanitar și depozit cu Sc=82,77mp

Certific că prezentul extras corespunde intrutotul cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară NU este valabil la autentificarea actelor juridice de notarul public, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, în condițiile legii.

S-a achitat tariful de 60 RON, chitanța nr. CJ12BCPICN13764/04-04-2012, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 242,


Asisten t-registra tor,

ANGE


MIHUT
grafice prin proiecție în planul de referința stepecuTO si nu este opozabilă


*Suprafata este determinată pe baza măsurătorilor to terților, în conformitate cu art. 32 lit. a) din Legea ca/astrului si a publicității imobiliare nr. si completările ulterioare.

Document care conține date cu caracter personal pnbtejate de prevederile Legii nr. 677/2001''

'                                                  li -5

I < <

■ 5?, V

X7/19J96ATe^’dbîî£ată, cu modificările

tp cer.

«0


Căncpl.


u $ <; .1 d a •. t i- u j>o f r u t at; r<   f n *•<;• n i h i a jc a


EXTRAS DE CARTE FUNCIARA pentru INFORMARE

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Birou! de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


Nr.cerere

124515

Ziua

14

Luna

11

Anul

2012


A. Partea I. (Foaie de avere)

CARTE FUNCIARA NR. 294965 Comuna/Oras/Municipiu: Cluj-Napoca


TEREN intravilan

Adresa: Cluj-Napoca

Nr crt

Nr.cadastral Nr.topog rafie

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

294965

Din acte: 29;

Masurata: 29

-


B, Partea II. (Foaie de proprietate)

CARTE FUNCIARA NR. 294965

Comuna/Oras/Municipiu: Cluj-Napoca

înscrieri privitoare la proprietate

Observații / Referințe

124515/ 14.11.2012

Act administrativ nr. 393, din 16.10.2012, emis de CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA, inscris sub semnătura privata nr. 292/05-11-2012 emis de STATUL ROMAN in adm. CONSILIULUI LOCAL AL MUN. CLUJ NAPOCA, prin reprezentant EMIL BOC; act administrativ nr. 98526/17-09-2012 emis de OCPI CLUJ; act administrativ nr. 78673/16-10-2006 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA; act administrativ nr. 329368/451/22-10-2012 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al        |

1

STĂTU ROMÂN, în administrarea operativă a

2

CONSILIULUI POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA

C. Partea III. (Foaie de sarcini)CARTE FUNCIARA NR. 294965

Comuna/Oras/Municipiu: Cluj-Napoca

înscrieri privitoare la sarcini

Observații / Referințe

124515/ 14.11.2012

Act administrativ nr. 78673, din 16.10.2006, emis de CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA, act administrativ nr. 98526/17-09-2012 emis de OCPI CLUJ; act administrativ nr. 393/16-10-2012 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA; act administrativ nr. 329368/451/22-10-2012 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA;

CI

Intabulare, drept de CONCESIUNE, PENTRU O PERIOADĂ DE 49 ANI

Al        |

1 |SC IACOB'S SRL CLUJ NAPOCA, CIF: 209334

-

CARTE FUNCIARA NR. 29496

Comuna/Oras/Municipiu: Cluj-Napoca

TEREN intravilan

Adresa: Cluj-Napoca

Nr.

cadastral

Suprafața masurata (mp) *

Observații / Referințe

294965

29

-

Date referitoare la teren


Lungime Segmente


1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție in plan.

Punct început

Punct sfarsit

Lungime segment (m)

1

2

8

2

3

4

3

4

8

4

1

4


Nr. crt

Categoria de folosința

Intra vilan

Suprafața (mp)

Nr. tarla

Nr.

parcela

Nr.

Topografii

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

Din acte:-; Masurata: 29

-

-

-

- teren curți construcții, - imobil neîmprejmuit

xa-.-îX


/■


Certific că prezentul extras corespunde intrutotul cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară NU este valabil la autentificarea actelor juridice de notarul public, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, în condițiile legii.

S-a achitat tariful de 60 RON. chitanța nr. CJ12BCPICN41228/14-11-20.12. pentru serviciu'. c'e oublicitate imobiliară cu codul nr. 211,232
Asisten t-recți (ra tor, DANA SC^CA

(semnătur


::i                       ”'■■■ ..Al-■■ :-»-,?'15,?*itia-’i 'l -te"*

■ k:'-


Wt® fehW


M'.ri'-'.â       ..; '‘ilr’.l:

®te.Ste

??V Șl LIBERTĂȚILOR^ ,.

®r .      ■. ,.:^. /tete-teW:

W ; te       <'<;-ytete

tef. ■    ■'./■■ te' ; tete/®

'•giyî-c- -  -                                       ----==-&


fetește tete ^ț^c‘.->;1b- ■ _

pite

•Sten '■ - * fete


r

Kte


’ ' P’ “ J'' ■“.....■■■”

1 odcyL-NATIONAL AL R.EGIS1 PUL UI COMERȚULUI \ ' ^âĂa““!®IKM1teuEUI .....

?£«;£:. ...... CLUJ '


hmBh

* Ws)W

■rite^JACQB^lMI’ORT'EXPORTSR.E:/-

}"a4>Ca.^.       î^tpi«^<inna.e*.^-. iferr**-^ _/>fW                                    '"'‘■*‘->«»i-i-»"«-'*'’”'   _.r~.*’'A'te-te*te/'-~’’"'"-.>~—■


s»«î®


b'I?lfcrîr4^;TJ:l

'.r,j,\# 1 ■ l/Ț i L I v. Li?'":.- . ..

IsOS

t „ ,„..,

. -

.''■ %. ‘ - r„,., - -

...

l              ’L

ik ăjSFrfist/wM wa-r' - *v •■-•->


Ofltei • f •’.! (\

tefgOfc/' ’wgfefetete' tete.te.feM.....


#3!

•ite


|te


te-"

VitY'.’r'i-;.,.

B®TO?5 fffeiX" ,*"tete i» ,'ifb»’V '• ;-

• -' ■


teT'L- Mite. tetette-«r^wr r ’

•••i1 • ’Lțy.'--^ .


 • ■ \ • irf > i’^“‘. “. *i ‘Țk.uîR*'/*5’ •fentei

■' ~ u; ,;î?-r-<!ii:.ter- tee.

 • ■ .tetetetetete


.'/tete ,te

’SfeiU-wA


i.r ■ ■• i::;^-^'»] J ''            •’s^-,,ij

O'/tecte. 0y/

XiTteJX . ..


A-


■X


K*


.....----------------:'' ■ :■■ '' teteteS ■ teF

•*«...........te>i

t V- .: .<                                                                                                ■    ■


ir


tel


WW

“O l:A’’"v>.,..iT;!li.A.^1 ■'Wfeî tetete'te ‘ t T^’teS j?


îWiyiARius


►•/te:


ur hy.i'i. i iwyte .••pi’ii;


tei?te;r-te ■'. fe                         '■ .-?

terte/-•..-••• o/"

'.Piil.af ‘ .i-a,^; . riCCii ..’c- T*-U; - '-■:.■■ ■.. ■ .

','<. te“j te ..... ? ■••' ■’     ... . '      . >.


te’rROUMANIE       Ă'M 


ROMAN IACARTE      CARTE DE IDENTfTATE

D'IDENTITE            KX NR-689*198 ■

gnp 1530628120694^ ’’ i. "s' Nume.'Hom/lost name ;                ;•_ •

IACOB •. :.;J, ■ < Prenurn«/Prenom/F:nft nara*.

VIRG1L QelAttmr*:Nalipnoille<‘Națlqr>eiițy Română / ROLIcJ J.'' toc nașters/Lreu de naiisancB,-Place dl birth


irjENirry ' CÂRD

M.6H8A


Sex'&uefSq».

M toc nașters/Lieu de naMsancB^'Place cl birth Loc. ULciug (OrșLCefiUSilyamei) Jud. Sălaj DcmicillurAritBEsn/Adrfrșss jțr'JJp’            - \

Mun. Cluj-Napo^fud. Cluj\&3 Str. Tatra nr.16;âcl2ap.13 / ' d«JOetiws& patfissuad bv *’’*          V?lab'H!ai*'V»iicHte. v«i>d<t--

SPCLEP Cluj-Napoca 21.08.09-28.06.2069


IDROUIACOB<<VIRGIL<<<<<<<<<<<<<<<<<<


KX689198<6R0U5306280M69Q628511206947ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA DIRECȚIA PATRIMONIUL MUNICIPIULUI

ȘI EVIDENȚA PROPRIETĂȚII

SERVICIUL ADMINISTRARE TERENURI

Nr. 42803/451.1/05.03.2008

ACT ADIȚIONAL NR.2

al contractului de concesiune nr. 15370/25.04.1996

Prezentul act adițional modifică contractul de concesiune nr. 15370/25.04.1996, încheiat în baza Hotărârii nr. 32 din 15 februarie 1996, modificat prin actul adițional nr. 1/90531/13.12.2005, între Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, în calitate de concedent și S.C. IACOB'S S.R.L., în calitate de concesionar, asupra terenului situat în municipiul Cluj-Napoca str. Pasteur nr. 77-79, înscris în CF nou, cu nr.topo. 24002/2, 24003/2, 24058/2, 24059/2, în suprafață de 98 mp.

, Arț. 1. Se modifică Cap. II art. 3 al contractului de concesiune care, va avea următorul conținut:

“ Durata concesiunii este de 49 ani, începând cu data semnării contractului de concesiune, în condițiile stipulate în prezentul contract.”

Art. 2. Se modifică Cap. 2 al caietului de sarcini care va avea următorul conținut:

“ Durata concesiunii este de 49 ani.”

în temeiul Legii nr.50/1991, republicată, a Hotărârii nr.77/26.02.2008 se încheie prezentul act adițional. Restul punctelor contractului de concesiune și ale caietului de sarcini rămân neschimbate, așa cum au fost modificate prin actul adițional nr. 1/90531/13.12.2005.

Prezentul act adițional s-a întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare
DIRECTOR EXECUTIV

DACIA CRIȘANȘE VIRGI


RVICIU \MUNOU


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT

Nr. 90531/42/13.12.2005

ACT ADIȚIONAL NR.l

al contractului de concesiune nr. 15370/25.04.1996

Prezentul act adițional modifică contractul de concesiune nr. 15370/25.04.1996, încheiat în baza Hotărârilor nr.32/1996 între Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, în calitate de concedent și SC “IACOB’S” SRL, în calitate de concesionar, asupra terenului situat în str. Pasteur nr.77-79, în suprafață de 98 mp.

Art. 1. Se modifică pct.II art.l. al contractului de concesiune care va avea următorul cuprins:

“Obiectul contractului este preluarea în concesiune a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Pasteur nr.77-79, ce va fi înscris în CF NOU cu nr. topo.24002/2, 24003/2, 24058/2, 24059/2, în suprafață de 98 mp.”

Art.2. Se modifică pct.1.1. al caietului de sarcini care va avea următorul cuprins:

“Terenul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Pasteur nr.77-79, ce va fi înscris în CF NOU cu nr. țopo.24002/2, 24003/2, 24058/2, 24059/2, în suprafața de 98 mp., în vederea realizării unui spațiu comercial, realizat în baza Autorizației pentru executare de lucrări nr.24059/294 din 12.07.1991 ”

în temeiul Legii nr.50/1991, republicată, a Hotărârii nr.832/13.12.2005, se încheie prezentul act adițional. Restul punctelor contractului de concesiune și a caietului de sarcini rămân neschimbate.

Prezentul act adițional s-a întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.


CONCESIONAR,
2^-0^ g6-


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA                    ...        <•— )

^3Z<2/Z (‘ffrwo')


CONTRACT DE CONCESIUNE Nr,             din

 • I. PĂRȚILE CONTRACTANTE :

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, reprezentat prin Gheorghe Funar, în calitate de primar și cu sediul în Cluj-Napoca, str. Moților nr. 1-3, având calitatea de concederrt, pe de o parte și -SC^IACQB’S" SRL_______

reprezentată prin TACOB VIRGIL cusecfiulîn                  nr»lo- '    1   ~              "" 1

având calitatea de concesionar.

în temeiul Legii nr.50/1991 și a Hotărârii Consiliului local nr. 32/19.02.199^ încheie prezentul contract.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI:

Art.1 - Obiectul contractului este preluarea în concesiune a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. PASTEUR__________nr poștal 77-79 ,

nr. top. •“________în suprafață de            mp.

Art.2 - Terenul precizat la art.1 se predă de către concederrt către concesionar pe bază de proces verbal de predare-primire, în vederea realizării obiectivului spațiu comercial_______

având destinația precizată în documentele de urbanism eliberate de către Serviciul de Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca conform Legii nr.50/1991 șl caietului de sarcini.

Durata de execuție este de - ani, conform prevederilor din autorizația de construire emisă în acest scop,

Art.3 - Durata concesiunii este de 2$ ani începând cu data predării-primirii terenului, în condițiile stipulate în prezentul contract.

Art4 - Concederrtul va comunica concesionarului cu 2 ani înainte de încetarea concesiunii punctul său de vedere asupra încetării concesiunii, în conformitate cu legislația în vigoare în acel moment.

HL PREȚUL CONCESIUNII Șl MODALITATEA^ DE PLATĂ A ACESTUIA:

Art. 5 - Prețul concesiunii este de                lei care poate fi plătit

iiTtegral sau eșalonat.

Art.6 - Plata Integrală se efectuează în termen de 30 de zile de la data procesului - verbal de predare - primire a terenului?

Art7 - Plata eșalonată se face în maximum 25 de ani, stabilindu-se o taxă anuală de concesionare în sumă de 49o.ooo lei, care se indexează anual cu incficele prețului de consum aferent anului precedent. Plata primei taxe se efectuează în termen de până la 30 de zile de la data procesului - verbal de predare - primire a terenului și se calculează corespunzător cu durata de ocupare a terenului de către concesionar în anul de începere a concesiunii, celelalte taxe anuale, indexate, se achită până la data de 30 ianuarie pentru anul curent.

Art.8 - Neplata în termen a taxelor anuale atrage majorări pentru întârziere de plată de 0,12 % pe zi din suma datorată sau cum vor fi reglementate prin acte normative în materie.

Art.9 - Plățile specificate mai sus, se efectuează în contul nr. 50.04.430.58.57 la Banca Națională, Trezoreria Cluj, cu mențiunea : *taxă concesiune teren pentru anul - w.

ÎV. ÎNCETAREA CONCESIUNII:

Art. 10 - Concesiunea poate înceta prin:                               •;<

10.a -expirarea duratei de concesiune;

TO.b - răscumpărare de către concedent;

10.c - retragerea concesiunii ca urmare a rezilierii contractului;

10.d - renunțare.

10.a. încetarea concesiunii prin expirarea duratei.

10.a.1. La termenul de încetare a cohcesiunii, concesionarul are obligația de a preda terenul, respectiv bunul ce a făcut obiectul contractului concesiunii șl cele ce au rezultat în urma Investițiilor făcute de el, gratuit șl libere de orice sarcini, altele decât cele legate de eliberarea terenului de construcții,

Concedentul va notifica cu 2 ani înainte de expirarea duratei de concesiune intenția sa de a prelua terenul.

10.a.2. în situația în care la termenul stabilit în art.4, vor opera alte reglementări legale privind concesionarea terenurilor, cele două părți contractante vor putea negocia șl stabili alte condiții de aplicare a celor stipulate

la punctul anterior.10.b. încetarea concesiunii prin răscumpărare.


10.b.1. Pentru cazurile de interes public, concesiunea poate fi răscumpărată, concedentul asigurând despăgubirea corespunzătoare a valorii investiției.Cazul de interes public se probează prin acte ale administrație! publice locale sauprin hotărâri ale Guvernului.                  . —   —

10.b.2. Dacă părțile nu se înțeleg asupra prețului răscumpărării, urmează a se adresa instanței de judecată .

1O.c. încetarea contractului prin retragere.

10.C.1. Concesiunea se retrage și contractul se reziliază în situația în care concesionarul nu achită prețul concesiunii în varianta - plată integrală anticipată conform art.6 din cap. III sau taxa anuală pe doi ani succesiv în condițiile art.7 din cap .III.

10.C.2. Concesiunea se retrage și în cazul în care concesionarul nu a început execuția lucrărilor autorizate în teremen de 1 an de la data concesionării; prelungirea acestei perioade se poate face la cerere de către Consiliul local, prirrtr-o hotărâre și act adiționai la prezentul contract.

10.C.3. Concedentul va putea rezilia contractul numai după notificarea intenției sale concesionarului, cu precizarea cauzelor care au determinat-o. Rezilierea va opera din plin drept, la expirarea unei perioade de 30 de zile de la notificare, dacă concesionarul nu își îndeplinește obligațiile în acest interval.

10.d. încetarea concesiunii prin renunțare.

10.d.1. Concesionarul poate renunța la concesiune în cazul în care obiective justificate fac imposibilă realizarea investiției sau exploatarea el după punerea în funcțiune, după verificarea celor semnalate de concesionar de către comisia formată din reprezentanții concederrtului care împreună cu reprezentanți concesionarului vor hotărâ asupra continuării sau. încetării contractului.

10.d.2, Forța majoră exonerează părțile de răspunderi în ceea ce privește îndeplinirea totală sau parțală a obligațiilor ce le revin, cu mențiunea că, prin forță majoră, se înțelege orice eveniment independent de voința părților, Imprevizibil șl Inevitabil, care împiedică părțile să-și execute Int parțial obligațiile.                                                        „


X

10.d.3. Apariția și încetarea cazului de forță majoră se tfa celeilalte părți în termen de 5 zile prin telex, fax, telefon, urmat dei recomandată, cu mențunea constatării evenimentelor de acest gș organele competente, în prezența părțlor.

10.d.4. în caz de forță majoră, comunicată și constatată în condițiile de mai sus,executarea obligațiilor părților se decalează în consecință, cu perioada corespunzătoare acesteia, cu mențiunea că nici una tfntre părți nu va pretinde penalități sau despăgubiri pentru întârzieri în executarea contractului. Parte care nu a îndeplinit obligația comunicării va suporta consecințele cazului de forță majoră cât și îndeplinirea tuturor celorlalte obligații.

10.d.5. în condițiile în care forța majoră conduce ia o decalare a obligațiilor părților mai mare de 6 luni, părțile se vor reuni pentru a hotărâ asupra exercitării în viitor a clauzelor incluse în contract.în cazul dispariției sau imposibilități de exploatare a bunului concesionat - situație verificată și constatată de comisia legal constituită - părțile vor conveni asupra continuării sau încetării contractului.

Art. 11 - în cazul încetării concesiunii din una din cauzele prevăzute, concesionarul are urcătoarele obligații;

 • a) să predea concederrtului documentația tehnică referitoare la obiectivul de investiții ce urma să se realizeze (sau s-a realizat) pe terenul concesionat;

 • b) să prevadă în actele Juridice pe care le încheie și prin care îșl asumă obligația față de terți, sau dobândește drepturi în legătură cu exploatarea bunului, o clauză specială prin care concedentul se poate substitui concesionarului în toate drepturile prevăzute;

 • c) să prevadă în contractele ce le încheie cu persoane fizice și juridice în legătură cu obiectivul ce se va realiza (sau s-a realizat) pe terenul concesionat, a posibilități subrogării prin concederrt, în cazul în care acesta va hotărâ astfel când încetarea concesiunii a intervenit înainte de încetarea valabilități actelor

_ respective.


V. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR :

Art. 12 - Concedentul are obligația :

. f               12.1. Să predea cu proces-verbal de predare-primire terenul

concesionat.

 • 12.2. Să urmărească mersul lucrărilor de construcți la obiectivul ce se va realiza pe terenul concesionat în vederea asigurării calități și stabilități construcței și încadrarea în termenul de punere în funcțiune stabilit prin prezentul contract.

Art13 - Concesionarul are obligața :

 • 13.1. Să realizeze lucrările de investiți în conformitate cu "caietul de sarcini” și numai pe baza autorizațel de construire eliberată de cel în drept precum și a altor acorduri și avize conform prevederilor Legii nr.50/1991.

 • 13.2. Să execute din fondurile sale lucrările de racordare la rețelele tehnico-edilitare din zonă și să obțnă acordul dețnătorilor.

Eventualele soluțl alternative adoptate prin proiect (alimentarea cu apă, surse de încălzire) se va executa pe cheltuială exclusivă a concesionarului.

 • 13.3. Să respecte și alte obligați prevăzute în "caietul de sarcini" care face parte integrantă din prezentul contract.

K) A'

VI. LITIGII :

Art. 14 - Litigiile de orice fei decurgâno din exercitarea prezentului contract de concesiune, se soluționează pe cale amiabilă, prin hotărâri ale Consiliului local sau prin instanță.

Art. 15 - Pe toată durata concesiunii, părțile se vor supune legislației în vigoare în România.

VIL DISPOZIȚII FINALE

Art. 17 - Caietul de sarcini, procesul verbal de predare-primire a terenului, certificatul de urbanism și autorizația de construire a obiectivului fac parte integrantă din prezentul contract, prevederile lor completând prevederile contractului.

Art. 18 - Prezentul contract de concesionare s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

CONCEDENT


/PRIMAR GHEORGHE FUNARDIRECTOR ECONOMIC MARIA HURDUCAȘ

"fii/               x

tri^nfc^-   2Ty<^9 36.

COWSiUUL LOCAL AL ÎMUHICJFIULUI CLUJ-MAPGCA


CAIET DE SARCINI


ai licitației publice cu strigare din data de___-privind concesionarea prin încredințare directă

1. OBIECTUL CONCESIUNII:                 . ... _ ’7’    - -

 • 1.1. Terenul situat în Cluj-Napoca, str. ^AST5UB________nr/^^ ,

nr. top. ,       _______ în suorafeță de 98 mp., în vederea realizării

spațiu comercial

în conformitate cu certificatul de urbanism nr. '     __________din ~     ____________

eliberat de Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca.

 • 1.2. în legătură cu asigurarea obiectivului cu rețele de apă potabilă, canalizare, energie termică, energie electrică, gaz metan, telefoane, acestea se realizează conform proiectului de execuție a construcțiilor autorizat cu avizul deținătorilor ce au ca obiect aceste rețele.. t.-

 • 2. DURATA CONCESIUNII este de 25 ani.

 • 3. DURATA DE EXECUȚIE a obiectivului, de regulă stabilită prin autorizația de construire, va fi de__- ani, putându-se prelungi la cerere, conform prevederilor

legale.                                                                    - ‘'

 • 4. PREȚUL de pornire al licitației estefde ' u ~ ' fei/mp. conform Hotărârii Consiliului local nr. 32/02.1996 "• "adjudecat se poate plăti în maximum 25 de ani prin taxe anuale ce vor fi indexate anual cu rata inflației.

  • 4.1. Modul de achitare al prețului concesiunii, adjudecat, cât și clauzele pentru nerespectarea obligațiilor de plată se vor stabili prin contractul de concesiune.                 ‘                           ... ... '                           •

Prețul se poate achita în una din variantele următoare :

 • - integral anticipat perioadei de concesiune ;

 • - eșalonat în 25 de ani, 3tabilindu-se o taxă anuală de concesiune care se indexează cu indicele prețului de consum aferent anului precedent

 • 5.ÎNCETAREA CONCESIUNII:

  • 5.1.încetarea concesiunii prin expirarea duratei:

   • 5.1.1. La termenul de încetare a concesiunii,concesionarul are obligația de a preda terenul, respectiv, bunul ce a făcut obiectul contractului de concesionare și cele ce au rezultat în urma investițiilor făcute de el, gratuit și liber de orice sarcină, pe baza unui act de predare-primire.

   • 5.1.2. în situația în care la termenul de încetare a concesiunii vor opera alte reglementări legale privind concesionarea terenurilor, de comun acord părțile contractante vor putea negocia și stabili alte condiții decât cele prevăzute la aliniatul precedent.

   • 5.1.3. Eventualele materiale aprovizionate, obiecte de mobilier, instalați ce nu sunt pentru uzul exclusiv ai concesiunii sau alte bunuri ce se vor .conveni între părți, se vor prelua de către concedent, pe bază de contract la data expirării concesiunii. -

  • 5.2.încetarea concesiunii prin răscumpărare:

   • 5.2.1.Pentru cazurile de interes public,concesionarea poate fi răscumpărată concedentul asigurând despăgubirea corespunzătoare valorii investiției. Cazul de interes public se probează prin acte ale administrației publice locale sau prin Hotărâri ale Guvernului.

   • 5.2.2.Dacă părțile nu se înțeleg asupra prețului răscumpărării urmează a se adresa instanței de judecată.

  • 5.3.încetarea contractului prin retragere:

   • 5.3.1.Concesionarea se retrage și contractul se reziliază în situația în care concesionarul nu respectă obligațiile asumate prin contract constatarea facându-se de către organele autorizate.

   • 5.3.2.Concesionarea se retrage și în cazul în care concesionarul nu a început execuția lucrărilor la obiectivul de investiții în termen de 1 an de la data concesionării ; cu excepția prelungirii termenului prin hotărâre de consiliu, sau nu achită doi ani consecutiv taxa de concesiune stabilită și indexată.

   • 5.3.3.Concedentul va putea rezilia contractul numai după notificarea intenției sale concesionarului,cu precizarea cauzelor care au determinat-o. Rezilierea va opera de plin drept, la expirarea unei perioade de 30 de zile de la notificare, dacă concesionarul nu își îndeplinește oblgațiile în acest interval.

Încetarea concesiunii prin renunțare:

J Concesionarul poate renunța la concesiune în cazul în care cauze

obiective, justificate, fac imposibilă realizarea investiției sau exploatarea ei după punerea în funcțiune; eventualele investiții efectuate de acesta nu pot fi imputate concedentului. La cererea concedentului, concesionarul va restitui terenul liber de sarcini, pe cheltuiala sa, sau poate dona, în condițiile legii, Consiliului local investiția la stadiul respectiv.

 • 5.4.2. Forța majoră exonerează părțile de răspundere în ceea ce privește îndeplinirea totală sau parțială a obligațiilor ce le revin,cu mențiunea că prin forță majoră se înțelegeorice eveniment independent de voința părților,imprevizibile.

 • 5.4.3. Apariția și încetarea cazului de forță majoră se va comunica celeilalte părți în termen de 5 zile prin telex,fax,telefon,urmat de o scrisoare recomandată cu mențiunea constatării evenimentelor de acest gen de către organele competente române în prezența pârtilor.

5.4.4 .în cazul de forță majoră comunicată și constatată în condițiile de mai sus, executarea obligațiilor părților se decalează în consecință cu perioada corespunzătoare acesteia, cu mențiunea că nici una din părți nu va pretinde penalități pentru întârzieri în executarea contractului. Partea care nu a îndeplinit obligația comunicării va suporta consecințele cazului de forță majoră cât și îndeplinirea tuturor celorlalte obligații.

5.4.5. în condițiile în care forța majoră conduce la o decalare a obligațiilor părților mai mare de 5 luni, părțile se vor reuni pentru a hotărî asupra exercitării în viitor a clauzelor incluse în contract. în cazul dispariției sau imposibilității de exploatare a bunului concesionat,situație verificată și consatată de comisia legal constituită,părțile vor conveni asupra continuării sau încetării contractului

6.SOLUȚIONAREA LITIGIILOR se face pe cale amiabilă, prin hotărâri ale Consiliului local sau prin instanță.

7.DISPOZIȚII FINALE :

 • 7.1.Drepturile și îndatoririle părților se stabilesc prin contractul de concesiune.

 • 7.2. După concesionare, realizarea obiectivului de investiții se va face numai pe baza unui proiect legal avizat și aprobat și a autorizației de construire emise de organele competente în conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991.

Soluțiile constructive prezentate înaintea licitației, nu reprezintă aprobarea acestora și nu absolvă pe câștigător de obligațiile avizelor și acordurilor legale din partea organismelor abilitate în eliberarea acestora.

 • 7.3.  Obținerea tuturor avizelor tehnice definitive pentru realizarea și funcționarea investiției privesc pe concesionar si se fac exclusiv pe cheltuiala sa.


/ o.

 • 7.4. Toate lucrările privind încadrarea la rețele tehnico-edilitare existe/rt^ obținerea acordului de la deținătorii acestora privesc pe concesionar.

 • 7.5. Concesionarul este obligat de a asigura pe perioada concesionării administrarea terenului și a obiectivelor construite conform scopului pentru care a fost concesionat terenul. Orice schimbare de funcțiuni se poate face cu respectarea prevederilor legale.

 • 7.6. Concedentul are dreptul ca prin împutemiciții săi să urmărească mersul lucrărilor de construcții în vederea verificării respectării autorizației de construire eliberate pentru obiectivul aprobat.

 • 7.7. Caietul de sarcini inclusiv toate documentele necesare licitației se pun la

dispoziția solicitanților contra cost, prețul fiind de______________lei.

 • 7.8. Concesionarul va suporta toate cheltuielile de instituire a concesiunii și înscriere în documentele de publicitate imobiliară.

CONCEDENT

( PRIMAR GHEORGHE FUNAR

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA PATRIMONIUL MUNICIPIULUI

ȘI EVIDENȚA PROPRIETĂȚII

SERVICIUL ADMINISTRATUL SPAȚII, TERENURI

Nr. 329368/451/22.10.2012

ACT ADIȚIONAL NR. 1

al Contractului de concesiune nr. 78673/16.10.2006

Prezentul act adițional modifică Contractul de concesiune nr. 78673/16.10.2006, încheiat în baza Hotărârii nr. 684 din 10 octombrie 2006, între Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, reprezentat prin primar Emil Boc, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Moților nr. 1-3, având calitatea de concedent, pe de o parte și S.C. Iacob’s S.R.L. cu sediul în Cluj-Napoca, str. Tatra nr. 16 ap. 13, reprezentată prin administrator Iacob Virgil, având calitatea de concesionar, pe de altă parte, asupra terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Pasteur nr. 77-79, în suprafață de 28,69 mp.

Art. I. Se modifică Cap. I, al.l al contractului de concesiune care va avea următorul cuprins:

“Municipiul Cluj-Napoca (identic în C.F. nr. 265088 Cluj-Napoca provenită din conversia de pe hârtie a C.F. nr. 51538 Cluj-Napoca, cu Statul Român în administrarea operativă a Consiliului Popular al municipiului Cluj-Napoca), cu sediul în str. Moților nr. 3, reprezentat prin primar Emil Boc, având calitatea de concedent, pe de o parte și S.C. JACOB’S IMPORT EXPORT S.R.L., cu sediul social în Cluj-Napoca, str. Tatra, nr. 16, bloc VR, Scara 2, ap. 13, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul de înregistrare J12/1498/28.06.1991, cod unic de înregistrare (CUI) 209334, reprezentată prin administrator Iacob Virgil, având C.N.P. 1530628120694, în calitate de concesionar, pe de altă parte.”

Art. II. Se modifică Cap.II. art. 1 al contractului de concesiune care va avea următorul cuprins:

“Obiectul contractului este preluarea în concesiune a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Louis Pasteur nr. 77-79, ce va fi înscris în C.F. NOU Cluj-Napoca, în suprafață de 29 mp., începând cu data de 16.10.2012 .”

Art. III. Se modifică Cap. III art.5, art.6, art.7,art.8 și art.9 al contractului de concesiune care vor avea următorul conținut:

“PREȚUL CONCESIUNII ȘI MODALITATEA DE PLATĂ A ACESTUIA:

Art.5. Prețul concesiunii este de 105 Euro/mp, adică suma totală de 3.045 Euro, care poate fi plătit integral sau eșalonat.

Art.6. Plata integrală se poate efectua în termen de 30 zile de la data semnării actului adițional.                                                                  <

Art.7. Plata eșalonată se face în maximum 19 ani, stabilindu-se o taxă anuală de concesionare în sumă de 160,26 Euro. Plata primei taxe se efectuează în termen de 30 zile de la data semnării actului adițional și se calculează ocupare a terenului de către concesionar în anul de începere


V

u

AR


anuale, se achită până la data de 31 ianuarie pentru anul curent. Plata se va efectua în lei, la cursul de echivalare lei/ Euro a Băncii Naționale a României, pentru ziua plății.

Art.8. începând cu data de 01.08.2010, neplata redevenței anuale până la 31.01 a fiecărui an atrage majorări de întârziere de 0,5% pentru fiecare zi de întârziere, din suma neachitată sau cum vor fi reglementate prin acte normative în materie. Aceste majorări de întârziere se datorează de la data scadenței redevenței anuale fără punerea în întârziere.

Art.9 Plățile specificate mai sus se efectuează prin contul concedentului nr. R022TREZ21621300205XXXXX la Banca Națională, Trezoreria Cluj-Napoca, Cod fiscal 4305857, cu mențiunea “redevența pentru anul______” și contul

concesionarului nr.            deschis la

Art. IV. Se modifică Cap.l pct.1.1, al caietului de sarcini care va avea următorul cuprins:

“Terenul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Louis Pasteur nr. 77-79, în suprafață de 29 mp., în vederea extinderii spațiului comercial în conformitate cu Autorizația de construire nr. 2285 din 22.12.2006 eliberată de Primăria municipiului Cluj-Napoca.”

în temeiul Legii nr. 50/1991, republicată și actualizată, ale Hotărârilor nr. 284/2010 și nr. 393/2012 a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, se încheie prezentul act adițional. Restul clauzelor contractului de concesiune și a caietului de sarcini rămân neschimbate.

Prezentul act adițional s-a întocmit în două exemplare^ câte unul pentru fiecare


f DIRECTOR EC

OLIMPIA MOI


SERVICIU JURIDIC-C

MARIUS SZEKER Ui


OMICJ ICPM. CUJJ

DANI *1 ? 8 OCT. ZjS

UsȘgg?»CONCESIONAR,1

Exemplare întocmit Petru