Hotărârea nr. 142/2016

Hotărârea 142/2016 - Prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2236/14.05.2001, încheiat cu Teatrul de Păpuşi „Puck”.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului Bugetar de Administrare Creșe din municipiul Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiul Cluj-Napoca întrunit în Ședință ordinară

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului Bugetar de Administrare Creșe din municipiul Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 203 /07.02.2013 al Centrului Bugetar de Administrare Creșe prin care se propune aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Centrului Bugetar de Administrare Creșe din municipiul Cluj-Napoca;

Având avizul comisiei de specialitate;

In conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 1252/12.12.2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și altor unități de educație timpurie antepreșcolară, Legea 263/2007 privind înființarea,organizarea și funcționarea creșelor și a Legii educației naționale nr. 1/2011

Potrivit dispozițiunilor art.36 alin.(3) lit.b) și 45 alin.(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului Bugetar de Administrare Creșe din municipiul Cluj-Napoca conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Cu data intrării în vigoare a prezentului regulament încetează aplicabilitatea art. 2 din Hotărârea nr. 294/ 2010 precum și Hotărârea nr. 291/2007

Art.3 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează șefii compartimentelor de muncă din cadrul Centrului Bugetar de Administrare Creșe, iar cu difuzarea acesteia, Serviciul resurse umane.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Jr. Csoma Botoncf ’

Contrasemnează


Nr. 142 din 9 aprilie 2013

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)Jr. Aurora JAnexă Ia Hotărârea nr. 142/2013

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

- CENTRUL BUGETAR DE ADMINISTRARE CREȘE-

REGULAMENT INTERN DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

ROMANIA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA CENTRUL BUGETAR DE ADMINISTRARE CRESE

Str. Mehedinți nr.15, Cluj-Napoca. cod 400672, tel/ 0364-116666 C.Î.F 19343123

www.creseclujnapoca.ro, centrulbugetarcrese@yahoo.com

CAPITOLUL L

DISPOZIȚII GENERALE

Art.l. Centrul Bugetar de Administrare Creșe, este un serviciu public specializat în servicii cu caracter social, medical și educațional, organizat ca instituție publica de interes municipal, cu personalitate juridica în subordinea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca, având ca scop supravegherea, educarea timpurie si îngrijirea copiilor cu vârste cuprinse între 3 luni și 4 ani, fiind înființat in baza Hotărârii Consiliului Local nr. 788 / 28.11.2006

Art.2. Coordonarea si controlul activității Centrului Bugetar de Administrare Creșe Cluj-Napoca, sunt asigurate de Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca și de către Primarul Municipiului Cluj-Napoca.

Activitatea de educație timpurie este coordonată metodologic de unități de învățământ preșcolar cu personalitate juridică desemnate de Inspectoratul Școlar Județean Cluj

Art.3. Centrul Bugetar de Administrare Creșe Cluj-Napoca, are sediul în județul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, str.Mehedinti nr.15.

Art. 4. Prezentul Regulament Intern de Organizare și Funcționare s-a întocmit în conformitate cu:

 • •  Legea nr. 263 din 19 iulie 2007 privind înființarea, reoganizarea și funcționarea creșelor cu modificările și completările ulterioare

 • •  Legea nr.l din 4 ianuarie 2011 Legea educației naționale cu modificările și completările ulterioare

 • •  Legea nr. 292 din 20 decembrie 2011 Legea asistenței sociale

 • •  H.G. nr. 1252 din 12 decembrie 2012 Horărâre privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară

 • •  Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1955 din 18 octombrie 1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unitățile pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor cu modificările și completările ulterioare

Art.5. Prevederile prezentului Regulament de Organizare si Funcționare produc efecte față de toti angajații Centrului Bugetar de Administrare Creșe Cluj-Napoca și fața de toți terții care se adresează instituției pentru exercitarea uneia din atribuțiile aflate în sarcina acesteia.

Art.6. Centrul Bugetar de Administrare Creșe Cluj-Napoca, impune întregului personal sa acționeze întotdeauna în interesul copilului și pentru promovarea educației timpurii a copilului, să aibă o atitudine activă față de nevoile de îngrijire ale fiecărui copil, să militeze pentru apărarea demnității profesionale, să îngrijească toți copiii cu același interes și fără condiționare de orice avantaje materiale sau servicii personale.

Prelucrarea datelor cu caracter personal în procesul de înscriere/transfer/scoatere din evidență a copiilor se face în conformitate cu dispozițiile Legii nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Art.7. Centrul Bugetar de Administrare Creșe garantează drepturi egale la educație pentru toți copiii cetățenilor cu domiciliul sau reședința în Cluj-Napoca.

Serviciile de educație timpurie oferite de creșe sunt gratuite.

CAPITOLUL II.

OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art.8. Obiectul de activitate a Centrului Bugetar de Administrare Creșe din Cluj-Napoca se realizează prin unitățile de educație timpurie antepreșcolară - CREȘE.

Art.9. Centrul Bugetar de Administrare Creșe prin unitățile de educație antepreșcolară numite în continuare creșe oferă următoarele tipuri de servicii

 • a) Servicii de educație timpurie

 • b)  Servicii de îngrijire, protecție și nutriție a copiilor

 • c)  Servicii de supraveghere a stării de sănătate a copiilor

 • d) Servicii complementare pentru copil, familie, respectiv servicii de consiliere, educație parentală, informare

Art.10. Serviciile prevăzute mai sus se oferă în baza unui contract încheiat între părinte/ reprezentantul legal al copilului și Centrul Bugetar de Administrare Creșe reprezentat de director și șeful de creșă.

Art.ll. Monitorizarea activității Centrului Bugetar de Administrare Creșe din Cluj-Napoca, se realizează prin atribuții specifice de către următoarele instituții

 • >  Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca și Primarul Municipiului Cluj-Napoca

 • > Inspectoratul Școlar Județean Cluj

 • >  Direcția de Sănătate Publică Județeană Cluj

 • > Direcția de Asistență Socială și Medicală Cluj-Napoca

 • > Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială

CAPITOLUL III.

PATRIMONIUL

Art.12. Centrul Bugetar de Administrare Creșe Cluj-Napoca, utilizează și administrează bunurile publice imobile si mobile date în folosință sau în administrare de către


Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca.

Centrul Bugetar de Administrare Creșe are personalitate juridică proprie, cod unic de înregistrare 19343123 și calitate de ordonator terțiar de credite bugetare.

Art.13. Centrul Bugetar de Administrare Creșe Cluj-Napoca, are dreptul de a deschide cont bancar propriu și efectuează cheltuieli conform capitolelor bugetare, iar fondurile provenite din surse bugetare și extrabugetare se utilizează pentru îndeplinirea

scopului în care a fost înființată instituția.CAPITOLUL /K

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A CENTRULUI BUGETAR DE ADMINISTRARE CRESE CLUJ-NAPOCA

Art.14. Structura organizatorica a Centrului Bugetar de Administrare Creșe Cluj-Napoca este formata din organe de conducere si servicii funcționale.

Art. 15. Centrul Bugetar de Administrare Creșe este condus de consiliul de administrație și de director

Art. 16. Consiliul de administrație este format din 9 membri și are în componență reprezentanți ai personalului didactic, de specialitate, nedidactic, ai părinților și ai Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca. Directorul Centrului Bugetar de Administrare Creșe este membru de drept al consiliului de administrație.

Membrii consiliului de administrație sunt aleși/desemnați pentru o perioadă de un an:

 • a)  Reprezentanții cadrelor didactice sunt aleși din rândul educatorilor puericultori angajați cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată, prin vot secret, cu majoritate simplă din voturile exprimate. La vot pot participa toate cadrele didactice salariate ale Centrului Bugetar de Administrare Creșe

 • b)  Reprezentanții personalului de specialitate sunt aleși din rândul medicilor și asistenților medicali angajați cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată, prin vot secret, cu majoritate simplă din voturile exprimate. La vot poate participa tot personalul de specialitate salariat al Centrului Bugetar de Administrare Creșe.

 • c)  Reprezentanții personalului nedidactic sunt desemnați de către directorul unității.

 • d)  Reprezenatul consiliului local este desemnat de către Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca

 • e)  Reprezentanții părinților sunt desemnați de către comitetul de părinți

Consiliul de administrație se întrunește periodic la solicitarea directorului sau a două treimi dintre membrii.

La ședințele consiliului de administrație pot participa, ca invitați, reprezentanții unității de învățământ preșcolar cu personalitate juridică desemnate de Inspectoratul Școlar Județean Cluj pentru supervizarea activităților educaționale, în funcție de problematica din ordinea de zi.

Art. 17. Atribuțiile principale ale consiliului de administrație sunt:

Adoptă propunerea de buget și avizează execuția bugetară

Aproba proiectul instituțional al unității

Stabilește poziția Centrului Bugetar de Administrarea Creșe în relațiile cu terții Aprobă planul de încadrare cu personal și programele de dezvoltare profesională Adoptă procedurile și criteriile pentru departajarea copiilor la înscriere și le face publice prin afișarea la sediul creșelor și pe site-ul instituției

Aprobă Regulamentul de Ordine Interioară a Centrului Bugetar de Administrare Creșe

Aprobă modelul de contract de furnizare servicii, care se încheie intre părinții/ reprezentanții legali ai copiilor și Centrul Bugetar de Administrare Creșe

Aprobă comisiile de concurs intern pentru promovarea în funcție sau grad a personalului

își asumă răspunderea publică pentru performanțele unității, alături de director


 • a)

 • b)

 • c)

 • d)

 • e)


f)


g)


h)


în prima ședință Consiliul de administrație va adopta o metodologie de organizare și funcționare a consiliului de administrație cu votul a cel puțin 6 membrii_difi -cei 9. ToateLO


ședințele ulterioare ale consiliului de administrație se vor desfășură în baza acestei metodologii.

Art.18. Conducerea executiva a Centrului Bugetar de Administrare Creșe Cluj-Napoca se realizează de către director.

Art.19. Directorul Centrului Bugetar de Administrare Creșe asigură coordonarea activității din cadrul unității și răspunde de organizarea și coordonarea activității personalului, de relația cu părinții/reprezentantul legal, de activitatea metodică și de perfecționare, de păstrarea și gestionarea patrimoniului instituției.

Directorul Centrului Bugetar de Administrare Creșe reprezintă unitatea în relația cu Inspectoratul Școlar Județean Cluj, cu autoritatea administrației publice locale, cu părinții/reprezentanții legali ai copiilor și cu alți terți cu care instituția colaborează.

Directorul îndeplinește următoarele atribuții principale:

 • a) exercită atribuțiile ce revin Centrului Bugetar de Administrare Creșe în calitate de persoană juridică;

 • b) exercită funcția de ordonator de credite;

 • c) întocmește proiectul bugetului propriu al Centrului Bugetar de Administrare Creșe și contul de încheiere a exercițiului bugetar;

 • d) propune spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca structura organizatorică și a numărului de personal;

 • e) elaborează proiectele rapoartelor generale privind activitatea creșei;

 • f) desfășoară activități pentru promovarea imaginii creșei în comunitate;

 • h) răspunde de calitatea serviciilor de educație antepreșcolară, precum și de asigurarea formării continue a personalului didactic, de specialitate și nedidactic;

 • i) asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul Centrului Bugetar de Administrare Creșe

Consiliul de Administrație stabilește criteriile ce trebuie îndeplinite de candidați pentru ocuparea postului de director al Centrului Bugetar de Administrare Creșe.

Art.20. In exercitarea atribuțiilor ce-i revin, directorul emite decizii - inregistrate in registrul special.

Art.21. Eliberarea din funcție a Directorului Centrului Bugetar de Administrare Creșe, se realizează prin dispoziție a Primarului Municipiului Cluj-Napoca.

Art.22. în absența Directorului instituției, atribuțiile ce îi revin vor fi îndeplinite de către un alt membru al consiliului de administrație, angajat al Centrului Bugetar de Administrare Creșe numit prin decizie, limitele de competența ale acestuia fiind stabilite prin fișa postului.

Art.23. Serviciile funcționale ale Centrului Bugetar de Administrare Creșe Cluj-Napoca sunt:

 • I. Creșele, sunt organizate in regim de program normal și program prelungit.

Programul de funcționare al creșelor, ca unități de educație timpurie este de luni până vineri, în intervalul orar 06,00 -18,00

Creșele care fac parte din structura funcțională a Centrului Bugetar de Administrare Creșe sunt:

1.


2.

 • 3.

 • 4.

 • 5.

 • 6.

 • 7.  Creșa 29 (Bambi), str. Cojocnei nr.93

 • 8.  Creșa Patrocle, str.Herculane nr.l3A

 • 9.  Creșa Gheorgheni III (Scufița Roșie), aleea Detunata nr.2

 • 10. Creșa Grigorescu II (Clopoțica), str. Al. Vlahuță nr.59

 • 11. Creșa Mănăștur III (Degețica), str. Gr. Alexandrescu nr.47

 • 12. Creșa Alverna (Martinel), str. Alvema nr.63

 • 13. Creșa Albinuța, str. Arinilor nr.2-4

 • 14. Creșa Tom Degețel, str. Traian Vuia nr 87 Creșele au următoarea structură organizatorică de personal:

 • •  Șef creșă - pe unitate

 • •  Educator puericultor - un educator pe grupă pentru grupa educațională cu

program normal

- doi educatori pe grupă pentru grupa educațională cu program prelungit

 • •  îngrijitor -un îngrijitor pe grupă pentru grupa educațională cu program normal

-1,5 norme de îngrijitori pe grupă pentru grupa educațională cu program prelungit

 • •  Bucătar - unul la 50 de copii - își desfășoară activitatea la creșele cu bucătării

catering

 • •  Ajutor de bucătar - unul la 50 de copii- își desfășoară activitatea la creșele cu

bucătării catering

 • •  Administrator - unul la 100 de copii - își desfășoară activitatea în cadrul

compartimentului tehnic-administrativ-achiziții.

Creșele sunt organizate pe grupe de vârstă și dezvoltare psihomotorie a copiilor astfel:

 • •  Grupa mică - copii până la un an

 • •  Grupa mijlocie - copii de 1-2 ani

 • •  Grupa mare - copii de 2-3 ani

Numărul și tipurile de grupe educaționale pentru fiecare creșă se stabilește anual prin hotărâre a consiliului de administrație al Centrului Bugetar de Administrare Creșe.

în cadrul unei grupe de vârstă pot exista mai multe grupe de educație antepreșcolară, în funcție de numărul de copii și în conformitate cu capacitatea creșei și cubajul sălilor de grupă.

Transferarea copilului de la o creșă la alta se face la cererea aparținătorilor legali cu avizul uniații primitoare, în limita locurilor aprobate.

înscrierea copiilor în creșe Centrului Bugetar de Administrare Creșe se face de regulă la începutul anului școlar, sau în situații deosebite în timpul anului școlar, în limita locurilor disponibile.

Procedurile și criteriile pentru departajarea copiilor la înscriere sunt stabilite anual de consiliul de administrație al Centrului Bugetar de Administrare Creșe și sunt făcute publice prin afizarea la sediul creșelor și pe site-ul instituției.

Actele necesare înscrierii copiilor în creșă sunt:

 • a) cerere de înscriere;

 • b) copie de pe certificatul de naștere al copilului;

 • c) copie de pe actele de identitate ale părinților/reprezentanților legali, certificatele de naștere ale fraților minori și, după caz, copie a hotărârii/sentinței de plasament sau a sentinței de încredințare în vederea adopției;

 • d) adeverință de venituri pentru fiecare dintre părinți/reprezentanții legali cu venitul brut pe ultimele 6 luni anterioare înscrierii;

 • e) adeverință de la medicul de familie, în care să se menționeze că respectivul copil este sănătos clinic;

 • f) fișa de imunizări, întocmită conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătății cu privire la intrarea copilului în colectivitate;

 • g) analize medicale pentru copil.

La intrarea copilului în colectivitate părinții /reprezentanții legali vor prezenta avizul epidemiologie eliberat de medicul de familie al copilului cu maxim 48 de ore înainte.

Creșele realizează în principal următoarele activități:

 • a)  Asigură servicii de îngrijire și supraveghere a copiilor cu vârste cuprinse între 3 luni și 4 ani (pentru copii care implinesc 3 ani în cursul anului școlar)

 • b)  Asigură un program de educație timpurie adecvat vârstei, nevoilor, potențialului de dezvoltare și particularităților copiilor cu vârste cuprinse între 3 luni și 4 ani, ale cărui obiective generale vizează următoarele aspecte:

 • •   Stimularea diferențiată a copilului în vederea dezvoltării sale individuale în plan intelectual, socio-afectiv și psihomotric, ținând cont de particularitățile specifice de vârstă ale acestuia și de potențialul său evaluat

 • •  Realizarea unui demers educațional bazat pe interacțiunea activă cu adultul, rutina zilnică, organizarea eficientă și protectivă a mediului și a activității de învățare

 • •  Promovarea jocului ca formă de activitate, metodă, procedeu și mijloc de realizare a demersurilor educaționale la vârstele timpurii

 • •  Promovarea interacțiunii cu ceilalți copii prin activități de grup specifice vârstei

 • •  Sprijinirea părinților și familiei în educația timpurie a copiilor

 • c) Asigură supravegherea stării de sănătate și de igienă a copiilor și acorda primul ajutor și îngrijirile medicale necesare în caz de îmbolnăvire,

 • d) Asigură nutriția copiilor cu respectarea normelor legale în vigoare, prin personalul angajat specializat

Centrul Bugetar de Administrare Creșe asigură un meniu unitar pentru alimentația copiilor înscriși în creșele din subordine. Prepararea, transportul și distribuția hranei se face cu utilaje și personal propriu.

 • e) Colaborează cu familiile copiilor care frecventează creșa și realizează o relație de parteneriat activ cu părinții sau reprezentanții legali în respectarea interesului copilului, prin personalul didactic și de specialitate,

 • f)  Asigură consiliere și sprijin pentru părinții sau reprezentanții legali ai copiilor,

 • g) Contribuie la depistarea precoce a situațiilor de risc ce pot determina separarea copilului de părinții săi și sesizează Direcția de Asistență Socială și Medicală Cluj-Napoca

II. Compartimentul Asistență Medicală și de Specialitate cuprinde personalul Centrului Bugetar de Administrare Creșe cu specializări în domeniul medical.

Antepreșcolarii înscriși în creșele Centrului Bugetar de Administrare Creșe beneficiază de asistență medicală și psihologică gratuită, în cabinete medicale dotate în baza “baremului pentru dotarea cabinetelor medicale din unitățile de învățământ preșcolar”.

Structura organizatorică de personal a compartimentului Asistență Medicală și de Specialitate cuprinde:

 • •  Medic școlar- un medic la 200 copii înscriși

 • •  Asistent medical - un asistent medical pe tură la nivel de creșă, pentru creșele cu mai mult de 50 de copii înscriși se adaugă 0,5 normă/ tură pentru fiecare 50 de copii în plus.

Atribuțiile compartimentului Asistență Medicală și de Specialitate vizează;

 • a) Activități de examinare și evaluare a stării de sănătate pentru antepreșcolari

 • b) Activități de identificare și managementul riscurilor pentru sănătatea colectivității

 • c)  Gestionarea circuitelor funcționale

 • d) Verificarea respectării reglementărilor de sănătate publică

 • e) Asigurarea condițiilor și a modului de preparare și servire a hranei, cu respectarea normativelor privind nutriția copiilor antepreșcolari

 • f)  Asigurarea necesarului de medicamente și materiale sanitare pentru aparatul de urgență și dotarea cabinetului medical

 • g) Asigură administrarea tratamentului pentru copii cu boli cronice necontagioase precum și primele măsuri în situații de urgență

 • h) Monitorizează copii cu afecțiuni cronice aflați în evidența specială

 • i)  Efectuează acțiuni de educație pentru sănătate

 • j)  Evaluează periodic starea de dezvoltare somatică și psihomotorie a copiilor și depistează precoce diverse deficiențe sau boli

 • k) Acordă consiliere părinților /reprezentanților legali ai copiilor

 • III.            Compartiment Economic-Resurse Umane include tot personalul cu

atribuții în domeniul financiar-contabil, personal și salarizare

Compartimentul Economic-Resurse Umane al Centrului Bugetar de Administrare Creșe are următoarele responsabilități:

Cu privire la activitatea financiar-contabilă:

 • a) întocmește lucrările referitoare la proiectele de buget și le prezintă spre aprobare

 • b) Urmărește execuția cheltuielilor aprobate și informează periodic conducerea Centrului Bugetar de Administrare Creșe asupra modului de realizare a acestora

 • c) Organizează și conduce evidența contabilă a tuturor mijloacelor financiare folosite în activitatea curentă și a patrimoniului instituției

 • d) Asigură executarea controlului financiar preventiv pentru cheltuielile efectuate din bugetul propriu

 • e) întocmește documentele de plată către unitățile bancare,

 • f) întocmește și transmite dările de seamă privind execuția bugetului propriu

 • g) Ține evidența gestiunii tuturor mijloacelor fixe, obiectelor de inventar și bunurilor materiale din patrimoniul Centrului Bugetar de Administrare Creșe, ori date în folosință personalului, se ocupă de inventarierea periodică, conform legislației în vigoare

 • h) întocmește și prezintă spre aprobare raportul privind rezultatele inventarierii precum și listele cu mijloacele fixe și obiectele de inventar propuse pentru casare

 • i) Rezolvă în limitele competențelor ce-i revin cererile și sesizările adresate Centrului Bugetar de Administrare Creșe , prezentând conducerii propunerile de rezolvare

 • j) Furnizează datele și informațiile pe care le deține și celorlalte compartimente ale Centrului Bugetar de Administrare Creșe, la cerere

Cu privire la activitatea de resurse umane:

 • k) Organizează activitatea de personal, salarizare, pregătire și perfecționarea profesională în limitele competenței ce-i revin Centrului Bugetar de Administrare Creșe

 • l) Elaborează propuneri privind statul de funcții și de personal și răspunde de actualizarea acestuia

 • m)Urmărește respectarea și aplicarea legislației muncii privind salarizarea, transferul, sporurile, indemnizațiile, premierile, concediile, pensionările, în limitele competenței ce-i revin Centrului Bugetar de Administrare Creșe


 • n) gestionează și actualizează Registrul de evidență al salariaților

 • o) întocmește, situații statistice periodice sau anuale, cu privire la activitatea de resurse umane

 • p) Ține evidența dosarelor de personal ale angajaților cu contract individual de muncă în cadrul Centrului Bugetar de Administrare Creșe

 • q) Rezolvă în limitele competențelor cererile și sesizările adresate Centrului Bugetar de Administrare Creșe repartizate spre rezolvare

 • r) Furnizează datele și informațiile pe care le deține și celorlalte compartimente și conducerii, la cerere

 • s) Asigură evidența, păstrarea și conservarea documentelor respectând legislația în domeniu

 • IV. Compartimentul tehnic-administrativ-achiziții cuprinde personalul administrativ ce deservește crcșclc Centrului Bugetar de Administrare Creșe.

Personalul din cadrul compartimentului tehnic-administrativ achiziții, are, în general, următoarele atribuții:

 • a) , coordonează activitatea privind buna administrare în cadrul Centrului Bugetar de Administrare Creșe;

 • b) . asigură pentru toate serviciile din cadrul centrului activitatea de secretariat și arhivare a documentelor;

 • c) . coordonează și participă la activitatea de aprovizionare a unităților subordonate Centrului Bugetar de Administrare Creșe;

 • d) . asigură recepționarea calitativă si cantitativă a materialelor, alimentelor primite de la furnizori și asigură transportul acestora în condiții igienico-sanitare, în conformitate cu normele în vigoare;

 • e) . asigură recepționarea, manipularea și depozitarea corespunzătoare a bunurilor;

 • j). ține evidența consumurilor de carburanți, a defecțiunilor ivite în cadrul creșelor din subordinea Centrului Bugetar de Administrare Creșe;

 • g) . efectuează achizițiilor publice, în funcție de nevoile unității, respectând prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.34/2006, privind achizițiile publice și alte reglementări legale aplicabile;

 • h) . supraveghează respectarea permanentă a funcționării cazanelor de încălzire centrală conform normelor I.S.C.I.R., etc.

 • i) . ia măsuri pentru prevenirea pagubelor și urmărește recuperarea lor;

 • j) . asigură aplicarea dispozițiilor legale privitoare la protecția muncii si PSI;

 • k) . urmărește îndeplinirea formelor de scădere din evidentă a bunurilor de orice fel, în cazurile și condițiile legii;

Art.24. Numărul efectiv de posturi, natura acestora și nivelul de salarizare sunt stabilite prin statul de funcții al Centrului Bugetar de Administrare Creșe Cluj-Napoca, aprobate de Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca.

Art.25. Centrul Bugetar de Administrare Creșe Cluj-Napoca, poate propune modificări ale structurii organizatorice. Aceste modificări deveni funcționabile în condițiile aprobării lor de către Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca.

Art.26. Toate aceste atribuții enumerate mai sus se vor completa cu prevederile fișei postului pentru fiecare categorie de salariat.

CAPITOLUL K

STRUCTURA ANULUI ȘCOLAR ȘI ACTIVITATEA EDUCAȚIONALĂ

Art.27. Anul școlar începe la 01 septembrie și se încheie la 31 august din anul următor

Perioadele de desfășurare a cursurilor (activități educaționale) și a vacanțelor se stabilesc anual prin ordin al ministrului educației.

In situații excepționale la propunerea Primarului Municipiului Cluj-Napoca sau al părinților, Inspectoratul Școlar Județean Cluj poate schimba structura anului școlar, cu respectarea numărului de săptămâni stabilit prin ordin al ministrului. Schimbarea structurii anului școlar nu trebuie să împiedice activitatea de educație timpurie, realizarea planului de învățământ, a prevederilor programei școlare, pregătirea corespunzătoare a copiilor, protecția acestora și activitatea personalului didactic.

Art.28. Grupele educaționale funcționează pe tot parcursul anului, inclusive în timpul vacanțelor școlare, perioadă în care nu se organizează proces instructive-educativ.

Creșele se închid temporar în perioada iulie-august pentru curățenie, reparații, dezinsecție cca. 30 de zile pe an, cu informarea părinților/ reprezentanților legali cu cel puțin 45 de zile înainte de închidere.

Art. 29. Serviciile de educație timpurie se realizează prin personalul didactic al Centrului Bugetar de Administrare Creșe, pe baza curriculei naționale elaborate de Ministerul Educației.

Planificarea zilnică a activităților de îngrijire și educație se va realiza de către educatorul puericultor al grupei educaționale pe baza curriculei naționale.

Orarul zilnic orientativ al copiilor se afișează la avizierul grupelor educaționale și are valoare de ghid.

Art. 30. Periodic părinților sau reprezentanților legali ai copiilor li se va comunica în scris de către educatorul puericultor, prin jurnalul de legătură al copilului, cel puțin următoarele informații: progresele realizate de copil pe cele 5 domenii de dezvoltare, starea emoțională și afectivă a copilului, dificultățile sau deficiențele identificate și orice alte elemente necesare pentru dezvoltarea armonioasă a copilului.

CAPITOLUL VL

DISPOZIȚII REFERITOARE LA PERSONAL SI SALARIZAREA

Art.31. Angajarea personalului Centrului Bugetar de Administrare Creșe, se face de către primarul municipiului Cluj-Napoca la propunerea directorului centrului, pe bază de examen sau concurs, organizat conform dispozițiilor legale în vigoare.

Asigurarea personalului didactic se realizează de către Primarul Municipiului Cluj-Napoca împreună cu Inspectoratul Școlar Cluj.

Asigurarea personalului de specialitate și nedidactic se realizează către Primarul Municipiului Cluj-Napoca

Art. 32. Durata timpului de muncă este de 8 ore pe zi și de 40 de ore pe săptămână pentru salariații cu normă întreagă.

Art.33. Personalul nedidactic (administrator, contabil, bucătar, ajutor de bucătar, îngrijitoare ș.a.) trebuie să parcurgă un modul de formare continuă specifică privind educația timpurie, cu o durată de cel puțin 30 de ore.

Pentru personalul salariat existent în Centrul Bugetar de Administrare Creșe la data de 07.01.2013 modulul de formare specifică se va suporta din bugetul instituției și se va realiza etapizat până la 01.01.2015

Art.34. Salarizarea personalului Centrului Bugetar de Administrare Creșe se face potrivit reglementărilor legale aplicabile și ale Contractului Colectiv de Muncă încheiat la nivelul Municipiului Cluj-Napoca

Art. 35. Centrul Bugetar de Administrare Creșe încheie parteneriate cu instituțiile publice sau private specializate în consiliere psihologică și socială, în sănătatea și educația copiilor antepreșcolari dezvoltând o rețea de suport profesional și respective o rețea de sprijin comunitar. Parteneriatele se încheie cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Orice persoană care lucrează în cadrul Centrului Bugetar de Administrare Creșe precum și părinții/ reprezentanții legali pot identifica potențiali parteneri comunitari care să contribuie la creșterea calității îngrijirii copiilor în creșe.

CAPITOLUL VIII.

FINANȚAREA CENTRULUI BUGETAR DE ADMINISTRARE

CREȘE

Art.36. Finanțarea Centrului Bugetar de Administrare Creșe, se realizează din următoarele surse:

 • a) bugetul local al Municipiul Cluj-Napoca, pentru acoperirea cheltuielilor de personal și a cheltuielilor de organizare și funcționare a creșei;

 • b) sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat;

 • c) contribuții lunare ale părinților/reprezentanților legali,

 • d) donații;

 • e) sponsorizări;

 • f) alte surse legal constituite.

Art. 37. Părinții/Reprezentanții legali ai căror copii beneficiază de serviciile creșelor din cadrul Centrului Bugetar de Administrare Creșe sunt obligați la plata unei contribuții lunare, a cărei valoare este stabilită prin dispoziție a primarului Municipiul Cluj-Napoca. Contribuția lunară este în funcție de numărul de copii din familie și de venitul mediu lunar brut cumulat al părinților/reprezentanților legali calculat pe perioada de 6 luni anterioară înscrierii copilului, certificat prin adeverințele depuse la data înscrierii copilului.

Sunt scutiți de la plata contribuției, sarcina fiind preluată de bugetul local, părinții/reprezentantul legal care au în îngrijire copii ce sunt expuși riscului de separare de familie și au aprobate planuri de servicii. în acest scop părinții/ aparținătorii legali vor depune la dosarul personal al copilului în copie planul de servicii și dispoziția primarului privind susținerea din bugetul local a contribuției.


/

/ *

/ s

Contribuția poate fi achitată și prin tichete de creșă.

Art. 38. Valoarea contribuției lunare de întreținere a copiilor în creșă suportată de părinți / reprezentanților legali se stabilește în cotă procentruală din costul mediu de întreținere a copilului calculate la nivelul Centrului Bugetar de Administrare Creșe, fără a depăși 20% din acesta.

Costul mediu de întreținere se calculează funcție de cheltuielile de întreținere, hrană și gospodărie, obiecte de inventar, echipament și cazarmament, materiale igienico sanitare și alte bunuri și servicii asemenea și frecvența înregistrată la nivelul Centrului Bugetar de Administrare Creșe.

Nivelul costului mediu de întreținere se revizuiește anual și se aprobă prin Hotărâre a Consiliului Local Cluj-Napoca

Contribuția lunară de întreținere suportată de părinți/ reprezentanții legali se stabilește în funcție de numărul efectiv de zile de prezență a copilului la programul zilnic și suportă cu plata în avans pentru o lună calendaristică

CAPITOLUL IX.

DISPOZIȚII FINALE

Art.39. Centrului Bugetar de Administrare Creșe, are firmă proprie, siglă proprie, ștampilă proprie de formă rotundă cu următorul conținut: “CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA. CENTRUL BUGETAR DE ADMINISTRARE CREȘE. STR. MEHEDINȚI NR. 15”; iar antetul CENTRULUI este “CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA CENTRUL BUGETAR DE ADMINISTRARE CREȘE”.

Art.40. Regulamentul Intern de Organizare și Funționare intră în vigoare la data de 01 septembrie 2013 o dată cu începerea anului școlar. Modificările aduse prezentului Regulament Intern de Organizare și Funcționare produc efecte numai după aprobarea lor de către Consliul Local al Municipiului Cluj-Napoca.

Art.43. Prevederile prezentului Regulament Intern de Organizare și Funcționare se completează cu prevederile Regulamentului Intern al Primăriei Municipilui Cluj-Napoca, a Contractului Colectiv de Munca aplicabil, precum și a altor dispoziții legale în vigoare.