Hotărârea nr. 141/2016

Hotărârea 141/2016 - Atribuirea în regim de închiriere a unor spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, în favoarea domnului europarlamentar Buda Daniel şi domnilor parlamentari Marius Petre Nicoară şi Oros Adrian Nechita.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind unele măsuri referitoare la organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind unele măsuri referitoare la organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 101150/102/25.03.2013 al Serviciului Resurse umane, prin care se propun unele măsuri cu privire la organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca;

Văzând Adresa Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 10011/2013 privind avizul pentru stabilirea funcțiilor publice;

în urma dezbaterilor care - au avut loc și având avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, art. 39 alin.(l) și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Organigrama și Statul de funcții ale Primăriei municipiului Cluj-Napoca, conform Anexelor 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu data adoptării prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea art. 3 din Hotărârea nr. 107/2012 (unele măsuri referitoare la organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca și ale unor servicii publice din subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca), art. I din Hotărârea nr. 447/2012 (unele măsuri referitoare la organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca) și art. 1 din Hotărârea nr. 56/2013 (unele măsuri referitoare la organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca).

Art. 3 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Serviciul Resurse umane și Direcția Economică.
. Auror:


Nr. 141 din 9 aprilie 2013 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

i---

i 1     PRIMARUL

MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCALEGENDAPOSTURI BUGETATE

XR POSTLR1 APROBA TF

TOTAL - din care

900

Demnitari aleși

3

Funcționari publici din care

649

• dc conducere •

67

- de execuție

582

Personal contractual -din cifre:

248

- dc conducere

Ți

- de execuție

241Biroul

Control intern șii


Serviciul Autoritate tutelara, arhivă


DIRECȚIA ECONOMICA


DIRECȚIA DE EVIDENTĂ A PERSOANELOR


DIRECȚIA URBANISM


DIRECȚIA l'EHNICĂ


I DIRECTOR EXECUTIV


3l


CABINET PRIMAR20 Serviciul

Juridic-contencios


Serviciul Revendicări, fond funciar și registru agricol


4 Compartimentul

6 Biroul Audil public intern

1

1 8 Serviciul Strategii

|     cerne.

de informatizare

11 Serv Relații

n

cu consiliul si

6 Biroul Relații

administrație     j

externe și investitori

locală

Total= 44

Tata 1=7(1       |

-------—------1


Serv, public - de interes local pentru administrare parcări Cluj-Napoca


Cantina .le ajut'.

și pensiune Ciuj-Napoca


I DIRECTOR EXECUTIV


DIRECTOR EXECUTIV


DIRECȚIA

IMPOZITE Șl TAXE LOCALE


Populară

Cluj-Napoca


Regia Autonomă a Domeniului. Publi Cluj-Napoca


Regia. Autonomi: ;d<rTețtnoficare

. Cluj-Napoca . :


19 Serviciul Financiar


23 Serviciul dc Evidența a persoanelor


Serviciul

Administrare căi publice


r3^—

1 DIRECTOR E UTIV NCTI PIRECTOR EXECUTIV


Buget


9 Serviciul Contabilitate


14 Serv. Rate, chirii, tarile și prețuri


Total=62


20 Serviciul


Serv. Public-

pentru administrare obiective culturale și sportiveANFP: AVIZ FAVORABIL

| PENTRU FUNCȚII E PUBLICE NR 100IL2013


Serviciul Administrare cir.tilire domeniul public


Serv. Tehnic, reparații imobile, monitorizare servicii comunitare de utilități publice


Serviciul

Spatii verzi, monumente istorice, ecologie urbană


Serviciul Investiții


Serviciul

Siguranța circulației urbane, rețele edilitare și transport


Administrare hale și piețe


Compartimentul pentru monitorizarea managementului regiilor.-autonome


18 -Serv Control


coitttrucț 11 —<--


18 - 'Serv


I DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT


Jși siguranț

publică


5 Serv'. Constatare, impunere și control persoane fizice


I Serviciul Relații comunitare $i turism


Mi / otruui

Ordine publica j Zona 11    *


Evidenta pcodinelor. bazi fle dale

și rclaiiț -publice


Constatare, impunere $i control persoane juridice


II) Serviciul Strategie dezvoltare locală.

management proiecte


10 Serv.

Urmărire creanțe buget local


buget local


ANI G RAMA

151 .MlWCIPIULUl CLUJ-NAPOCAI Serv. Insolvcntâ. contestații, informații, baze de date


13 Biroul Ordine publica


ROMÂNIA

M UNICI PIU L CLU J-NAPOCA

PRIMĂRIA

Anexa 2 la Hotărârea nr. 141/2013

STAT I)E FUNCȚII

-APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Nr.

crt.             Structura

CodulFuncția contractuală


de execuție


— - - -

Demnitari

1 - 1

2-2.1

3 - 2.2

3

Secretar

1

2


Grad/

treaptă profesionala


Nivelul

studiilor1.1 Cabinet primar

1

OS»®! '

Inspector de specialitate

IA

S

2

- < >

„ ’ A t

......

* ' ' ' 1

Inspector de specialitate

IA

I

s

3

:............. \

Inspector de specialitate

IA

S

4

* <- . .

-...

. ?•

\ j -

Inspector de specialitate

IA

s


100.1 Compartiment Documente secrete

n        r


101 Biroul .Vlass-media


1

2

3

4

5

6

 • 7

 • 8

9


103 Birou z\udit public intern

1

2

3

4

5

6

303 Serviciul Juridic-contcncios

1

Șef serviciu

............

HBBHH

2

Consilier juridic

l

superior

S

3

C T ’ d'

1

.........^cnt

s

.....

4

Consilier juridic

J

1

■ ■

5

.....

Consilier jundic

1

asistent

s

UI.

6

...............<..........:

Consilier juridic

_

7

Refaent

in

superior

M

8

-------

.....................................................

Consilier juridic

■ .........

c

r

8 " 1.....

Consilier jundic

I

principal

s

10

x ‘ 'n'   »       *

■ ■

Consilier juridic

l

asistent

/

Z'fefeA A

11

r

Consilier jundic

I

supenor

s

Le

<gtr ......_

_

12

>' -------------“

Consilier Juridic

1

S

V

IWJ/

1

c r ’ d'

I

șupertt

s

1

14

gg| IIIIIIIIB

Consilier juridic

1

superior

S

_____

ț)î      •J’«<

v/'\

1

superior

s

1

.

superior

S

superior

s

superior

S

.

upenor

.. S

1

superior

M

1

LS

s

,,,,.Vn-N

^u. s

nrinrinal principal

S

asistent

l

asistent

s

- ■ ,

principal

" S

< :

Inspector de specialitate

11

s

vlS'       “'"•î

Inspector de specialitate

11

s

Inspector de specialitate

11

s

Inspector de specialitate

II

s

j.«ț(: :>

Referent

IA

M

>

Inspector de specialitate

IA

s

T

superior

s

:• y . 1 .- (

> ’ : sw

Inspector de specialitate

11

s

principal

s

superior

jjrn...u1Vn.jr-r7;7;'np^

> t     '

M

Inspector de specialitate

11

S

Inspector de specialitate

IA

s

Inspector de specialitate

11

■■ 1""

superior

S

1

asistent

s

superior

s

Operator xerox(Muncitor calificat)

1

gș . K

......~i

superior

S

superior

M

superior

M

Iggiii

Referent

IA

M 1

o

iSfSI

Referent

IA

M

M

c

77 7

Inspector de specialitate

1

S

*7'v*

Inspector de specialitate

I

S

S

superior

M

superior

M

.1

superior

M

R O^jX

f                  X

Referent .                      -hZ \

/     C X   / V ^s-:t...V

IA

M

supenor

s

X7/

L

principal

c

8

7 ~

1

pnncipai

M

«. </}'** l '               • Jf)'/     /

1 «-• ■£\A           J *

r

superior

»

M

J

■'

7

Arhivar   '                   /

M;G

.....1.........

Referent

îi

M

\-V1

Inspector de specialitate

i

Sâe- S1

fgȘ

J       î


313 Serviciul Stare civila

1

Sef serviciu

? - ■" •

VZ .

1

2

Inspector

1

superior

wl§Ife

______________________________________________________________________________________1

3

Inspector luspcvwr

““e”

s

1

4

Inspector

■■

asistent

s

I5

<3?'                                ZZ >Z *'3

-

In «mector

WSpeC’°r.........

.

Ț

yy

ș

1

6

L

Inspector

......■ ■ ■■«.

Brm!pal

s

H

iL

■" '"""■; '—■ ' ■'■'■■■■ ■...... ■ r

Inspector

1 .

s

1

8

-■                 " z:

Inspector

1

-«.penor

Zj

Inspector

.. .....

- ■>.

I

c a

10

.........

~~z

Inspector

I

. ’ -

s

1

K

Inspector

î

1

principal

q

12

- "! ’

Consilier

J

principal

1

13

I,,i''":....... z.........:yr

*

Leiw,ftr                 1

Inspector

1

principal

s

14

- ’ ■ ......' ; 1 ’ ■

I

s

15

' Z       M *

Inspector

I

principal

S

16

■ t.; '         : X r '■ • • i. . i.

Insnector ~

•**

■ ■ 1

S

17

Referent

IU

asistent

M

18

»“ *'' ■

Inspector de specialitate

II

s

19

> y, - z\ • ' ?s

f...5 m®® > ,&    . JWX. i

Inspector de specialitate

II

S 1

I20

y' ’ gog ,

Inspector

1

■ ■—T' ■

asistent

s

41 Direcția Economică

i r


z~


ZZZ


411 Serviciul Financiar


Șef serviciu

V Z *  . \

BS

Z.Z

-———   ■ ~

. .. . .... ..

l"sP“,ot

1

superi

S

IzzllgBi

7^ —

Inspectoi

11'' "■" .

I

s

- >. - > ■ r t< 1>   ' O           ’

■ ..

Inspector specialitate

I

2,,,,Z

l»«pecMr

1

asistent

Inspector

—........

I

Z.

........""'......’......... ""I

superior

F $

Inspector

I

.sisla.

' '

s

Inspcv tor

asistent

s

- z

.

”Tr“«f'w’-'"*;'«i''">-'

y:vry

Inspector de specialitate

11

ZZ Z»-4 ZZ         &

o r ♦

Referent

IU

superior

M

) *)

tapeaor

ZZZZ'y

zzizz

s

Zv /

UI

superior

M

~ '1

1

1

i

J

Inspector de specialitate

11

s J

1

1

Scf serviciu

,      $7 u < ’ ^'v,

< ‘ 7

2

Consilier-manager de proiect

xy x I

superior

S

3

Consilier-manager de proiect

r

I

1'

s

4

1

..........2_________

5

-           ’ X       .’ ' 7     • ' i

A77 A77777 7X777

>.....

■xk^x-rr xxzJ?

Consilier-manager de proiect

II

S

6

■ . ■ ■ •■ ■ . •

\r*c .< -r

■''x'; ■

:

Consilier-manager de proiect

IA

S

7

?               x’

_

'< ■'':..

'■:' 7 7 î   7‘ 0' W *WU' V' '.'<X i

' ^'-.z1        yv<'

Consilier-manager de proiect

11

s

8

7<7777-7777777777 77x777

.....,..-.,.....„.;...a7x<.a...;;a.

Consilier-manager de proiect

IA

s

9

„ ............ .... ....... ........

A-A:-—: _

7 •.< ț >;, 7   < % . -'

x7:'3-X ' 7''

' ]

Consilier-manager de proiect

11

s

10

." ’ ? “'.•     7 "   7; ?! a'-

Referent

1

M

424 Biroul învățământ, cultură, culte, sport și societate

'•

1

‘     ; Șef birou -7

77777777 7 7 77 7,7 7OCîH7;7Njn7uri;

2

77777777777:      7  . \..-

' •_          : '                ri >>/ 7

'    33'''-î\ 3' 'W ? C'X^'

V.A3HSJUVI      „   e/ -C          's 7\

1/

7<.

■■

3

......................>..>...............K.»......’...*.............1...

spector

7 «ss?

1

superior

s

J

4

Inspector               ,        '

' T ■

• ■ ■

'' ' '       7""'-

5

• -    —.—ț..——:»                  <■.

Inspector

' 1

AXXX

■ principal ■

s •

6

Inspector

1 '

-superior .

S

425 Serviciul Centrul de informare pentru cetățeni

1

a            ;7     7

Șef serviciu

2

. —     -—-

' >. 3:77-7 7 77 ? s3 J7 7’ 3'7 ț•

......... . .

flWO

:

Inspector de specialitate

I

S

3

■ ■ .■ ■ .■ '

,'. • 7''

■7 77 33;'^

Referent

IA

M

4

3“;'''7'

.     7 77

Curier (Muncitor necalificat)

5

r y'Tv t

\

■    :7      77 7:      -7777':-

.<3> > t <7 :x ț.

iHMț

7î<^7$< 7

Inspector de specialitate

li

S

6

: 'W /BO > \

:■; - XiXxXXxxxri^^^

Inspector de specialitate

II

S

7

TiBWFT

* I

.....‘ "...................... 7......."....... .     :

...........................

Inspector de specialitate

11

S

8

7 7.   7    7     7 :' a 7 x: 77 77x77: - 7 x; 7 7'

: 7 ■•■7'77  '< 7 7 7-7 7XX77 7

' ■••ț ;7 •’ 7; ? 7 iiwWiOfc

Inspector de specialitate

11

s

9

V.'

” : <...... ; '

3 ..

xa£S73

Inspector de specialitate

11

s
'

Inspector de specialitate

l

S

• ; ... '■

"t

■ .

(Inspector de specialitate

11

S

Ww

: «

$ * . ■   . z

iVv

Inspector de specialitate

11

s

Inspector de specialitate

II

s

1SISI1

Referent

I

M

' •:. ' ■ ?•

*•

Inspector de specialitate

1

s

.

rk';W<tsWW

Referent

11

M

>1' -T■;1' '•" t . | t *.

Inspector de specialitate

IA

S

Igl

'

Referent

l

M

ax ■ x •;: ? ■ •'

Referent

I

M

...... ......:’ .....

Referent

11

M

- ' ”

Referent

11

M

l1.'

superior

S

- ::

r

superior

s

i

superior

s

i • $ iwl ■:

1

superior

.....s

'* *            "i

I

superior

i

ș

l

superior

șr**”.....

s

n

superior

SSD

H            .

Inspector de specialitate

II

S

i

superior

s #

P

principal

8

£

principal

...........L.........

■ J Sfe"

Inspector de specialitate

II

S

Inspector de specialitate

11

s

Inspector dc specialitate

I

s

10

5

Consilier

I

superior

6

superior

s

7

Inspector

I: :

S

X

*■ <'QV’J »-M.> * »

principal

g

9

Referent de specialitate

.. ®;.

superior

'> X-            iK

’’ ■

_

10

......Z,.......

Inspector

s.tnt-rinr supenor

11

. . ■ ~~~ •

Referent

w

superior

„ ' ....

. ...

12

Referent de specialitate

: 11

»peHot

-—

SSD

.....‘j...........

13

Referent

iu

superior

14

.......:.......................:..........

Inspector

......1........

principal

"■ ~~

S

15

■ —”

Inspector de specialitate

II

s

Consilier                            1

superior

>■'

.

. ?r A-'-

Consilkr

superior

Ș

v'<' ?'■? "' ;■     A      , *■' ~ 4 t* h* î>%vj-44

: . .

Colier

(

superior

9 ’. ■< v jmvd \' > î >         \ ."C>* t«%> W'

Inspector

I

aslsl,;l11

s

Consilier

I

superior

:...r .

s

Kticrtnl

ni

supenor

M

44 Direcția Tehnică

1

Director executiv   j                       I     I          II

441 Serviciul Administrare căi publice

1

Șef serviciu

2

Consilier

I

superior

s

3

Consilier

I

superior

s

4

Consilier

I

superior

. - 8

5

Consilier

I

superior

- '

S ,

......

6

Consilier

I

superior

s

7

■'' *:' - •:;''',i nJ' 4 ■: b • ' ' i; ■ i'4

Consilier

1

superior

. V.; <. ,        ....'.                     .

8

Inspector de specialitate                   ...^

I

s

442

Serviciul Administrare cimitire domeniul public

,         At 2; x

1

Șef serviciu

tp 2 ț

k   '•■■        \

2

Consilier

I

superior

s '

k\ x «* \

yx,y>\ î

.3

Referent

UI

superior

M

• ® p(

A K

4

Inspector

1

superior

s

/ A

# / /

5

r

Inspector

I

superior

s

%/

6

Inspector

I

principal

s

_________________________________„

//

—i—;---

(Lăcătuș mecanic (Muncitor calificat) (îngrijitor clădiriȘef serviciu

Consilier

1

superior

s

Inspector

1

9uperjor

..........•......... ■ ■ - ■ ■ ■ .

Inspector

----—

I

superior

s

.......>

k >

► •

inspector

l

principal

s

■      ■■ i

* l

Inspector

I

asistent

s

Consilier'

5

superior

S

RdbMtteșp'^lM'

II

superior

SSD

Inspector

I

superior

s


Z2


10

11

12

445

Serviciul Investițiig       » i     ,J - H

Consilier

I

superior

S

Consilier

I

superior

s

*                4 s>                     , , î        *

ii.

-


II                S


448
449


Serviciul Administrare hale și piețe


1

2

 • 3

 • 4


 • 9

 • 10


1 i

12

 • 13

 • 14

 • 15! . A,~' '            :<

...............

„ ............................................................

~ Ț~ • : 7

......L„..........-...................'' '

' ' ' ' '

'■

■ .......... ...................

șnn

<

.

. .. ......... . „

, p

■ ' ■ . .. . '

.

l

»    x r..U>                g

■ *
Director executiv451 Serviciul Administrare spații, terenuri

1

Șef serviciu

2

Inspector

I

3

Inspector

1

 • 4

 • 5

Inspector

I

Referent

III

6

Inspector

1

7

Inspector

î

8

Referent de specialitate

II

9

Inspector

I

superior

M

asistent

s

Inspector de specialitate

11

S

Șef serviciu

Administrator

1

M

• ■

/ s s

Administrator

I

M

Administrator

1

M

Administrator

I

M

">T "

Administrator

1

M

Administrator

1

M

Lăcătuș mecanic (Muncitor calificat)

1

iîftBSS X

Lăcătuș mecanic (Muncitor calificat)

____________!____________i

îngrijitor clădiri

l

_

Lăcătuș mecanic (Muncitor calificat)

III

îngrijitor clădiri

1

îngrijitor clădiri

1

W \S." t

t     " Mrp

îngrijitor clădiri

1

îngrijitor clădiri

I

îngrijitor clădiri

1

'? J' ”

îngrijitor clădiri

1

r

10


110

Inspector

11

................................

Consilier

12

■ “ '

13

 • 14

 • 15

.........

454 Birou Cadastru, topometrie


........ .

■ '

„...................

.........


■       Șef serviciu

.......................................................................................

Inspector

1 *v«    - sii

Inspector

■?'■• i'i -' X                ’ t >           ;"5- ■ -.                :4t&•<* *•,,; Î"* ?; țt'j

■■’;r/v;          v

A v \A '"*'" ^Xsh^ ,.

—.

c‘ ’cv<■ n

5

I i sunerior           S

| supuior |              ;


■ .......' 1

Inspector de specialitate

I

Inspector de specialitate

I

?4''\

-

Inspector de specialitate

11

Inspector de specialitate

n

- ?ț *ș rfisp SWșșsl

Inspector de specialitate

i

ignngs

~

îngrijitor clădiri

u '

îngrijitor clădiri

’ V v

M»O:

Îngrijitor clădiri

........-'■■■—•■■■■■■ •

BțWB

îngrijitor clădiri

fS'

StlSi ::

îngrijitor clădiri

îngrijitor clădiri

H

îngrijitor clădiri

cifefc

ss^îis^feS^-îi®

îngrijitor clădiri

Swo

'•v <.......*: ”•■"“""“*'■

V < '  < „/

îngrijitor clădiri

gs&

g - .■

îngrijitor clădiri

îngrijitor clădiri

îngrijitor clădiri

iliBsis

îngrijitor clădiri

n?SSWș

I w ■. ■■'

îngrijitor clădiri

“aOZ

îngrijitor clădiri

H

X £:* iȘjp;

îngrijitor clădiri

^y- .

;^-:î?S?-;;!SvtS"

îngrijitor clădiri

t&X*

îngrijitor clădiri

SIS §S> tW -'S

7XS -   ’

...............

îngrijitor clădiri

' ‘' wffiih

.

îngrijitor clădiri

S’W

îngrijitor clădiri

Referent

IA

M

-;3nS

Referent

IA

SSD

8SB

Lăcătuș mecanic(Muncitor calificat)

11

' '

îngrijitor clădiri
ătwîâl

&,; § \<e |*’ z

-----„ „

I

superior

S

i

principal

s

ni

superior

M

n

SSD

ZtA Â ?v z \

principal

S

/' ©      A

ș-fg A

i              I

LJ_

superior

s

T ( W'WFlâ

-------1———|—i'v!, ?.,>. >■—u—ps «j


2

3

. .. ..... .. |......... ,

SăȘbK •■"“ ■

Referent

IA

M

....................

Referent

IA

M

4

• ' ' ' ' 1 ' ' " ■'• ' ' '■ • ' '' ' ■ • '

.• . . . ■ ■ ■

Inspector de specialitate

IA

S

5

........................._.. .. ^..........L _                                                       .......................

Electromecanic(Muncitor calificat)

11

6

îngrijitor clădiri

48

Direcția Poliția locală

1

2

....... ~ ~ .......

Director executiv adjunct

...........................

3

Director executiv adjunct

SțMwSîS?

.'-.A,1

Șef serviciu

2

Polițist local (Consilier)

I

superior

S

3

Polițist local (Consilier)

1

superior

S

4

>. *. -■

Polițist local (Inspector)

4 I

principal

s

5

Polițist local (Inspector)

l

superior

s

1

6

Polițist local (Inspector)

I

superior

s

7

Polițist local (Inspector)

I

-

superior

s

8 1

Polițistlocal (Referent de specialitate)

11

superior

SSD

9

S iSSti^SS

Polițist local (Referent de specialitate)

II

superior

SSD

—1

10

Polițist local (Inspector)

I

asistent

S

11

Polițist local (Inspector)

I

asistent

s

12

Polițist local (Inspector)

1

asistent

s

13

Polițist local (Referent)

m

asistent

M

14

1

Inspector de specialitate

11

s

15

• '' - -■ >*'

Agent de intervenție pază și ordine (Guard)

16

Polițist local (Consilier)

i

superior

■Â

A

17

Polițist local (Inspector)

i

asistent

s

18

h.'VJ4»> <     :v<\

. ■

șofer

18

9

10

-

12

13

14

15


16


18

6

.7

8

 • 9

 • 10

11

12

 • 13

 • 14

 • 15

 • 16

17


484 Serviciul Ordine si siguranța publica

2

-----

 • 3

 • 4

 • 5

 • 6
'■      -  :    ’    i

„ ' -' 'v;, ''

. ■

:•

vj

■ •:

.Î>S.

IfjjiJ

•• V
superior

S

J i

principal

s

’..• •** yx

principal

M

principal

M

principal

M
in

principal

M ..

1

_J

in

principal

M

1

asistent

Q

ni

principal

M

i

asistent

S .

Inspector de specialitate

11

s

IQ

asistent

M

in

asistent

J5 M

r"'

Referent

I!

M

ni

asistent

M

wtS

wlp

-lhH

asistent

M

fi®

in

asistent

M

ni

asistent

M

.

ni

asistent

M

MB

I

superior

S

...............................

Si

Referent

11

M

s >

TfniBw

Referent

II

M

li;S

SMpS®

<

Referent

11

M

III

superior

M

rara?

I

asistent

s

St

T

asistent

... A ’

o

III

asistent

M

o

........................................

..•7 >’j\'

Referent

11

M

“ i ;•>.

i S i R

? 7>

superior

s -

SSa

I

asistent

s

‘777

HI

principal

M

;\o a/X

i.

în

principal

M

z'Tx'X^

i

asistent

s

’7<£'

o

IU

asistent

M

M

1

III

asistent

M

X C\ '         ■‘•7/  7  ♦

. ^A\fWF / /

- 1

superior

s

J

■'M

I .

asistent

C w

*777!

cm

principal

M

m

asistent

M


........—••■•..........................................— ............—

—ȚȚ—“

................

.....

‘     *' A*

superior

M

/  •'  ---- a\

111

.

asistent

M

£S/z            ** X -

1:1

asistent

M

X      1

ni

asistent

M

XcWy/ T

w

asistent

M

asistent

...................

M

< L O $

1

superior

!\.s ’ •Polițist local (Inspector)

1

P 1" 1 (R f

III

.

'                   7 "

ohpst loca (Re erent)

■ __________________

in

:.........................

Polițist local (Consilier)

I • l

P 1' loca! (       "   )

I

Polițist local (Referent)

III

...................................,

Polipst local (Referent)

III

Polițist local (Referent)

III

Polițist local (Referent)

in

Polițist local (Referent)

ni

Polițist local (Inspector)

i

Polițist local (Referent)

iii

Polițist local (Referent)

niȘefbirou

Polițist local (Referent)

in

Polițist local (Referent)

in

Polițist local (Referent)

in

' > < " ’ ‘ - > >

-

Polițist local (Inspector)

i

Polițist local (Referent)

ni


 • 1

 • 2

 • 3

 • 4

 • 5

 • 6

7


J '1' '

yy..., * -y■

llslllM

5; 'M <

KW<‘~                 «

tl


484.7 Biroul Ordine publică-zona VII

 • 1

 • 2

3 i

Șefbirou

Polițist local (Referent)

III

yy,

Polițist local (Referent)

UI

r

Polițist local (Referent)

III


principal

s

superior

k—

* ■■

........

Referent

1

M

Referent

11

M

1 ■■■ ui'

Referent

11

M

asistent

M

......■-......" — ■

asistent

s

principal

M

asistent

M

asistent

M

principal

M

principal

M

asistent

S

principal

M

asistent

M

superior

M

superior

M

principal

M

asistent

S

asistent

M


5

- < ,•

' ioc^i (R$f )'''' ' *

81 S

_

6

M

7

■ ■

8

..................

p r ■ i      r f

M

-

9

■ hi> oca! (Referent)

M

10

P„ii,,sti«. n™,»..,)

s

II

•        s s

Polițist local (Referent)

.................

principal

M

1

12

P»iW»“<K«a™o

ni

...

asistent

M

13

Polițist loca! (Referent)

ni

1

asistent

M

485 Serviciul Control trafic rutier

Șef serviciu

< i k::

2

L

d........... ,              f

Polițist local (Inspector)

principal

s

|3

" > |8

Polițist local (Referent)

m

supenor

M

L

Polip.,

1

asistent

£*

5

IU

, 'X^ x^'-'       ' i

prineip.1

M

6

I

asistent

c

L

Polițist local (Referent)

III

principal

M

8

Polițist local (Inspector)

I

asistent

s

9

Polițist local (Inspector)

I

asistent

s

10

Polițist local (Referent)

in

principal

M

II

Polițist local (Inspector)

i

asistent

s

12

Polipi local (Referent)

ni

- s.           ••

principal

M

i

Polițist local (Referent)

m

principal

M

1— -

14

:: v ■; ;r ■

Polițist local (Inspector)

i

asistent

S

15

Polițist local (Referent)

ni

principal

M

16

Polițist local (Referent)

iii

principal

M

17

---------------------------=-r-Ț”

''

HI

principal

M

18

' 13* S (2 $'    j8       SWȘ* 8

.

Polițist local (Inspector)

r

asistent

s

19

4??> ., ^ î-' > „

1 1 '■'.........................

I

^S.e»l

s

A'-

20

Polițist local (Inspector)

I

asistent

s

21

Polițist local (Inspector)

asistent

: ; ■ . . s

n AzfefeA» V.....- -

22

Polițist local (Inspector)

l

asistent

ha . 1

S

ț

=p ,#WJ T

23

;• îi :$ ;t   • J1 ’ i î.\           S •*    • T    $! f5 • • ”

Polițist local (Inspector)

I

asistent

s

:

. </Aa\A^:'^/' /<y /

24

Polițist local (Inspector)

1

asistent

s

V/v7

. .' ■ , ' ' ' '

in

asistent

M

26

Polițist local (Referent)

ni

asistent

M27

.......... , . . .. . .

Polițist local (Referent)

IU

, asistent

M

.

28

29

' ' ' . .. .......

111

?' M

30

UI

M

*

31

■ :

- ' '

in

asistent

32

Polițist local (Referent )

IU

*......... ' ...

dSfSÎClu

M

33

~-----

UI

asistent

M

34

. ..

•’t a " A ”>              ,

Polițist local (Inspector)

I

asistent

S

 • 35

 • 36

v ' V a-?,';' 1 A£

Referent

II

M

Polițist local (Referent)

IU

principal

M


1

1

Șef serviciu

fîâî'Ss^SftKBSâSS

_

2

Polițist local (Inspector)

1

superior

s

3

Polițist local (Inspector)

I

principal

s

4

Polițist local (Inspector)

I

principal

s

5

Polițist local (Inspector)

I

asistent

s

6

Polițist local (Referent)

m

superior

M

7

Polițist local (Inspector)

i

asistent

s

8

"X £& n\ 'i         ' '■$ J

Polițist local (Consilier)

| i

superior

s

9

Polițist local (Inspector)

i

principal

s

10

• ' • ■

Polițist local (Referent)

iu

principal

M

11

Polițist local (Referent)

iii

principal

M

1

12

Polițist local (Referent)

iii

principal

M

13

“ -                  .........;,-----f-.....

Agent de intervenție pază și ordine (Guard)

14

* ' , ' 4*

Polițist local (Consilier)

i

superior

S

15

*4 x-

. 4” y.

Polițist local (Referent)

ni

superior

M <

16

X > \ <X X

Polițist local (Referent)

ni

principal

M

17

ftsttp?®

$/ \ ‘

' 4> - w

Polițist local (Inspector)

i

asistent

s

18

7? &

T1 i

Polițist local (Referent)

in

principal

M

19

/

KtlSSIWtw

Agent de intervenție pază și ordine (Guard)

20

'J' >

' Z S'V- CLUJ

v/

^c>z

r          / V >

Agent de intervenție pază și ordine (Guard)

21

-lL \

oX

Polițist local (Inspector)

i

asistent

s


.............

Șef birou

' .?• r

• ;t • :•      :J<* >

asistent

s

c—...            1

asistent

............................................

s

.......................

20

21

2?^

23

24

$

25

26

27

' °p

28

--'

29

X Z

X

30

■X,


—«.......................................................—

lam®irti■Hrhmbb


«KM» fes | g


«JIMWBMWMII

......f......■\i.- -

--.....-......................... ........ ..


----—----


...........

||||


■•X'' K                                .j


Șef serviciu

7 7’ 7 „<,■.........:.....

Referent

11

M

Referent

11

M

~~ ,

"'"""'•-1'™..............

Referent

11

M

Referent

11

M

Portar (Muncilor necalificat)

-

Portar (Muncilor necalificat)

Paznic (Muncitor necalificat)

1'.1 1" r 1 ■ <11,1

> x' 7 7?

Portar (Muncilor necalificat)

ĂG: Vt 7

siiltiăl

.

Paznic (Muncitor necalificat)

wU^ i>,

SMs

Paznic (Muncitor necalificat)

Portar (Muncitor necalificat)

Portar (Muncilor necalificat)

Paznic (Muncitor necalificat)

Paznic (Muncitor necalificat)

i

Paznic (Muncitor necalificat)

Paznic (Muncitor necalificat)

j

Paznic (Muncitor necalificat)

Referent

II

M

*

Paznic (Muncitor necalificat)

Paznic (Muncitor necalifical)

Portar (Muncitor necalificat)

Agent de intervenție pază și ordine (Guard)

Agent de intervenție pază și ordine (Guard)

WWis?P

Agent de intervenție pază și ordine (Guard)

SSiw

Agent de intervenție pază și ordine (Guard)

..............

iXi*Î^W,^.lT-’%-

*

Agent de intervenție pază și ordine (Guard)

m ■■

Muncitor calificat(Instalator încălzire centrală și gâzei.

1

.....7

.;l1'-\ k

Fochist pentru cazane de aburi și apă firbinte

1

Paznic (Muncitor necalificat)

?.r

Serviciul C onstatare, impunere și control persoane juridice


Relerent


Referent


Inspector
Inspector

—--'----------------

Inspector


p2

494 Serviciul Urmărire creanțe buget loca!


superi


.....................................................................

Inspector


10

495

I


.......................——

principal superior


Serviciul Executare silită, creanțe buget local• >-_ t

Inspector

I

asistent

s

Inspector

I

asistent

s

Inspector

.‘.w—v;-:'

I

principal

s

Referent

in

asistent

M

Referent

in

principal

M
1

2

Șef serviciu

"'...V,        sg

1

ist

3

!?■*/?;

Inspector de specialitate

11

S

4

Inspector de specialitate

11

S

. ' - ■ *

Inspector de specialitate

11

s

6

Inspector de specialitate

11

s

7

-. Y. «S 'Y.rYc.Y.....SW

Referent

IA

M

8

Consilier juridic

asistent

9

Consilier

I

superior

10

Inspector

1

superior

11

Inspector de specialitate

IA

s

DEMNITARI ALES!

NR.TOTAL FUNCȚII PUBLICE

NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE

[nR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE

|NR. TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE

NR. TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DF. CONDUCERE

[NR. TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE

NR TOTAL DE POSTURI POTRIVI I ART. III ALIN. (2) DIN O.U.G. NR. 63 2010 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA LEGII NR. 273 2006

PRIVIND FINANȚELE PUBLICE LOCALE. PRECUM SI PEN I RU STABILIREA UNOR MASURI FINACIARE, CU MODIFICĂRILE SI COMPLETĂRILE

ULTER1OARE-TRANSMIS DE INSTITUITA PREFCTULUI JUDEȚULUI CLUJ. CU ADRESA NR. 283/2013                                                      'I

JnR. TOTAL DE FUNCȚII IN INSTITUITE (APROBAT IN STAT ELE DE FUNCȚII: APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI

jMUN. CLUJ-NAPOC A 900, SERVICIUL PUBLIC DE INTERES LOCAL PT. ADMINISTRAREA PARCĂRILOR DIN MUN. CI.UJ-NAPOCA 41,

^SERVICIUL PUBLIC P I ADMINISTRARE. OBIECTIVE CULTURALE SI SPORTIVE 59 SI CASA MUNICIPALA DF. CULTURA CI.UJ-NAPOCA 25)-

ICONFORM ART. III DIN O.U.G NR. 63/2010 PEN TRU MODIFICAREA Si COMPLETAREA LEGII NR. 273/2006. DIN CARE:

-NR. T OTAL DE FUNCȚII APROBAT IN STATUL DE FUNCȚII PENTRU APARATUL 1)E SPECIALITATE AL PRIMARULUIAnexă la Organigrama

ZONAREA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Zona I - Centrală - limite str. Coșbuc, str. Clinicilor, P-ța Lucian Baga, str. Avram lancu, P-ța Baba Novac, P-ța Ștefan cel Mare, P-ța Avram lancu, str. Cuza-Vodă, P-ța Mihai Viteazu, str. I.P. Voitești, str. Traian, str. Vrăbiilor, str. Scurtă, str. Căii Ferate, P-ța Gării, str. Mecanicilor, str. Emil Racoviță, str. Splaiul Independenței, mal Somrș paralel cu str. Dragalina - Cartier Dâmbu Rotund -limite str. Valea Chintăului, str. Oașului, str. Gării, str. Fabricii de Chibrituri, str. Maiakovski, Valea Nadășului

Zona II - Cartier Mărăști - limite str. Traian Moșoiu, str. Năsăud, str. Inău, str. Progresului, Calea Dorobanților, str. Teodor Mihaly, str. Sarmisegetuza, str. Dunării, str. Tulcea, str. Streiului, str. Răsăritului, str. Fabricii, mal Someș, str. Oașului, str. Traian, str. lașilor

Zona III - Cartier Gheorgheni - limite str. Calea Turzii, P-ța Baba Novac, str. Str. General Traian Moșoiu, str. Năsăud, str. Coastei, str. Inău, str. Teodor Mihaly, str. Sarmisegetuza, Cartodrom, str. Alexandru Vaidavoievod și străzile adiacente.

Zona IV - Cartier Mănăștur - limite Valea Gârbăului, Aleea Negoiu, Aleea Bâlea, str. Frunzișului + străzi adiacente, Calea Mănăștur, str. George Coșbuc, str. Spalaiul Independenței de la Parcul Central,mal Someș - parcul Rozelor

Zona V - Cartier Grigorescu - limite str.Paul Ioan, B-dul 1 Decembrie 1918, str. Gavril Muzicescu, str. Mamaia, str. Dragalina, str. Eremia Grigorescu, str. Emil Racoviță, str. Mecanicilor, str. Maiakovski, valea Nadășului,

Zona VI - Cartier Zorilor - limite str. Frunzișului, str. Gheorghe Dima, str. Mărginașe, str. Piezișă, str. B. P. Hașdeu, str. Clinicilor, P-ța Lucian Blaga- str. Victor Babeș și str. Republicii, str. Avram lancu, Calea Turzii, str. Eugen Ionesco + străzi adiacente,

Zona VII - Cartier Someșeni - limite Someșeni + străzile adiacente


str. Oașului-B-dul Muncii, str. Fabricii, str. Răsăritului, str. Streiului, str. Dunării, Calea