Hotărârea nr. 140/2016

Hotărârea 140/2016 - Încheierea unui protocol de colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj şi alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul 2016 pentru organizarea olimpiadelor şcolare naţionale şi internaţionale, care se vor desfăşura în municipiul Cluj-Napoca, în luna aprilie 2016.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea situațiilor financiare ale municipiului Cluj-Napoca pe anul 2012

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare ale municipiului Cluj-Napoca pe anul 2012- proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 107738 din 28.03.2013 al Direcției economice, prin care se propune aprobarea situațiilor financiare ale municipiului Cluj-Napoca pe anul 2012;

Având în vedere avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 4 lit.a, 39 al.1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă situațiile financiare ale municipiului Cluj-Napoca pe anul 2012, conform anexelor nr. 1-17 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică.


Nr. 140 din 9 aprilie 2013 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


Anexa 1

la Hotararea nr. 140 / 2013


CONTUL DE EXECUȚIE BUGETUL LOCAL PE ANUL 2012 - VENITURI

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai

decât incasari

Drepturi constatate de incasat

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale

cumulate

Total, din care:

din anii precedent!

din anul curent

TOTAL SECȚIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE

784 301.000

689.020.117

902 937.929

167 848 509

735 089.420

647.195 786

4 578 000

251.164.143

TOTAL VENITURI

784 301.000

689.020.117

902 937 929

167 848 509

735.089.420

647.195.786

4.578 000

251.164.143

VENITURI PROPRII

483.866.000

455.882.492

705.794 571

167.168.056

538.626.515

450 994 279

4.574 470

250 225 822

I. VENITURI CURENTE

616.611 000

591.563 530

834 972 113

161 267 337

673.704.776

585 110 194

4.578 000

245.283 919

A. VENITURI FISCALE

577.344 000

550 682.716

597 388 316

32 338.670

565.049.646

545 945 475

1.692 810

49.750.031

A1 IMPOZIT PE VENIT. PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

344 027.000

308 608.303

301.507 252

0

301 507.252

301 507 252

0

0

A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

344 027.000

308.608.303

301 507 252

0

301.507.252

301 507.252

0

0

Impozit pe venit

03 02

8 752.000

9.017.813

9 823 218

O1

9 823 218

9 823 218

“iT

0

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din

03.02.18

8 752 000

9 017 813

9 823.218

0

9 823.218

9.823.218

0

0

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

04 02

335.275.000

299.590.490

291.684.034

0

291.684.034

291 684.034

0

0

Cote defalcate din impozitul pe venit

04 02 01

334 839.000

299.134.633

291.228.177

0

291.228.177

291.228 177

0

0

Sume alocate de la consiliul județean pentru echilibarea bugetelor

04 02.04

436 000

455.857

455 857

0

455.857

455.857

0

0

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

68.558 000

75 098.000

114 262 419

20 281 644

93 980.775

76 984.920

1 080.683

36 196 816

Impozite si taxe pe proprietate

07 02

68 558.000

75 098.000

114 262 419

20.281 644

93 980.775

76 984.920

1 080 683

36 196 816

Impozit pe clădiri

07 02.01

60.603.000

60.703.000

96 402 770

18.250 544

78 152.226

62.091 050

916.334

33 395 386

Impozit pe clădiri - PF

07 02.01.01

19.790 000

20.100 000

24 878 269

3.700.147

21.178.122

20.525 237

443 328

3.909 704

Impozit pe clădiri - PJ

07.02.01.02

40 813.000

40.603.000

71 524 501

14 550 397

56.974.104

41.565 813

473 006

29 485.682

Impozit pe terenuri

07.02 02

7.145.000

5.995.000

9.091.621

2 030.870

7.060.751

6.126.082

164.349

2 801.190

Impozit pe terenuri - PF

07 02 02 01

3 334 000

3.154.746

4.558 207

1.102 631

3 455.576

3 356 913

106 667

1 094 627

Impozit pe terenuri - PJ

07 02.02 02

3 433 000

2.462.254

4 048 473

790 616

3 257 857

2 462.254

46 220

1 539 999

Impozit pe terenurile extravilane

07 02 02 03

378 000

378.000

484.941

137 623

347.318

306 915

11 462

166.564

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru^teflvitațaa noTăb^a

07.02 03

810 000

8 400 000

8 767 788

0

8.767.788

8.767.788

0

0

Alte impozite si taxe de proprietate       jr ♦                  \

,07 02 50

0

0

240

230

10

0

0

240

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SUSER^CJT

163.937.000

166 054.413

180.470.594

12.057 026

168 413 568

166.305.252

612 127

13.553 215

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai

decât incasari

Drepturi constatate de incasat

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale

cumulate

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

Sume defalcate din TVA

11.02

132 745.000

135 830.000

134 635.137

0

134.635 137

134 635.137

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea

11 02 02

132.649.000

133.666.000

132 471 137

0

132.471.137

132.471 137

0

0

Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale

11.02 06

96.000

2.164.000

2.164 000

0

2 164 000

2 164.000

0

0

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

12.02

1 942 000

920.000

1.245.915

455.473

790.442

961.311

4.532

280 072

Taxe hoteliere

12 02 07

1.942 000

920 000

1 245 915

I           455.473

790 442

961.311

4 532

280.072

Taxe pe servicii specifice

15.02

726.000

726.000

1.106 867

217.979

888.888

834.361

20.140

252.366

Impozit pe spectacole

15.02.01

299.000

299 000

491.451

61.726

429.725

439.000

3 187

49.264

Alte taxe pe servicii specifice

15 02.50

427.000

427.000

615 416

156 253

459 163

395.361

16 953

203.102

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe

16 02

28 524.000

28.578.413

43.482 675

11 383.574

32.099 101

29.874.443

587 455

13 020.777

Taxa asupra mijloacelor de transport

16 02.02

22.968.000

22.968.000

36 610 746

11 350.111

25 260.635

23.027.990

586 460

12 996 296

Taxa asupra mijloacelor de transport - PF

16.02.02.01

11.817.000

12.433 591

21.001 008

7.077 751

13 923.257

12.433 592

293 211

8 274.205

Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ

16 02 02.02

11 151.000

10.534 409

15.609 738

4 272.360

11.337.378

10.594.398

293 249

4 722.091

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

16 02 03

5 556.000

5.605.067

6.863 187

31 394

6.831.793

6.840 966

203

22.018

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe

16 02.50

0

5.346

8 742

2.069

6.673

5 487

792

2 463

A6 ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

822.000

922 000

1 148.051

0

1 148 051

1.148 051

0

0

Alte impozite si taxe fiscale

18 02

822 000

922.000

1.148 051

0

1 148 051

1 148.051

0

0

Alte impozite si taxe

18.02 50

822 000

922.000

1.148.051

0

1.148.051

1.148 051

0

0

C VENITURI NEFISCALE

39.267.000

40.880 814

237.583.797

128.928 667

108.655.130

39.164.719

2.885 190

195 533 888

C1 VENITURI DIN PROPRIETATE

16.406.000

17.142 535

170 415 413

92 090.345

78.325 068

16 429 227

2 827 361

151 158 825

Venituri din proprietate

30 02

16 406.000

17.142.535

170.415 413

92.090.345

78.325.068

16 429.227

2 827.361

151.158 825

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome

30.02.01

0

736 535

736 535

0

736 535

736 535

0

0

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.02.05

16.406.000

16.406 000

169 678.821

92.090.345

77 588.476

15 692 635

2 827 361

151.158 825

Venituri din dividende

30.02 08

0

0

57

0

57

57

0

0

Venituri din dividende de la alti plătitori

30 02 08 02

0

0

57

0

57

57

0

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

22 861.000

23.738 279

67.168.384

36 838 322

30 330 062

22.735.492

57 829

44 375 063

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02

5 800.000

6.100 000

6 309.194

46.966

6 262.228

6.262 165

290

46 739

Venituri din prestări de servicii

33.02 08

4 992.000

5.259.234

5.337 074

0

5.337.074

5.337.074

0

0

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intretinerea

33.02 10

682.000

682.000

766.324

0

766 324

766 324

0

0

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33 02.12

72 000

64.837

64 838

0

64.838

64 838

0

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si

33 02 28

27 000

25.995

73.024

46.966

26 058

25 995

290

46 739

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02 50

27.000

67.934

67 934

0

67.934

67 934

0

0

Venituri din taxe administrative, eliberări de pșjwi'îse^

34.02

2 041.000

2.041 000

2.028 419

0

2 028 419

2.028 315

0

104

Taxe extrajudiciare de timbru           /         „        >

34 02.02

2.037.000

2 041.000

2 028 419

0

2.028.419

2 028 315

0

104
Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai

decât incasari

Drepturi constatate

de incasat      ;

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

Alte venituri din taxe administrative, eliberări de permise

34 02.50

4 000

0

0

0

0

0

0

0

Amenzi, penalitati si confiscări

35.02

9 250 000

9 250 000

47 702.686

34.448.487

13.254.199

8 737 389

54 009

38.911.288

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate conform dispozițiilor

35.02.01

9.155.000

9.155.000

47.594 067

34.424 730

13.169.337

8 652 525

54 009

38.887.533

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.02.50

95.000

95.000

108.619

23 757

84.862

84 864

0

23 755

Diverse venituri

36.02

5.770.000

5.770.000

9.607 603

1 662 416

7.945.187

5 128.992

0

4 478 611

Taxe speciale

36 02 06

900.000

1.074.639

1 074.640

0

1 074.640

1 074.640

0

0

Alte venituri

36 02.50

4.870.000

4.695.361

8 532.963

1 662.416

6 870 547

4.054 352

0

4.478 611

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.02

0

577.279

1.520 482

680.453

840.029

578.631

3 530

938 321

Donații si sponsorizări

37.02 01

0

577.279

1 520 482

680.453

840 029

578 631

3.530

938 321

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii

37 02.03

-117.052 000

-72.893 476

-70 608.668

0

-70.608.668

-70 608 668

0

0

Varsaminte din secțiunea de funcționare

37 02.04

117 052.000

72.893.476

70 608.668

0

70 608 668

70 608.668

0

0

II. VENITURI DIN CAPITAL

0

726.241

6.978 077

6 581 172

396.905

1.097 853

0

5 880.224

Venituri din valorificarea unor bunuri

39.02

0

726.241

6.978 077

6 581 172

396.905

1.097 853

0

5.880.224

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02 01

0

15.227

24 024

0

24.024

24.024

o1

0

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

0

15.937

31 741

30.871

870

15 937

0

15.804

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat

39.02 07

0

121 434

322 960

0

322 960

322.960

0

0

Depozite speciale pentru construcții de construinte

39.02 10

0

573.643

6 599 352

6 550 301

49 051

734 932

0

5 864.420

IV. SUBVENȚII

57.890.000

37.730.346

24.603 647

0

24 603.647

24.603 647

0

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

57.890 000

37.730.346

24 603.647

0

24 603.647

24 603 647

0

0

Subvenții de la bugetul de stat

42 02

57 890.000

37.730 346

24 603 647

0

24.603 647

24.603.647

0

0

A. De capital

57.870.000

37 000 000

23 992.379

0

23.992 379

23 992.379

0

0

Retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare

42 02 01

1.100.000

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru reabilitarea termica a clădirilor de locuit

42.02 12

10 500.000

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de

42 02 13

1.270.000

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare

42.02.20

45 000.000

37.000 000

23 992 379

0

23.992 379

23.992.379

0

0

B. Curente

20 000

730 346

611 268

0

611.268

611.268

0

0

Ajutor pentru incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni si combustibil

42 02.34

0

38.402

38 024

0

38.024

38 024

0

0

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

42 02 41

20.000

14.944

5.761

0

5 761

5 761

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor

42 02 51

0

677.000

567 483

0

567.483

567 483

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor

42.02 51.01

0

87.717

87 717

0

87.717

87.717

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor

42 02.51.02

0

589.283

479 766

0

479 766

479.766

0

0

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate^. ^C****^ —- R.

45.02

109 800 000

59 000.000

36.384 092

0

36.384 092

36 384 092

0

0

Fondul European de Dezvoltare regionala'

45.02.01

106 348.000

55.538.000

36 145.754

0

36 145 754

36.145 754

0

0
Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

Total, din care.

din anii precedent!

din anul curent

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45 02.01.01

79 148 000

47.438 000

32.340.142

0

32 340.142

32.340 142

0

0

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

45.02.01.02

22.000 000

8.000 000

3.796.675

0

3 796 675

3 796.675

0

0

Pref inantari

45.02.01.03

5.200 000

100.000

8 937

0

8 937

8.937

0

0

Fondul Social European

45.02.02

3.452 000

3 462.000

238.338

0

238.338

238.338

0

0

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45.02.02.01

3 312.000

3.312 000

94.990

0

94.990

94.990

0

0

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

45.02.02.02

100.000

100 000

93.668

0

93 668

93.668

0

0

Pref inantari

45.02 02.03

40.000

50.000

49 680

0

49.680

49 680

0

0

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

499.579 000

518.811.117

764 494.947

161.267.337

603 227.610

514 633 028

4 578 000

245.283.919

TOTAL VENITURI

499.579 000

518 811.117

764.494.947

161 267 337

603.227.610

514 633 028

4 578.000

245.283 919

VENITURI PROPRII

483.866 000

455 156.251

698 816 494

160.586 884

538 229 610

449.896 426

4 574 470

244 345.598

1. VENITURI CURENTE

499.559.000

518 670.054

764 363.445

161.267 337

603 096.108

514.501.526

4 578.000

245.283.919

A. VENITURI FISCALE

577.344 000

550.682.716

597.388.316

32.338 670

565 049 646

545.945 475

1 692.810

49 750.031

A1 IMPOZIT PE VENIT. PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

344 027.000

308 608 303

301.507 252

0>

301.507 252

301 507.252

0

0

A12. IMPOZIT PE VENIT. PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

344.027 000

308 608.303

301.507 252

0

301.507.252

301.507 252

0

0

Impozit pe venit

03 02

8.752 000

9.017.813

9.823 218

0

9.823.218

9 823 218

0

0

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din

03 02.18

8 752 000

9 017.813

9 823.218

0

9.823 218

9 823.218

0

0

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

04.02

335.275 000

299.590.490

291.684 034

cT

291.684 034

291 684 034

0

0

Cote defalcate din impozitul pe venit

04 02 01

334 839.000

299.134.633

291 228 177

0

291 228 177

291.228.177

0

0

Sume alocate de la consiliul județean pentru echilibarea bugetelor

04 02 04

436.000

455.857

455 857

0

455.857

455 857

0

0

A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

68.558 000

75.098 000

114 262 419

20.281 644

93.980.775

76.984 920

1.080.683

36 196.816

Impozite si taxe pe proprietate

07.02

68.558 000

75.098 000

114.262.419

20 281.644

93 980 775

76 984.920

1 080 683

36 196.816

Impozit pe clădiri

07.02 01

60.603.000

60.703.000

96 402 770

18 250 544

78.152 226

62.091.050

916 334

33.395.386

Impozit pe clădiri - PF

07.02 01 01

19 790 000

20 100.000

24 878.269

3 700.147

21.178.122

20 525 237

443 328

3 909 704

Impozit pe clădiri - PJ

07 02 01 02

40 813.000

40 603 000

71.524.501

14 550.397

56.974.104

41 565 813

473 006

29 485.682

Impozit pe terenuri

07.02 02

7.145.000'

5.995 000

9.091 621

2 030.870

7.060.751

6.126.082

164 349

2 801 190

Impozit pe terenuri - PF

07.02 02.01

3.334 000

3.154.746

4.558.207

1.102 631

3.455.576

3 356 913

106 667

1.094.627

Impozit pe terenuri - PJ

07.02 02.02

3.433.000

2 462.254

4 048.473

790 616

3.257.857

2.462 254

46 220

1.539 999

Impozit pe terenurile extravilane

07 02.02 03

378.000

378.000

484.941

137.623

347.318

306 915

11 462

166.564

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala

07 02.03

810 000

8 400.000

8 767 788

0

8 767.788

8.767.788

0

0

Alte impozite si taxe de proprietate

07 02.50

0

0

240

230

10

0

0

240

A4, IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SER^lfîU—

163.937.000

166.054 413

180 470 594

12.057.026

168 413.568

166 305 252

612 127

13.553.215

Sume defalcate din TVA              * Rț)?\

11.02

132 745.000

135.830 000

134.635.137

0

134.635.137

134.635.137

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adeu^at-ffT5e?^r»J^nar]^e^

11.02.02

132.649 000

133.666 000

132.471.137

0

132.471.137

132.471 137

0

0'                       Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai

decât incasari

Drepturi constatate de incasat

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale

cumulate

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale

11 02 06

96.000

2.164.000

2 164.000

0

2.164 000

2.164.000

0

0

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

12.02

1.942.000

920 000

1.245.915

455.473

790.442

961 311

4 532

280.072

Taxe hoteliere

12.02.07

1.942 000

920 000

1.245 915

455.473

790 442

961 311

4 532

280.072

Taxe pe servicii specifice

15 02

726.000

726.000

1.106.867

217.979

888.888

834 361

20.140

252 366

Impozit pe spectacole

15 02 01

299.000

299.000

491.451

61.726

429.725

439 000

3 187

49.264

Alte taxe pe servicii specifice

15.02 50

427.000

427 000

615.416

156.253

459 163

395.361

16.953

203.102

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe

16 02

28.524.000

28.578.413

43.482 675

11.383.574

32.099 101

29 874 443

587.455

13 020.777

Taxa asupra mijloacelor de transport

16 02.02

22.968.000

22 968.000

36.610 746

11.350.111

25 260.635

23.027.990

586.460

12 996.296

Taxa asupra mijloacelor de transport - PF

16.02.02.01

11.817 000

12 433.591

21.001 008

7 077 751

13 923.257

12 433.592

293.211

8 274 205

Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ

16.02.02 02

11 151.000

10 534.409

15 609 738

4.272.360

11.337.378

10.594 398

293.249

4.722.091

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

16 02.03

5.556 000

5 605 067

6 863 187

31.394

6 831.793

6 840.966

203

22.018

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe

16 02 50

0

5.346

8 742

2.069

6 673

5.487

792

2.463

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

822.000

922.000

1.148.051

0

1.148 051

1 148.051

0

0

Alte impozite si taxe fiscale

18.02

822.000

922 000

1 148 051

0

1.148.051

1 148 051

0

0

Alte impozite si taxe

18 02.50

822.000

922 000

1.148 051

0

1.148 051

1 148.051

0

0

C. VENITURI NEFISCALE

-77.785.000

-32.012.662

166 975 129

128.928.667

38.046 462

-31 443.949

2 885.190

195 533.888

C1 VENITURI DIN PROPRIETATE

16 406 000

17.142 535

170.415 413

92.090.345

78.325.068

16 429 227

2.827.361

151.158 825

Venituri din proprietate

30.02

16.406.000

17.142 535

170 415.413

92.090.345

78.325.068

16 429.227

2 827.361

151.158.825

Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome

30 02.01

0

736 535

736.535

0

736 535

736 535

0

6

Venituri din concesiuni si inchirieri

30 02 05

16.406 000

16 406.000

169.678 821

92 090.345

77 588 476

15.692.635

2.827.361

151.158 825

Venituri din dividende

30 02 08

0

0

57

0

57

57

0

0

Venituri din dividende de la alti plătitori

30.02.08.02

0

0

57

0

57

57

0

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

-94 191.000

-49 155 197

-3 440.284

36.838.322

-40.278 606

-47 873 176

57 829

44 375 063

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33 02

5.800.000

6 100.000

6.309.194

46.966

6.262 228

6 262 165

290

46.739

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

4.992.000

5 259.234

5 337.074

0

5.337 074

5.337 074

0

0

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intretinerea

33.02.10

682 000

682 000

766.324

0

766.324

766 324

0

0

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33 02.12

72.000

64.837

64.838

0

64.838

64.838

0

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si

33 02.28

27.000

25 995

73.024

46.966

26 058

25.995

290

46 739

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02 50

27.000

67 934

67.934

0

67.934

67 934

0

0

Venituri din taxe administrative, eliberări de permise

34.02

2 041.000

2.041.000

2 028 419

0

2.028.419

2 028 315

0

104

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02 02

2 037 000

2 041 000

2 028 419

0

2 028.419

2.028 315

0

104

Alte venituri din taxe administrative. elibș#d‘fTd^pqțj)i^ț^*S^

34.02 50

4.000

0

0

0

0

0

0

0

Amenzi, penalitati si confiscări                 Tîf \

----------------------------------------<--------

35.02

9.250.000

9 250 000

47.702.686

34.448.487

13.254 199

8.737 389

54 009

38.911.288
jj                        Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prev ederi bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai

decât incasari

Drepturi constatate de incasat

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate conform dispozițiilor

35.02 01

9.155.000

9.155.000

47.594.067

34.424.730

13.169.337

8 652.525

54 009

38 887 533

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35 02 50

95.000

95.000

108 619

23.757

84.862

84.864

0

23.755

Diverse venituri

36 02

5.770 000

5 770.000

9.607.603

1.662.416

7.945.187

5.128.992

0

4.478.611

Taxe speciale

36 02.06

900.000

1 074.639

1.074.640

0

1.074.640

1.074.640

0

0

Alte venituri

36.02 50

4.870 000

4 695.361

8.532.963

1.662.416

6.870 547

4 054 352

0

4 478 611

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.02

-117 052 000

-72.316.197

-69.088 186

680.453

-69.768.639

-70.030.037

3.530

938 321

Donații si sponsorizări

37.02.01

0

577.279

1.520.482

680.453

840.029

578.631

3.530

938.321

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii

37.02.03

-117.052.000

-72 893 476

-70 608.668

0

-70 608.668

-70 608.668

0

0

IV. SUBVENȚII

20.000

141 063

131.502

0

131.502

131.502

0

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

20.000

141 063

131.502

0

131.502

131.502

0

0

Subvenții de la bugetul de stat

42.02

20.000

141.063

131.502

ol

131 502

131.502

0

0

B. Curente

20.000

141.063

131.502

0

131 502

131.502

0

0

Ajutor pentru incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni si combustibil

42.02.34

0

38.402

38.024

0

38.024

38 024

0

0

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

42 02 41

20.000

14 944

5.761

0

5 761

5 761

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor

42 02.51

i0

87.717

87 717

0

87 717

87.717

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor

42 02.51.01

0

87.717

87 717

0

87.717

87.717

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

284.722 000

170 209 000

138 442.982

6.581.172

131 861 810

132 562.758

0

5.880.224

TOTAL VENITURI

284 722.000

170.209.000

138.442.982

6.581.172

131.861 810

132 562 758

0

5.880.224

VENITURI PROPRII

0

726.241

6.978.077

6.581.172

396 905

1 097 853

0

5 880 224

1 VENITURI CURENTE

117 052.000

72.893 476

70 608.668

0

70.608 668

70 608 668

0

0

C VENITURI NEFISCALE

117 052.000

72.893.476

70.608.668

0

70.608.668

70 608.668

0

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

117 052.000

72.893.476

70.608.668

0

70 608.668

70 608.668

0

0

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.02

117.052.000

72.893.476

70 608.668

0

70.608.668

70.608 668

0

0

Varsaminte din secțiunea de funcționare

37 02.04

117.052.000

72 893 476

70 608.668

0

70.608.668

70 608.668

0

0

II. VENITURI DIN CAPITAL

0

726 241

6 978 077

6.581.172

396.905

1 097.853

0

5.880.224

Venituri din valorificarea unor bunuri

39 02

0

726 241

6.978.077

6.581.172

396.905

1 097 853

0

5.880.224

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

0

15 227

24.024

0

24.024

24.024

0

0

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

0

15.937

31.741

30.871

870

15 937

0

15.804

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat

39 02 07

0

121.434

322.960

0

322 960

322 960

0

0

Depozite speciale pentru construcții de construinte

39.02.10

0

573.643

6 599.352

6.550.301

49.051

734 932

0

5.864 420

IV SUBVENȚII

57 870 000

37.589 283

24.472.145

0

24.472 145

24.472 145

0

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE/tfwtf IslMfejțpb^lCE

57.870.000

37.589.283

24 472.145

0

24.472.145

24 472 145

0

0

Subvenții de la bugetul de stat    /                     'T* \

42.02

57.870.000

37.589 283

24 472.145

0

24.472.145

24 472.145

0

0
'                        Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

anuale aprobate la f inele perioadei de raportare

trimestriale

cumulate

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

A. De capital

57.870.000

37 000 000

23.992 379

0

23 992.379

23 992 379

0

0

Retehnologizarea centralelor termice si electrice de termof icare

42.02.01

1.100.000

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru reabilitarea termica a clădirilor de locuit

42.02.12

10 500.000

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de

42.02.13

1 270.000

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare

42.02.20

45 000.000

37.000 000

23.992 379

0

23 992.379

23 992 379

0

0

B. Curente

0

589 283

479.766

0

479.766

479 766

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor

42.02.51

0

589 283

479 766

0

479.766

479 766

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor

42.02.51.02

0

589 283

479 766

0

479.766

479.766

0

0

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate

45 02

109.800 000

59.000.000

36 384 092

0

36.384 092

36.384 092

0

0

Fondul European de Dezvoltare regionala

45.02.01

106 348.000

55.538.000

36.145.754

0

36.145 754

36 145 754

0

0

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45.02.01.01

79.148.000

47 438.000

32.340 142

0

32.340.142

32 340 142

0

0

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

45.02.01.02

22.000.000

8 000 000

3.796 675

0

3.796 675

3 796 675

0

0

Pref inantari

45.02.01.03

5.200 000

100.000

8.937

0

8.937

8 937

0

0

Fondul Social European

45.02.02

3 452.000

3 462 000

238.338

0

238.338

238 338

0

0

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45.02.02.01

3.312.000

3 312.000

94.990

0

94.990

94 990

0

0

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

45.02.02 02

100.000

100.000

93.668

0

93.668

93 668

0

0

Pref inantari

45.02.02 03

40.000

50.000

49.680

0

49 680

49 680

0

0

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


Anexa 2

la Hotararea nr. 140 / 2013


CONTUL DE EXECUȚIE BUGETUL LOCAL PE ANUL 2012 - CHELTUIELI

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + DEZVOLTARE

0

829.269.000

733.988.117

669.619 682

669.609.682

638.213.753

31.395.929

634.579.928

TOTAL CHELTUIELI

0

829.269.000

733.988.117

669.619.682

669.609.682

638.213.753

31 395.929

634.579.928

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50.02

0

83.168.000

80.261.262

71.958 592

71.958.592

68 982.305

2 976.287

99.142.489

Autoritati publice si acțiuni externe

51.02

0

58.968.000

60.281.262

52.786.109

52.786.109

49 812.117

2 973.992

79.915.388

Autoritati executive si legislative

51.02.01

0

58.968.000

60.281.262

52.786.109

52.786.109

49 812.117

2 973.992

79.915.388

Autoritati executive

51.02.01.03

0

58.968.000

60.281.262

52.786 109

52.786.109

49.812.117

2.973.992

79.915.388

Alte servicii publice generale

54.02

0

4.200.000

3.780.000

3.056 527

3.056.527

3.054.232

2.295

3.111 145

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

54.02.05

0

1.000.000

0

0

0

0

0

0

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

54.02.10

0

2.400.000

2.380.000

1 918 771

1.918.771

1.918.771

0

1.999.027

Alte servicii publice generale

54.02.50

0

800.000

1.400.000

1 137 756

1.137.756

1.135.461

2 295

1.112.118

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

55.02

0

20.000.000

16.200.000

16 115.956

16.115.956

16.115.956

0

16 115.956

Partea a ll-a APARARE. ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA

59 02

0

7.420.000

7.570.000

6.693.696

6.693.696

6.612.471

81 225

6 289 950

Ordine publica si siguranța naționala

61.02

0

7.420.000

7.570.000

6.693.696

6 693.696

6.612.471

81 225

6 289.950

Ordine publica

61.02.03

0

7.120.000

7.170.000

6.608.824

6.608.824

6.527.760

81 064

6 256.722

Politie comunitara

61.02.03.04

0

7 120.000

7.170.000

6.608.824

6.608.824

6.527.760

81 064

6 256 722

Protecție civila si protecția contra incendiilor

61.02.05

0

300.000

400.000

84.872

84.872

84.711

161

33.228

Partea a 11 l-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

63.02

0

287.498.000

265.755.855

245.225 359

245.225.359

240.135.891

5.089.468

241.230 086

Inv atamant

65.02

0

173.273.000

170.926.836

163.000.767

163.000.767

162.024.300

976.467

157.499.260

Invatamant preșcolar si primar

65.02.03

0

62.358.855

63.130.425

60.597.303

60.597.303

60.433.178

164.125

57.976.603

Invatamant preșcolar

65.02.03.01

0

35.135.636

36.949.052

35.556.042

35.556.042

35.471.111

84.931

32 222 975

Invatamant primar

65.02.03.02

0

27 223 219

26.181.373

25 041.261

25.041 261

24.962.067

79.194

25.753.628

Invatamant secundar

65.02.04

0

106.942.193

105.543.079

101.052.332

101 052.332

100.444.352

607.980

98 831.511

Invatamant secundar inferior

65.02.04.01

0

32.550.793

34.471.773

33.128.366

33.128 366

32.995.456

132.910

33.024 125

Invatamant secundar superior

65.02.04.02

0

74.007.300

70.699.175

67.554.525

67 554.525

67.082.692

471.833

65.425.432

Invatamant profesional      •        V JW X.

65.02.04.03

0

384.100

372.131

369.441

369.441

366.204

3.237

381.954

Invatamant postliceal

65.02.05

0

466.952

548.332

524.915

524.915

522.901

2.014

519.095

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

65.02.50

0

3.505.000

1.705.000

826.217

826.217

623.869

202.348

172.051

Sanatate

66.02

0

21.662.000

17.420.237

14.407.558

14.407.558

14.295.591

111.967

13.396.525

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

66.02.06

0

15.562.000

11 329.000

8.506.090

8.506.090

8.394.288

111.802

8.394.288

Spitale generale

66.02.06.01

0

15.562.000

11.329.000

8.506.090

8.506.090

8 394 288

111.802

8 394 288

Servicii de sanatate publica

66.02.08

0

6.100.000

6.091.237

5.901.468

5.901.468

5.901.303

165

5.002.237

Cultura, recreere si religie

67.02

0

35.970.000

30.671.000

26 934.672

26 934.672

24.102.942

2.831.730

33.491 688

Servicii culturale

67.02.03

0

600.000

600.000

411.583

411.583

300.670

110 913

300.670

Case de cultura

67.02.03.06

0

600.000

600 000

411.583

411 583

300.670

110.913

300.670

Servicii recreative si sportive

67.02.05

0

17.700.000

13.800.000

13.685.842

13.685.842

10.972.263

2 713.579

10.310.049

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de

67.02.05.03

0

17.700.000

13.800.000

13.685.842

13.685.842

10.972.263

2.713.579

10 310 049

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

0

17.670.000

16.271.000

12 837 247

12 837.247

12.830.009

7.238

22.880.969

Asigurări si asistenta sociala

68.02

0

56.593.000

46.737.782

40.882 362

40.882 362

39.713.058

1.169.304

36 842.613

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

68.02.05

0

19.100.000

18.093.869

17.940.757

17.940 757

17.439.581

501.176

17.525.462

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

0

19.100.000

18.093.869

17.940.757

17.940.757

17.439.581

501.176

17.525.462

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

0

850.000

950.000

732 563

732.563

732.563

0

732.563

Crese

68.02.11

0

10.195.000

10.243.108

9.063.106

9.063.106

9.058.895

4.211

7.889.286

Prevenirea excluderii sociale

68.02.15

0

7.778.000

7.616.835

6 261.586

6.261.586

5.874.194

387 392

5.256.762

Ajutor social

68.02.15.01

0

90.000

90.000

90.000

90.000

73.346

16.654

73.346

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

0

7.688.000

7.526.835

6.171.586

6 171.586

5.800.848

370.738

5 183 416

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.02.50

0

18.670.000

9.833.970

6.884.350

6.884.350

6.607.825

276.525

5.438.540

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA. LOCUINȚE,

69.02

0

131.684.000

82.704 000

73.745.975

73.735.975

69 332.740

4.403 235

55.996 898

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.02

0

95.702.000

46.181.000

39.678.511

39.668.511

35.959.798

3.708.713

21 431 122

Locuințe

70.02.03

0

8.454.000

4.417.000

3.200.317

3.200.317

3.138.789

61.528

988.202

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

0

8.454.000

4.417.000

3.200.317

3.200.317

3.138.789

61.528

988.202

Iluminat public si electrificări rurale

70.02.06

0

16.610.000

18.907.000

18.250.747

18.240.747

17.575.713

665.034

7.884.686

Alte servicii in domeniile locuințelor, sen/iciilor si dezvoltării

70.02.50

0

70.638.000

22.857.000

18.227.447

18.227.447

15.245.296

2.982.151

12 558.234

Protecția mediului

74.02

0

35.982.000

36.523.000

34.067.464

34.067.464

33.372.942

694.522

34.565.776

Salubritate si gestiunea deșeurilor

74.02.05

0

35.982.000

36.523.000

34.067.464

34.067.464

33.372.942

694 522

34 565.776

Salubritate

74.02.05.01

0

35.982.000

36.523.000

34.067.464

34.067.464

33.372.942

694.522

34.565.776

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

79.02

0

319.499.000

297.697.000

271 996.060

271.996.060

253.150.346

18.845.714

231.920.505

Combustibili si energie

81.02

0

53.150.000

50.000.000

49.987 926

49.987 926

49.896.965

90.961

55.092.478

Energie termica

81.02.06

0

53.150.000

50.000.000

49.987.926

49 987.926

49.896.965

90.961

55.092.478

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare-**1"

83.02

0

200.000

200.000

73.304

73 304

38.885

34.419

37.413

Agricultura                                               ■‘V

:7—\

83.02.03

0

200.000

200.000

73.304

73.304

38.885

34 419

37.413

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii                                    '

........ <■ »

83.02.03.30

0

200.000

200.000

73.304

73.304

38.885

34 419

37.413

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

Transporturi

84.02

0

266.149.000

247.497.000

221 934.830

221.934.830

203.214 496

18.720.334

176 790 614

Transport rutier

84.02.03

0

266.149.000

247.497.000

221.934.830

221 934.830

203.214 496

18.720.334

176.790.614

Transport in comun

84.02.03.02

0

41.800.000

36 100 000

35.596.905

35.596.905

35 376 905

220 000

34.756.634

Străzi

84.02.03 03

0

224.349.000

211.397.000

186.337.925

186.337 925

167.837 591

18.500 334

142.033.980

Partea a Vll-a REZERVE. EXCEDENT/DEFICIT

96.02

0

44.968 000

44 968 000

0

0

8.982 033

0

0

Excedent

98.02

0

0

0

0

0

8.982.033

0

0

Deficit

99.02

0

44.968.000

44.968.000

0

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

0

499.579.000

518 811.117

489.622 648

489.612 648

473 614.110

15.998 538

435.650.799

TOTAL CHELTUIELI

0

499.579.000

518.811 117

489 622.648

489 612.648

473.614.110

15 998 538

435.650.799

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50.02

0

71.726.000

75.469 262

68.013.888

68.013.888

65 652.606

2 361 282

66 115 432

Autoritati publice si acțiuni externe

51.02

0

47.526.000

55.489.262

48 841.405

48 841.405

46.482.418

2.358 987

46.888.331

Autoritati executive si legislative

51 02 01

0

47.526 000

55 489.262

48.841 405

48.841.405

46.482.418

2 358.987

46.888 331

Autoritati executive

51 02.01.03

0

47 526.000

55 489.262

48.841 405

48 841.405

46.482.418

2 358 987

46.888.331

Alte servicii publice generale

54.02

0

4.200.000

3.780 000

3 056.527

3.056.527

3.054.232

2 295

3.111 145

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

54 02.05

0

1.000.000

0

0

0

0

0

0

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

54.02.10

0

2.400.000

2.380 000

1 918.771

1 918.771

1.918 771

0

1 999.027

Alte servicii publice generale

54.02.50

0

800 000

1 400.000

1 137.756

1.137.756

1.135 461

2.295

1.112.118

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

55.02

0

20.000.000

16.200.000

16 115.956

16 115.956

16.115.956

0

16 115.956

Partea a li-a APARARE, ORDINE PUBL CA SI SIGURANȚA

59 02

0

7.000.000

7 000 000

6.370.235

6.370.235

6 289.010

81 225

6 267.623

Ordine publica si siguranța naționala

61 02

0

7.000.000

7.000.000

6 370.235

6 370 235

6.289.010

81.225

6.267 623

Ordine publica

61.02.03

0

6.700.000

6.700 000

6 336 911

6.336.911

6 255 847

81.064

6 240 384

Politie comunitara

61.02 03.04

0

6.700.000

6 700 000

6 336.911

6.336 911

6.255 847

81 064

6 240 384

Protecție civ ila si protecția contra incend ilor

61 02 05

0

300.000

300 000

33 324

33.324

33.163

161

27 239

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

63.02

0

224.393 000

233 681.855

220 512 281

220.512.281

216.000 878

4 511.403

213.041 930

Inv at amant

65 02

0

154.364.000

162 617.836

156 529.022

156.529 022

155.938 378

590 644

154.994 867

Invatamant preșcolar si primar

65.02 03

0

53.176.855

58.498 425

56.461 507

56.461.507

56 306.266

155 241

55 829.271

Invatamant preșcolar

65.02 03 01

0

28.718.636

32.532 052

31 420.246

31 420.246

31.344.199

76.047

30.923.290

Invatamant primar

65.02 03.02

0

24.458.219

25.966 373

25 041 261

25.041 261

24.962.067

79.194

24.905 981

Invatamant secundar

65 02 04

0

100 674.193

103 525.079

99.499.416

99.499.416

99.066 027

433 389

98.646.501

Invatamant secundar inferior

65.02 04 01

0

32.550.793

34 471 773

33 128.366

33 128 366

32.995 456

132.910

33 011 001

Invatamant secundar superior

65.02.04 02

0

67.739.300

68 681 175

66 001 609

66.001.609

65 704 367

297 242

65 253 623

Invatamant profesional

65 02.04.03

0

384.100

372.131

369.441

369 441

366 204

3.237

381 877

Invatamant postliceal

-q Q

65.02.05

0

466.952

548.332

524 915

524 915

522.901

2.014

519 095

Alte cheltuieli in domeniul invatamantuKii $ !>'*'*'*     "K

65 02 50

0

46 000

46 000

43.184

43.184

43 184

0

0

Sanatate                         ./     y''

66 02

0

9.900.000

12 891.237

11 629.184

11 629.184

11 629.019

165

11 399.429

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de

angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli ef ective

inițiale

def initive

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

66 02.06

0

4.500.000

7 500.000

6 397.192

6 397.192

6 397.192

0

6 397 192

Spitale generale

66.02.06 01

0

4.500.000

7.500.000

6 397.192

6.397.192

6.397 192

0

6.397.192

Servicii de sanatate publica

66.02.08

0

5.400 000

5 391.237

5 231 992

5.231.992

5.231.827

165

5.002 237

Cultura, recreere si religie

67 02

0

18 300.000

16.600.000

14 113 525

14 113 525

11.289.033

2 824 492

10.626 819

Servicii culturale

67 02.03

0

600.000

600 000

411.583

411 583

300.670

110 913

300.670

Case de cultura

67.02.03.06

0

600.000

600.000

411.583

411.583

300.670

110 913

300.670

Servicii recreative si sportive

67.02 05

0

17.700 000

13 800.000

13 685 842

13.685 842

10.972.263

2.713.579

10.310.049

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de

67.02 05.03

0

17.700.000

13.800.000

13.685 842

13 685 842

10.972.263

2 713 579

10 310 049

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

0

0

2.200 000

16.100

16 100

16 100

0

16 100

Asigurări si asistenta sociala

68.02

0

41.829.000

41.572.782

38 240.550

38 240 550

37.144.448

1 096 102

36 020 815

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

68 02.05

0

19.100.000

18.093.869

17.940 757

17 940.757

17.439.581

501 176

17 525 462

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68 02 05.02

0

19 100.000

18.093.869

17.940 757

17 940 757

17.439.581

501 176

17.525 462

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

0

850.000

950.000

732.563

732 563

732.563

0

732 563

Crese

68.02.11

0

9.400 000

9.448.108

8 420.891

8.420.891

8 416.681

4 210

7 802 408

Prevenirea excluderii sociale

68.02 15

0

7.350.000

7 188.835

5 927 835

5 927.835

5.540.443

387 392

5 099 192

Ajutor social

68.02 15.01

0

90.000

90.000

90 000

90.000

73.346

16 654

73 346

Cantine de ajutor social

68 02 15.02

0

7.260.000

7 098.835

5 837 835

5 837.835

5.467.097

370.738

5.025.846

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.02.50

0

5 129.000

5.891 970

5 218.504

5.218.504

5.015 180

203 324

4 861.190

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA. LOCUINȚE.

69.02

0

52.766.000

54.566.000

53 306.024

53.296 024

52.502.794

793 230

47.528 963

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70 02

0

21.766.000

20.766.000

19.646.569

19.636 569

19.241 435

395 134

15 067.779

Locuințe

70.02 03

0

1.956 000

1 956 000

1.956 000

1 956 000

1 956.000

0

0

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03 01

0

1.956 000

1 956.000

1.956.000

1 956.000

1.956 000

0

0

Iluminat public si electrificări rurale

70.02.06

0

8.500.000

8 500.000

7 952.492

7 942.492

7 941 195

1.297

7 127 548

Alte servicii in domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării

70 02.50

0

11.310.000

10 310.000

9 738.077

9.738 077

9.344.240

393 837

7 940.231

Protecția mediului

74 02

0

31.000.000

33.800 000

33 659 455

33.659 455

33 261 359

398 096

32.461.184

Salubritate si gestiunea deșeurilor

74 02.05

0

31.000.000

33.800.000

33 659.455

33.659.455

33 261 359

398 096

32.461 184

Salubritate

74.02.05.01

0

31.000.000

33.800.000

33 659.455

33 659 455

33.261.359

398 096

32.461.184

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

79.02

0

143 694.000

148 094.000

141.420.220

141 420.220

133.168 822

8 251 398

102 696 851

Combustibili si energie

81.02

0

50.000.000

50.000.000

50.000 000

50 000.000

49 909.039

90 961

49 909 039

Energie termica

81.02.06

0

50.000.000

50.000 000

50 000 000

50.000.000

49 909 039

90 961

49.909 039

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoai^^^

83.02

0>

200.000

200.000

73.304

73.304

38 885

34 419

37 413

Agricultura                           * R Q IjX

83 02 03

0

200.000

200 000

73.304

73.304

38.885

34 419

37 413

Alte cheltuieli in domeniul agricultucjT^                   V \

83 02 03 30

0

200.000

200.000

73.304

73 304

38 885

34 419

37.413

Transporturi                  /                    \ ’  \

84.02

6

93.494 000

97 894 000

91 346.916

91.346 916

83.220 898

8 126.018

52 750.399

Transport rutier                  J       1                              1

84.02 03

0

93.494.000

97 894.000

91.346.916

91.346 916

83.220.898

8.126 018

52.750.399

,                      Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

Transport in comun

84.02.03.02

0

29 000.000

33.400.000

32.976.634

32.976.634

32.756.634

220.000

32.756 634

Străzi

84.02.03 03

0

64.494.000

64 494.000

58.370.282

58 370.282

50.464.264

7.906 018

19 993.765

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

96.02

0

■ -     -:Q

.0

0

0

h'i.oiW

0

0

Excedent

98.02

0

0

0

0

0

0

0

Deficit

99 02

0

44 968.000

44.968.000

0

0

0

0

0

se’ctiunea DE DEZVOLTARE

o

329.690.000

215 177.000

179 997.034

179 997.034

164 599.643

15.397 391

198 929.129

TOTAL CHELTUIELI

0

329.690.000

215.177.000

179.997.034

179.997.034

164.599 643

15.397.391

198 929 129

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50.02

0

11.442.000

4.792.000

3.944 704

3.944 704

3.329 699

615 005

33 027.057

Autoritati publice si acțiuni externe

51.02

0

11.442.000

4.792 000

3.944.704

3.944.704

3 329.699

615.005

33.027 057

Autoritati executive si legislative

51.02 01

0

11.442.000

4 792.000

3 944 704

3 944.704

3 329.699

615.005

33 027 057

Autoritati executive

51 02 01.03

0

11 442.000

4.792.0001

3.944.704

3.944.704

3.329 699

615 0051

33 027.057

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PU3LICA SI SIGURANȚA

59.02

0

420.000

570.000

323.461

323.461

323 461

0

22.327

Ordine publica si siguranța naționala

61 02

0

420.000

570.000

’ 323.461

323.461

323.461

0

22.327

Ordine publica

61 02.03

0

420.000

470.000

271.913

271.913

271 913

0

16.338

Politie comunitara

61.02,03.04

I0

420.000

470 000

271.913

271.913

271 913

icT

16.338

Protecție civila si protecția contra incendiilor

61.02.05

0

0

100.000

51.548

51.548

51 548

0

5.989

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

63 02

0

63 105.000

32.074.000

24.713.078

24.713 078

24 135 013

578 065

28 188 156

Invatamant

65.02

0

18.909.000

8 309.000

6.471.745

6.471 745

6 085 922

385 823

2 504 393

Invatamant preșcolar si primar

65 02 03

0

9.182.000

4 632 000

4 135 796

4.135.796

4.126 912

8 884

2 147 332

Invatamant preșcolar

65.02.03.01

0

6 417.000

4 417.000

4 135.796

4 135.796

4.126 912

8 884

1 299.685

Invatamant primar

65 02.03.02

0

2 765.000

215.000

0

6

0

0

847 647

Invatamant secundar

65.02 04

0

6.268 000

2.018 000

1 552.916

1.552 916

1.378 325

174 591

185.010

Invatamant secundar inferior

65 02.04.01

0

0

0

0

0

0

0

13 124

Invatamant secundar superior

65 02 04 02

0

6.268.000

2 018.000

1 552.916

1.552 916

1.378 325

174 591

171 809

Invatamant profesional

65 02 04 03

0

0

0

0

0

0

0

77

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

65 02.50

0

3.459.000

1 659.000

783.033

783.033

580 685

202.348

172.051

Sanatate

66.02

0

11.762.000

4 529.000

2 778.374

2 778.374

2.666 572

111 802

1 997.096

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

66 02 06

0

11.062 000

3.829 000

2 108.898

2.108.898

1 997.096

111 802

1 997.096

Spitale generale

66.02 06.01

0

11.062 000

3 829 000

2.108 898

2.108 898

1.997 096

111 802

1 997.096

Servicii de sanatate publica

66.02,08

0

700.000

700.000

669.476

669.476

669.476

0

0

Cultura, recreere si religie

67.02

0

17.670.000

14 071 000

12 821.147

12.821.147

12 813 909

7 238

22 864.869

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67 02.50

0

17 670.000

14.071.000

12 821 147

12.821 147

12 813.909

7 238

22.864 869

Asigurări si asistenta sociala            '        "‘x

68.02

0

14.764 000

5 165.000

2 641 812

2.641.812

2 568.610

73.202

821.798

Crese                     /

68.02 11

0

795.000

795 000

642.215

642.215

642 214

1

86.878

Prevenirea excluderii sociale / x          --z\\

...... - - i-âa, \ ,f \

68.02.15

0

428.000

428.000

333.751

333.751

333 751

0

157.570

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

Cantine de ajutor social

68.02 15.02

0

428.000

428.000

333 751

333.751

333.751

0

157.570

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68 02.50

0

13 541.000

3 942.000

1.665 846

1.665.846

1.592.645

73.201

577.350

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE,

69 02

0

78.918.000

28.138.000

20.439.951

20.439 951

16 829.946

3 610 005

8.467 935

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.02

0

73.936.000

25.415.000

20.031.942

20 031.942

16.718.363

3.313 579

6.363.343

Locuințe

70 02.03

0

6.498.000

2.461.000

1.244 317

1.244.317

1.182.789

61.528

988.202

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

0

6.498 000

2.461 000

1.244.317

1.244.317

1 182 789

61.528

988 202

Iluminat public si electrificări rurale

70 02 06

0

8.110.000

10.407.000

10.298 255

10.298 255

9 634.518

663 737

757.138

Alte servicii in domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării

70 02.50

0

59.328.000

12.547.000

8 489.370

8.489 370

5 901.056

2 588.314

4.618 003

Protecția mediului

74.02

ol

4.982.000

2 723.000

408.009

408.009

111.583

296 426

2 104.592

Salubritate si gestiunea deșeurilor

74 02.05

0

4 982.000

2.723 000

408 009

408.009

111.583

296 426

2 104 592

Salubritate

74 02.05 01

0

4.982 000

2.723.000

408.009

408.009

111.583

296.426

2 104 592

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

79.02

0

175.805.000

149.603.000

130.575.840

130.575 840

119.981.524

10 594 316

129.223.654

Combustibili si energie

81.02

0

3.150.000

0

-12.074

-12 074

-12.074

0

5.183.439

Energie termica

81.02.06

0

3.150 000

0

-12.074

-12 074

-12.074

0

5 183 439

Transporturi

84 02

0

172 655.000

149 603.000

130 587.914

130.587.914

119.993.598

10.594.316

124.040.215

Transport rutier

84.02 03

0

172.655 000

149.603.000

130.587.914

130.587 914

119.993 598

10 594.316

124 040.215

Transport in comun

84.02 03.02

0

12.800 000

2.700.000

2.620.271

2.620.271

2 620 271

0

2 000 000

Străzi

84 02.03 03

0

159 855.000

146 903.000

127 967.643

127.967.643

117.373 327

10.594.316

122 040 215

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

96.02

0

44.968.000

44.968.000

0

0

0

Excedent

98 02

0

0

0

0

0

"0

0

0

Def icit

99.02

0

44.968 000

44 968.000

0

0

0

0

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


Anexa 3

la Hotararea nr. 140/2013


CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI ÎMPRUMUTURILOR INTERNE PE ANUL 2012 - CHELTUIELI


Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + DEZVOLTARE

0

76.375.000

76.375.000

76.118 071

76.118.071

69.714 783

6.403.288

85.393.237

TOTAL CHELTUIELI

0

76.375.000

76.375 000

76.118.071

76.118.071

69.714 783

6.403.288

85 393 237

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50.07

0

20.222.000

25.600 000

25.600.000

25.600.000

25.600.000

0

25.600.000

Autoritati publice si acțiuni externe

51.07

0

20.222 000

25.600.000

25 600 000

25.600.000

25.600.000

0

25 600.000

Autoritati executive si legislative

51.07.01

0

20.222.000

25.600 000

25 600.000

25.600.000

25 600.000

0

25.600 000

Autoritati executive

51 07.01 03

0

20.222.000

25.600.000

25.600.000

25.600 000

25.600.000

0

25.600 000

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

63.07

0

38 700.000

6.773.000

6 548 003

6 548 003

6.546 505

1.498

468 955

Invatamant

65.07

0

0

0

0

0

0

0

468.955

Invatamant secundar

65 07.04

0

0

0

0

0

0

0

468 955

Invatamant secundar superior

65.07.04 02

0

0

0

0

0

0

0

468 955

Cultura, recreere si religie

67.07

0

38.700.000

6.773.000

6.548.003

6.548.003

6.546.505

1.498

0

Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei

67 07.50

0

38.700.000

6.773.000

6.548 003

6.548.003

6.546.505

1.498

0

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

79.07

0

17.453 000

44.002 000

43.970.068

43 970 068

37.568 278

6 401.790

59 324 282

Transporturi

84.07

0

17.453 000

44.002.000

43 970.068

43.970.068

37 568.278

6 401 790

59 324.282

Transport rutier

84.07.03

0

17 453.000

44.002.000

43 970 068

43.970.068

37.568.278

6 401.790

59 324.282

Străzi

84.07.03.03

0

17.453.000

44.002.000

43 970.068

43.970.068

37.568.278

6 401.790

59 324.282

Partea a VIl-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

96 07

0

76.375.000

76 375.000

0

0

69.714.783

0

0

Deficit

99.07

0

76 375.000

76.375.000

0

0

69.714 783

0

0

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

96.07

0

76.375.000

76.375.000

0

0

69.714.783

0

0

Deficit

99.07

0

76.375.000

76.375.000

0

0

69.714 783

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

0

76.375 000

76 375 000

76 118.071

76 118 071

69 714 783

6.403.288

85 393 237

TOTAL CHELTUIELI

0

76.375 000

76.375 000

76.118.071

76.118 071

69 714.783

6.403.288

85 393 237

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE     ___-__

50.07

0

20.222 000

25.600.000

25.600.000

25 600 000

25 600 000

0

25 600 000

Autoritati publice si acțiuni externe              41 țL O

51.07

0

20.222.000

25.600.000

25.600.000

25 600 000

25.600.000

0

25.600 000

Autoritati executive si legislative        /

/  .-X /  x\

61 07.01

0

20.222.000

25.600.000

25 600 000

25.600.000

25 600.000

0

25 600.000

Autoritati executive                  i r) ȘV

5\o7 01.03

0

20.222.000

25.600.000

25.600 000

25.600 000

25.600.000

0

25.600 000
Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

63.07

0

38.700.000

6.773.000

6.548 003

6 548.003

6.546 505

1 498

468.955

Inv atamant

65.07

0

0

0

0

0

0

0

468 955

Invatamant secundar

65.07.04

0

0

0

0

0

0

0

468.955

Invatamant secundar superior

65.07.04.02

0

0

0

0

0

0

0

468.955

Cultura, recreere si religie

67.07

0

38.700 000

6.773 000

6.548 003

6.548.003

6.546.505

1 498

0

Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei

67 07.50

0

38.700.000

6.773 000

6.548 003

6.548.003

6.546 505

1 498

0

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

79.07

0

17.453.000

44.002.000

43.970.068

43.970.068

37.568 278

6.401.790

59 324.282

Transporturi

84.07

0

17.453.000

44 002.000

43.970.068

43 970.068

37.568.278

6.401.790

59.324 282

Transport rutier

84.07.03

0

17.453.000

44.002.000

43.970 068

43 970.068

37.568.278

6.401 790

59.324 282

Străzi

84.07.03 03

0

17.453 000

44.002.000

43.970 068

43.970.068

37.568.278

6 401 790

59.324 282

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

96.07

0

76.375 000

76.375.000

0

0

69.714.783

0

0

Deficit

99.07

0

76.375.000

76.375.000

0

0

69.714 783

0

0

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


Anexa 4

la Hotararea nr. 140 / 2013


CONTUL DE EXECUȚIE BUGET FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE PE ANUL 2012 - CHELTUIELI

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE +

0

0

0

0

0

0

0

4410

TOTAL CHELTUIELI

0

0

0

0

0

0

0

4410

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

63.08

0

0

0

0

0

0

0

4.410

Asigurări si asistenta sociala

68.08

0

0

0

0

0

0

r 0

4.410

Asistenta acordata persoanelor in vărs ta

68.08.04

0

0

0

0

0

0

0

4.410

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

0

0

0

0

0

0

0

4410

TOTAL CHELTUIELI

0

0

0

0

0

0

0

4.410

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

63 08

0

0

0

0

0

0

0

4.410

Asigurări si asistenta sociala

68.08

0

0

0

0

0

0

0

4410

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.08.04

0

0

0

0

0

0

0

4 410


MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


Anexa 5

la Hotararea nr. 140 / 2013


CONTUL DE EXECUȚIE BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE INTEGRAL

SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII PE ANUL 2012 - VENITURI


Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

TOTAL SECȚIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE

75.192.000

73.057.250

60.767.754

2.165.331

58.602.423

58.600.650

100.585

2.066.519

TOTAL VENITURI

75.192.000

73.057.250

60.767.754

2.165.331

58.602.423

58.600.650

100.585

2.066.519

I. VENITURI CURENTE

51.957.000

58.255.250

52.049.056

2.164.587

49.884.469

49.881.952

100.585

2.066.519

C. VENITURI NEFISCALE

51 957.000

58.255.250

52.049.056

2.164.587

49.884.469

49.881.952

100.585

2.066.519

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

10.485.790

10.811.393

9 037 094

583.338

8.453.756

8 433.708

0

603 386

Venituri din proprietate

30.10

10.485.790

10.811.393

9.037.094

583.338

8.453.756

8 433.708

“ol

603.386

Venituri din concesiuni si închirieri

30.10.05

10.471.699

10.811.393

9.037.094

583 338

8.453.756

8433.708

0

603.386

Alte venituri din proprietate

30.10.50

14.091

0

0

0

0

0

0

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

41.471.210

47.443 857

43.011.962

1 581.249

41 430.713

41.448 244

100.585

1.463.133

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

40.197.695

46.768.147

42.348.013

1.581.249

40.766.764

40.942.197

400

1.405.416

Taxe si alte venituri in invatamant

33.10.05

1.325 998

1.378.650

1.369.532

7.397

1.362.135

1.353.910

0

15.622

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

607 110

569.747

491.683

0

491.683

491.282

400

1

Contribuția de intretinere a persoanelor asistate

33.10.13

21.000

24.000

23.240

0

23.240

23 240

0

0

Contribuția elevilor si studenților pentru internate,

33.10.14

7 986.832

8.063.500

7.961.555

109.790

7.851.765

7.860.750

0

100 805

Venituri din valorificarea produselor obținute din

33.10.16

16.000

16.000

15.398

0

15.398

15.398

0

0

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si

33.10.17

271.755

501.770

491.758

0

491.758

491.758

0

0

Venituri din cercetare

33.10.20

40.000

3.000

2.073

0

2.073

2.073

0

0

Venituri din contractele incheiate cu casele de

33.10.21

20.700.000

23.700.000

26.921.906

1.424.910

25.496.996

25.687.487

0

1.234.419

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de

33 10.30

4.000.000

4.000.000

3.267.172

0

3.267.172

3.267.172

0

0

Alte venituri din prestări de ș.e<vr^''^rct+tesactivitati

33.10.50

5.229.000

8.511.480

1.803.696

39.152

1.764.544

1.749.127

0

54.569

Venituri din taxe administr^ti^rS^ibeîaf^’^Nțiise

34.10

10.000

0

l0

0

0

0

0

0

Alte venituri din taxe adminisțrâ'^veZ^ÎTb^ra^a\

34.10.50

10.000

0

0

0

0

0

0

0

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

Diverse venituri

36.10

471.994

37.650

22.840

0

22.840

22.640

200

0

Alte venituri

36.10.50

471.994

37.650

22.840

0

22.840

22.640

200

0

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.10

791.521

638.060

641.109

0

641.109

483.407

99.985

57.717

Donații si sponsorizări

37.10.01

787.521

634.060

640.035

0

640.035

482.407

99.911

57.717

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru

37.10.03

-3.317.000

-4.317.000

-3.233.657

0

-3 233.657

-3.233.657

0

0

Varsaminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

3.317.000

4 317.000

3.233.657

0

3.233.657

3.233.657

0

0

Alte transferuri voluntare

37.10.50

4.000

4.000

1.074

0

1.074

1.000

74

0

II. VENITURI DIN CAPITAL

0

0

7.640

744

6.896

7.640

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri

39.10

0

0

7.640

744

6.896

7.640

0

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor

39.10.01

0

0

6.600

0

6.600

6.600

0

0

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

39.10.50

0

0

1.040

744'

296

1.040

~0^

0

IV. SUBVENȚII

23.235.000

14.802 000

8.711.058

0

8.711.058

8.711.058

0

0

Subvenții de la alte administrații

43.10

23.235.000

14.802.000

8.711.058

0

8.711 058

8.711.058

0

0

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

600.000

2.800.000

316.770

0

316.770

316.770

0

0

Subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea

43.10.10

4.500.000

7.500.000

6.397.192

0

6.397.192

6.397.192

0

0

Subvenții de la bugetul local pentru finanțarea

43.10.14

5.100 000

2.567.000

1.997.096

6

1.997.096

1.997.096

0

0

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii

43.10.19

13.035.000

1.935.000

0

0

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

53.740.000

64.238.250

55.529.361

2.164.587

53.364.774

53.362.257

100.585

2.066.519

TOTAL VENITURI

53.740.000

64.238.250

55.529.361

2.164.587

53.364.774

53.362.257

100.585

2.066.519

1. VENITURI CURENTE

48.640.000

53.938 250

48.815.399

2 164.587

46.650.812

46.648 295

100.585

2 066.519

C. VENITURI NEFISCALE

48.640.000

53.938.250

48.815.399

2.164 587

46 650.812

46 648.295

100 585

2.066.519

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

10.485 790

10.811.393

9.037.094

583.338

8.453.756

8.433.708

0

603 386

Venituri din proprietate

30.10

10485.790

10.811.393

9.037.094

583.338

8.453.756

8.433.708

0

603 386

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.10.05

10.471.699

10.811.393

9.037.094

583.338

8.453.756

8.433.708

0

603.386

Alte venituri din proprietate

30.10.50

14.091

0

0

0

0

0

0

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

38.154.210

43.126.857

39.778.305

1.581.249

38 197.056

38.214.587

100.585

1.463.133

Venituri din prestări de servicii s'1 alte activitati

33.10

40.197 695

46.768.147

42.348.013

1.581.249

40 766.764

40.942.197

400

1.405.416

Taxe si alte venituri in invatamant

33.10.05

1.325 998

1.378.650

1.369.532

7 397

1 362.135

1.353.910

0

15.622

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

607.110

569.747

491.683

0

491.683

491.282

400

1

Contribuția de intretinere a perS^a^î^T^state

33.10.13

21.000

24.000

23.240

0

23.240

23.240

0

0

Contribuția elevilor si studfen^lorgoentririw|5rb^te.

33.10.14

7.986.832

8.063.500

7.961.555

109.790

7.851.765

7.860.750

0

100 805Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Incaș ari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

Venituri din valorificarea produselor obținute din

33.10.16

16.000

16.000

15.398

0

15.398

15.398

0

0

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si

33.10.17

271.755

501.770

491.758

0

491.758

491.758

0

0

Venituri din cercetare

33.10.20

40.000

3.000

2.073

0

2.073

2.073

0

0

Venituri din contractele incheiate cu casele de

33.10.21

20.700.000

23.700.000

26.921.906

1.424.910

25.496.996

25.687.487

0

1.234.419

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de

33.10.30

4.000.000

4.000.000

3.267.172

0

3.267.172

3.267.172

0

0

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

5.229.000

8.511.480

1.803.696

39.152

1 764.544

1.749.127

0

54.569

Venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.10

10.000

“ol

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din taxe administrative, eliberări de

34.10.50

10.000

0

0

0

0

0

0

0

Diverse venituri

36.10

471.994

37.650

22.840

0

22.840

22.640

200

0

Alte venituri

36.10.50

471.994

37.650

22.840

0

22.840

22.640

200

0

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.10

-2.525.479

-3.678.940

-2.592.548

0

-2.592.548

-2.750.250

99.985

57.717

Donații si sponsorizări

37.10.01

787.521

634.060

640.035

0

640.035

482.407

99.911

57.717

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru

37.10.03

-3.317.000

-4.317.000

-3.233.657

0

-3.233 657

-3.233.657

0

0

Alte transferuri voluntare

37.10.50

4.000

4.000

1.074

0

1.074

1.000

74

0

IV. SUBVENȚII

5.100.000

10.300.000

6.713.962

0

6.713.962

6.713.962

0

0

Subvenții de la alte administrații

43.10

5.100.000

10.300.000

6.713.962

0

6.713.962

6.713.962

0

0

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

600.000

2.800.000

316.770

0

316.770

316.770

0

0

Subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea

43.10.10

4.500 000

7.500.000

6.397.192

0

6.397.192

6.397.192

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

21.452.000

8.819.000

5.238.393

744

5.237.649

5.238.393

0

0

TOTAL VENITURI

21.452.000

8 819.000

5.238.393

744

5.237.649

5.238.393

0

0

1. VENITURI CURENTE

3.317.000

4.317.000

3.233.657

0

3 233.657

3.233.657

0

0

C. VENITURI NEFISCALE

3.317.000

4 317.000

3.233.657

0

3.233.657

3.233.657

0

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

3.317.000

4.317.000

3.233.657

0

3.233.657

3.233.657

0

0

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.10

3.317.000

4.317.000

3.233.657

0

3.233.657

3.233.657

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

3.317.000

4.317.000

3.233.657

0

3.233.657

3.233.657

0

0

II. VENITURI DIN CAPITAL

0

0

7.640

744

6.896

7.640

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri

39.10

0

0

7.640

744

6.896

7.640

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor

39.10.01

0

0

6.600

0

6.600

6.600

0

0

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

39.10.50

0

0

1.040

744

296

1.040

0

0

IV. SUBVENȚII

18.135.000

4.502.000

1.997.096

0

1.997.096

1.997.096

0

0

Subvenții de la alte administrai          **

------------------- ----t    fi» \—

43.10

18.135.000

4.502.000

1.997.096

0

1.997.096

1.997.096

0

0
Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

Total, din

care:

din anii precedenti

din anul curent

Subvenții de la bugetul local pentru finanțarea

43.10.14

5.100.000

2.567.000

1.997.096

0

1.997.096

1.997.096

0

0

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii

43.10.19

13.035.000

1.935.000

0

0

0

0

0

0

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


Anexa 6

la Hotararea nr. 140/ 2013


CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE INTEGRAL

DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII PE ANUL 2012 - CHELTUIELI

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE * DEZVOLTARE

0

79.591.000

77.456.250

62.925.161

62.547.487

57.328.722

5.218 765

52.488.650

TOTAL CHELTUIELI

0

79.591 000

77 456 250

62 925 161

62.547 487

57 328 722

5 218 765

52 488.650

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

64.10

0

57.056.000

66.521.250

57.713.098

57.335.424

52 116 659

5 218 765

49.854.226

Inv atamant

65.10

0

16.700.000

16.700.000

12.412.214

12.412.214

12.364.934

47 280

12 126 399

Invatamant preșcolar si primar

65.10.03

0

7.723.358

7.509.418

6 859.566

6 859.566

6 859.036

530

6.762.107

Inv atamant preșcolar

65.10.03.01

0

6.660 837

6.781.985

6 488 840

6.488.840

6.488 840

0

6.442 016

Invatamant primar

65.10.03.02

0

1.062 521

727.433

370 726

370.726

370 196

530

320 091

Invatamant secundar

65 10 04

0

6 867.542

7.291.909

4 170.625

4.170.625

4 127.675

42.950

4 042 529

Invatamant secundar inferior

65.10.04.01

0

1.007.511

1.014.741

577.164

577.164

577.164

0

516 901

Invatamant secundar superior

65 10 04.02

0

5.860.031

6.277.168

3 593.461

3.593 461

3.550.511

42 950

3.525 628

Invatamant postliceal

65.10.05

0

1.177.600

1 014.636

716.295

716.295

712.495

3.800

672.203

Servicii auxiliare pentru educație

65.10 11

0

931 500

884.037

665.728

665.728

665 728

0

649.560

Internate si cantine pentru elevi

65.10.11.03

0

931.500

884.037

665 728

665.728

665 728

0

649.560

Sanatate

66 10

0

39.656.000

46 571.250

44 572.254

44 572.254

39 401.684

5 170.570

37.362.633

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

66.10.06

0

39 656.000

46.571.250

44.572.254

44.572.254

39.401.684

5.170.570

37 362.633

Spitale generale

66 10.06.01

0

39.656.000

46 571.250

44 572.254

44 572.254

39 401 684

5 170.570

37.362.633

Cultura, recreere si religie

67.10

0

700.000

3.250.000

728.630

350.956

350.041

915

364 194

Servicii culturale

67.10.03

0

700.000

700.000

700 000

322.326

322 121

205

329.856

Case de cultura

67.10 03.06

0

700.000

700 000

700.000

322.326

322 121

205

329.856

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67 10.50

0

0

2 550.000

28.630

28.630

27.920

710

34.338

Asigurări si asistenta sociala

68 10

0

0

0

0

0

0

0

1.000

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.10.50

0

0

0

0

0

0

0

1.000

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE.

69 10

0

22.535.000

10 935.000

5.212.063

5 212.063

5.212.063

0

2 634.424

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70 10      ,

22.535.000

10.935.000

5 212.063

5.212.063

5.212.063

0

2 634.424

Alte servicii in domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării

70r1Q(|fiV>

L».0

22.535 000

10 935.000

5.212.063

5.212.063

5 212.063

0

2 634.424

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

•96*10

4.399.000

4 399.000

0

0

1.271.928

0

0

. r-. pi

Panina 1/3

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

Excedent

98.10

0

0

0

0

0

1 271.928

0

0

Deficit

99.10

0

4.399 000

4.399.000

0

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

0

57.656.000

68.154.250

57.203.471

56.825.797

52.090.329

4 735.468

49.062.553

TOTAL CHELTUIELI

0

57.656.000

68.154.250

57.203 471

56 825.797

52.090.329

4 735.468

49 062 553

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

64.10

0

51.156.000

62 854.250

54.999.067

54.621 393

49 885 925

4 735.468

47 142.329

Invatamant

65.10

0

15.900.000

15 900 000

12.178.576

12.178.576

12 131.296

47.280

11.648 435

Invatamant preșcolar si primar

65.10.03

0

7.576 558

7.491.341

6 846.071

6.846.071

6.845.541

530

6.711.370

Invatamant preșcolar

65 10.03 01

0

6.653 760

6.774.908

6 485.840

6.485 840

6.485.840

0

6.413.584

Invatamant primar

65.10.03 02

0

922 798

716.433

360.231

360.231

359.701

530

297.786

Invatamant secundar

65.10.04

0

6.322 342

6 617.986

4.021 891

4.021.891

3.978.941

42.950

3.690.153

Invatamant secundar inferior

65.10.04.01

0

952.511

1.003.741

566 670

566.670

566.670

0

474 834

Invatamant secundar superior

65.10 04.02

0

5.369.831

5.614.245

3.455.221

3 455 221

3.412.271

42 950

3 215.319

Invatamant postliceal

65.10.05

0

1.077.600

914.636

644.886

644 886

641 086

3 800

597 786

Servicii auxiliare pentru educație

65.10.11

0

923 500

876 037

665.728

665 728

665.728

0

649 126

Internate si cantine pentru elevi

65 10.11 03

0

923 500

876.037

665 728

665.728

665.728

0

649.126

Sanatate

66.10

0

34.556 000

44.004.250

42.091 861

42.091.861

37.404 588

4 687.273

35.128.925

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

66.10 06

0

34.556.000

44.004 250

42.091.861

42.091 861

37.404.588

4.687 273

35.128.925

Spitale generale

66.10.06.01

0

34.556.000

44.004.250

42 091.861

42.091 861

37.404.588

4 687 273

35.128.925

Cultura, recreere si religie

67.10

0

700 000

2.950 000

728.630

350.956

350.041

915

363 969

Servicii culturale

67.10.03

0

700 000

700 000

700.000

322 326

322 121

205

329.631

Case de cultura

67 10.03 06

0

700 000

700.000

700 000

322 326

322 121

205

329.631

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.10.50

0

0

2 250.000

28 630

28.630

27.920

710

34.338

Asigurări si asistenta sociala

68 10

0

0

0

0

0

0

0

1.000

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68 10 50

0

0

0

0

0

0

0

1 000

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA. LOCUINȚE,

69.10

0

6 500 000

5.300 000

2.204.404

2 204.404

2 204 404

0

1.920.224

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.10

0

6.500.000

5.300 000

2.204.404

2.204.404

2 204 404

0

1 920.224

Alte servicii in domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării

70.10.50

0

6.500 000

5.300 000

2.204 404

2.204 404

2.204 404

0

1 920 224

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

96.10

0

25 3/6

0

0

1.271 928

0

0

Excedent

98.10

0

0

0

0

0

1.271.928

0

0

Deficit

99 10

0

3 3 Mo*

0

0

0

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

0

21 935 000

9.302.000

5.721.690

5 721.690

5 238 393

483 297

3.426.097

TOTAL CHELTUIELI

0

21 935.000

9.302.000

5 721.690

5 721.690

5.238.393

483 297

3.426.097

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CUUWAtC-^

_

64.10

0

5.900 000

3.667.000

2.714.031

2 714 031

2.230.734

483 297

2.711.897

Invatamant                 / O

/

65.10

0

800 000

800.000

233.638

233.638

233 638

0

477.964

Invatamant preșcolar si primar / «. '                    \

65 10.03

0

146.800

18.077

13.495

13.495

13.495

0

50 737

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

def initive

Invatamant preșcolar

65.10.03.01

0

7.077

7.077

3.000

3 000

3.000

0

28.432

Invatamant primar

65.10.03.02

0

139.723

11.000

10.495

10.495

10.495

0

22.305

Invatamant secundar

65 10.04

0

545.200

673.923

~         148 734

148 734

148.734

0

352.376

Invatamant secundar inferior

65.10.04 01

0

55.000

11.000

10.494

10.494

10.494

0

42.067

Invatamant secundar superior

65.10.04 02

0

490.200

662 923

138.240

138.240

138.240

0

310 309

Invatamant postliceal

65.10.05

0

100.000

100.000

71.409

71.409

71 409

0

74.417

Servicii auxiliare pentru educație

65.10.11

0

8.000

8.000

0

0

0

0

434

Internate si cantine pentru elevi

65.10.11.03

0

8 000

8.000

0

0

0

0

434

Sanatate

66.10

0

5.100.000

2.567.000

2.480.393

2.480 393

1 997 096

483.297

2.233.708

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

66.10.06

0

5 100.000

2.567 000

2.480.393

2 480.393

1.997 096

483 297

2 233.708

Spitale generale

66.10.06.01

0

5 100.000

2.567.000

2.480.393

2 480 393

1 997 096

483 297

2.233.708

Cultura, recreere si religie

67.10

0

0

300.000

0

0

0

0

225

Servicii culturale

67.10.03

0

0

0

0

0

0

0

225

Case de cultura

67.10.03 06

0

0

0

0

0

0

0

225

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.10.50

0

0

300.000

0

0

0

0

0

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE,

69 10

0

16.035 000

5.635.000

3.007 659

3.007.659

3.007.659

0

714.200

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.10

0

16 035.000

5.635 000

3.007.659

3.007.659

3 007 659

0

714 200

Alte servicii in domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării

70.10.50

0

16.035.000

5.635 000

3.007 659

3.007.659

3.007 659

0

714.200

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

96 10

0

Wooo

0

0

0

0

0

Excedent

98 10

0

Io4

0

0

0

0

0

0

Deficit

99.10

0

0

0

0

0

0

BILANȚ

31.12.2012

A

B

C

1

2

Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Sold ia inceputul anului

Sold la sfârșitul perioadei

A

ACTIVE

01

0

0

I.

ACTIVE NECURENTE

02

0

0

1.

Active fixe necorporale

03

3.437.623

4.881.599

2.

Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

04

54.370.425

54.602.902

3.

Terenuri si clădiri

05

3.632.830.120

3.957.397.944

4.

Alte active nefinanciare

06

0

0

5.

Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an

07

29.504.582

29.504.582

Titluri de participatie

08

29.504.582

29.504.582

6.

Creanțe necurente - sume ce urmeaza a fi incasate după o perioada mai mare de un an

09

8.643.747

9.203.475

Creanțe comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate după o perioada mai mare de un an

10

8.643.747

9.203.475

7.

TOTAL ACTIVE NECURENTE

15

3.728.786.497

4.055.590.502

'active CURENTE

18

0

0

1.

Stocuri

19

95.410.452

100.931.695

2

Creanțe curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an TOTAL, din care:

20

0

0

Creanțe din operațiuni comerciale si avansuri

21

38.057.124

9.716.485

Creanțe din operațiuni comerciale

22

37.950.524

9.646.245

Avansuri acordate (ct.232+234+409)

22.1

0

0

Creanțe bugetare

23

170.134.250

252.580.240

Creanțele bugetului general consolidat

24

167.848.509

251.164.143

Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget

25

17.821.870

22.312.714

Sume de primit de la Comisia Europeana

26

0

0

împrumuturi pe termen scurt acordate

27

0

0

Total creanțe curente

30

226.013.244

284.609.439

3.

Investiții pe termen scurt

31

0

0

4.

Conturi la trezorerie si instituții de credit:

32

”0

0

Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie

33

51.592.065

61.492.800

Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie

33.1

124.908

126.274

din care: depozite

34

0

0

Conturi la instituții de credit, casa, avansuri de trezorerie

35

3.800.616

3 741.802

Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie

35.1

0

0

din care: depozite

36

0

0

Total Disponibilități

40

55.517.589

65.360.876

Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale

/ X.

0

0

Dobândă de încasat                     /

41*T\

0

0

A

B

C

1

2

.Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

Cod

rând

Sold la inceputul anului

Sold la sfârșitul perioadei

5

Cheltuieli in avans

42

1.717

1.214

TOTAL ACTIVE CURENTE

45

376.943.002

450.903.224

TOTAL ACTIVE

46

4.105.729.499

4.506.493.726

B.

DATORII

50

0

0

DATORII NECURENTE - sume ce trebuie plătite intr-o perioada mai mare de un an

51

0

0

1.

Sume necurente - sume ce urmeaza a fi plătite după o perioada mai mare de un an

52

5.821

340.595

Datorii comerciale

53

5.821

340.595

2

împrumuturi pe termen lung

54

202.278.788

265.175.387

3.

Provizioane

55

1.245.919

2.236.875

TOTAL DATORII NECURENTE

58

203.530.528

267.752.857

DATORII CURENTE - sume ce trebuie plătite intr-o perioada de pana la un an

59

0

0

1.

Datorii comerciale, avansuri si alte decontări

60

93.208.092

44.915.335

Datorii comerciale si avansuri

61

93.074.565

44.152.872

Avansuri primite (ct.419)

61.1

0

0

2

Datorii către bugete

62

17.838.037

19.174.999

Datoriile instituțiilor publice către bugete

63

0

0

Contribuții sociale (ct.431+437)

63.1

4.149.897

5.043.861

Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile

64

0

0

3.

Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale

65

15.306.721

3.944.427

din care: sume datorate Comisiei Europene

66

0

0

4.

împrumuturi pe termen scurt - sume ce trebuie plătite intr-o perioada de pana la un an

70

0

0

5.

împrumuturi pe termen lung - sume ce trebuie plătite in exercițiul curent

71

0

0

6.

Salariile angajatilor

72

9.386.875

9.717.972

7.

Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse)

73

6.907

16.128

7.

Pensii, indemnizații de șomaj, burse (ct.422+424+429)

73.1

0

0

8.

Venituri in avans

74

492.906

528.216

9.

Provizioane

75

0

0

10.

TOTAL DATORII CURENTE

78

136.239.538

78.297.077

11.

TOTAL DATORII

79

339.770.066

346.049.934

12.

ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII

80

3.765.959.433

4.160.443.792

CAPITALURI PROPRII

83

0

0

1.

Rezerve, fonduri

84

3.420.902.036

3.801.438.740

2.

Rezultatul reportat (sold creditor)

85

180.459.972

331.445.165

3.

Rezultatul reportat (sold debitor)

86

0

0

4.

Rezultatul patrimonial al exercițiului (sold creditor)

87

164.597.425

27.559 887

5.

Rezultatul patrimonial al exercițiului (sold debitor)

88

0

0

6.

TOTAL CAPITALURI PROPRII

90

3.765.959.433

4.160.443.792

CONTUL DE EXECUȚIE PATRIMONIAL

LA DATA DE 31.12.2012Nr. crt

Denumirea indicatorului

Cod rând

An precedent

An curent

I

VENITURI OPERAȚIONALE

01

0

0

1.

Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări si alte venituri ale bugetelor

02

540.210.282

703.467.968

2.

Venituri din activitati economice

03

71 726.551

82.355.578

3.

Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație speciala

04

99.518.583

13.777.538

4.

Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație speciala

05

26.386.580

1.061.706

TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE

06

737.841.996

800.662.790

II.

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

07

0

0

1.

Salariile si contribuțiile aferente angajatilor

08

181.730.435

183.749.935

2.

Subvenții si transferuri

09

103.363.057

135.882.274

3.

Stocuri, consumabile, lucrări si servicii executate de terti

10

195.816.742

171.232.230

4.

Cheltuieli de capital, amortizări si provizioane

11

54.251.390

193.814.337

5.

Alte cheltuieli operaționale

12

39.289.188

71.970.662

TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE

13

574.450.812

756.649.438

III

REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALA III

14

0

0

- EXCEDENT

15

163.391.184

44.013.352

- DEFICIT

16

0

0

IV

VENITURI FINANCIARE

17

592

4.533

V

CHELTUIELI FINANCIARE

18

439

15.816.787

VI

REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA

19

0

0

-EXCEDENT

20

153

0

-DEFICIT

21

0

15.812.254

VII

REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA

22

0

0

- EXCEDENT

23

163 391.337

28.201.098

-DEFICIT

24

0

0

VIII

VENITURI EXTRAORDINARE

25

707

296

IX

CHELTUIELI EXTRAORDINARE

26

0

0

X

REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA

27

0

0

- EXCEDENT

28

707

296

-DEFICIT

29

““ol

0

XI

REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIȚIULUI

30

-----J

---0

/ -țft. A A'/X

0Nr. crt

Denumirea indicatorului

Cod rând

An precedent

An curent

- EXCEDENT

31

163.392.044

28.201.394

- DEFICIT

32

0

0

Cod

De in

Total

Casa in lei

Finanțarea din bugetul de stat

Finanțarea din bugetul local

Finanțarea din bugetul asigurărilor sociale de stat

Finanțarea din bugetul asigurărilor pentru șomaj

Finanțarea din bugetul fd.național unei de asig.sociale de sanatate

Finanțarea de la bugetul trezoreriei statului

Alte

disponibilități

Finanțarea din bugetul fondului pentru mediu

I. Numerar din activitatea operaționala

01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Incasari

02

881.777.552

21.942.072

0

0

0

0

0

0

859.835.480

' 0

2. Plăti

03

689.931.901

21.942.072

0

458.337.470

0

0

0

0

667.989.829

0

3. Numerar net din activitatea operaționala

04

191.845.651

0

0

458.337.470

0

0

0

0

191.845.651

0

II. Numerar din activitatea de investiții

05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Incasari

06

6.071.691

0

0

0

0

0

0

0

6.071.691

0

2. Plăti

07

165.082.467

0

0

156.942.143

0

0

0

0

165.082.467

0

3. Numerar net din activitatea de investiții

08

-159.010.776

0

0

156.942.143

0

0

0

0

-159.010.776

0

III. Numerar din activitatea de finanțare

09

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Incasari

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Plăti

11

22.934.140

0

0

22.934.140

0

0

0

0

22.934.140

0

3. Numerar net din activitatea de finanțare

12

-22.934.140

0

0

22.934.140

0

0

0

0

-22.934.140

0

IV. Creșterea (descreșterea) neta de numerar si echivalent de numerar

13

9.900.735

0

0

638.213.753

0

0

0

0

9.900.735

0

V. Numerar si echivalent de numerar la începutul anului

14

51.592.065

0

0

0

-

3

0

0

0

51.592.065

0

Cod

De in

Total

Casa in lei

Finanțarea din bugetul de stat

Finanțarea din bugetul local

Finanțarea din bugetul asigurărilor sociale de stat

Finanțarea din bugetul asigurărilor pentru șomaj

Finanțarea din bugetul

fd.național unei de asig.sociale de sanatate

Finanțarea de la bugetul trezoreriei statului

Alte

disponibilități

Finanțarea din bugetul fondului pentru mediu

Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului

15

61.492.800

0

0

638.213.753

0

0

0

0

61.492.800

0

Denumirea indicatorului

Cod rând

TOTAL

5314

5xx

I. Numerar din activitatea operaționala

01

0

0

0

1. Incasari

02

331.851

0

331.851

2 Plăti

03

390.650

0

390.650

3. Numerar net din activitatea operaționala

04

-58.799

0

-58.799

II. Numerar din activitatea de investiții

05

0

0

0

1. Incasari

06

0

0

0

2. Plăti

07

0

0

0

3. Numerar net din activitatea de investiții

08

0

0

0

III. Numerar din activitatea de finanțare

09

0

0

0

1. Incasari

10

33.250

0

33.250

2. Plăti

11

33265

0

33.265

3. Numerar net din activitatea de finanțare

12

-15

0

-15

IV. Creșterea (descreșterea) neta de numerar si echivalentde numerar

13

-58.814

0

-58.814

V. Numerar si echivalentde numerar la inceputul anului

14

3 800.616

0

3.800.616

Diferente de curs favorabile

15

0

0

0

3. Diferente de curs nefavorabile

16

0

0

0

Numerar si echivalentde numerar la sfirsitul anului

17

3.741.802

0

3.741.802

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR IN STRUCTURA

ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR LA 31.12.2012

Denumirea elementului de capital

Cod rând

Sold la începutul anului

Creșteri

Reduceri

Sold la sfârșitul anului

Fondul activelor fixe necorporale - Ct. 100

01

0

1.000

0

1.000

Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul publicai statului - Ct. 101

02

0

6.128

0

6.128

Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului - Ct. 102

03

8.702.993

0

0

8.702.993

Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativteritoriale - Ct. 103

04

2.685.235.730

393.061.589

1.525.326

3.076.771 993

Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativteritoriale - Ct. 104

05

591.902.516

473.871

1.362.674

591.013.713

Rezerve din reevaluare - Ct. 105

06

133.068.761

193.203.254

203.321.244

122.950.771

Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobânzilor incasate (SAPARD) - Ct. 106

07

0

0

0

0

Fondul de rulment - Ct. 131

08

0

0

0

0

Fondul de rezerva al bugetului asigurărilor sociale de stat - Ct. 132

09

0

0

0

0

Fondul de rezerva constituit conform legii n r.95/2006 - Ct. 133

10

0

0

0

0

Fondul de amortizare aferent activelor fixe deținute de serviciile publice de interes local -Ct. 134

11

0

0

0

0

Fondul de risc - Ct. 135

12

42.290

106

0

42.396

Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcții de locuințe - Ct. 136

13

0

0

0

0

Taxe speciale - Ct. 137

14

0

0

“ol

0

Fondul de dezvoltare a spitalului - Ct. 1391

15

0

0

0

0

Alte fonduri - Ct. 1399

16

1.949.746

0

0

1.949.746

Rezultatul reportat - Ct. 117 sold creditor

17

180.459.972

325.787.927

174.802.734

331.445 165

Rezultatul reportat-Ct. 117 sold debitor

18

0

0

0

0

Rezultatul patrimonial al exercițiului - Ct. 121 sold creditor

19

164.597.425

1.464.863.059

1.601.900.597

27.559.887

Rezultatul patrimonial al exercițiului - Ct. 121 sold debitor

20

0

0

0

0

Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd 18 + rd 19 - rd 20)

21

3.765.959.433

0

0

4.160.443.792


Pagina 1 /1


Denumirea activelor fixe

Nr rând

La 31.12.2012

Sold la inceputul anului

Creșteri

Nr

Mp

TOTAL, din

care:

diferente din reevaluare

achiziții

transferuri primite cu titlu gratuit

Donații si sponsorizări

Alte cai

Concesiuni, brevete, licențe, mărci

03

0

0

111.732

2.850.768

0

2.850.768

0

0

0

Alte activa fixe necorporale

04

0

0

7.971.327

90.829

0

90.829

0

0

0

TOTAL rd 02 la rd 04

05

0

0

8.083.059

2.941.597

0

2.941.597

0

0

0

Amenajări la terenuri

07

0

0

196.391

0

0

0

0

0

0

Construcții, din care:

08

0

0

545.153.977

1.106.075

0

0

0

0

1 106.075

Instalații tehnice, mijloace de transport,

12

0

0

61.766.082

4.314.417

0

4.314.417

0

0

0

Mobilier, aparatura birotica, echipamente de

13

0

0

31.534.722

2.931 620

0

2.931.620

0

0

0

TOTAL (rd 07 + 08 + 12 + 13)

14

0

0

638.651.172

8.352.112

0

7.246.037

0

0

1.106.075

TOTAL ACTIVE FIXE (rd 05 + 14)

15

0

0

646.734.231

11.293.709

0

10.187.634

0

0

1.106.075

Denumirea activelor fixe

Nr. rând

Reduceri

Sold la

Sfârșitul

anului

Ajustări de valoare

Valoarea contabila neta

Total, din

care

Diferente din reevaluare

Eliminare amortizare

Dezmembrări si casari

Transferuri si cu titlu gratuit

Vanzari

Alte cai

Sold la

inceputul

anului

Creșteri

Reduceri

Sold la

Sfârșitul

anului

Concesiuni, brevete, licențe, mărci

03

5.350

0

0

5.350

0

0

0

2.957.150

111 732

253.967

0

365.699

2 591.451

Alte active fixe necorporale

04

22.885

0

0

22.885

0

0

0

8.039.271

4 755.234

1.241.162

24.743

5.971 653

2 067 618

TOTAL rd 02 la rd 04

05

28.235

0

0

28.235

0

0

0

10.996.421

4 866 966

1 495 129

24.743

6.337 352

4 659.069

Amenajări la terenuri

07

0

0

0

0

0

0

0

196 391

72.389

0

52.090

20.299

176.092

Construcții, din care:

08

42.691.690

0

0

42 691.690

0

0

0

503.568.362

445 639.163

24 845.421

37 117.140

433.367.444

70 200 918

Instalații tehnice, mijloace de transport,

12

498.690

0

0

498.690

0

0

0

65.581.809

34.044.926

4 746.210

485.479

38.305.657

27 276.152

Mobilier, aparatura birotica, echipamente

13

478 259

6

0

88.335

389.924

0

0

33 988.083

14.838 054

2.719.234

105 889

17.451 399

16 536.684

TOTAL (rd 07 + 08 + 12 + 13)

14

43.668.639

0

0

43 278.715

389.924

0

0

603 334.645

494.594 532

32 310.865

37.760.598

489 144.799

114.189.846

TOTAL ACTIVE FIXE (rd 05 + 14)

15

43.696.874

0

0

43.306 950

389.924

6

0

614.331.066

499.461.498

33.805.994

37 785.341

495.482.151

118 848 915

Denumirea activelor fixe

Nr. rând

La 31.12.2011

Sold la începutul anului

Creșteri

Ha

Nr

Mp

TOTAL, din

care:

diferente din reevaluare

achiziții

transferuri primite cu titlu gratuit

Donații si sponsorizări

Alte cai

înregistrări ale evenimentelor cultural-sportive

02

0

0

0

0

1.000

0

1.000

0

0

0

Active fixe necorporale in curs de execuție

03

0

0

0

221.530

0

0

0

0

0

0

TOTAL (rd 02 + rd 03)

04

0

0

0

221.530

1.000

0

1.000

0

0

0

Terenuri

07

0

0

0

1.948.237.646

14.270.273

0

0

0

0

14.270.273

Construcții, din care:

08

0

0

0

1.327.650.992

398.404.341

0

0

0

0

398.404.341

Instalații tehnice, mijloace de transport, animale

12

0

0

0

9.952.601

837.750

0

0

0

0

837.750

Active fixe corporale in curs de execuție

14

0

0

0

257.302.666

190.633.816

0

190.633.816

0

0

0

TOTAL (rd 06 + 07 + 08 + 12+ 13 + 14 + 15)

<16

0

0

0

3.543.143.905

604 146.180

0

190.633.816

0

0

413.512.364

TOTAL ACTIVE FIXE (rd 04 + 16)

17

0

0

0

3.543.365.435

604.147.180

0

190.634.816

0

0

413.512.364

Denumirea activelor fixe

Nr rând

Reduceri

Sold la sfârșitul

arxJui

Valoarea activelor fixe neamortizabile

Total, dncare

Reevaluare

Dezmembrări si

casari

Transferuri si cu

titlu gratuit

Vanzari

Alte cai

Fondul activelor fixe necorporale

(ct 100)

Domeniul public al statului (ct.101)

Domeniul privat al statului

(ct 102)

DomeniJ public al UAT (ct 103)

Domeniul privet al

HAT (ct 104)

înregistrări ale evenimentelor ciJtural-sportive

02

0

0

0

0

0

0

1000

1 000

0

0

0

0

Active fi® necorporale in curs de execuție

03

0

0

0

0

0

0

221 530

0

0

Iol

0

0

TOTAL (rd 02+ rd03)

04

0

0

0

0

0

0

222 530

1 000

0

0

0

0

Terenuri

07

18.656393

0

16863 184

0

0

1 793209

1.943.851 526

0

0

0

1 353064 238

590 787 288

Construcții, din cărei

08

4 202098

0

92.210

0

0

4 109.888

1 721.853.235

0

6128

8 702 993

1 712 917689

226 425

Instalații tehnice, mijloace de transport, animale si

12

285

0

0

0

0

285

10 790 066

0

0

0

10 790 066

0

Active fixe corporale in curs de execuție

14

226.620.309

0

700497

0

0

225919 812

221 316173

0

0

0

0

0

TOTAL(rd06 + 07 + 08 + 12 + 13 + 14 + 15)

16

249.479.085

o

17.655 891

0

0

231 823 194

3897 811 000

0

6128

8702.993

3.076.771 993

591 013 713

TOTAL ACTIVE FIXE (rd 04+ 16)

17

249.479 085

0

17 655 891

0

0

231.823.194

3898 033 530

1 000

6128

8 702 993

3076.771 993

591 013 713

ANEXA 14

la Hotararea nr. 140 / 2013

SITUAȚIA ACTIVELOR SI DATORIILOR din administrația locala la 31.12.2012

I Nr

rând

Denumirea indicaotrilor

Cod

rând

începutul perioadei

Sfirsitul

perioadei

ACTIVE FINANCIARE

1

0

0

X

0

0

A

NUMERAR SI DEPOZITE, din care:

2

0

0

A1

Numerar

3

0

0

Numerar în lei în casieria instituțiilor publice locale si ale instituțiilor publice de subordonare locala

4

0

0

Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale si ale instituțiilor publice de subordonare locala, la trezorerii din care :

5

6.624.787

7.543.489

Disponibilități in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administrației publice locale (ct.5161)

05.1

0

0

Fonduri externe nerambursabile preaderare

6

0

0

Fonduri externe nerambursabile postaderare

7

0

0

Total (în baze cash) (rd.04+05)

8

6.624.787

7.543.489

Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale si ale instituțiilor publice de subordonare locala la trezorerii (ct.5187)

9

0

0

Total (în baze accrual) (rd.08+09)

10

6.624.787

7.543.489

Execedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)

11

44.967.278

53.949.311

Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)

12

0

0

Total (în baze cash) (rd.11+12)

13

44.967.278

53.949.311

Dobânzi de incasat aferente disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale instituțiilor de subordonare locala (Cont 5187)

14

0

0

Total (în baze accrual) (rd. 13+14)

15

44.967.278

53.949.311

Depozite constituite din fondul de rulment (ct.5222)

16

0

0

Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al instituțiilor publice locale (ct.5187)

17

0

0

Total (în baze accrual)( rd.16+17)

18

~o“

0

Depozite ale instituțiilor publice (ct. 5153 +5602)

19

0

0

Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale si ale instituțiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5187)

20

0

0

Total (în baze accrual)( rd. 19+20)

21

0

0

Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 542)

22

5.271

2.247

Alte valori (ct.532)

23

119 637

124 027

A2

Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente si de depozit), din care:

30

0

0

-Disponibilități la instituții de credit rezidente

31

0

0

Disponibilități ale instituțiilor publice locale si ale instituțiilor de subordonare locala la instituțiile de credit rezidente din care :

32

3.800.616

3.741.802

Fonduri externe nerambursabile preaderare (ct.515)

33

46.315

0

Fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.515)

34

0

0

Numerar în valuta în casieria instituțiilor publice, (ct.5314)

35

0

0

Total (în baze cash) (rd.32+35)

--------------------------------------Â A’ /—“r-----

36

3.800.616

3.741.802

Nr

rând

Denumirea indicaotrilor

Cod rând

începutul perioadei

Sfirsitul perioadei

Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale si ale instituțiilor de subordonare locala la instituțiile de credit rezidente (ct.5187)

37

0

0

Total (în baze accrual)( rd.36+37)

38

3.800.616

3.741.802

Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5153 +5602)

39

0

0

Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale si ale instituțiilor de subordonare locala la instituțiile de credit rezidente (ct.5187)

40

0

0

Total (în baze accrual)( rd.39+40)

41

0

0

Acreditive în lei ale instituțiilor locale si ale ale instituțiilor de subordonare locala la instituțiile de credit rezidente (ct.5411)

42

0

0

Acreditive în valuta ale instituțiilor locale si ale instituțiilor de subordonare locala la instituțiile de credit rezidente (ct.5412)

43

0

0

-disponibilități la alti rezidenti

50

0

0

Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.461+2678)

51

0

0

Total (în baze cash)( rd.51)

52

0

0

A3

Alte disponibilități

60

0

0

-disponibilități la instituții de credit din străinătate

61

0

0

Disponibilități ale reprezentantelor din străinătate (ct.5124)

62

0

0

Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentantelor din străinătate (ct.5187)

63

0

0

Total (în baze accrual)(rd.62+63)

64

0

0

Avansuri de trezorerie, acordate (ct. 542)

65

0

0

Acreditive la instituții de credit în străinătate (ct.5412)

66

0

0

B

TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI, din care:

70

0

0

Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate

71

0

0

B.1

Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni si produse financiare derivate (deținute de către administrația locala si de instituțiile de subordonare locala)

72

0

0

Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni si produse financiare derivate deținute de către administrația locala si de instituțiile de subordonare locala.Total (rd.74+75+76+77), din care emise de:

73

0

0

-B.N.R. (S121)

74

0

0

-Instituții de credit rezidente (S122)

75

0

0

-Alti rezidenti (S123,124,125)

76

0

0

-Nerezidenti (S21.S22)

77

0

0

I

Total (la valoare nominala) (rd. 73)

78

0

0

B.2

Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni si produse financiare derivate

85

0

0

1

Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni si produse financiare derivate deținute de către administrația locala (instituțiile locale) si instituțiile de subordonare locala. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de:

86

0

0

-B.N.R. (S121)

87

0

0

-Instituții de credit rezidente (S122)

88

0

0

-Ati rezidenti (S123.124.125)

89

0

0

-Nerezidenti (S21.S22)

90

0

0

Obligațiuni si alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.265-2962). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:

91

0

0

-B.N.R. (S121)

92

0

0

-Instituții de credit rezidente (S122)

93

0

0

-Ati rezidenti (S123.124.125)                  /o-/''—\

94

0

0

Nr

rând

Denumirea indicaotrilor

Cod rând

începutul perioadei

Sfirsitul perioadei

-Nerezidenti (S21.S22)

95

0

0

-Operatori economici (S11)

96

0

0

1

Total (rd.86+91)

97

0

0

C

CREDITE ACORDATE, din care:

110

0

0

C1

Credite pe termen scurt-acordate

111

0

0

Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituțiilor de subordonare locala, (ct.4682)

112

0

0

D

ACȚIUNI SI ALTE PARTICIPATII

120

0

0

Acțiuni si alte titluri, exclusiv acțiuni ale organismelor de plasament colectiv

121

0

0

D.1

Acțiuni cotate (se includ si acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)

122

0

0

Acțiuni cotate deținute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2601-2961) (S11)

123

0

0

Acțiuni cotate deținute de autoritatile locale la instituții financiare si de credit rezidente (ct.2601-2961) (S122)

124

0

0

Acțiuni cotate deținute de autoritatile locale la societăți de asigurări rezidente (ct.2601-2961)(S125)

125

0

0

Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd. 123+124+125)

126

0

0

D.2

Acțiuni necotate (se includ si acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)

130

0

0

Acțiuni necotate deținute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2602-2961 )(S11)

131

29.504.582

29.504.582

Acțiuni necotate deținute de autoritatile locale la instituții financiare si de credit rezidente (ct.2602-2961) (S122)

132

0

0

Acțiuni necotate deținute de autoritatile locale la societăți de asigurări rezidente (ct.2602-2961 )(S125)

133

IO1

0

Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd. 131+132+133)

134

29.504.582

29.504.582

D.3

Alte participatii

140

0

0

Participatiile autorităților locale la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2601+ 2602-2961)

141

0

0

Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)

142

0

0

E

ALTE CONTURI DE PRIMIT

155

~0~

0

E.1

Credite comerciale si avansuri acordate

156

0

0

1

Creanțe comerciale legate de livrări de bunuri si servicii de către autoritatile locale sau de instituții subordonate acestora Total (rd.158+159+160+164) din care:

157

8.643.747

9.203.475

-de la populație

158

0

0

-de la operatori economici (S11),

159

8.643.747

9.203.475

-de la instituțiile publice, din care: (rd.161+162+163)

160

0

0

-Administrația centrala (S1311)

161

0

0

-Administrația locala (S1313)

162

0

0

-Asigurări sociale (S1314)

163

0

0

-de la nerezidenti (S21,S22)

------------------------------------------------------------------------------------------- - "T *---L       ■

164

0

0Nr

rând

Denumirea indicaotrilor

Cod rând

începutul perioadei

Sfirsitul perioadei

Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri si servicii de către autoritățile locale sau de institutiie subordonate acestora (ct.232+234+409+4111+4118+413+ 418+4611-4911 -4961).Total (rd.166+167+168+172) din care de la:

165

37.950.524

9.646.245

-de la populație

166

0

0

-de la operatori economici (S11),

167

37.950.524

9.646.245

-de la instituții publice, din care: (rd.169+170+171)

168

0

0

-Administrația centrala (S1311)

169

0

0

-Administrația locala (S1313)

170

0

0

-Asigurări sociale (S1314)

171

0

0

-din ca re: creanțe le unitarilor sanitare cu paturi tapă de Casele de Sănătate

171.1

0

0

-de la nerezidenti (S21.S22)

172

0

0

E.2

Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile

175

0

0

1

Creanțe ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:

176

167.848.509

251.164.143

-de la populație

177

167.848.509

251.164.143

-de la operatori economici (S11),

178

0

0

-de la instituțiile publice, din care: (rd.180+181 +182)

179

0

0

-Administrația centrala (S1311)

180

0

0

-Administrația locala (S1313)

181

0

0

-Asigurări sociale (S1314)

182

0

0

-de la nerezidenti (S21 ,S22)

183

0

0

Creanțe ale fondului de risc (ct.461)

184

0^

0

Total creanțe (rd.176+184)

185

167.848.509

251 164.143

Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana

190

0

0

Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autorităților de Management si Agențiile de Plăti reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4583.1)

191

17.821.870

22.312.714

Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autorităților de Management si Agențiile de Plăti reprezentând fonduri de la bugetul de stat (ct.4583.2)

192

0

0

Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077)

193

0

0

Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4505). Total din care: (rd.195+196)

194

0

0

Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-bugetul local (ct.4505.4)

195

0

0

Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-institutii publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii si subvenții (ct.4505.5)

196

0

0

DATOR 11 FIN AN C IAR E

200

0

0

A

NUMERAR SI DEPOZITE, din care:               O M 4

201

0

0

A2

Ate depozite                                 / * '’/'fZ. '       \

202

0

0

Nr

rând

Denumirea indicaotrilor

Cod

rând

începutul perioadei

Sfirsitul perioadei

1

Sume datorate terților reprezentând garanții si cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4281 + 462). Total (rd.204+205+206) din care :

203

189.551

192.649

- salariatilor (S143)

204

189.551

192.649

- operatorilor econom ici (S11)

205

0

0

- instituțiilor publice, din care: (rd 207+208+209)

206

0

0

- Administrația centrala (S1311)

207

0

0

- Administrația locala (S1313)

208

0

0

-Asigurări sociale (S1314)

209

0

0

B.

ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI

220

0

0

B.1

ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni si produse financiare derivate)

221

0

0

împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni si produse financiare derivate emise de către de către administrația locala si de instituțiile de subordonare locala,(ct.5191+1611). Total (rd.223+224+225+226) din care achiziționate de:

222

0

0

-B.N.R. (S121)

223

0

0

-Instituții de credit rezidente (S122)

224

0

0

-Alti rezidenti (S123,S124,S125)

225

0

0

-Nerezidenti (S21.S22)

226

0

0

I

Total (la valoare nominala) rd.222

227

0

0

Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni si produse financiare derivate (ct. 1681+5186)

228

0

0

Total (în baze accrual)(rd.227+228)

229

0

0

B.2

ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni si produse financiare derivate)

240

0

0

împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât acțiuni si produse financiare derivate emise de către administrația locala si de instituțiile de subordonare locala (ct.1612). Total (rd.242+243+244+245), din care achiziționate de:

241

0

0

-B.N.R. (S121)

242

0

0

-Instituții de credit rezidente (S122)

243

0

0

-Alti rezidenti (S123,S124,S125)

244

0

0

-Nerezidenti (S21.S22)

245

0

0

I

Total (la valoare nominala) (rd.241)

246

0

0

Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni si produse financiare derivate (ct.1681)

247

0

0

Total (în baze accrual)(rd.246+247)

248

0

0

C.

CREDITE PRIMITE, din care:

260

“ol

0

C.1

Credite pe termen scurt primite

261

0

0

Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si instituții din subordinea acestora (ct. 1621 +1631 +1641 +1671 +5191 +5192+5196+5197 +5198). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:

262

0

0

-Instituții de credit rezidente (S122)

263

0

0

-Alti rezidenti (S123,S124,S125)

264

0

0

-Nerezidenti (S21.S22)

265

0

0

Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de câtre instituțiile publice din administrația locală (ct.1621) (S1311)

265 1

0

0

Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoren&usiaiylui de către instituțiile publice din administrația locala (ct.5198+1^?^ț4. £ JyS

266

0

0

Nr

rând

Denumirea indicaotrilor

Cod rând

începutul perioadei

Sfirsitul perioadei

Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locala, (ct.5195)

267

0

0

Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casâ (ct.5197)

267.1

0

0

Total (în baze cash)(rd.262+266+267)

268

0

0

Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația locala (ct.1682+1683+1684+1685+1687+5186). Total (rd.270+271+272+272 1),din care acordate de:

269

0

0

-Instituții de credit rezidente (S122)

270

0

0

-Ati rezidenti (S123.S124.S125)

271

0

0

-Nerezidenti (S21.S22)

272

o

0

-Administrația centrala (S1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1687)

272.1

0

0

Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1687+5186)

273

0

0

Total (dobânzi de plătit )(rd.269+273)

274

0

0

Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)

275

0

0

Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat

276

0

0

Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastrichtdebt), conform deciziei Eurostat, (ct. 1671+5191 ).Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de:

277

0

0

-Instituții de credit rezidente (S122) (în cazul refinantarii fara regres a unei creanțe asupra guvernului)

278

0

0

-AJti rezidenti (S123) (în cazul refinantarii fara regres a unei creanțe asupra guvernului)

279

0.

0

-Nerezidenti (S21.S22)

280

0

0

-Operatori economici (S11) (în cazul restructurării creditelor comerciale)

281

0

0

Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687+5186). Total (rd.283+284+284.1+284.2) din care acordate/achizitionate de:

282

0

0

-Instituții de credit rezidente (S122) (în cazul refinantarii fara regres a unei creanțe asupra guvernului)

283

0

0

-Alti rezidenti (S123) (în cazul refinantarii fara regres a unei creanțe asupra guvernului)

284

0

0

-Nerezidenti (S21.S22)

284.1

0

0

-Operatori economici (S11) (în cazul restructurării creditelor comerciale)

284.2

0

0

C.2

Credite pe termen lung primite

285

0

0

Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice locale (ct.1622+1632+1642+1672). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :

286

202.278.788

265.175.387

-Instituții de credit rezidente (S122)

287

202.278.788

265.175.387

-Ati rezidenti (S123.S124.S125)

288

0

0

-Nerezidenti (S21.S22)

289

0

0

-Administrația centrala (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizarea de către instituții publice din administrația locala (ct.1622)

289.1

0

0

Total (în baze cash)(rd.286)

290

202.278.788

265.175.387
Nr

rând

Denumirea indicaotrilor

Cod rând

începutul perioadei

Sfirsitul perioadei

Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația locala (ct.1682+1683+1684+1685+1687) Total (rd.292+293+294+294.1)din care acordate de :

291

0

0

-Instituții de credit rezidente (S122)

292

0

0

-Ati rezidenti ( S 123, S124, S125)

293

0

0

-Nerezidenti (S21,S22)

294

0

0

-Administrația centrala (1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1687)

294.1

0

0

Total dobânzi de plătit (rd.291)

295

0

0

Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)

296

202.278.788

265.175.387

Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastrichtdebt) conform deciziei Eurostat

297

0

0

Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastrichtdebt), conform deciziei Eurostat, (ct.1672).Total (rd.299+300+301+302) din care acordate de:

298

0

0

-Instituții de credit rezidente (S122) (în cazul refinantarii fara regres a unei creanțe asupra guvernului)

299

0

0

-Ati rezidenti (S123) (în cazul refinantarii fara regres a unei creanțe asupra guvernului)

300

0

0

-Nerezidenti (S21.S22)

301

0

0

-Operatori economici (S11) (în cazul restructurării creditelor comerciale)

302

0

0

Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687). Total (rd.304+305+306+307) din care acordate de

303

0

0

-Instituții de credit rezidente (S122) (în cazul refinantarii fara regres a unei creanțe asupra guvernului)

304

0

0

-Ati rezidenti (S123) (în cazul refinantarii fara regres a unei creanțe asupra guvernului)

305

0

0

-Nerezidenti (S21.S22)

306

0

0

-Operatori economici (S11) (în cazul restructurării creditelor comerciale)

307

0

0

E

ALTE CONTURI DE PLĂTIT

310

0

0

E.1

Credite comerciale si avansuri primite

311

0

0

Datorii comerciale legate de livrări de bunuri si servicii (ct.401+403+4041 +4042+405+408 +419 +4621+4622). Total (rd.313+314+318+319+) din care către:

312

5.821

340.595

-Operatori economici (S11)

313

5.821

340.595

-Instituții publice, din care (rd.315+316+317):

314

0

0

-Administrația centrala (S1311)

315

0

0

-Administrația locala (S1313)

316

0

0

-Asigurări sociale (S1314)

317

0

0

-Ati rezidenti (S123,S124,S125)

318

0

0

-Nerezidenti (S21.S22)

319

0

0

Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri si servicii (ct.401+403+4041+405+408+419+4621). Total (rd.321+322+326+327) din care către:

320

93.074.565

44.152.872

-Operatori economici (S11)

321

93.074.565

44.152.872

-Institurii publice, din care (rd.323+324+325):

322

0

0

-Administrația centrala (S1311)                 ^/^G

323

0

0

Nr rând

Denumirea indicaotrilor

Cod rând

începutul perioadei

Sfirsitul perioadei

-Administrația locala (S1313)

324

0

0

-Asigurări sociale (S1314)

325

0

0

-Ati rezidenti (S123,S124,S125)

326

0

0

-Nerezidenti (S21.S22)

327

0

0

E.2

Ate datorii de plătit exclusiv creditele comerciale si avansuri

330

0

0

Datorile instituțiilor publice din administrația locala către bugete ( ct.4423+ 431+437+4428 +444+446+4481)

331

15.261.458

14.351.216

Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271 + 4273 +4281)

332

9.386.875

9.717.972

Ate drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272 + 4273+429+438)

333

6.907

16.128

Datorii către fondul de risc (ct.462)

334

0

0

Total (rd.331 +332+333+334)

335

24.655.240

24.085.316

Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana

340

0

0

Avansuri primite de Instituții publice -beneficiari finali- reprezentând prefinantare pentru proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4585)

341

15.268.212

3.944.427

E.3

Plăti restante

345

0

0

Plăti restante ale instituțiilor publice din administrația locala (reprezentând datorii neachitate la termen ) din operațiuni comerciale

(ct.401+403+404+405+462). Total (rd.346.1+347+351+352), din care către:

346

0

0

Operatori economici (S11)

346.1

0

0

-Instituții publice, din care (rd.348+349+350):

347

0

0

-Administrația centrala (S1311)

348

0

0

- Administrația locala (S1313)

349

0

0

-Asigurări sociale (S1314)

350

0

0

-Ati rezidenti (S123,S124,S125)

351

0

0

-Nerezidenti (S21.S22)

352

0

Plăti restante ale instituțiilor publice din administrația locala- (reprezentând datorii neachitate la termen) către bugetul general consolidat

(ct.4423+431 +437+444 +446 +4481)

353

0

0

Plăti restante ale instituțiilor publice din administrația locala (reprezentând datorii neachitate la termen ) din drepturi salariate, neachitate (ct.421+423+426+ 4271+4273+ 4281)

354

0

0

Plăti restante ale instituțiilor publice din administrația locala către alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate(ct.4273+429+438)

355

0

0

Plăti restante ale instituțiilor publice din administrația locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611+1621 +1631+1641+ 1651+1671 +169+5192 +5195 +5196 +5197+5198). Total (rd.357+358+359) din care, către :

356

0

0

Instituții de credit rezidente (S122)

357

0

0

Ati rezidenti (S123,S124,S125)

358

0

0

Nerezidenti (S21.S22)

359

0

0

Plăti restante ale instituțiilor publice din administrația locala (reprezentând datorii neachitate la termen ) din dobânzi restante, (ct.1681+1682+1683+1684 +1685+1687+5186). Total (rd.361+362+363) din care, către :

360

0

0

Instituții de credit rezidente (S122)

361

0

0

Ati rezidenti (S123,S124,S125)                           ___

362

0

0

Nerezidenti (S21.S22)                ~             M 4

363

0

0

Nr

rând

Denumirea indicaotrilor

Cod rând

începutul perioadei

Sfirsitul perioadei

Creditori bugetari (ct.467)

364

0

0

Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)

375

0

0

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


ANEXA 15

la Hotararea nr. 140 / 2013


PLĂTI RESTANTE TOTAL la data de 31.12.2012

DENUMIREA INDICATORILOR

Nr. rând

Sold la inceputul perioadei

Sold la finele perioadei

PLÂPI RESTANTE-TOTAL, din care:

01

7.059.012

2.944.405

-sub 30 de zile

02

4.503.690

1.050.745

-peste 30 de zile

03

2.555.322

1.153.251

-peste 120 zile

05

0

211.700

-peste 1 an

06

0

528.709

PLĂPI RESTANTE-TOTAL SECPIUNEADE FUNCȚIONARE, din

150

7.059.012

2.162.840

-sub 30 de zile

151

4.503.690

1.003.480

-peste 30 de zile

152

2.555.322

1.150.361

-peste 120 zile

154

0

2.091

-peste 1 an

155

0

6.908

Plâpi restante către furnizori, creditori din operații comerciale

160

4.482.433

2.162.840

-sub 30 de zile

161

1.927.111

1.003.480

-peste 30 de zile

162

2.555.322

1.150.361

-peste 120 zile

165

0

2.091

-peste 1 an

166

0

6.908

Creditori bugetari (ct.467) din care:

290

2.576.579

0

-sub 30 de zile

291

2.576.579

0

PLĂPI RESTANTE-TOTAL SEC PIU NEA DEZVOLTARE din care:

300

0

781.565

-sub 30 de zile

301

0

47.265

-peste 30 de zile

302

0

2.890

-peste 120 zile

304

0

209.609

-peste 1 an

305

0

521.801

Plâpi restante către furnizori, creditori din operații comerciale

310

0

781.565

-sub 30 de zile

311

0

47.265

-peste 30 de zile

312

0

2.890

-peste 120 ale

315

0

209.609

-peste 1 an

316

0

521.801


MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA ECONOMICĂ


Anexa 17 la Hotărârea nr. 140/09.04.2013


EXECUȚIE 2012

FINANȚARE DE BAZĂ Șl COMPLEMENTARĂ- BUNURI Șl SERVICII


Nr.

crt.

Unitate de învățământ preuniversitar de stat

Buget

2012

Total Plăți 2012

Cost elev/ preșcolar revizuit în funcție de nr.de elevi

Redistribuirea sumelor defalcate din TVA

Plăți din sume defalcate din TVA

Suma alocată din bugetul local Titlul 20 Bunuri și servicii

Plata din bugetul local Titlul 20 Bunuri și servicii

1

2

3=6+8

4=7+9

5

6

7

8

9

1

Grădinița cu Program Prelungit" Parfum de Tei”

383,000

379,559

103,733

104,200

104,200

278,800

275,359

2

Grădinița cu Program Prelungit "Albă ca Zăpada"

290,000

254,516

115,209

115,727

115,727

174,273

138,789

3

Grădinița cu Program Prelungit "Neghinița"

335,000

312,576

90,213

90,619

90,619

244,381

221,957

4

Grădinița cu Program Prelungit "Floare de Iris"

269,500

251,054

100,715

101,168

101,168

168,332

149,886

5

Grădinița cu Program Prelungit "Căsuța Poveștilor"

355,000

349,783

94,343

94,766

94,766

260,234

255,017

6

Grădinița cu Program Prelungit Universității B. Bolyai

215,000

208,876

74,659

74,994

74,994

140,006

133,882

7

Grădinița cu Program Prelungit "Trenulețul Veseliei"

217,500

217,293

86,202

86,590

86,590

130,910

130,703

8

Grădinița cu Program Prelungit "Zâna Zorilor"

211,400

211,000

94,616

95,041

95,041

116,359

115,959

9

Grădinița cu Program Prelungit "Dumbrăvioara"

360,500

360,291

94,371

94,795

94,795

265,705

265,496

10

Grădinița cu Program Prelungit "Bambi"

1,007,500

906,062

157,112

157,818

157,818

849,682

748,244

11

Grădinița cu Program Prelungit "Lumea Copiilor"

287,500

272,217

104,774

105,244

105,244

182,256

166,973

12

Grădinița cu Program Prelungit "Așchiuță”

798,500

770,228

135,940

136,551

136,551

661,949

633,677

13

Grădinița cu Program Prelungit "Mămăruța"

264,500

263,000

87,685

88,079

88,079

176,421

174,921

14 Grădinița cu Program Prelungit "Lizuca”

251,000

250,294

100,508

100,960

100,960

150,040

149,334

15

Grădinița cu Program Prelungit "Poienița"

251,000

249,279

105,126

105,598

105,598

145,402

143,681

16

Grădinița cu Program Prelungit "Degețica"                    334,000

332,273

124,374

124,933

124,933

209,067

207,340

17

Grădinița cu Program Prelungit "Micul Prinț"

302,000

301,172

107,924

108,410

108,410

193,590

192,762

18

Grădinița cu Program Prelungit "Mica Sirena"

566,100

522,125

130,545

131,133

131,133

434,967

390,992

19

Grădinița cu Program Prelungit "Raza de Soare"

252,000

235,363

112,143

112,647

112,647

139,353

122,716

20

Grădinița cu Program Prelungit "Dumbrava Minjwnara”'"

366,500

363,038

155,780

156,480

156,480

210,020

206,558

H      •

21

Grădinița cu Program Prelungit "Buburuza^/         pVj>\235,500

235,171

78,907

79,261

79,261

156,239

155,910
22

Grădinița cu Program Prelungit "Universul Copiilor"

305,000

294,448

109,436

109,928

109,928

195,072

184,520

23

Grădinița cu Program Prelungit "Albinuța"

433,000

432,829

118,657

119,190

119,190

313,810

313,639

24

Grădinița cu Program Prelungit "Licurici"

538,500

489,303

139,662

140,290

140,290

398,210

349,013

25

Grădinița cu Program Prelungit "Academia Piticilor"

278,500

277,799

92,197

92,612

92,612

185,888

185,187

26

Școala de arte si meserii

22,000

22,000

36,915

22,000

22,000

0

0

27

Școala Gimnazială "loan Bob"

389,100

311,742

188,890

189,740

189,740

199,360

122,002

28

Școala Gimnazială "Emil Isac"

452,000

326,741

117,915

118,445

118,445

333,555

208,296

29

Liceul Waldorf

273,000

259,499

107,480

107,962

107,962

165,038

151,537

30

Școala Gimnazială "Nicolae lorga"

269,000

219,385

112,238

112,742

112,742

156,258

106,643

31

Școala Gimnazială "Octavian Goga"

350,000

294,416

164,707

165,447

165,447

184,553

128,969

32

Școala Gimnazială "Constantin Brâncuși"

427,000

395,496

132,356

132,950

132,950

294,050

262,546

33iȘcoala Gimnazială "Nicolae Titulescu"

362,000

320,941

186,529

187,368

187,368

174,632

133,573

34

Școala Gimnazială "Ion Creangă"

467,000

450,164

241,904

242,992

242,992

224,008

207,172

35

Liceul cu Program Sportiv

671,000

617,234

222,881

223,883

223,883

447,117

393,351

36

Școala Gimnazială "luliu Hațieganu"

356,000

312,210

209,638

202,331

202,331

153,669

109,879

37

Școala Gimnazială "Radu Stanca"

351,000

304,541

102,903

103,366

103,366

247,634

201,175

38

Liceul Teoretic "Eugen Pora"

445,000

353,031

216,855

213,185

213,185

231,815

139,846

39

Școala Gimnazială "Liviu Rebreanu"

440,000

379,015

234,719

235,775

235,775

204,225

143,240

40

Școala Gimnazială "Ion Agârbiceanu”

605,500

605,139

270,348

263,701

263,701

341,799

341,438

41

Școala Gimnazială "Traian Dârjan"

239,000

238,499

80,838

81,200

81,200

157,800

157,299

42

Școala Gimnaziala "Alexandru Vaida Voevod"

361,500

351,015

201,167

202,072

202,072

159,428

148,943

43

Școala Gimnazială "Horea"                                  234,000

218,511

222,806

144,925

144,925

89,075

73,586

|~44

Liceul Tehnologic de Protecția mediului

426,000

425,040

104,841

105,313

105,313

320,687

319,727

45

Colegiul Tehnic "Ana Aslan"

375,000

373,737

197,359

198,247

198,247

176,753

175,490

46 Liceul Teoretic "Lucian Blaga”

381,000

334,285

249,852

215,877

215,877

165,123

118,408

47 Liceul Teoretic "Mihai Eminescu"

326,000

220,809

213,003

178,895

178,895

147,105

41,914

48

Liceul de Coregrafie si arta dramatica "O.Stroia"

521,000

416,037

154,144

154,836

154,836

366,164

261,201

49

Liceul de Arte Vizuale " R. Ladea"

411,500

364,267

242,121

243,210

243,210

168,290

121,057

50

Colegiul Național pedagogic "Gh.Lazăr"

774,000

759,732

213,802

214,765

214,765

559,235

544,967

51

Liceul Teoretic "Samuel Brassai"

775,700

761,995

145,346

146,000

146,000

629,700

615,995

52

Liceul Teologic Unitarian "J.Zsigmond"

1,023,700

928,844

190,416

191,272

191,272

832,428

737,572

53

Liceul Teoretic "Avram lancu"

621,000

445,510

321,899

323,347

323,347

297,653

122,163

54

Liceul Teoretic "Nicolae Bălcescu"

784,000

777,124

467,873

469,978

469,978

314,022

307,146

55

Liceul Greco-catolic "I. Micu"

103,000

97,615

73,647

73,979

73,979

29,021

23,636

56

Colegiul Național "George Barițiu"

517,000

424,425

247,004

248,115

248,115

268,885

176,310

57

Colegiul Național "George Coșbuc"

828,000

634,788

478,320

370,748

370,748

457,252

264,040

58

Liceul Teoretic "Gheorghe Șincai"

436,000

428,539

311,187

268,191

268,191

167,809

160,348

59

Liceul Teoretic "Apaczai Cs. lanos"     /CjL A N /333,000

332,505

188,296

171,868

171,868

161,132

160,637

60

Liceul Teologic reformat

597,500

61

Liceul Teoretic "Bathory Istvan"

535,500

62

Liceul Teoretic "Onisifor Ghibu"

706,000

63

Seminarul Teologic Ortodox

690,000^

64

Liceul de Informatica ”T. Popoviciu”

614,000

65

Colegiul Național "Emil Racoviță"

603,000

66

Liceul de Muzică "Sigismund Toduță"

1,631,000

67

Școala de Muzică A.Bena

134,000

68

Liceul Teoretic "Victor Babeș"

350,000

69

Liceul Teologic Baptist "Emanuel"

248,000

r~7o

Colegiul Economic " Iulian Pop"

398,500

71

Colegiul Tehnic "Napoca"

1,239,000

L 72

Liceul Tehnologic nr.1

615,000

73

Colegiul Tehnic de construcții "Anghel Saligny"

845,000

74

Liceul Tehnologic "Aurel Vlaicu"

391,500

I 75

Colegiul Tehnic "Edmond Nicolau"

917,000

!■    76

Liceul Teologic Adventist "Maranatha"

292,100

77

Colegiul Tehnic Energetic

1,279,000

r 78

Colegiul Tehnic de ind.alimentară "Raluca Ripan"

565,000

79

Colegiul Tehnic de Transporturi "Transilvania"

908,000

80

Liceul Tehnologic "Alexandru Borza"

920,000

81

Colegiul Tehnic de comunicații "Augustin Maior"

390,000

i____

TOTAL

39,327,100

510,448

132,088

132,683

132,683

464,817

377,765

495,414

314,747

316,163

316,163

219,337

179,251

610,981

478,410

367,279

367,279

338,721

243,702

585,196

98,697

99,141

99,141

590,859

486,055

569,874

205,864

206,790

206,790

407,210

363,084

602,805

263,686

264,872

264,872

338,128

337,933

1,506,624

230,754

231,793

231,793

1,399,207

1,274,831

130,273

101,608

64,470

64,470

69,530

65,803

291,369

139,586

132,809

132,809

217,191

158,560

246,719

108,658

109,147

109,147

138,853

137,572

275,595

232,376

155,546

155,546

242,954

120,049

831,950

279,948

281,208

281,208

957,792

550,742

614,526

178,548

209,906

209,906

405,094

404,620

780,388

156,628

257,333

257,333

587,667

523,055

283,048

86,228

86,616

86,616

304,884

196,432

765,624

176,528

377,322

377,322

539,678

388,302

211,539

50,897

51,126

51,12(3

240,974

160,413

1,274,378

173,590

274,370

274,370

1,004,630

1,000,008

527,684

138,853

139,477

139,477

425,523

388,207

902,807

203,088

304,000

304,000

604,000

598,807

859,785

230,719

231,757

231,757

688,243

628,028

389,414

214,052

215,016

215,016

174,984

174,398

35,710,821

13,760,583

13,760,583

13,760,583;      25,566,517

21,950,238MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA ECONOMICĂ


Anexa 16 la Hotărârea nr. 140/09.04.2013


EXECUȚIE 2012

FINANȚARE DE BAZĂ - CHELTUIELI DE PERSONAL

Nr. crt.

Unitate de învățământ preuniversitar de stat

Buget 2012

Total plăți 2012

Cost elev/ preșcolar revizuit în funcție de nr.de elevi

Redistribuirea sumelor defalcate din TVA

Plăți din sume defalcate din TVA

Drepturi sa la riale prevăzute în sentințe judecătorești Conform Ordinului nr.71/2009 actualizat

Plăți drepturi salariale

1

2

3=6+8

4=7+9

5

6

7

8

9

1

Grădinița cu Program Prelungit" Parfum de Tei"

1,056,319

1,037,663

934,633

1,038,233

1,019,577

18,086

18,086

2

Grădinița cu Program Prelungit "Albă ca Zăpada"

1,073,848

1,072,628

1,038,030

1,053,848

1,052,772

20,000

19,856

3

Grădinița cu Program Prelungit "Neghinița"

610,521

605,521

726,862

594,378

589,378

16,143

16,143

4

Grădinița cu Program Prelungit "Floare de Iris"

653,111

651,585

842,912

637,911

636,517

15,200

15,068

5

Grădinița cu Program Prelungit "Căsuța Poveștilor"

680,384

678,911

721,448

660,384

659,388

20,000

19,523

6

Grădinița cu Program Prelungit Universității B. Bolyai

719,300

718,839

674,917

705,500

705,276

13,800

13,563

Lz

Grădinița cu Program Prelungit "Trenulețul Veseliei"

793,500

792,508

750,200

779,500

778,740

14,000

13,768

8

Grădinița cu Program Prelungit "Zâna Zorilor"

704,274

702,500

756,174

685,000

683,226

19,274

19,274|

9

Grădinița cu Program Prelungit "Dumbrăvioara"

895,100

894,965

799,361

870,100

870,022

25,000

24,943

I 10

Grădinița cu Program Prelungit "Bambi"

1,235,050

1,231,314

1,290,388

1,202,550

1,199,302

32,500

32,012

11

Grădinița cu Program Prelungit "Lumea Copiilor"

864,450

861.7671

878,964

847,450

844,833

17,000

16,934

12

Grădinița cu Program Prelungit "Așchiuță"

1,151,500

1,150,271

1,175,456

1,129,500

1,128,498

22,000

21,773

13

Grădinița cu Program Prelungit "Mămăruța"

815,500

815,477

790,037

791,500

791,500

24,000

23,9771

14

Grădinița cu Program Prelungit "Lizuca"

689,650

684,144

692,487

668,861

663,711

20,789

20,433

15

Grădinița cu Program Prelungit "Poienița"

938,500

937,348

920,343

912,675

911,523

25,825

25,825

16

Grădinița cu Program Prelungit "Degețica"

916,000

915,120

1,068,291

892,000

897,930

24,000

17,190

17

Grădinița cu Program Prelungit "Micul Prinț"

992,000

991,703

972,393

966,000

965,759

26,000

25,944

18

Grădinița cu Program Prelungit "Mica Sirena"

1,180,262

1,178,986

1,176,208

1,147,266

1,145,990

32,996

32,996

19

Grădinița cu Program Prelungit "Raza de'Spa^"w7^“xss.

773,000

772,611

885,773

760,760

760,371

12,240

12,240

20

Grădinița cu Program Prelungit "Duțnl^aVâlyiiaunată^

1,030,658

1,030,252

1,403,572

999,0001

998,594

31,658

31,658

r 21

Grădinița cu Program Prelungit "Bpb^u^L^---ȚY\

\  687,900     687,617

713,316

674,150

673,867

13,750

13,750

22

Grădinița cu Program Prelungit "Universul Copiilor"

907,100

906,033

986,012

887,920

887,319

19,180

18,714

23

Grădinița cu Program Prelungit "Albinuța"

914,550

901,835

1,069,091

901,835

889,587

12,715

12,248

124

Grădinița cu Program Prelungit "Licurici"

1,037,105

1,035,990

1,187,887

1,001,105

1,000,604

36,000

35,386

25

Grădinița cu Program Prelungit "Academia Piticilor"

843,110

832,233

831,428

822,310

811,433

20,800

20,800

26

Școala de arte si meserii

178,900

177,292

297,108

178,900

178,900

27

Școala Gimnazială "loan Bob"

1,450,000

1,449,429

1,248,110

1,400,200

1,399,646

49,800

49,783

28

Școala Gimnazială "Emil Isac"

912,700

909,892

794,898

886,100

883,368

26,600

26,524

29

Liceul Waldorf

598,000

597,712

774,657

598,000

597,712

30

Școala Gimnazială "Nicolae lorga"

1,037,400

1,033,394

722,237

1,025,500

1,021,548

11,900

11,846

31

Școala Gimnazială "Octavian Goga"

1,241,773

1,240,913

1,180,105

1,207,773

1,207,307

34,000

33,606

32

Școala Gimnazială "Constantin Brâncuși"

1,172,300

1,171,925

888,261

1,143,300

1,142,997

29,000

28,928

33

Școala Gimnazială "Nicolae Titulescu"

1,452,100

1,451,051

1,313,161

1,422,000

1,421,021

30,100

30,030

34

Școala Gimnazială "Ion Creangă"

1,596,000

1,590,993

1,604,373

1,543,000

1,537,993

53,000

53,000

35

Liceul cu Program Sportiv

1,739,000

1,738,331

2,019,561

1,725,000

1,724,378

14,000

13,953

36

Școala Gimnazială "luliu Hațieganu"

1,618,300

1,618,090

1,384,107

1,569,300

1,569,233

49,000

48,857

37

Școala Gimnazială "Radu Stanca"

911,400

911,268

682,147

883,400

883,268

28,000

28,000

38

Liceul Teoretic "Eugen Pora"

1,479,948

1,478,913

1,490,499

1,440,948

1,439,913

39,000

39,000

39

Școala Gimnazială "Liviu Rebreanu"

1,732,812

1,732,351

1,565,567

1,677,812

1,677,351

55,000

55,000

40

Școala Gimnazială "Ion Agârbiceanu"

1,992,580

1,992,277

1,906,403

1,931,080

1,931,057

61,500

61,220

41

Școala Gimnazială "Traian Dârjan"

756,400

756,021

562,803

733,400

733,314

23,000

22,707

42

Școala Gimnaziala "Alexandru Vaida Voevod”

1,551,300

1,550,611

1,358,215

1,504,300

1,503,627

47,000

46,984

43

Școala Gimnazială "Horea"

1,546,000

1,544,820

1,468,786

1,515,000

1,514,025

31,000

30,795

44

Liceul Tehnologic de Protecția mediului

940,000

937,388

809,100

912,000

910,275

28,000

27,113

45

Colegiul Tehnic "Ana Aslan"

1,794,500

1,791,505

1,334,929

1,754,000

1,751,335

40,500

40,170

46

Liceul Teoretic "Lucian Blaga"

1,677,700

1,676,902

1,570,457

1,630,700

1,630,668

47,000

46,234

47

Liceul Teoretic "Mihai Eminescu"

1,759,300

1,758,771

1,377,999

1,713,500

1,713,031

45,800

45,740

48

Liceul de Coregrafie si arta dramatica "O.Stroia"

1,432,800

1,432,156

1,254,852

1,410,500

1,409,982

22,300

22,174

49

Liceul de Arte Vizuale " R. Ladea"

2,034,800

2,034,428

1,675,692

1,974,500

1,974,144

60,300

60,284

50

Colegiul Național pedagogic "Gh.Lazăr"

1,695,300

1,694,923

1,429,115[

1,670,000

1,669,634

25,300

25,289

51

Liceul Teoretic "Samuel Brassai"

1,430,100

1,429,746

1,085,008

1,287,700

1,287,356

142,400

142,390

52

Liceul Teologic Unitarian "J.Zsigmond"

1,121,700

1,121,285

1,403,313

1,121,700

1,121,285

53

Liceul Teoretic "Avram lancu"

2,238,900

2,238,565

2,068,952

2,170,900

2,170,566

68,000

67,999

54

Liceul Teoretic "Nicolae Bălcescu"

2,984,120

2,983,864

2,966,868

2,922,820

2,922,575

61,300

61,289

55

Liceul Greco-catolic "I. Micu"

428,800

427,488

510,258

428,800

427,488

56

Colegiul Național "George Barițiu"

1,616,700

1,616,180

1,520,703

1,562,000

1,561,509

54,700

54,671

57

Colegiul Național "George Coșbuc"

2,917,500

2,916,742

3,294,303

2,855,000

2,854,597

62,500

62,145

58

Liceul Teoretic "Gheorghe Șincai"        —“'"'X

2,073,500

2,073,146

1,974,608

2,066,800

2,066,493

6,700

6,653

59

Liceul Teoretic "Apaczai Cs. Ianos’’/Z^f țA A

1,532,750

1,532,519

1,366,062

1,506,750

1,506,527

26,000

25,992

60

Liceul Teologic reformat        /7^         A

\  1,164,900

1,164,430

1,116,406

1,142,400

1,142,005

22,500

22,425

61

Liceul Teoretic "Bathory Istvan" / *  /            \

\ 2,751,000

2,750,856

2,532,573

2,735,700

2,735,556;

15,300;     15,300

62

Liceul Teoretic "Onisifor Ghibu"

3,195,000

3,194,703

3,070,346

3,103,000

3,102,763

92,000

91,940

63

Seminarul Teologic Ortodox

727,500

725,686

738,998

727,500

725,686

64

Liceul de Informatica "T. Popoviciu"

1,630,800

1,629,806

1,427,494

1,578,200

1,577,278

52,600

52,528

65

Colegiul Național "Emil Racoviță"

1,760,600

1,760,229

1,616,544

1,729,600

1,729,244

31,000

30,985

66

Liceul de Muzică "Sigismund Toduță"

5,529,200

5,528,770

3,562,093

5,370,500

5,370,078

158,700

158,692

67

Școala de Muzică A.Bena

1,475,100

1,474,542

723,851

1,445,600

1,445,130

29,500

29,412

68

Liceul Teoretic "Victor Babeș"

899,300

898,936

789,242

868,700

868,365

30,600

30,571

69

Liceul Teologic Baptist "Emanuel"

617,400

616,841

757,655

611,900

611,655

5,500

5,186

70

Colegiul Economic " Iulian Pop"

1,702,000

1,699,008

1,700,498

1,660,000

1,657,164

42,000

41,844

71

Colegiul Tehnic "Napoca"

1,702,200

1,701,475

1,770,765

1,644,000

1,643,331

58,200

58,144

72

Liceul Tehnologic nr.1

1,540,109

1,539,350

1,455,056

1,506,609

1,505,885

33,500

33,465

73

Colegiul Tehnic de construcții "Anghel Saligny"

1,537,600

1,537,137

1,071,900

1,482,800

1,482,405

54,800

54,732

74

Liceul Tehnologic "Aurel Vlaicu"

939,800

938,988

641,014

906,800

906,236

33,000

32,752

75

Colegiul Tehnic "Edmond Nicolau"

1,653,500

1,653,317

1,244,143

1,616,500

1,616,498

37,000

36,819

76

Liceul Teologic Adventist "Maranatha"

396,200

395,890

456,227

396,200

395,890

77

Colegiul Tehnic Energetic

1,500,320

1,499,838

1,390,169

1,462,820

1,462,767

37,500

37,071

78

Colegiul Tehnic de ind.alimentară "Raluca Ripan"

1,280,500

1,270,792

1,054,649

1,245,600

1,235,964

34,900

34,828

79

Colegiul Tehnic de Transporturi "Transilvania"

1,933,700

1,933,347

1,546,688

1,897,700

1,897,347

36,000

36,000

80

Liceul Tehnologic "Alexandru Borza"

2,434,300

2,433,535

1,805,662

2,383,000

2,382,279

51,300

51,256

Colegiul Tehnic de comunicații "Augustin Maior"

1,534,500

1,534,010

1,521,823

1,527,500

1,527,500

7,000

6,510

TOTAL

110,713,604

110,580,198

102,183,194

108,045,048

107,930,866

2,668,556

2,128,836