Hotărârea nr. 134/2016

Hotărârea 134/2016 - Aderarea Municipiului Cluj-Napoca la Asociaţia Cluster Mobilier Transilvan.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 1.300.000 lei de la bugetul pe anul 2013 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, în vederea achiziționării de produse alimentare și acordarea acestora unor categorii de persoane defavorizate

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 1.300.000 lei de la bugetul pe anul 2013 al Direcției de Asistență Socială și Medicală organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, în vederea achiziționării de produse alimentare și acordarea acestora unor categorii de persoane defavorizate - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 83.002 din 08.03.2013 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, prin care se propune alocarea sumei de 1.300.000 lei de la bugetul pe anul 2013 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, capitolul bugetar 68.02 -Asigurări șZ asistență socială, în vederea achiziționării de produse alimentare și acordarea acestora unor categorii de persoane defavorizate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 1.300.000 lei de la bugetul pe anul 2013 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, capitolul bugetar 68.02 - Asigurări și asistență socială, în vederea achiziționării de produse alimentare și acordarea acestora categoriilor de persoane defavorizate, prevăzute de H.G nr. 600/2009 privind stabilirea beneficiarilor de ajutoare alimentare care provin din stocurile de intervenție comunitare destinate categoriilor de persoane cele mai defavorizate din România și atribuțiile instituțiilor implicate în planul european, modificată și completată de H.G. nr. 950/2012, la care se adaugă pensionarii cu pensii până la 600 lei, persoane cu domiciliul în municipiul Cluj-Napoca.

Art. 2. (1) Distribuirea acestor ajutoare alimentare se va face de două ori în cursul anului 2013, în semestrul întâi și în semestrul doi, pentru următoarele categorii de persoane cu domiciliul în municipiul Cluj-Napoca:

Categoria de persoane defavorizate

Nr. persoane beneficiare

1

persoane cu handicap grav si accentuat

invalizi, veterani,văduvele de război, persoane deportate, prizonieri,

7.860

2

persecutați politic, eroi martiri ai revoluției, etc

280

3

pensionari cu pensii sub 400 lei

3.930

pensionari cu pensii intre 400-500 lei

3.930

pensionari cu pensii intre 501-600 lei

5.340

4

șomeri indemnizati

1.960

5

șomeri neindemnizati

1.000

6

beneficiari de ajutor social

700

Total

25.000

  • (2) întocmirea listelor cu categoriile de beneficiari prevăzuți la alin. (1) se face cu sprijinul Casei Județene de Pensii Cluj, al Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă Cluj și al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj.

  • (3) încadrarea în una din categoriile de persoane defavorizate se face în baza documentelor prevăzute de H.G. nr. 600/2009, modificată și completată de H.G nr. 950/2012.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția de Asistență Socială și Medicală, organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.


Președinte de ședință, r. CSOMA/fcbTOND

C ojntrasemnează:

Nr. 134 din 15 martie 2013

(Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi)


51 municipiului.

AȚĂRMURE