Hotărârea nr. 132/2016

Hotărârea 132/2016 - Aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pe anul 2016, pentru persoanele adulte apte de muncă, beneficiare ale prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI C LU J-N APOC A

HOTĂRÂRE

privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al doamnei Borza Ioana Sanda, din partea U.S.L. și validarea mandatului de consilier local supleant al domnului Milășan Flavius-Lucian-Valentin-Gheorghe, din partea U.S.L.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al doamnei Borza Ioana Sanda, din partea U.S.L. și validarea mandatului de consilier local supleant al domnului Milășan Flavius-Lucian-Valentin-Gheorghe, din partea U.S.L. - proiect din inițiativa primarului;

Văzând demisia doamnei Borza Ioana Sanda, înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 111.766/305, în data de 28 martie 2014, din funcția de consilier local din partea U.S.L. în cadrul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Luând în considerare Adresa Uniunii Social Liberale - Filiala Cluj, înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 118.856/305, în data de 2 aprilie 2014, prin care Uniunea Social Liberală-Filiala Cluj ne comunică faptul că următorul consilier local supleant pe lista U.S.L., la alegerile locale din 10 iunie 2012, este domnul Milășan Flavius-Lucian-Valentin-Gheorgbe și că acesta este membru al U.S.L.;

Analizând Referatul nr. 113.035/3/305 din 31.03.2014 al Serviciului Relații cu consiliul și administrație locală, prin care se propune încetarea de drept a mandatului de consilier local al doamnei Borza Ioana Sanda, din partea U.S.L. și validarea mandatului de consilier local supleant al domnului Milășan Flavius-Lucian-Valentin-Gheorghe, din partea U.S.L.;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile art. 9 alin. 2 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 31 alin. 5, 32 alin. 1, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE;

Art. 1. încetează de drept mandatul de consilier local al doamnei Borza Ioana Sanda, din partea U.S.L.

Art. 2. Se validează mandatul de consilier local supleant al domnului Milășan Flavius-Lucian-Valentin-Gheorghe, din partea U.S.L.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Secretarul municipiului Cluj-Napoca și Serviciul Relații cu consiliul și administrație locală.


Nr. 132 din 28 aprilie 2014

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)