Hotărârea nr. 129/2016

Hotărârea 129/2016 - Alocarea sumei de 41.200 lei de la bugetul pe anul 2016 al Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală, organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, în vederea achiziţionării de produse alimentare (dulciuri) şi acordarea acestora cu ocazia sărbătorilor de Paşte şi Crăciun 2016.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 41.200 lei de la bugetul pe anul 2016 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, în vederea achiziționării de produse alimentare (dulciuri) și acordarea acestora cu ocazia sărbătorilor de Paște și Crăciun 2016

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 41.200 lei de la bugetul pe anul 2016 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, în vederea achiziționării de produse alimentare (dulciuri) și acordarea acestora cu ocazia sărbătorilor de Paște și Crăciun 2016 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 65741/17.02.2016 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, prin care se propune alocarea sumei de 41.200 lei de la bugetul pe anul 2016 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, în vederea achiziționării de produse alimentare (dulciuri), pentru acordarea a 412 pachete, la prețul de maxim 100,00 lei/pachet (inclusiv TVA), care să fie distribuite copiilor din familiile beneficiare aflați în evidențele serviciilor de specialitate ale Direcției de Asistență Socială și Medicală, cuprinși în Anexa la prezenta hotărâre;

Reținând prevederile art. 66 alin (4) din Legea nr. 292/2011 a sistenței sociale și ale art. 5 alin. (3) și art. 48 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind promovarea și protecția drepturilor copilului, republicată;

în temeiul art. 11 lit. „e” din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. (1) și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 41.200 lei de la bugetul pe anul 2016 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, capitolul bugetar 68.02- Asigurări și asistență socială, în vederea achiziționării de produse alimentare (dulciuri) pentru acordarea a 412 pachete, la prețul maxim de 100,00 lei/pachet (inclusiv TVA), care să fie distribuite copiilor din familiile beneficiare, aflate în evidențele serviciilor de specialitate ale Direcției de Asistență Socială și Medicală, respectiv 206 pachete cu ocazia sărbătorilor de Paște, respectiv 206 pachete cu ocazia Crăciunului 2016, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția de Asistență Socială și Medicală, organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.


Nr. 129 din 11 martie 2016

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

Anexa la Hotărârea nr. 129/2016

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA DE ASISTENTA SOCIALA ȘI MEDICALĂ

LISTA

privind repartizarea pachetelor cu ocazia sărbătorilor de Paște și Crăciun 2016

Nr. crt.

Instituția

Adresa

Persoana de contact

Nr. pachete Paște

Nr. pachete Crăciun

1

Centrul de Zi “Țara Minunilor”

Str. Branului, nr. 14

Iclodean L.

Cristian

38

38

2

Centrul de Servicii Social-

Medicale

Str. Aviator Bădescu, nr. 32

Vlădescu Alin

65

65

3

Centrul Social de Urgență

Str. Dragoș Vodă, nr.

36-38

Ploscar Alexandru

5

5

4

Unitatea mobilă din zona rampei de gunoi

Str. Platanilor f.n.

Iclodean L.

Cristian

98

98

TOTAL PACHETE

412

206

206