Hotărârea nr. 127/2016

Hotărârea 127/2016 - Finanţarea nerambursabilă de la bugetul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală pe anul 2016 pentru proiecte cu caracter social şi/sau medical, acordată în baza Legii nr. 350/2005 şi a Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile de la bugetul local, alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, aprobat prin Hotărârea nr. 467/2015.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLU J-NAPOC A

HOTĂRÂRE

privind finanțarea nerambursabilă de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2016 pentru proiecte cu caracter social și/sau medical, acordată în baza Legii nr. 350/2005 și a Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local,

alocate pentru activități nonprofit de interes general, aprobat prin Hotărârea nr. 467/2015

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind finanțarea nerambursabilă de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2016 pentru proiecte cu caracter social și/sau medical, acordată în baza Legii nr. 350/2005 și a Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local, alocate pentru activități nonprofit de interes general, aprobat prin Hotărârea nr. 467/2015 - proiect din inițiativa consilierilor locali: Horvât Anna, Ligia Bocșe, Ioan Pop, Irimie Popa, Ioan Bîldea;

Analizând Referatul nr. 84491 din 01.03.2016 al Direcției Asistență Socială și Medicală prin care se propune alocarea sumei de 100 000 lei de la bugetul local pe anul 2016 pentru activități nonprofit de interes local, pentru proiecte cu caracter social și/sau medical;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general cu modificările și completările ulterioare; ale Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local, acordate în baza Legii nr. 350/2005, privind finanțările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, aprobat prin Hotărârea nr. 467/2015;

Văzând avizul comisiilor de specialitate;

Potrivit dispozițiilor art. 36, 39, 45 și 115 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 100.000 lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2016, pentru proiecte cu caracter social și/sau medical, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj Napoca, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția de Asistență Socială și Medicală.

Nr. 127 din 11 martie 2016

Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi

Anexă la Hotărârea nr. 127/2016

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca Direcția Asistență Socială și Medicală

Nr. crt.

Numele organizației

Titlul proiectului

Suma solicitată

2016

Sumă propusă

1

Asociația Inceptis Movens (Proiecte în mișcare)

Crosul lui Moș Crăciun -a doua ediție

34.000

15.000

2

Asociația Mânuțe Pricepute

Festivalul Altfel 2016 -ediția a Il-a

48.400

20.000

3

Asociația Națională a Interpreților Autorizați în Limbaj Mimico-Gestual

Dialog intercultural în lumea tăcerii

45.000

10.000

4

Societatea Română de Boală Lyme

Conferința Națională de Boli Infecțioase "Infecția azi. Terapia încotro?” -ediția a IV-a

57.550

5.000

5

Societatea de Medicină de Urgență și Catastrofe din România -Filiala Cluj

Congresul Medical

141.680

40.000

6

Asociația Pactul Regional Nord-Vest pentru Ocupare și Incluziune

Clujul Incluziv, ediția a lila

34.500

10.000

TOTAL   /fo

--------------------Z O—

n* A

100.000 lei