Hotărârea nr. 126/2016

Hotărârea 126/2016 - Aprobarea Programului multianual „Promovarea sănătăţii orale prin creşterea accesibilităţii populaţiei defavorizate la servicii de stomatologie”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aderarea Direcției de Asistență Socială și Medicală, organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, la „European Social Network” (Rețeaua Europenă de Servicii Sociale)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aderarea Direcției de Asistență Socială și Medicală, organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, la „European Social Network” (Rețeaua Europenă de Servicii Sociale) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 79.241 din 06.03.2013 al Serviciului Protecția Copilului, Familiei și Dezvoltare Comunitară din cadrul Direcției de Asistență Socială și Medicală, prin care se propune spre aprobare aderarea Direcției de Asistență Socială și Medicală, organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, la „European Social Network” (Rețeaua Europenă de Servicii Sociale);

Reținând prevederile art. 8 din H.G. nr. 90/2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciului public de asistență socială, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 10. art. 36 alin (2) lit. “e” și alin. (7) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile art. 10 și 28 alin. (3) din Anexa III la Hotărârea nr. 139/2012 privind unele măsuri referitoare la organizarea și funcționarea Direcției de Asistență Socială și Medicală, organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca și ale Ordinului nr. 522 din 16 aprilie 2003 actualizat, pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, al ministrului finanțelor publice;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă aderarea Direcției de Asistență Socială și Medicală, organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, la „European Social Network” (Rețeaua Europenă de Servicii Sociale).

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția de Asistență Socială și Medicală, organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.


Nr. 126 din 15 martie 2013

(Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi)