Hotărârea nr. 125/2016

Hotărârea 125/2016 - Unele măsuri referitoare la organizarea şi funcţionarea Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală, organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între Municipiul Cluj-Napoca și agenții economicii/instituții în vederea punerii în aplicare a proiectului municipalității clujene „Adoptă un spațiu verde!”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință oidînară,

Examinând proiectul de hotărâre prin care se propune Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între Municipiul Cluj-Napoca și agenții economici/instituții privind implicarea acestora în proiectul Municipiului Cluj-Napoca ..Adoptă un spațiu verde!”, proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 79137/105/06.03.2013 al Biroului Relații externe și investitori prin care se propune aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între Municipiul Cluj-Napoca și agenții economicii/instituții în vederea punerii în aplicare a proiectului Municipiului Cluj-Napoca „Adoptă un spațiu verde!”;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

în baza art. 36, art. 39 alin. 1 și art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă protocolul de colaborare încheiat între Municipiul Cluj-Napoca și agenții economici/instituții în vederea punerii în aplicare a proiectului Municipiului Cluj-Napoca „Adoptă un spațiu verde!”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre de Consiliu Local.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Comisia de monitorizare și coodonare în implementarea și dezvoltarea proiectului Municipiului Cluj-Napoca „Adoptă un spațiu verde!”.


Nr. 125 din 15 martie 2013

(Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi)

Modelul plăcuței propus de către membrii Comisiei de monitorizare și coordonare în implementarea și dezvoltarea proiectului

“Adoptă un spațiu verde!”

al Primăriei municipiului Cluj-Napoca.

Municipalitatea clujeană mulțumește firmei/ companiei betf air

pentru adoptarea acestui spațiu verde.

PROTOCOL DE COLABORARE

Nr______din___

încheiat azi________________________________între:

LPĂRȚILE PROTOCOLULUI DE COLABORARE

 • 1. Municipiul Cluj-Napoca cu sediul în Cluj Napoca str.Moților nr.1-3, având cod fiscal nr.4305857, cont IBAN RO25TREZ21621400201XXXXX deschis la Trezoreria Cluj, reprezentat prin Emil BOC - în calitate de primar

Și

 • 2.       _________________________________________cu sediul social în

_______________________________str.__nr. ,j ud./sector_____________ _____,tel.________________fax______________________înregistrată la Registrul Comerțului cu                                                   nr.___,

CUI________________CIF_________________email___Reprezentată

prin__________________în calitate de___

au convenit următoarele:

ILOBIECTUL PROTOCOLULUI DE COLABORARE îl constituie dezvoltarea unui proiect ce vizează responsabilitatea companiilor față de mediul înconjurător, față de conservarea zonelor verzi, precum și promovarea și întărirea parteneriatelor ca factor primordial în dezvoltarea societății, denumit ADOPTĂ UN SPAȚIU VERDE\

 • 1.1 Agentul economic/instituția____oferă un

proiect privind amenajarea peisagistică, asigură materialul dendrofloricol necesar amenajării și mentenanța zonei verzi în suprafață de__mp, situată pe

str.__________________din municipiul Cluj-Napoca, pe cheltuiala sa, pentru o perioadă

de 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentului protocol.

 • 1.2 Municipiul Cluj-Napoca dă dreptul agentului economic /instituției

__________________de a amplasa pe terenul ce face obiectul prezentului protocol un număr de_______panouri, prin care sunt furnizate informații cu privire la societatea

ce are în întreținere zona verde. Panourile vor respecta modelul atașat la prezentul protocol.

 • III. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR:

 • 1. Municipiul Cluj-Napoca se obligă:

 • a) să fie responsabil de managementul proiecului, în calitate de partener, cu următoarele activități generale:

a. 1 numește un responsabil de proiect

a.2 aprobă proiectul de amenajare peisagistică a zonelor verzi

 • a. 3 monitorizează activitatea de amenajare și întreținere urmărind realizarea lucrărilor minimale de întreținere

5

 • b) să pună la dispoziția agentului economic/instituției ______________________________________cu titlu gratuit spațiul prevăzut la pct.II.l, în vedeea realizării proiectului

 • c) să asigure necesarul de apă pentru irigarea spațiului verde

 • 2. Agentul economic/instituția____se obligă:

 • a) să numească un responsabil/(ă) de proiect pentru activitățile ce intră în responsabilitatea sa

 • b) să fie responsabil/(ă) pentru furnizarea unor servicii de calitate, după cum urmează:

 • b. l să elaboreze un proiect de amenajare a spațiului verde care să cuprindă toate intervențiile pe care dorește să le facă în compoziția peisageră existentă

b.2 să respecte calendarul activităților prevăzute în proiectul de amenajare b.3 să asigure necesarul de material (agro)dendrofloricol pe care decide să îl planteze/replanteze

b.4 să nu altereze caracterul de folosință generală și destinația de zonă verde a terenului

 • IV. DURATA prezentului protocol de colaborare este de 3 ani de la data aprobării prin hotărâre de Consiliu Local, cu posibilitatea prelungirii.

V. ÎNCETAREA PROTOCOLULUI DE COLABORARE

V.l Prezentul protocol de colaborare încetează în următoarele situații:

 • a) la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat

 • b) în situația în care una din părți nu-și respectă obligațiile asumate în protocolul de colaborare

 • V. 2 Municipiul Cluj-Napoca poate înceta protocolul de colaborare, fără notificare prealabilă, atunci când agentul economic/instituția nu reușește, fără justificare, să îndeplinească oricare dintre obligațiile asumate și, după ce a fost atenționat printr-o scrisoare să își execute aceste obligații, continuă să nu le dea curs sau nu prezintă explicații satisfăcătoare în termen de 15 zile de la trimiterea scrisorii.

VI. DISPOZIȚII FINALE

Toate posibilele dispute rezultate din prezentul protocol sau în legătură cu el, pe care părțile nu le pot soluționa pe cale amiabilă, vor fi soluționate de instanțele competente.

Părțile sunt de acord că prezentul protocol este guvernat de limba română.

/X

întocmit în 2(două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte, ambele având valoare de original.

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


AGENT ECONOMIC/INSTITUȚIE


Emil BOC

Primarul municipiului Cluj-Napoca

DIRECȚIA TEHNICĂ

DIRECȚIA URBANISM

9

SERVICIUL SPAȚII VERZI.

MONUMENTE ISTORICE, ECOLOGIE URBANĂ

BIROUL RELAȚII EXTERNE ȘI INVESTITORI

SERVICIUL SIGURANȚA CIRCULAȚIEI URBANE, REȚELE EDILITARE ȘI TRANSPORT LOCAL