Hotărârea nr. 12/2016

Hotărârea 12/2016 - Aprobarea P.U.Z. str. Câmpului Vest; beneficiari: Simon Maria, Pojaru Horia, Pojaru Dănuţ-Iacob, Kőrősi Zoltán-Robert, Frenţ Monika, Unguruşan Bogdan-Alexandru şi Unguruşan Alina-Ronamina.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -str. Câmpului vest

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară. Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - str. Câmpului vest - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 268463 din 16.12.2015 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal - str. Câmpului vest, beneficiari: Simon Maria, Pojaru Horia, Pojaru Dănuț-Iacob. Korosi Zoltân-Robert. Frenț Monika. Ungurușan Bogdan-Alexandru și Ungurușan Alina-Ronamina;

Având în vedere Avizul de oportunitate nr. 282102/886 din 03.12.2013, Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 391056, 113885/223 din 16.04.2015, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, art. 31 - Reglementarea dispozițiilor tranzitorii, alin. (1), aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - str. Câmpului vest, pentru parcelare și construire locuințe familiale, beneficiari: Simon Maria, Pojaru Horia, Pojaru Dănuț-Iacob, Korosi Zoltân-Robert. Frenț Monika, Ungurușan Bogdan-Alexandru și Ungurușan Alina-Ronamina, întocmit în scopul parcelării terenului și stabilirii de reglementări și indici urbanistici după cum urmează:

UTR Liu* = Locuințe cu regim redus de înălțime dispuse pe un parcelar de tip urban, POT max. = 35% și CUT max. = 0,9.

Construcțiile vor fi retrase cu min. 5 m. față de str. Câmpului, cu min. 5 m. față de limitele posterioare și la minim 3 m. față de limitele laterale ale parcelelor. Va fi amenajată platforma gospodărească cu acces facil din str. Câmpului.

Art. 2. - în vederea autorizării, va fi reglementată dezmembrarea topografică și înscrierea cu titlu de „drum” a suprafeței de teren necesare pentru asigurarea amprizei str. Câmpului la profil de 10 m. și a aleii propuse la lățimea de 6 m. Autorizațiile de construire pentru investițiile propuse prin aceasta documentație vor fi emise numai după cedarea cu titlu gratuit către domeniul public al municipiului a terenului dezmembrat pentru asigurarea amprizei str. Câmpului și realizarea rețelelor tehnico-edilitare, precum și a aleii de acces la nivel de strat de rezistență. La întocmirea documentației în vederea obținerii autorizației de construire, vor fi rezolvate locurile de parcare, inclusiv cele pentru vizitatori, în fiecare incintă.

Art. 3. - Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de trei ani de la aprobare.

Art. 4. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.

Nr. 12 din 11 ianuarie 2016

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

zTC"'’ '''--------


_o,_ ,, RASEMNE s''Ci,_L_iS€cretarul munic/biului

Jr. Auror: