Hotărârea nr. 119/2016

Hotărârea 119/2016 - Susţinerea financiară de la bugetul local pe anul 2016 a transportului public în comun, pentru elevii din clasele pregătitoare – clasele XIII, curs de zi, din învăţământul de stat şi particular, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind susținerea financiară de la bugetul local pe anul 2016 a transportului public în comun, pentru elevii din clasele pregătitoare - clasele XIII, curs de zi, din învățământul de stat și particular, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind susținerea financiară de la bugetul local pe anul 2016 a transportului public în comun, pentru elevii din clasele pregătitoare - clasele XIII, curs de zi, din învățământul de stat și particular - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 32450 din 26.01.2016 al Direcției generale comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, prin care se propune susținerea financiară de la bugetul local pe anul 2016 a transportului public în comun, pentru elevii din clasele pregătitoare - clasele XIII, curs de zi, din învățământul de stat și particular, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Având în vedere prevederile art. 5 pct. 3 și ale art. 26 pct. 10 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată; prevederile art. 84 alin. 1 și art. 105 pct. 2 lit. e) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 2 lit. „d” și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă susținerea financiară de la bugetul local pe anul 2016 a transportului public în comun, pentru elevii din clasele pregătitoare - clasele XIII, curs de zi, din învățământul de stat și particular.

Art. 2.(1). Tipurile de abonamente eliberate sunt următoarele:

  • a) legitimații de călătorie gratuită pe două linii de transport în comun tuturor elevilor de la cursurile de zi, din învățământul de stat și particular, care folosesc mijloacele de transport în comun pe ruta spre/și de la școală;

  • b) legitimații de călătorie gratuită pe două linii de transport în comun tuturor elevilor de la cursurile de zi, din învățământul de stat și particular, care urmează, în afara programului școlar, diferite activități extrașcolare, activități ce pot fi organizate de către școli, cluburi sportive, palate ale copiilor, administrațiile județene ale taberelor și bazelor sportive, turistice și de agrement, cât și de alte instituții de cultură, asociații și fundații;

  • c) abonamente cu reducere de 50% pe una sau două linii de transport în comun (la alegere) elevilor de la cursurile de zi, din învățământul de stat și particular, în cazul elevilor care locuiesc în proximitatea școlii și nu desfășoară activități extrașcolare.

(2). Elevii pot beneficia de o legitimație gratuită pe maximum două linii de transport în comun, putând cumula, în cazul în care îndeplinesc condițiile, o linie gratuită pentru deplasarea la școală și o linie gratuită pentru deplasare la activități extrașcolare.

Art. 3. Legitimațiile de călătorie, eliberate în condițiile art. 2 lit a și b, vor fi valabile pe perioada unui an școlar.

Art. 4. (l)Transportul elevilor, în condițiile art. 2 lit a și b, va fi făcut în baza unei legitimații de călătorie pentru elevi, eliberată în baza carnetului de elev, vizat la zi de către școală, a unei legitimații sau adeverințe care să ateste faptul că elevul frecventează cursurile unei activități extrașcolare.

(2) Nu beneficiază de legitimații de călătorie, eliberate în condițiile art. 2 lit. a și b, elevii care au avut nota scăzută la purtare în anul școlar anterior, precum și cei care absentează nemotivat de la activitățile extrașcolare.

Art. 5. Eliberarea legitimațiilor de călătorie va fi făcută de către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A., în baza unei declarații pe propria răspundere a părintelui/tutorelui și a unei adeverințe din care să rezulte că beneficiarul nu intră sub incidența condițiilor prevăzute la art. 4. (2), transmise de unitățile de învățământ. Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. va distribui, pe bază de proces-verbal, legitimațiile de călătorie unităților de învățământ. Costul legitimațiilor de călătorie va fi suportat în întregime de către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. Legitimațiile eliberate sunt nominale și netransmisibile.

Art. 6. Eliberarea abonamentelor cu tarif redus de 50% pentru elevi pe una sau două linii (la alegere) va fi făcută direct prin punctele de distribuție ale Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A., pe baza carnetului de elev, vizat de instituțiile de învățământ pentru anul școlar în curs. Aceste abonamente cu tarif redus cu 50% sunt nominale și netransmisibile și se eliberează lunar.

Art. 7. Costurile pentru acordarea acestor facilități pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat vor fi suportate din bugetul unităților de învățământ în calitate de ordonator terțiar de credite, pe baza facturilor lunare întocmite de către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. Modalitatea de decontare va fi stipulată în protocoalele de colaborare încheiate între Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. și unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Cluj-Napoca.

Ari, 8. Costurile pentru acordarea acestor facilități pentru elevii din învățământul preuniversitar particular vor fi suportate de la bugetul local, de la cap. 51.02.20 - „Autorități executive”. Decontarea se face pe bază de factură emisă de Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A., însoțită de listele elevilor vizate de școală. Modalitatea de decontare va fi stipulată în protocoalele încheiate între Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. și unitățile de învățământ preuniversitar particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca.

Art. 9. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A., Direcția economică, Direcția generală Comunicare, dezvoltare locală, management proiecte (în ceea ce privește decontarea cheltuielilor din învățământul particular) și unitățile școlare de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Cluj-Napoca.

Nr.l 19 din 11 martie 2016 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)