Hotărârea nr. 118/2016

Hotărârea 118/2016 - Aprobarea numărului de burse aferent semestrului II al anului şcolar 2015-2016 pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “Modernizare ALEI și PARCĂRI ADIACENTE str. TROTUȘULUI nr. 4 în municipiul Cluj-Napoca“

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “Modernizare ALEI și PARCĂRI ADIACENTE str. TROTUȘULUI nr. 4 în municipiul Cluj-Napoca“ -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr.80437/441/07.03.2013 al Direcției tehnice, prin care se propune aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “Modernizare ALEI și PARCĂRI ADIACENTE str. TROTUȘULUI nr. 4 în municipiul Cluj-Napoca“, conținând principalele caracteristici și indicatori tehnico-economici ai obiectivului;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E :

Art.l. Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenție și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “Modernizare ALEI și PARCĂRI ADIACENTE str. TROTUȘULUI nr. 4 în municipiul Cluj-Napoca“, cu caracteristicile principale, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, corelat cu prevederile Acordului-cadru de lucrări nr. 302534 din data de 13.12.2010 pentru “Lucrări de reparare, întreținere, construire de drumuri și proiectare pentru aceste lucrări pe raza municipiului Cluj-Napoca”, încheiat cu asocierea între S.C. Diferit SRL și S.C. Kiat Group Construct S.R.L, liderul asocierii fiind S.C. Diferit S.R.L.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică și Direcția Economică.Nr. 118 din 15 martie 2013

(Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 118/2013 Direcția Tehnică

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII: “Modernizare ALEI și PARCĂRI ADIACENTE str. TROTUȘULUI nr. 4 în municipiul Cluj-Napoca“

TITULAR:

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

BENEFICIAR:

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

AMPLASAMENT:

Municipiul Cluj-Napoca

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

• Capacități:

- STRADA

Lungime alei carosabile :

L = 295,00 ml

S= 4.225,450 mp

S =3.240,54 mp

S = 1.014,91 mp


- 1.142,192 mii RON


Suprafață construită(carosabil+trotuar)

Suprafață alei și parcări:

Suprafață trotuar • Categoria de importanță: normală C • Valoarea totală a investiției, fără TVA

(prețuri ofertă)

din care, construcții-montaj:

- 1.123,292 mii RON

• Durata de realizare: 6 luni.

FINANȚAREA INVESTIȚIEI:

Finanțarea obiectivului se face din fondurile bugetului local și alte fonduri legal constituite cu această destinație, conform listelor de investiții aprobate potrivit legii.SC DiF,ERlT SRL, Jd 27590/2001 .CUI: RO I 3845570, Capital soda!: 200400 tei

IBAM: RO11 BTRL 01 30 1 202 7 58 9 23XX Ban ca T ra nsll va nl a CluJ-N apoca IBAM: RO37 RZBR 000 0 0600 0812 1828 RelHelsen Bank C1uJ-Mapoca


DEViZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării investiției “Modernizare alei si parcarl adiacente str. Trotusului nr. 4"


in mii lei/mli euro la cursul BNR 4.3615 lei/euro din data de 06.03.2013

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

(fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

mii lei

mii euro

mii lei

mii lei

mii euro

1

l                                                  2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pentru proiecția mediului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

si aducerea la starea inițiala

TOTAL CAPITOL 1

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1.

Construirea de netele exterioare pentru conectarea la Utilitati (energie, electrica, telecomunicații)

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 2

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii de teren

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.2

Taxe pentru obținerea de avize,acorduri

2.500

0.573

0.600

3.100

0.711

si autorizații

3.3

Proiectare si inginerie

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

0.000

0,000

0.000

0.000

0.000

3.5

Consultanta

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.6

Asistenta tehnica din partea proiectantului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.7

Asistenta tehnica - dlriglntie de șantier

1.797

0.412

0.431

2.229

0.511

TOTAL CAPITOL 3

4.297

0.985

1.031

5.329

1.222

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru Investiția de baza

4.1

Construcții sl instalații

1,123.292

257.547

269.590

1,392.882

319.358

4.2

Montaj utilaj tehnologic

4.3

Utilaje,echipamente tehnologice si

funcționale de montaj

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de

transport

4.5

Dotări

4.6

Active necorporale

TOTAL CAPITOL 4

1,123.292

257.547

269.590

1,392.882

319.358

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

5.1.1. Lucrări de construcții

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.1.2.Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.2

Comisioane,taxe,cote legale.costul creditului

5.2.1

Controlul calitatii prin Inspecția de stat In construcții

8.986

2.060

0.000

8.986

2.060

5.2.2

Casa constructorului

5.616

1.288

0.000

5.616

1.288

5.2.3

Costul creditului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 5

14.603

3.348

0.000

14.603

3.348

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice sl teste sl predar

i la beneflciz

r

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnologice si teste

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 6

0.000

0.000

0.000

0.000

O.OOD

TOTAL GENERAL

„1,142.192

261.881

270.621

1,412.813

323.928

Din care C+M                       S

X 257.547

269.590

1,392.882

NOTA: Devizul general este intocmlt cu preturptorjfjrrrri'ofe


Bd. r.lun d i n r.1 3, 400641 Cltij-Napo

Fax: *40(0)264452312; E-mall40(0)264452314

Awxd iferiLeu