Hotărârea nr. 117/2016

Hotărârea 117/2016 - Modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea nr. 499/2013 (aprobarea reorganizării Regiei Autonome de Transport Urban de Călători Cluj-Napoca [R.A.T.U.C.] prin transformarea acesteia în societate pe acţiuni sub numele de COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ-NAPOCA S.A.).


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție

și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții:

“Modernizare strada CIPRIAN PORUMBESCU în municipiul Cluj-Napoca“

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “Modernizare strada CIPRIAN PORUMBESCU în municipiul Cluj-Napoca“ - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr.76410/441/05.03.2013 al Direcției tehnice, prin care se propune aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “Modernizare strada CIPRIAN PORUMBESCU în municipiul CIuj-Napoca“, conținând principalele caracteristici și indicatori tehnico-economici ai obiectivului;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenție și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “Modernizare strada CIPRIAN PORUMBESCU în municipiul Cluj-Napoca“, cu caracteristicile principale, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, corelat cu prevederile Acordului-cadru de lucrări nr. 302534 din data de 13.12.2010 pentru “Lucrări de reparare, întreținere, construire de drumuri și proiectare pentru aceste lucrări pe raza municipiului Cluj-Napoca”, încheiat cu asocierea între S.C. Diferit SRL și S.C. Kiat Group Construct S.R.L, liderul asocierii fiind S.C. Diferit S.R.L.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică și Direcția Economică.

Nr. 117 din 15 martie 2013

(Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 117/2013 Direcția Tehnică

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII: “Modernizare strada CIPRIAN PORUMBESCU în municipiul Cluj-Napoca“

TITULAR:         Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

BENEFICIAR:     Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

AMPLASAMENT: Municipiul Cluj-Napoca

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

• Capacități:

- STRADA

Lungime strada :

Suprafață construită(carosabil+trotuar)

Suprafață carosabilă:

Suprafață trotuar

• Categoria de importanță: normală C • Valoarea totală a investiției, fără TVA

(prețuri ofertă)

din care, construcții-montaj:

L = 232,00 ml

S=2.808,00 mp

S = 1.934,00 mp

S = 874,00 mp


  • - 669.805 mii RON

  • - 655,584 mii RON


• Durata de realizare: 7 luni.

FINANȚAREA INVESTIȚIEI:

Finanțarea obiectivului se face din fondurile bugetului local și alte fonduri legal constituite cu această destinație, conform listelor de investiții aprobate potrivit legii.


DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului

MODERNIZARE STRADA CIPRIAN PORUMBESCU.CLUJ-NAPOCA

FAZA:D.A.L.I.

în mii lei / mii euro la cursul BCE         ______ 4,3620 lei/euro din data de        10.01.2012

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA 24% |

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro |

Mii lei |

Mii lei

Mii euro

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.2

Amenajarea terenului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.3

Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 1

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utililtăților necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectarea și asistență tehnică

3.1

Studii de teren

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

4,650

1,066

1,116

5,766

1,322

3.3

Proiectare și inginerie

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.5

Consultanta

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.6

Asistenta tehnica -din partea proiectantului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.7

Asistenta tehnica -dirigentie de șantier 0,16%C+M

1,049

0,240

0,252

1,301

0,298

TOTAL CAPITOL 3

5,699

1,306

1,368

7,067

1,620

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții si instalatii-Structura rutiera noua

655,584

150,294

157,340

812,924

186,365

4.2

Montaj utilaj tehnologice

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.3

Utilaje, echip. tehn. si funct. cu montaj

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.4

Utilaje fără montaj si echip. de transp.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.5

Dotări

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.6

Active necorporale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 4

655,584

150,294

157,340

812,924

186,365

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5.1.1

Lucrare de construcții

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5.1.2

Cheltuieli conexe org. șantierului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5.2

Comision, taxe, cote legale, costul creditului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5.2.1

Controlul calității Inspecția de Stat în C-ții 0,8%C+M

5,245

1,202

1,259

6,503

1,491

5.2.2

Casa constructorului 0,5%C+M

3,278

0,751

0,787

4,065

0,932

5.2.3

Costul creditului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 5

8,523

1,954

2,045

10,568

2,423

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

,6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

6.2

Probe tehnologice și teste

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ȚOTAL GENERAL

669,805

153,555

160,753

830,559

190,408

Din care C + M

655,584

150,294

157,340

812,924

186,3651

NOTA : DEVIZ GENERAL ÎNTOCMIT IN PREȚ OFERTA