Hotărârea nr. 116/2016

Hotărârea 116/2016 - Modificarea art. 4 al Hotărârii nr. 231/2010 (aprobarea participării municipiului Cluj-Napoca, în calitate de membru fondator, la constituirea Asociaţiei „Cluj-Napoca – 2020 Capitală Culturală Europeană”), astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 429/2014.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție

și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții:

“Amenajare sens giratoriu 7 străzi în municipiul Cluj-Napoca“

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “Amenajare sens giratoriu 7 străzi în municipiul Cluj-Napoca“ - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr.76455/441/05.03.2013 al Direcției tehnice, prin care se propune aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “Amenajare sens giratoriu 7 străzi în municipiul Cluj-Napoca“, conținând principalele caracteristici și indicatori tehnico-economici ai obiectivului;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenție și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “Amenajare sens giratoriu 7 străzi în municipiul Cluj-Napoca“, cu caracteristicile principale, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, corelat cu prevederile Acordului-cadru de lucrări nr. 302534 din data de 13.12.2010 pentru “Lucrări de reparare, întreținere, construire de drumuri și proiectare pentru aceste lucrări pe raza municipiului Cluj-Napoca”, încheiat cu asocierea între S.C. Diferit SRL și S.C. Kiat Group Construct S.R.L, liderul asocierii fiind S.C. Diferit S.R.L.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică și Direcția Economică.

Nr. 116 din 15 martie 2013

(Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 116/2013 Direcția Tehnică

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII: “Amenajare sens giratoriu 7 străzi în municipiul Cluj-Napoca“

TITULAR:         Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

BENEFICIAR:     Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

AMPLASAMENT: Municipiul Cluj-Napoca

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

• Capacități:

- STRADA

Suprafață construita (carosabil+trotuar)

S = 2.074,00 mp

Suprafață carosabilă:

S = 1.727,00 mp

Suprafață trotuare

S = 347,00 mp

• Categoria de importanță: normală C • Valoarea totală a investiției, fără TVA

(prețuri ofertă)

  • - 897,564 mii RON

  • - 882,184 mii RON


din care, construcții-montaj:

• Durata de realizare: 3 luni.

FINANȚAREA INVESTIȚIEI:

Finanțarea obiectivului se face din fondurile bugetului local și alte fonduri legal constituite cu această destinație, conform listelor de investiții aprobate potrivit legii.
DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului


MODERNIZARE STRĂZI IN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA - AMENAJARE SENS 7 STRĂZI


UÎKÂ I OrtiU4 399 lei/euro din data de 11.02.2013

in mii lei/mii euro la cursul BNR

Nr. cri

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

24%

Valoare (inclusiv TVA)

mii lei

mii euro

mii lei

mii lei

mii euro

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1 3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0 000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 1

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii de teren

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.2

Taxe pentru obținerea de avize,acorduri si autorizații

2.500

0.568

0.600

3.100

0.705

3.3

Proiectare si inginerie

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.5

Consultanta

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.6

Asistenta tehnica -dirig șantier (0.16%din 4.1)

1.411

0.321

0.339

1.750

0.398

TOTAL CAPITOL 3

3.911

0.889

0.939

4.850

1.103

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

882.184

200.542

211.724

1,093.908

248.672

4.2

Montaj utilaj tehnologic

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.3

Utilaje,echipamente tehnologice si

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

funcționale de montaj

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

transport

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.5

Dotări

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.6

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 4

882.184

200.542

211.724

1,093.908

248.672

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier (0% din 4.1)

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.1.1.Lucrări de constructii(80%din5.1)

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.1.2.Cheltuieli conexe organizării santierului(20%din5.1)

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.2

Comisioane,taxe,cote legale

11.468

2.607

0.000

11.468

2.607

5.2.1.

Fond prot.soc.Casa Constr.(0.5% din 4)

4.411

1.003

0.000

4.411

1.003

5.2.2.

Comis.lnsp.de Stat in Constr.(o.i+o.7)% din 4

7.057

1.604

0.000

7.057

1.604

5.3

Chelt.div.si neprev.(o%din 1.2,1.3,2,3,4)

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 5

11.468

2.607

0.000

11.468

2.607

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnologice si teste

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 6

M Soap

X o-ooo

OzW

7^.000

TOTAL GENERAL

204.03$

^212.663

1,1

25^382

Din care C+M (1.2+1.3+2+4.1+4.2+5.1.1)

\ 2*11.724

A--------:-------

1,0^.9£&

)U248.^Nota

Deviz General întocmit in preturi oferta

atei Manar             '•XA

u ~