Hotărârea nr. 115/2016

Hotărârea 115/2016 - Mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Societăţii Tetarom S.A., din data de 1.04.2016, ora 11.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție

și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții:

“Modernizare strada ALBERT EINSTEIN în municipiul Cluj-Napoca“

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “Modernizare strada ALBERT EINSTEIN în municipiul Cluj-Napoca“ - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr.77579/441/05.03.2013 al Direcției tehnice, prin care se propune aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “Modernizare strada ALBERT EINSTEIN în municipiul Cluj-Napoca“, conținând principalele caracteristici și indicatori tehnico-economici ai obiectivului;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenție și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “Modernizare strada ALBERT EINSTEIN în municipiul Cluj-Napoca“, cu caracteristicile principale, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, corelat cu prevederile Acordului-cadru de lucrări nr. 302534 din data de 13.12.2010 pentru “Lucrări de reparare, întreținere, construire de drumuri și proiectare pentru aceste lucrări pe raza municipiului Cluj-Napoca”, încheiat cu asocierea între S.C. Diferit SRL și S.C. Kiat Group Construct S.R.L, liderul asocierii fiind S.C. Diferit S.R.L.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică și Direcția Economică.


nează: icipiului, Tărmure

Nr. 115 din 15 martie 2013

(Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 115/2013 Direcția Tehnică

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII: “Modernizare strada ALBERT EINSTEIN în municipiul Cluj-Napoca“

TITULAR:         Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

BENEFICIAR:     Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

AMPLASAMENT: Municipiul Cluj-Napoca

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

• Capacități:

- STRADA

Lungime strada :

L = 236,51 ml

Suprafață construită(carosabil+trotuar)

S=2.675,20 mp

Suprafață carosabilă:

S =1.788,55 mp

Suprafață trotuar

S = 886,65 mp

  • •  Categoria de importanță: normală C

  • •  Valoarea totală a investiției, fără TVA

    (prețuri ofertă)

    - 608,109 mii RON

din care, construcții-montaj:

- 596,895 mii RON

• Durata de realizare: 4 luni.

FINANȚAREA INVESTIȚIEI:

Finanțarea obiectivului se face din fondurile bugetului local și alte fonduri legal constituite cu această destinație, conform listelor de investiții aprobate potrivit legii.SC DIFERIT SRL. J12j'5&O/2C'ijl ,CUl: ROI 3&45570. Capital social.: 2004-00 lei ISAM: RO11 BTRL 0130 "i 202 7539 23XX Banca Transilvani a CI uj-Napoca ISAM: RO37 R.ZBR 0000 0600 0312 1823 Raiffetsen Bank C luj -M'apo-ca
DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării investiției

“Modernizare strada Albert Einstein”


in mii lei/mii euro la cursul BNR 4.3870 lei/euro din data de 13.02.2013

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

mii lei

mii euro

mii lei

mii lei

mii euro

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1

(Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

si aducerea la starea inițiala

TOTAL CAPITOL 1

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii de teren

■ 0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.2

Taxe pentru obținerea de avize,acorduri

2.5001

0.570

0.600

3.100

0.707

si autorizații

3.3

Proiectare si inginerie

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.5

Consultanta

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.6

Asistenta tehnica din partea proiectantului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.7

Asistenta tehnica -dirigintie de șantier

0.955

0.218

0.229

1.184

0.270

TOTAL CAPITOL 3

3.455

0.788

0.829

4.284

0.977

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

596.895

136.060

143.255

740.149

168.714

4.2

Montaj utilaj tehnologic

4.3

Utilaje,echipamente tehnologice si

funcționale de montaj

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de

transport

4.5

Dotări

4.6

Active necorporale

TOTAL CAPITOL 4

596.895

136.060

143.255

740.149

168.714

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

5.1.1.Lucrări de construcții

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.1.2.Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.2

Comisioane,taxe,cote legale,costul creditului

5.2.1

Controlul calitatii prin inspecția de stat in construcții

4.775

1.088

0.000

4.775

1.088

5.2.2

Casa constructorului

2.984

0.680

0.000

2.984

0.680

5.2.3

Costul creditului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 5

7.760

1.769

0.000

7.760

1.769

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare

la beneficia

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnologice si teste

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 6

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL GENERAL

j" -^616

144.084

752.193

171.460

Din care C+M

143.255

740.149

168.714

NOTA: Devizul general este întocmit cu preturi conform ofeiîntocmit^

ițig. Surducan Alina


Bd. Muncii nr.18. 400641 Cluj-Napoca; Tel: +4007         1. +40(0)264452314

Fax: +40(0)264452312; E-niail: office@diferit.eu, ww.v.d iferit.eu