Hotărârea nr. 114/2016

Hotărârea 114/2016 - Mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferinţe a Sălii Polivalente, în data de 16.03.2016, ora 16.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind mandatarea viceprimarilor municipiului Cluj-Napoca, pentru semnarea actelor privind acordul modificării limitelor de proprietate

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind mandatarea viceprimarilor municipiului Cluj-Napoca pentru semnarea actelor privind acordul modificării limitelor de proprietate - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 74767/45/04.03.2013 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune mandatarea viceprimarilor municipiului Cluj-Napoca pentru semnarea actelor privind acordul modificării limitelor de proprietate;

Reținând prevederile art. 36 alin. 3 lit. c) și 37 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. "c”, al. 5 lit.“a’*, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se mandatează viceprimarii municipiului Cluj-Napoca pentru semnarea actelor autentice privind acceptul modificării limitelor de proprietate și avizării planurilor de delimitare și amplasament a imobilelor. în baza documentațiilor cadastrale depuse de solicitanți, în situația în care proprietatea municipiului Cluj-Napoca nu este afectată.

Art. 2. In situația în care modificările limitelor de proprietate determină diminuarea proprietății municipiului, acestea vor fi supuse, pentru fiecare caz în parte. Consiliului local spre aprobare.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Nr. 114 din 15 martie 2013

(Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi)