Hotărârea nr. 110/2016

Hotărârea 110/2016 - Aprobarea preţurilor de închiriere a spaţiilor şi a logisticii pentru evenimente.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Contractului privind programul minimal al Casei de Cultură a municipiului Cluj-Napoca pentru anul 2012, conform Ordonanței nr. 9/1996

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Contractului privind programul minimal al Casei de Cultură a municipiului Cluj-Napoca pentru anul 2012, conform Ordonanței nr. 9/1996 -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 63028 din 27.02.2012 al Direcției Comunicare, relații publice și turism prin care se propune aprobarea Contractului privind programul minimal al Casei de Cultură a municipiului Cluj-Napoca pentru anul 2012, conform Ordonanței nr. 9/1996;

în urma dezbaterilor care au avut loc și văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă Contractul privind programul minimal al Casei de Cultură a municipiului Cluj-Napoca pentru anul 2012, conform Ordonanței nr. 9/1996, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția comunicare, relații publice și turism și Direcția economică.

Nr. 110 din 29 februarie 2012 (Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Anexă la Hotărârea nr. 110/2012


CONTRACT

privind programul cultural minimal al Casei de Cultura a municipiului Cluj-Napoca pentru anul 2012, conform Ordonanței nr. 9/1996

Nr, 48492/424/14.02.2012

Preambul

în temeiul OG 9/1996 actualizată, privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a instituțiilor publice de cultură finanțate din venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, precum și a sistemului de salarizare a personalului din aceste instituții, s-a încheiat prezentul contract, care vizează programele minimale ale Casei de cultură a municipiului, instituție în subordinea Consiliului local Cluj-Napoca, între:

Municipiul Cluj-Napoca, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Moților nr.1-3, cod fiscal 4305857, reprezentat prin RADU MOISIN, primar, în calitate de ordonator principal de credite bugetare,

Și

Casa de Cultură a municipiului Cluj-Napoca, cu sediul în Piața Unirii nr.24, cod fiscal 4847513, având contul nr. R025TREZ2165010XXX007065, deschis la Trezoreria Cluj-Napoca, reprezentată prin manager (director general) Dan BRUDAȘCU și contabil șef ec. Lucia VIȘAN, in calitate de ordonator secundar de credite.

ART.l. Municipiul Cluj-Napoca aprobă programul cultural minimal de activități al Casei de cultură a municipiului pentru anul 2012, conform anexei 1, parte integrantă a prezentului contract.

ART.2. Decontarea cheltuielilor efectuate se va face cu respectarea Bugetului de venituri și cheltuieli detaliate pe articole și aliniate ale clasificației bugetare pe anul 2012, aprobat prin HCL 57/3.02.2012, a Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1792/2002 actualizat și a O.U.G. nr. 223/2008 actualizată privind unele măsuri de reducere a unor cheltuieli bugetare.

ART.3. Casa de cultură a municipiului va transmite Biroului învățământ, cultură, culte, sport și societate din cadrul Direcției Comunicare, relații publice și turism, trimestrial, un raport privind realizarea activităților culturale și vizibilitatea acestora în comunitate.

ART.4, în situația în care programul minimal stabilit nu este realizat, ordonatorul principal de credite poate diminua alocația bugetară stabilită inițial, respectiv 700.000 lei pentru anul 2012.

ART.5. Casa de cultură a municipiului Cluj-Napoca se obligă să promoveze Primăria și Consiliul local pe afișele și materialele de promovare a tuturor manifestărilor realizate în cursul anului 2012, cuprinse în programul cultural minimal, la loc vizibil și explicit.

Art. 6. Orice modificare, intervenită pe parcursul derulării prezentului contract, va duce la întocmirea unui act adițional în acest sens, în condițiile legii.

Ari. 7. în caz de reorganizare a Casei Municipale de Cultură, contractul încetează de drept.

ART. 8. Prezentul contract s-a încheiat azi,.............../2012, în două exemplare originale, ambele

având aceeași forță de drept, asigurându-se câte un exemplar pentru fiecare parte.

Municipiul Cluj-Napoca

Primar,.............................

RADU MOISIN


Casa de cultură a municipiului

.MANAGER (director general),

Prof. Dr. Dan BRUDAȘCU

Director ECONOMIC, Ec. Olimpia MOIGRĂDAN

Serviciul juridic - contencios

Compartimentul Avizare - executare contracte

Direcția comunicare, relații publice și turism,

Director,

Grigore Florin MOROȘANU

CONTABIL ȘEF,

Ec. Lucia VIȘAN