Hotărârea nr. 11/2016

Hotărârea 11/2016 - Aprobarea P.U.Z. str. Cometei, pentru schimbare funcţiune zonă, din U.T.R. L3a în U.T.R. M3a; beneficiară: S.C. Autosincron S.R.L.

Consiliul Local al

Municipiului

Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

str. Cometei, pentru schimbare funcțiune zonă din UTR L3a în UTR M3a

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - str. Cometei, pentru schimbare funcțiune zonă din UTR L3a în UTR M3a - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 399634 din 09.11.2015 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal - str. Cometei, pentru schimbare funcțiune zonă din UTR L3a în UTR M3a, beneficiară: S.C. Autosincron S.R.L.;

Având în vedere Avizul de oportunitate 287102/886 din 03.12.2013 și Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 141250/287 din 28.05.2015, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, art. 31 - Reglementarea dispozițiilor tranzitorii, alin (2), aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - str. Cometei, pentru schimbare funcțiune zonă din UTR L3a în UTR M3a. beneficiară: S.C. Autosincron S.R.L., întocmit în scopul stabilirii de reglementări și indici urbanistici după cum urmează:

• UTR M3a - Zona mixtă cu regim de construire deschis, în extinderea UTR M3 adiacentă principalelor artere de circulație, POTmax. = 70% și CUTmax. = 2,2.

Față de str. Cometei construcțiile vor fi retrase la minim 3 m, la minim 4 m față limita posterioară și la minim 3 m față de limita vestică a parcelei.

Art. 2. - Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de 18 luni de la aprobarea noului P.U.G.

Art. 3. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.


țv Ă PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

e*Dan StefaiKTarcea

v,S&fetarul municipiului,

Jr. Auro/4 Roșea

Nr. 11 din 11 ianuarie 2016

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)