Hotărârea nr. 109/2016

Hotărârea 109/2016 - Aprobarea listei obiectivelor de investiţii finanţate din taxa specială de apă în anul 2016.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind asocierea Municipiului Cluj-Napoca cu

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca în vederea exploatării și amenajării unui parc public sub denumirea „Parc Agrobotanic Iuliu Prodan”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind asocierea Municipiului Cluj-Napoca, cu Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Claudia Anastase, Steluța Gustica Cătăniciu, Manuel Chira, Csomo Botond, El Ilayes Arthur Roland, Ioan Horea Florea, Florin Valentin Gliga. Irsay Miklos, Laszlo Attila, Remus Gabriel Lăpușan. Valtăr Marcu, Brândușa Alina Mândru, Molnos Lajos, Nicoleta Niculescu, Petru Iacob Pântea, Teofil Claudiu Peter, loan Pop, Adrian Popa. Liviu Popa. Radu Florin Rațiu, Mihai Sandu. Somogyi Gyula. Marcelus Lucian Suciu, Gheorghc Șurubaru, Constantin Ioan Tomoș, Gheorghe Ioan Vușcan;

Analizând Referatul nr. 63534/451/28.02.2012 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune asocierea Municipiului Cluj-Napoca cu Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca, în vederea exploatării și amenajării unui parc public sub denumirea „Parc Agrobotanic Iuliu Prodan'’;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, actualizată, ale Codului civil și ale Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată:

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.l. Se aprobă asocierea Municipiului Cluj-Napoca. cu Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca, având ca obiect exploatarea și amenajarea unui parc public sub denumirea „Parc Agrobotanic Iuliu Prodan”, în suprafață de 59150 mp. situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Mănăștur nr. 3-5. ce face parte din imobilul teren înscris în C.F. nr. 269007. nr. cad. 269007, proprietatea Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca. conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă darea în administrare a terenului aflat în proprietatea Statului Român. în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, identificat în CF 282564. parte din nr. Topo 24070/1, 24071/1, 24072/1, în suprafață de 1780 mp, către Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca, în vederea realizării unor proiecte universitare.

Art. 3. Se aprobă realizarea obiectivului asocierii în două etape:

ETAPA I. Amenajare parc pe suprafața de 30950 mp, conform Anexei 1 la prezentul contract, ce se va realiza în termen de 4 luni de la data predării de către Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca a terenului aflat în proprietatea sa.

ETAPA II. Amenajare grădină agrobotanică pe suprafața de 28.200 mp., conform Anexei I, ce se va realiza în termen de 3 luni de la finalizarea Etapei I.

Art.4. Obligațiile părților:

 • 4.1. Universitatea de științe agricole și medicină veterinară Cluj-Napoca se obligă:

 • - să acorde Municipiului Cluj-Napoca un drept exclusiv de folosință asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Mănăștur nr. 3-5, ce face parte din imobilul teren înscris în C.F. nr. 269007, nr. cad. 269007, în scopul realizării obiectului acestuia, pe întreaga durată a asocierii;

 • - să nu schimbe destinația convenită prin asociere tară acordul Municipiului Cluj-Napoca;

 • - pe întreaga durată a asocierii, să nu transfere sau să nu constituie în favoarea terților vreun drept real sau de creanță asupra imobilului aportat în asociere;

 • - să nu cedeze, cesioneze sau să transfere unui terț drepturile dobândite prin asociere, Iară acordul Municipiului Cluj-Napoca;

 • - să faciliteze pentru Municipiul Cluj-Napoca obținerea tuturor autorizațiilor necesare exploatării obiectului asocierii, în măsura în care acestea sunt de competența Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca și să sprijine obținerea acelora care sunt de competența altor instituții;

în condițiile în care exploatarea obiectului asocierii va genera venituri de natură economică, să notifice în scris Municipiul Cluj-Napoca cu cel puțin 30 de zile înaintea începerii oricărei activități de natură economică. în vederea negocierii veniturilor asocierii;

- să nu închirieze unui terț amplasamentul care face obiectul asocierii, fără acordul Municipiul Cluj-Napoca;

 • -  să predea terenul care face obiectul asocierii prin proccs-verbal de predare-primire, în termen de cel mult 10 zile, de la data semnării contractului de asociere;

 • - să nu se asocieze în scopul exploatării amplasamentului care face obiectul contractului de asociere, fără acordul Municipiului Cluj-Napoca;

 • - să realizeze proiectul de amenajare pentru etapa II și să îl supună spre aprobare Municipiului Cluj-Napoca/Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - în situația în care, asocierea încetează prin împlinirea termenului, să predea cu titlu gratuit Municipiului Cluj-Napoca toate amenajările realizate, până la acea dată, pe suprafața de 1780 mp, teren aflat în proprietatea Statului Român și în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, acesta devenind proprietarul tuturor amenajărilor realizate, până la acea dată, pe această suprafață;

 • - pentru terenul proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, în suprafață de 1780 mp., pentru care Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca primește un drept de administrare, în vederea realizării unor proiecte universitare care vor fi aprobate de Consiliul local, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca va solicita Consiliului local, stabilirea cotei părți de chirie ce i se cuvine, în cazul în care va realiza venit din închirieri;

 • - pentru terenul proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, în suprafață de 1780 mp., pentru care Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca primește un drept de administrare, în conformitate cu prevederile art. 256 alin. 3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca se obligă să declare acest teren la Direcția Impozite și taxe locale, în termen de 30 de zile de la data semnării contractului de asociere, în vederea stabilirii taxei pe teren.

 • 4.2. Municipiul Cluj-Napoca se obligă:

 • - să acorde Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca un drept de administrare asupra terenului în suprafață de 1780 mp. teren aflat în proprietatea Statului Român și în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca. identificat în CF 282564, parte din nr. Topo 24070/1, 24071/1, 24072/1. Orice proiecte care vizează această suprafață, pentru care Municipiul Cluj-Napoca a acordat Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca un drept de administrare, respectiv orice lucrări de amenajare, exploatare etc. trebuiesc aprobate de Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - să nu schimbe destinația convenită prin asociere, fără acordul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca. Parcul va funcționa sub denumirea de ,.Parc Agrobotanic luliu Prodan”;

 • - să pună în funcțiune parcul în suprafață de 30950 mp., prevăzut în Etapa I. în termen de 4 luni de la data predării de către Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca a terenului aflat în proprietatea sa;

 • - să nu se asocieze în scopul exploatării amplasamentului care face obiectul asocierii fără acordul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca;

 • - să nu închirieze unui terț amplasamentul care face obiectul asocierii, fără acordul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca;

 • - să nu cedeze, cesioneze sau să transfere unui terț drepturile dobândite prin asociere, fără acordul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca;

 • - în condițiile în care exploatarea obiectului asocierii va genera venituri de natură economică, Municipiul Cluj-Napoca se obligă să notifice în scris Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca. cu cel puțin 30 de zile înaintea începerii oricărei activități de natură economică în vederea negocierii veniturilor asocierii;

asocierii. Lucrările de întreținere vor fi stabilite anual și vor fi aprobate de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, respectiv Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca;

 • - să execute, pe cheltuială proprie, toate lucrările de reabilitare, întreținere și bună funcționare a parcului pe toată durata asocierii.

 • - să realizeze proiectul de amenajare pentru Etapa I, proiect care va fi materializat doar după aprobarea acestuia de către Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca;

- în situația în care, asocierea încetează prin împlinirea termenului, să predea cu titlu gratuit Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca toate amenajările realizate, constând în alei și împrejmuiri, până la acea dată, pe terenul proprietatea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca, ce face obiectul asocierii, aceasta devenind proprietara tuturor amenajărilor realizate, până la acea dată, pe această suprafață.

Art. 5. Durata asocierii este de 10 de ani. de la data semnării contractului de asociere, cu

posibilitatea prelungirii cu acordul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca. Intenția de prelungire a contractului de către una din părți va trebui adusă la cunoștința celeilalte părți în scris, cu cel puțin 6 luni înaintea expirării termenului prezentului contract.

Art. 6. Orice modificare a contractului de asociere va fi făcută numai cu acordul scris al ambelor părți asociate, prin acte adiționale întocmite în baza unor hotărâri de consiliu.

Art. 7. Se aprobă Contractul de asociere între Municipiul Cluj-Napoca și Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca, conform Anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică, Direcția urbanism și Direcția economică.

Președinte de ședință.

Dr. Ipan PopNr. 109 din 29 februarie 2012 (Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)

Anexa 1 la Hotărârea nr. 109/2012ANEXA 2 la Hotărârea nr. 109/2012

CONTRACT DE ASOCIERE Nr.        din

ART. 1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

 • 1.1. Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca, cu sediul în Cluj-Napoca, Calea Manastur nr. 3-5, CUI 4288381, reprezentata legal prin Prof.Dr.Doru Pamfil, în calitate de Rector, denumită în continuare U.S.A.M.V.

Și

 • 1.2. MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, prin Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Moților nr. 3, cod fiscal 4305857, reprezentat prin Primar, Radu Moisin denumit în cele ce urmează MUNICIPIUL.

ART. 2. DISPOZIȚII GENERALE

 • 2.1.  Părțile convin încheierea prezentului contract de asociere în conformitate cu dispozițiile art. 36 alin. 2 lit. e, art. 36 alin. 7 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare, cu dispozițiile art. 35 alin. 1 din Legea nr. 273/2006, actualizată, privind finanțele publice locale, cu Legea nr. 279/2011, precum și cu dispozițiile Codului civil.

 • 2.2. In cadrul asocierii, părțile își vor deșfașura activitatea în condiții de independență comercială și juridică specifice asocierii, respectând prevederile prezentului contract.

ART. 3. OBIECTUL ȘI SCOPUL CONTRACTULUI

 • 3.1. Obiectul contractului îl constituie asocierea părților contractante în vederea exploatării și amenajării unui parc public sub denumirea „Parc Agrobotanic Iuliu Prodan”, în suprafață de 59150 mp, situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Mănăștur nr. 3-5, ce face parte din imobilul teren înscris în C.F. nr. 269007, nr. cad. 269007, proprietatea U.S.A.M.V., conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezentul contract, respectiv a suprafeței de 1780 mp, teren aflat în proprietatea Statului Român, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, identificat în CF 282564, parte din nr. Topo 24070/1, 24071/1, 24072/1, pentru care USAMV va primi un drept de administrare, în vederea realizării unor proiecte universitare care vor fi aprobate de Consiliul local.

 • 3.2. Obiectivul asocierii urmează a fi realizat în două etape, astfel:

ETAPA I. Amenajare parc pe suprafața de 30950 mp, conform Anexei 1 la prezentul contract, ce se va realiza în termen de 4 luni de la data predării de către

U.S.A.M.V. a terenului aflat în proprietatea sa.

ETAPA II. Amenajare grădină agrobotanică, pe suprafața de 28.200 mp., ce va fi realizată în termen de trei luni de la finalizarea etapei I.

ART. 4. CONTRIBUȚIA PĂRȚILOR

9                                9

 • 4.1. Contribuția USAMV:

 • 4.1.1. U.S.A.M.V. acordă MUNICIPIULUI dreptul de folosință constituit pe temeiul dreptului de proprietate asupra terenului descris la art. 3. și în scopul arătat la art. 3, pct. 3.1, pe toată durata prezentului contract.

 • 4.1.1.1. Predarea terenului, proprietatea U.S.A.M.V., către MUNICIPIU, în vederea realizării obiectului asocierii va fi făcută pe baza unui proces-verbal de predare-primire, în termen de cel mult 10 de zile de la semnarea prezentului contract.

4.2. CONTRIBUȚIA MUNICIPIULUI:

 • 4.2.1. MUNICIPIUL acordă U.S.A.M.V. dreptul de admninistrare constituit pe temeiul dreptului de proprietate asupra terenului în suprafață de 1780 mp, teren aflat în proprietatea Statului Român, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, identificat în CF 282564, parte din nr. topo 24070/1, 24071/1, 24072/1, în vederea realizării unor proiecte universitare care vor fi aprobate de Consiliul local.

 • 4.2.2. Predarea suprafeței de teren, proprietatea Statului Român, aflat în adminstrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, către USAMV,ce face obiectul dreptului de administrare, va fi făcută pe baza unui proces verbal de predare-primire.

 • 4.2.3. Finanțarea, coordonarea, realizarea și exploatarea obiectului asocierii pe toată durata contractului de asociere, pentru terenul aflat în proprietatea USAMV, descris la art. 3 pct. 3.1.

 • 4.2.4. Acoperirea tuturor cheltuielilor necesare asigurării desfășurării activității obiectului asocierii, constând, dar tară a se limita, în lucrările de amenajare, împrejmuire, iluminat și pază.

  • 4.3. La încetarea asocierii, bunurile ce formează obiectul acesteia vor fi repartizate între asociați după cum urmează:

 • 4.4.1. U.S.A.M.V. va reintra în posesia deplină asupra suprafeței de teren cu care a participat în asociere, descrisă la art. 3 pct. 3.1

 • 4.4.2. MUNICIPIUL va reintra în posesia deplină asupra suprafeței de teren ce face obiectul dreptului de administrare, descris la art. 3 pct. 3.1

 • 4.4.3.  MUNICIPIUL va preda cu titlu gratuit U.S.A.M.V. toate amenajările constând în alei și împrejmuiri realizate pe terenul proprietatea U.S.A.M.V.

 • 4.5. Pe întreaga durată a asocierii, MUNICIPIUL va administra în nume propriu bunurile și activitatea asocierii, promovând în toate acțiunile sale USAMV.

 • 4.6. Pe întreaga durată a asocierii, USAMV va promova în toate acțiunile sale MUNICIPIUL/CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA.

ART.5. DURATA ASOCIERII

 • 5.1. Prezentul contract se încheie pentru o perioadă de 10 de ani, de la data semnării contractului de asociere, cu posibilitatea prelungirii lui, cu acordul părților.

 • 5.2. Intenția de prelungire a contractului de către una din părți va trebui adusă la cunoștința celeilalte părți în scris, cu cel puțin șase luni înaintea expirării termenului prezentului contract.

ART. 6. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

 • 6.1. Obligațiile U.S.A.M.V.:

 • 6.1.1. U.S.A.M.V. acordă MUNICIPIULUI un drept exclusiv de folosință asupra terenului, stipulat în art. 3., pct. 3.1. al prezentului contract, în scopul realizării obiectului acestuia, pe întreaga durată prevăzută la art. 5, pct. 5.1.

 • 6.1.2. U.S.A.M.V. se obligă să nu schimbe destinația convenită prin prezentul contract fără acordul MUNICIPIULUI.

 • 6.1.3. U.S.A.M.V. se obligă ca, pe întreaga durată a asocierii, să nu transfere sau să nu constituie în favoarea terților vreun drept real sau de creanță asupra imobilului aportat în asociere.

 • 6.1.4. U.S.A.M.V. se obligă să nu cedeze, cesioneze sau să transfere unui terț drepturile dobândite prin asociere fără acordul MUNICIPIULUI.

 • 6.1.5. U.S.A.M.V. va facilita pentru MUNICIPIU obținerea tuturor autorizațiilor necesare exploatării obiectului asocierii, în măsura în care acestea sunt de competența U.S.A.M.V. și va sprijini obținerea acelora care sunt de competența altor instituții.

 • 6.1.6. în condițiile în care exploatarea obiectului asocierii va genera venituri de natură economică, USAMV se obligă să notifice în scris MUNICIPIUL cu cel puțin 30 de zile înaintea începerii oricărei activități de natură economică în vederea negocierii veniturilor asocierii.

 • 6.1.7. U.S.A.M.V. se obligă să nu închirieze unui TERȚ amplasamentul care face obiectul asocierii, fără acordul MUNICIPIULUI.

 • 6.1.8. U.S.A.M.V. se obligă să predea terenul menționat la art. 3, pct.3.1 din prezentul contract, prin proces-verbal de predare-primire, conform art. 4.1.1.1.

 • 6.1.9. U.S.A.M.V. se obligă să nu se asocieze în scopul exploatării amplasamentului care face obiectul prezentului contract de asociere fără acordul MUNICIPIULUI.

 • 6.1.10. U.S.A.M.V. va realiza proiectul de amenajare pentru etapa II și îl va supune spre aprobare MUN1C1P1ULUI/CONSILIULUI LOCAL.

 • 6.1.11. U.S.A.M.V. va declara în termen de 30 de zile, de la semnarea prezentului contract, terenul în suprafață de 1780 mp pentru care a primit un drept de administrare, la Direcția de taxe și impozite locale, în vederea stabilirii taxei pe teren, în conformitate cu prevederile art. 256 alin. 3 din Legea nr. 571/2003, privind Codul

Fiscal;

 • 6.1.12. U.S.A.M.V. are obligația de a achita taxa fiscală stabilită pentru terenul în suprafață de 1780 mp pentru care a primit un drept de administrare.

 • 6.1.13. Dreptul de administrare asupra terenului se constituie în favoarea U.S.A.M.V. pentru realizarea unor proiecte universitare care vor fi aprobate de Consiliul local.

 • 6.1.14.  Pentru terenul primit în administrare, USAMV va solicita Consiliului local stabilirea cotei părți de chirie ce i se cuvine, în cazul în care va realiza venituri din închiriere.

 • 6.1.15. U.S.A.M.V. se obligă în situația în care contractul de asociere încetează prin implinirea termenului, să predea cu titlu gratuit MUNICIPIULUI toate amenajările realizate, până la acea dată, pe suprafața de 1780 mp, teren aflat în proprietatea Statului Român, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, ce face obiectul dreptului de administrare, acesta devenind proprietarul tuturor amenajărilor realizate, până la acea dată, pe această suprafață;

6.2. Obligațiile MUNICIPIULUI:

 • 6.2.1. MUNICIPIUL acordă U.S.A.M.V. un drept de administrare asupra terenului în suprafață de 1780 mp, teren aflat în proprietatea Statului Român, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, identificat în CF 282564, parte din nr. topo 24070/1, 24071/1, 24072/1, în vederea realizării unor proiecte universitare care vor fi aprobate de Consiliul local. Orice proiecte care vizează această suprafață, pentru care MUNICIPIUL a acordat U.S.A.M.V. un drept de administrare, respectiv orice lucrări de amenajare, exploatare, trebuiesc aprobate de Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca.

 • 6.2.2. MUNICIPIUL se obligă să nu schimbe destinația convenită prin prezentul contract fără acordul U.S.A.M.V. Parcul va funcționa sub denumirea de „Parc Agrobotanic Iuliu Prodan”.

 • 6.2.3. MUNICIPIUL se obligă să pună în funcțiune parcul în suprafață de 30950 mp., prevăzut la art. 3 pct. 3.2 Etapa I, în termen de patru luni de la data predării de către U.S.A.M.V. a terenului aflat în proprietatea sa.

 • 6.2.4. MUNICIPIUL se obligă să nu se asocieze în scopul exploatării amplasamentului care face obiectul prezentului contract de asociere tară acordul U.S.A.M.V.

 • 6.2.5. MUNICIPIUL se obligă să nu închirieze unui TERȚ amplasamentul care face obiectul asocierii, tară acordul U.S.A.M.V.

 • 6.2.6. MUNICIPIUL se obligă să nu cedeze, cesioneze sau să transfere unui terț drepturile dobândite prin asociere tară acordul U.S.A.M.V.

 • 6.2.7. în condițiile în care exploatarea obiectului asocierii va genera venituri de natura economică, MUNICIPIUL se obligă să notifice în scris U.S.A.M.V. cu cel puțin 30 de zile înaintea începerii oricărei activități de natură economică, în vederea negocierii veniturilor asocierii.

 • 6.2.8.  MUNICIPIUL se obligă să suporte toate cheltuielile legate de realizarea, exploatarea și întreținerea obiectului asocierii. Lucrările de întreținere vor fi stabilite anual și vor fi aprobate de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, respectiv U.S.A.M.V.

 • 6.2.9. MUNICIPIUL se obligă să execute, pe cheltuială proprie, toate lucrările de reabilitare, întreținere și bună funcționare a parcului pe toată durata asocierii.

6.2.10 MUNICIPIUL va realiza proiectul de amenajare pentru etapa I, proiect care va fi materializat doar după aprobarea acestuia de către U.S.A.M.V.

6.2.11. MUNICIPIUL se obligă, în situația în care contractul de asociere încetează prin implinirea termenului, să predea cu titlu gratuit U.S.A.M.V. toate amenajările realizate constând în alei și împrejmuiri, până la acea dată, pe terenul proprietatea U.S.A.M.V., ce face obiectul asocierii, aceasta devenind proprietara tuturor amenajărilor realizate, până la acea dată, pe această suprafață.

ART. 7. FORȚA MAJORA

 • 7.1. în caz de forță majoră părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea obligațiilor contractuale determinată de acest eveniment în condițiile art. 1083 Cod civil.

 • 7.2. Forța majoră este produsă de un eveniment aflat în afara controlului părților, imprevizibil și de neînlăturat, intervenit după intrarea în vigoare a prezentului contract de asociere, care împiedică părțile să-și îndeplinească obligațiile asumate, parțial sau total.

 • 7.3. Partea aflată în caz de forță majoră va notifica celeilalte părți atât apariția cât și încetarea evenimentului, în termen de cinci zile. Lipsa notificării evenimentului în termen decade partea aflată în forță majoră de dreptul de a fi exonerată de răspundere.

ART. 8. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

 • 8.1. Prezentul contract încetează la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat.

 • 8.2. Prezentul contract poate fi reziliat anterior perioadei prevăzute la art.

 • 5.1. numai în urma unei notificări scrise, expediată prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și dacă partea în culpă nu se conformează în termen de 30 de zile de la primirea notificării pentru următoarele motive:

 • 8.2.1. Dacă MUNICIPIUL nu își îndeplinește obligațiile asumate prin prezentul contract, stipulate la art. 4 pct. 4.2 și art. 6 pct. 6.2.

 • 8.2.2. Dacă U.S.A.M.V. nu își îndeplinește obligațiile asumate prin prezentul contract stipulate la art. 4, pct. 4.1 și art. 6 pct. 6.1, urmând a despăgubi MUNICIPIUL pentru toate amenajările/investițiile realizate, ce vor fi evaluate de o persoană independentă, autorizată în condițiile legii.

ART. 9. REGLEMENTAREA LITIGIILOR

 • 9.1. Orice litigiu, neînțelegere sau pretenție decurgând sau având legătură cu prezentul contract de asociere sau încălcarea, încetarea ori invalidarea acestuia, va fi soluționată pe cale amiabilă între părți. în caz contrar, părțile vor supune soluționarea pe calea instanțelor de judecată competente.

ART. 10. DISPOZIȚII FINALE

 • 10.1. Dreptul de proprietate asupra bunurilor aduse de asociați ca aporturi pentru desfășurarea activității conform contractului de asociere sunt reglementate de legea română.

 • 10.2. Modificarea, adaptarea sau completarea prezentului contract se va face numai cu acordul scris al ambelor părți asociate, prin acte adiționale. în caz de prevederi contradictorii între contractul inițial și oricare dintre actele adiționale, relațiile contractuale vor fi guvernate de ultimul act încheiat între părți.

 • 10.3. Funcționarea obiectivului va fi realizată sub denumirea de „Parcul agrobotanic Iuliu Prodan” și însemnele MUNICIPIULUI.

 • 10.4. Părțile acestei asocieri din partea MUNICIPIULUI și a U.S.A.M.V. au autoritatea și puterea de a semna această asociere din partea CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI și a U.S.A.M.V.

încheiat la Cluj-Napoca, în data de________________, în 2 (două) exemplare în

limba română (unul pentru MUNICIPIU și unul pentru U.S.A.M.V.), toate cu valoare de original, câte unul pentru fiecare parte.

U.S.A.M.V. Cluj-Napoca reprezentată prin

RECTOR

Prof.Dr.Doru Pamfil


MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

PRIMAR

RADU MOISIN

DIRECȚIA ECONOMICĂ DIRECTOR

OLIMPIA MOIGRĂDAN

SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS

ȘEF SERVICIU

D.P.M.E.P.

DIRECTOR

IULIA ARDEUȘ

SERVICIUL EVIDENȚĂ PATRIMONIU ȘI CADASTRU ȘEF SERVICIU MIHAELA MIRON

DIRECȚIA TEHNICĂ

DIRECTOR

VIRGIL PORUTIU

SERVICIUL ADMINISTRARE SPAȚII VERZI ȘEF SERVICIU


VASILE MOLDOVAN