Hotărârea nr. 108/2016

Hotărârea 108/2016 - Concursul între asociaţiile de locatari/proprietari „CURĂŢENIE GENERALĂ”.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind încheierea unui contract de comodat cu SC Flora SA, având ca

obiect suprafața de 100 mp. din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Mirăslău nr. 4 ap. 6,

în vederea înființării Secției 5 a Poliției locale și a unui Club al pensionarilor

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind încheierea unui contract de comodat cu SC Flora SA, având ca obiect suprafața de 100 mp. din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Mirăslău nr. 4 ap. 6, în vederea înființării Secției 5 a Poliției locale și a unui Club al pensionarilor -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 64325/48/28.02.2012 al Direcției Poliția locală și al Direcției de Asistență Socială și Medicală prin care se propune încheierea unui contract de comodat cu SC Flora SA, având ca obiect suprafața de 100 mp. din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Mirăslău nr. 4 ap. 6, în vederea înființării Secției 5 a Poliției locale și a unui Club al pensionarilor;

Reținând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă încheierea unui contract de comodat cu SC Flora SA, având ca obiect suprafața de 100 mp. din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Mirăslău nr. 4 ap. 6, identificat în C.F. nr. 251421-C1-U4, provenită din conversia de pe hârtie a C.F. nr. 105654, topo 21445/VI, în vederea înființării Secției 5 a Poliției locale și a unui Club al pensionarilor.

Art.2. (1) Termenul contractului de comodat este de doi ani, de la data semnării.

(2) în cazul în care, la împlinirea termenului, nici una dintre părți nu îl denunță, acesta va fi prelungit succesiv pentru aceeași perioadă pentru care a fost încheiat.

Art.3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Poliția locală și

Direcția de Asistență Socială și Medicală.

Nr. 108 din 29 februarie 2012 (Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)