Hotărârea nr. 103/2016

Hotărârea 103/2016 - Aprobarea P.U.D. construire ansamblu de locuinţe colective S/D+P+3E cu spaţii comerciale şi dotări – str. Aurel Gurghianu nr. 29; beneficiară: S.C. Future Developments Company Impex S.R.L.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind completarea Hotărârii nr. 178/1999

(aprobarea Procesului-verbal nr. 32/25.02.1999 al Comisiei de negociere privind vânzarea spațiilor cu altă destinație construite din fondurile statului, potrivit prevederilor H.G. nr. 505/1998)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 178/1999 - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: El Hayes Arthur Roland și Somogyi Gyula;

Analizând Referatul nr. 57884/22.02.2012 al Comisiei de aplicare a Legii nr. 550/2002 prin care se propune completarea Hotărârii nr. 178/1999;

Reținând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se completează art. 1 al Hotărârii nr. 178/1999 cu un nou aliniat, care va avea următorul conținut:

„ Art. 1 alin.2. Se aprobă Procesul-verbal nr. 2/10.01.2012, privind vânzarea prin negociere directă a diferenței de 2 mp., aferentă spațiului cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Observatorului nr. 1 bloc OS1, ap. 79, către S.C. Microinformatica SRL., proces-verbal care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”

Art. II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.


Nr. 103 din 29 februarie 2012

(Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi) CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

COMISIA DE VÂNZARE A SPAȚIILOR COMERCIALE

ȘI DE PRESTĂRI SERVICII CONFORM LEGII NR.550/2002

PROCES - VERBAL

nr. 2

încheiat azi 10.01.2012

Anexă la Hotărârea nr. 103/2012


la sediul Primăriei municipiului Cluj-Napoca str. Moților nr. 3, cu privire la completarea Procesului-verbal nr. 32 din 25.02.1999, încheiat cu ocazia întrunirii Comisiei de negociere din cadrul Consiliului local în vederea vânzării spațiilor cu altă destinație construite din fondul de stat

Comisia de aplicare a prevederilor L.550/2002. în componența:


consilier municipal ROLAND EL-HA YES consilier municipal         GH.IOAN

consilier municipal SOMOGYIGYULA reprezentant finanțe POP IOAN reprezentant regii locale SABĂU DORIN

  • - președinte^

  • - membru '

  • - membru j

  • - membru;

  • - membru.


I. Prezentare generală — negociere directă - obiectiv:

Spațiul cu altă destinație este situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Observatorului nr. 1, bl. OS1, ap. 79. ’

Comisia a procedat la analizarea îndeplinirii condițiilor prevăzute de Legea nr. 550/2002 și la stabilirea propunerii ce va fi înaintată deliberativului local în vederea completării Procesului-verbal nr. 32 din 25.02.1999, încheiat cu ocazia întrunirii Comisiei de negociere din cadrul Consiliului local în vederea vânzării spațiilor cu altă destinație construite din fondul de stat.

Propunerea comisiei de completare a procesului-verbal nr. 32 constă în vânzarea prin negociere directă a diferenței de 2 mp. aferente spațiului cu altă destinație decât cea de locuință situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Observatorului nr. 1 bloc OS1, ap. 79. Spațiul este evidențiat în C.F. individuală nr. 144643. cu nr. topo 12976/1/LXXIX, cotă din părțile indivize comune de 1,06/100 înscrise în C.F. colectivă 138480, cu teren aferent imobilului în cotă indiviză.

Comisia, a propus ca prețul de vânzare cumpărare să fie de 2.000 euro/mp. Reprezentantul societății a apreciat că suma solicitată este prea mare, prețul oferit de acesta fiind de 750 euro/mp. Președintele Comisiei de negociere a propus ca prețul/mp. să fie de 1.000 euro, preț acceptat în cele din urmă de către S.C. Microinformatica SRL prin reprezentantul său.

Pe cale de consecință, Comisia, în unanimitate a stabilit ca prețul de vânzare să fie de 1.000 euro/mp., care se va achita integral la data semnării actului adițional, în lei, la cursul lei/euro valabil comunicat de B.N.R. la ziua plății.

II. Recapitulație:

Spațiul supus vânzării este situat în municipiul Cluj-Napoca, Observatorului nr. 1, bl. OS1, ap. 79;

Diferența de suprafață solicitată pentru vânzare este de 2mp.

Preț vânzare ADJUDECAT = 2.000 euro. CUMPĂRĂTOR : S.C. Microinformatica SRL.

Plata se face : a). INTEGRAL, la data semnării actului adițional;

Prezentul va fi depus la sediul Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, prin grija secretarului municipiului.

COMISIA :


Președinte : ROLAND EL-HA YES Membrii: VUȘCAN GH.IOAN SOMOGYI GYULA POP IOAN SABĂU DORIN