Hotărârea nr. 10/2016

Hotărârea 10/2016 - Aprobarea P.U.Z. str. Bună Ziua Sud; beneficiar: Jerbaka Farid.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

str. Bună Ziua sud

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - str. Bună Ziua sud - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 379373 din 16.12.2015 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal - str. Bună Ziua sud, beneficiar: Jerbaka Farid;

Având în vedere Avizul de oportunitate nr. 167897/328 din 29.05.2014, Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 247055/401 din 30.06.2015, și Avizul CTATU nr. 201909/636 din 22.09.2015, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, art. 31 - Reglementarea dispozițiilor tranzitorii, alin (1), aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014. așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. (1) și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1, - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - str. Bună Ziua sud, beneficiar: Jerbaka Farid, în scopul parcelării terenului, a modificării încadrării funcționale și a reglementărilor de urbanism existente și stabilirii noilor reglementări aferente funcțiunii propuse, în vederea construirii și amenajării zonei. în zona reglementată, se aprobă stabilirea de noi funcțiuni și reglementări de urbanism, după cum urmează:

UTR MY3 = Zonă mixtă de locuințe colective, activități administrative, comerciale, culturale și altele

Indicatorii urbanistici: POT max. = 40 %. CUT max. = 1,8 mp ADC/ mp. teren.

Regimul maxim de înălțime: (1 -2)S+P+4E+1 Er.

Retragere față de aliniament de minim 7,3 m. de la str. Bună Ziua și minim 3.5 m. față de strada “Y”.

Retragerea față de limita est minim 6 m.

Retragerea față de limita sud minim 6 m.

UTR LY3 = Zona de locuințe individuale și colective mici cu maxim D+P+2E Indicatorii urbanistici: POT max. = 35 %, CUT max. = 0.9 mp. ADC/mp. teren.

Regimul maxim de înălțime: maxim trei niveluri supraterane D+P+2E. Retragere față de aliniament de minim 4,5 m. față de strada "Y”, respectiv 4 m. față de strada “A”.

Retragerea față de limitele laterale minim 5 m. Retragerea față de limitele posterioare minim 4.5 m.

UTR W5 = Spațiu verde, scuar public

UTR LY5 = Zona locuințelor colective medii și înalte

Indicatorii urbanistici: POT max. = 20 % și CUT max. = 1.0 mp. ADC/mp. teren.

Regimul maxim de înălțime: S+P+4E.

Retragerea față de aliniament de 4.5 m.

Retragerea față de limitele laterale și posterioare minim 8 m.

UTR Vpr = Zona verde de protecție față de infrastructura majoră, de protecție sanitară, plantații cu rol de stabilizare a versanților și de reconstrucție ecologică.

Art. 2, - Toate investițiile propuse prin această documentație de urbanism vor fi suportate de


beneficiarii acesteia. Autorizațiile de construire pentru acestea vor fi emise numai după realizarea rețelelor tehnico-edilitare și a rețelei stradale la nivel de strat de rezistență.

In vederea autorizării investițiilor propuse, va fi reglementată dezmembrarea topografică și înscrierea cu titlu de ..drum" a suprafeței de teren necesare pentru asigurarea amprizei străzii „Y”, propuse, la 7.5 m. și a străzii „A”, la 9 m., conform propunerilor. Pentru str. Bună Ziua, va fi rezevat un trotuar de 2.5 m.

Terenul dezmembrat va fi transferat în proprietate publică, conform art. 25 al Regulamentului Local de LIrbanism.

Art. 3. - Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de trei ani de la aprobare.

Art. 4. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de

Urbanism.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ. ®an Ștef"an Turcea


Nr. 10 din 11 ianuarie 2016

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)