CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

C L U J - N A P O C A

P R O C E S - V E R B A L

Încheiat azi, 31 iulie 2014, cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, ședință convocată de către primar.

La apelul nominal se constată că absentează următorii consilieri locali: Claudia Anastase, Lazăr Ovidiu Chifor, Giacomo Dreoni, Horvath Anna, Dan Ioan Morar, Irimie Emil Popa, Doru Mugurel Stoica și Dan Ștefan Tarcea.

Secretarul municipiului - supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare și se obține unanimitate.

Se intonează Imnul de Stat al României.

Președintele de ședință - supune atenției următorul proiect al ordinii de zi:

  • 1.  Proiect de hotărâre privind inițierea demersurilor în vederea înființării unei societăți având ca obiect principal de activitate administrarea Sălii Polivalente din municipiul Cluj-Napoca.

  • 2.  Proiect de hotărâre privind demolarea unei părți din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Cireșilor nr. 1.

Dl. primar - prezintă și susține proiectul de hotărâre referitor la Sala Polivalentă; propune suplimentarea ordinii de zi cu punctele 3 și 4; propune ca punctul 4 să devină punctul 1'.

Președintele de ședință - anunță că cvorumul de ședință este de 19, fiind opt consilieri absenți.

Se supune la vot ordinea de zi, cu modificările propuse de domnul primar, și se obține unanimitate.

Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate:

1' Poiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 408/2013 (constituirea Comisiei de selecție a candidaților în consiliile de administrație ale Regiilor autonome aflate în coordonarea, subordonarea sau sub autoritatea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca).

Președintele de ședință - solicită propuneri pentru înlocuirea doamnei Ioana Sanda

Borza.

Dl. cons. Florian - se autopropune, pentru înlocuirea doamnei Ioana Sanda Borza.

Dl. cons. Moisin - fiind perioada concediilor, propune suplimentarea numărului membrilor comisiei cu doi membri supleanți, pentru a asigura funcționalitatea comisiei în perioada vacanței, propunându-l pe domnul consilier Tomoș, ca supleant.

Dl. cons. Florian - îl propune pe domnul consilier Tarcea, ca supleant.

Dl. cons. Adrian Mureșan - îl propune pe domnul consilier Milășan, ca supleant.

Dl. cons. Moisin - „dacă sunt trei propuneri, nu văd nicio problemă să fie trei supleanți”.

Se supune la vot suplimentarea numărului membrilor comisiei cu trei membri supleanți și se obține unanimitate.

Se supune la vot înlocuirea doamnei Ioana Sanda Borza cu domnul consilier Florian și se obțin 18 voturi pentru și o abținere.

Se supun la vot cele trei propuneri pentru membri supleanți, astfel cum au fost formulate, și se obține unanimitate.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentele aprobate, și se obține unanimitate.

  • 1. Proiect de hotărâre privind inițierea demersurilor în vederea înființării unei societăți având ca obiect principal de activitate administrarea Sălii Polivalente din municipiul Cluj-Napoca.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

  • 2. Proiect de hotărâre privind demolarea unei părți din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Cireșilor nr. 1.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

  • 3. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 din Hotărârea nr. 123/2014 (aprobarea domeniilor, a direcțiilor prioritare și a plafoanelor maximale pentru finanțările nerambursabile acordate în temeiul Legii nr. 350/2005, pentru anul 2014).

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

  • 4. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 408/2013 (constituirea Comisiei de selecție a candidaților în consiliile de administrație ale Regiilor autonome aflate în coordonarea, subordonarea sau sub autoritatea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca).

Discutat ca 1'.

Nemaifiind alte probleme de dezbătut la ordinea de zi, președintele de ședință declară lucrările închise.

Președintele de ședință,

Ec. Florin-Valentin Gliga

Secretarul municipiului,

Jr. Aurora Roșca