CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

C L U J - N A P O C A

P R O C E S - V E R B A L

Încheiat azi, 29 august 2014, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, ședință convocată de către primar.

La apelul nominal se constată că absentează următorii consilieri locali: Csoma Botond, Irimie Emil Popa și Dan Ștefan Tarcea.

Secretarul municipiului - supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare și se obține unanimitate.

Se intonează Imnul de Stat al României.

Președintele de ședință - supune atenției următorul proiect al ordinii de zi:

 • 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 30.06.2014.

 • 2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2014, pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate.

 • 3. Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A. prin aportul în numerar al Municipiului Cluj-Napoca cu destinația achiziționării a 40 de autobuze.

 • 4. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 433/2010 (aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 300.000.000 lei) astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 491/2010, 285/2011, 328/2012, 489/2013, 531/2013, 2/2014 și 170/2014.

 • 5.  Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnice de dezlipire a imobilului cu nr. cadastral 283171, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Govora fn. și atribuirea în proprietate locuri de veci.

 • 6.  Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de dezlipire a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Primăverii fn.

 • 7.  Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de dezlipire a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Câmpeni nr. 3D.

 • 8.  Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 81/2014 (însușirea documentației cadastrale de reapartamentare a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Nicolae Cristea <fostă str. Borzești> nr. 26).

 • 9.  Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului în suprafață de 32 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Fabricii nr. 9, înscris în C.F. nr. 283098 Cluj-Napoca, nr. C.F. vechi 113463 Cluj-Napoca, sub nr. topo. 23833.

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr. 231920/2011 încheiat cu S.C. STANDARD PRESS DISTRIBUTION S.R.L.

 • 11. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei 1 a Hotărârii nr. 138/2014 (aprobarea criteriilor de punctare pentru soluționarea cererilor de locuințe de serviciu și repartizarea acestora în regim de închiriere, formularele de înscriere pe lista de priorități la locuințe de serviciu, documentele justificative pentru întocmirea dosarelor, stabilirea datei și locului de depunere a dosarelor, precum și modul de comunicare a acestor informații către solicitanți).

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea gratuității transportului urban pe mijloacele de transport în comun pe toate liniile, pentru două cadre didactice de la Liceul Special pentru Deficienți de Vedere.

 • 13. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 22.500 lei de la bugetul pe anul 2014 al Direcției de Asistență Socială și Medicală în vederea achiziționării de ghiozdane și rechizite pentru un număr de 450 copii proveniți din familii defavorizate.

 • 14. Proiect de hotărâre privind suportarea din bugetul pe anul 2014 al Direcției de Asistență Socială și Medicală a sumei de 25.920 lei reprezentând cheltuieli pentru asigurarea hranei copiilor beneficiari ai serviciilor acordate în unitatea mobilă din zona rampei de gunoi.

 • 15. Proiect de hotărâre privind acordarea „diplomei de aur” și a unui premiu în sumă netă de 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2014, conform Hotărârii nr. 19/2014, pentru fiecare dintre cele 49 de cupluri clujene care, la data depunerii cererii au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

 • 16. Proiect de hotărâre privind acordarea Diplomei și medaliei Pro urbe și a unui premiu de 2.000 lei (sumă netă) sportivei Cristina Laslo, laureată a titlului mondial, componentă a echipei naționale de handbal feminin a României (junioare sub 18 ani).

 • 17. Proiect de hotărâre privind acordarea unui premiu de 2.000 lei (sumă netă) de la bugetul local pe anul 2014, sportivei Andrea Bogati, campioană mondială la Campionatul Mondial de gimnastică aerobică din Mexic-Cancun (28-30iunie2014).

 • 18. Proiect de hotărâre privind însușirea protocolului de colaborare și alocarea sumei de 44.000 lei din bugetul local pe anul 2014 pentru participarea municipalității clujene la târgul EXPO REAL, organizat în orașul Munchen, Germania, în perioada 6-8 octombrie 2014.

 • 19. Diverse.

Dl. primar - propune suplimentarea ordinii de zi cu punctele 19 b, c, d, e, f, g, h și i; susține urgența și necesitatea proiectelor.

D -na cons. Anastase - având în vedere că a constatat câteva neconcordanțe, solicită ca punctul 19 g să fie dezbătut separat, într-o ședință de îndată sau extraordinară.

Dl. primar - își menține propunerea ca punctul 19 g să fie dezbătut astăzi; arată că există un termen-limită, fiind vorba despre a doua sesiune; dacă proiectul este amânat, nu mai există timp pentru cheltuirea resurselor alocate, potrivit prevederilor legale.

D-na cons. Anastase - „sunt de acord, dar atunci o să vă rog să-mi permiteți, la acel punct, să dezbat mult”.

Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi și se obține unanimitate.

Se supune la vot ordinea de zi, cu suplimentarea propusă de domnul primar, și se obține unanimitate.

Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate:

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 30.06.2014.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2014, pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate.

Comisia I - „aviz favorabil și avem un amendament, în sensul că Anexa 8 se va modifica, astfel: se va introduce o nouă coloană, numită Buget inițial 2014, coloană în care se va introduce, ca rezultat, suma coloanelor Redistribuire sume defalcate din taxa pe valoare adăugată și coloana Propunere buget rectificat 2014”.

Se supune la vot amendamentul Comisiei I și se obține unanimitate.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat, și se obține unanimitate.

 • 3. Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S. A. prin aportul în numerar al Municipiului Cluj-Napoca cu destinația achiziționării a 40 de autobuze.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Dl. cons. Bîldea - dorește să știe dacă municipalitatea dorește introducerea unor linii care să lege cartierele Grigorescu, Gheorgheni și Zorilor.

Dl. primar - răspunde că, pe măsură ce vor fi achiziționate cele 40 de autobuze, Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. a dat asigurări că va începe implementarea proiectului de realizare a liniilor directe între cartiere.

Dl. cons. Țăgorean - solicită ca, la achiziționarea autobuzelor, să se țină cont de interiorul acestora, deorece în tapițeria scaunelor se imprimă mizerie.

Dl. primar - o să transmită solicitarea domnului consilier Țăgorean Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A., pentru a utiliza cel mai bun material în acest sens.

Dl. cons. Chifor - referitor la solicitarea domnului consilier Bîldea, afirmă că, din câte știe, cele 40 de autobuze noi vor înlocui 40 de autobuze uzate.

Dl. primar - arată că nu există 40 de mijloace de transport în comun uzate aflate în circulație; există o flotă funcțională, care va fi suplimentată.

Dl. cons. Chifor - susține că 60% din parcul auto al Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A. este uzat, din punct de vedere tehnic.

Dl. primar - precizează că, astăzi, mijloacele de transport în comun funcționează potrivit condițiilor standard, prevăzute de legile în vigoare, iar cumpărarea de autobuze va ajuta municipalitatea să extindă liniile de transport în comun.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru și patru abțineri.

 • 4. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 433/2010 (aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 300.000.000 lei) astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 491/2010, 285/2011, 328/2012, 489/2013, 531/2013, 2/2014 și 170/2014.

Comisia I - aviz favorabil.

Dl. cons. Șurubaru - viceprimar - „da, la acest punct aș dori să propun un amendament, respectiv, la Lista investițiilor, punctul 4 - Amenajare, modernizare străzi, propunem alocarea sumei de 1.060.882 lei, pentru reparația str. Povârnișului, sumă rezultată din reducerea valorii alocate pentru str. Romul Ladea, cu exact aceeași valoare”.

D -na cons. Anastase - îl întreabă pe domnul consilier Șurubaru - viceprimar, când au fost aprobați indicatorii tehnico-economici pentru str. Povârnișului.

Dl. cons. Șurubaru - viceprimar - răspunde că indicatorii tehnico-economici pentru str. Povârnișului au fost aprobați.

Se supune la vot amendamentul domnului consilier Șurubaru - viceprimar, și se obține unanimitate.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat, și se obține unanimitate.

 • 5. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnice de dezlipire a imobilului cu nr. cadastral 283171, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Govora fn. și atribuirea în proprietate locuri de veci.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

 • 6. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de dezlipire a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Primăverii fn.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

 • 7. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de dezlipire a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Câmpeni nr. 3D.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

 • 8. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 81/2014 (însușirea documentației cadastrale de reapartamentare a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Nicolae Cristea <fostă str. Borz.ești> nr. 26).

Comisia II - aviz favorabil.

Dl. cons. Moisin - o propune pe doamna consilier Horvath - viceprimar.

Se supune la vot amendamentul domnului consilier Moisin și se obține unanimitate.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat, și se obține unanimitate.

 • 9. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului în suprafață de 32 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Fabricii nr. 9, înscris în C.F. nr. 283098 Cluj-Napoca, nr. C.F. vechi 113463 Cluj-Napoca, sub nr. topo. 23833.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr. 231920/2011 încheiat cu S.C. STANDARD PRESSDISTRIBUTIONS.R.L.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

 • 11. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei 1 a Hotărârii nr. 138/2014 (aprobarea criteriilor de punctare pentru soluționarea cererilor de locuințe de serviciu și repartizarea acestora în regim de închiriere, formularele de înscriere pe lista de priorități la locuințe de serviciu, documentele justificative pentru întocmirea dosarelor, stabilirea datei și locului de depunere a dosarelor, precum și modul de comunicare a acestor informații către solicitanți).

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea gratuității transportului urban pe mijloacele de transport în comun pe toate liniile, pentru două cadre didactice de la Liceul Special pentru Deficienți de Vedere.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

 • 13. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 22.500 lei de la bugetul pe anul 2014 al Direcției de Asistență Socială și Medicală în vederea achiziționării de ghiozdane și rechizite pentru un număr de 450 copii proveniți din familii defavorizate.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

 • 14. Proiect de hotărâre privind suportarea din bugetul pe anul 2014 al Direcției de Asistență Socială și Medicală a sumei de 25.920 lei reprezentând cheltuieli pentru asigurarea hranei copiilor beneficiari ai serviciilor acordate în unitatea mobilă din zona rampei de gunoi.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

 • 15. Proiect de hotărâre privind acordarea „diplomei de aur” și a unui premiu în sumă netă de 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2014, conform Hotărârii nr. 19/2014, pentru fiecare dintre cele 49 de cupluri clujene care, la data depunerii cererii au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

 • 16. Proiect de hotărâre privind acordarea Diplomei și medaliei Pro urbe și a unui premiu de 2.000 lei (sumă netă) sportivei Cristina Laslo, laureată a titlului mondial, componentă a echipei naționale de handbal feminin a României (junioare sub 18 ani).

Comisia I - aviz favorabil.

Dl. cons. Florian - consideră că suma acordată ca premiu este prea mică.

D-na cons. Anastase - „vream să-i spun colegului meu Florian că aștept proiectul lui de hotărâre, cu o valoare mai mare pentru oricine în Clujul ăsta”.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

 • 17. Proiect de hotărâre privind acordarea unui premiu de 2.000 lei (sumă netă) de la bugetul local pe anul 2014, sportivei Andrea Bogati, campioană mondială la Campionatul Mondial de gimnastică aerobică din Mexic-Cancun (28-30 iunie2014).

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

 • 18. Proiect de hotărâre privind însușirea protocolului de colaborare și alocarea sumei de 44.000 lei din bugetul local pe anul 2014 pentru participarea municipalității clujene la târgul EXPO REAL, organizat în orașul Munchen, Germania, în perioada 6-8 octombrie 2014.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia VI - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

 • 19. a. Plângerea prealabilă nr. 665/01.08.2014, formulată de către Octavian Mariș, Mihaela-Carmen Mariș, Vaum Botond-Zsolt, Oleg Cociug și Kiss Ildiko, înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 275.470/3, în data de 5 august 2014, prin care solicită revocarea în parte a Hotărârii nr. 130/2011, în sensul înlăturării interdicției de împrejmuire și a prevederilor con form cărora zona de manevră auto din incinta proprie devine o alveolă de întoarcere, la capătul carosabilului, însoțită de Informarea nr. 275.470/43/12.08.2014 a Direcției urbanism.

Comisia III - propune menținerea Hotărârii nr. 130/2011.

D -na cons. Anastase - consideră că plângerea prealabilă trebuie analizată mai detaliat, deoarece petenții au îndeplinit condițiile de urbanism, iar acum au probleme din cauza aceasta.

Dl. cons. Adrian Popa - președintele Comisiei III - arată că „sunt două motive pentru care comisia a spus nu: primul este că se situează într-o zonă de blocuri, unde nu sunt împrejmuiri; deci, nefiind împrejmuiri, ar arăta foarte urât din punct de vedere urbanistic acea împrejmuire, tot a unei locuințe colective; în al doilea rând, ar putea face o adresă dânșii, în ceea ce privește stabilirea accesului..., stabilirea incintei, chiar dacă-i privată, prin care să se declare, împreună cu Comisia de circulație, că se supune tuturor regulilor de circulație pe domeniul public, cum sunt și la marile supermarketuri, începând cu Metro sau marile..., unde spune: se aplică codul rutier, moment în care, atunci, poate interveni și primăria, inclusiv cu ridicare, deblocare, pentru că, într-adevăr, se împrejmuieșete o proprietate într-o zonă, doar pentru a..., că sunt câțiva vecini care le blochează accesul sau ceva de genul ăsta, nu-i o soluție; soluțiile sunt, se găsesc și pe partea astalaltă, plus - dânșii, din documentație și tot, au ținut dintotdeauna să-și împrejmuiască; deci, nu-i doar singurul motiv, că acele mașini parcate, ci, efectiv, au dorit, au lăsat până s-au terminat, s-au (nu se înțelege), acum haideți că există varianta să revenim și să împrejmuim; se creează și un precedent periculos pentru toate celelalte, pentru că imobilul nu este situat într-o zonă cu împrejmuiri; gândiți-vă, vor veni și ceilalți de la blocuri, să-și împrejmuiască proprietatea, un metru în jurul blocurilor, și toate, pentru că aceia sunt în proprietate, pot fi împrejmuite”.

Dl. cons. Pop - consideră că nu poți obliga pe cineva să administreze o chestiune de care n-are nevoie și care-l și încurcă.

D -na cons. Anastase - „chiar dacă am deschis eu subiectul, mie mi se pare că varianta rezonabilă de răspuns rezidă în ceea ce spuneați, domnul Popa, pentru că nu neapărat împrejmuirea e soluția, dar oamenii cred că merită un răspuns, chiar și acesta, care se înregistrează acum pe procesul-verbal, astfel încât oamenii să-l vadă, formula de adresare către Poliția circulație, astfel încât să aibă confortul și beneficiul serviciilor publice, dacă au respectat ceea ce noi le-am cerut, din perspectivă urbanistică; într-adevăr, e precizată clar în speță starea zonei, și nu sunt împrejmuiri, deci n-am fost adepta ideii de împrejmuire, cât a ideii de a găsi o soluție pentru acești oameni; altfel, sunt, cu toate regulile respectate, sunt blocați total”.

Dl. cons. Adrian Popa - președintele Comisiei III - „tot din prisma și acestor experiențe trecute, se fac amendamentele pe tot ce înseamnă noile P.U.Z.-uri , P.U.D.-uri cu acces public nelimitat, tocmai pentru a putea să se dea destinația unui drum sau a unei alveole, să poată să intervină Poliția locală, pentru că, în momentul în care acel drum sau acea alveolă va fi cu acces public nelimitat, se poate interveni, pentru că este vorba de un acces public, nu este vorba doar, strict, de un teren privat; deci, sunt două chestii, proprietatea și destinația de folosință; deci, dânșii pot face asta, dacă consideră că îi va...”.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și se obțin 23 de voturi pentru și o abținere.

19 b. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de locațiune a unor contracte, având ca obiect locuințe construite din fonduri A.N.L., situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 41, bl. M1, M2, M3.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

19 c. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării societății Sala Polivalentă S.A. și a actului constitutiv.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - „aviz favorabil, cu un amendament: în Actul Constitutiv, la art. 75 lit. l, eliminarea prevederii și supunerea spre aprobare Consiliului Județean Cluj ”.

D-na cons. Anastase - „vreau să-l întreb pe domnul Radu Moisin care-i argumentul amendamentului domniei sale”.

Dl. cons. Moisin - președintele Comisiei II - „din cunoștințele mele, nu este o prevedere care să necesite o altă aprobare a chestiunilor operative de administrare, precum organigrama și statul de funcții”.

D -na cons. Anastase - solicită să-i răspundă cineva din „zona juridică” sau cel care a elaborat Actul Constitutiv în forma inițială, dacă nu există o prevedere legală de acest tip care ar putea fi încălcată, în momentul în care este aprobat acest amendament.

Dl. primar - arată că a verificat, împreună cu colegii, Ordonanța nr. 109 și nu există nicio astfel de prevedere legală; precizează că este vorba despre o eroare materială.

Dl. consilier Chifor - propune uniformizarea tarifelor Sălii Polivalente cu cele ale Sălii Sporturilor „Horia Demian”, astfel încât toate entitățile sportive să poată folosi noua sală; susține că, astăzi, doamna Gabriela Szabâ, ministrul Tineretului și Sportului, nu a fost lăsată să viziteze Sala Polivalentă.

Dl. primar - arată că nu are cunoștință despre acest fapt; dacă l-ar fi informat, ca primar, s-ar fi dus împreună cu doamna Gabriela Szabâ pentru a-i prezenta investiția pe care municipiul o realizează; regretă că nu a fost informat, orice membru al Guvernului României fiind binevenit; nu a dat dispoziție nimănui, nu a intervenit și nu a știut.

Dl. cons. Chifor - li s-a spus că nu există aprobare din partea consiliului local, a Primăriei municipiului Cluj-Napoca.

Dl. primar - consideră că era un gest de politețe să fie informat primarul; deplânge faptul că organizațiile de tineret din Cluj nu au primit niciun leu pentru proiectele depuse la guvern; „deci, chiar m-aș fi bucurat să primesc din partea domniei sale o solicitare, să fiu alături de ea, și aș fi fost deschis cu orice membru al guvernului, indiferent de culoare politică, pentru că un primar, în primul rând, reprezintă comunitatea și e deschis față de oricine, dar de acest lucru, repet, acum aflu pentru prima dată de ce îmi spuneți”.

Dl. cons. Chifor - „știți de ce vă spun, domnul primar? Eu sunt un simplu inspector la Direcția Județeană pentru Sport și Tineret, și am dreptul de inspecție și control; dacă eu, ca și un simplu inspector, am dreptul de inspecție și control, un ministru nu poate să aibă dreptul de inspecție și control?”.

Președintele de ședință - dă citire Borderoului de notare a candidaților intervievați pentru desemnarea administratorilor la societatea de administrare a obiectivului Sala Polivalentă, din municipiul Cluj-Napoca - Anexa 2 a Procesului-verbal nr. 297.087/26.08.2014, precum și a proiectului de hotărâre.

Comisia I - propune o remunerație a membrilor Consiliului de Administrație în cuantum de 1.400 de lei, brut.

Se supune la vot amendamentul Comisiei II și se obțin 22 de voturi pentru și două abțineri.

Președintele de ședință - enumeră, în ordinea punctajelor rezultate în urma evaluărilor comisiei, nominalizații pentru funcțiile de membri în Consiliul de Administrație al societății Sala Polivalentă S.A., astfel: Cîmpean Ovidiu Vasile, Călian Petru, Gâspâr Istvân, Macovei Vasile-Dan, Cozea Marinela-Corina și Moldovan Ionuț-Daniel, iar pentru funcția de administrator-economist este nominalizat domnul Daniș Viorel-Nicolae.

Se procedează la vot secret.

D -na cons. Anastase - dă citire procesului-verbal al Comisiei de validare, întocmit cu ocazia votului secret exprimat, astfel: număr total de voturi - 24, valabil exprimate - 24; în urma numărării voturilor, au fost obținute următoarele rezultate: Cîmpean Ovidiu Vasile - 24 de voturi pentru, Călian Petru - 21 de voturi pentru, Gâspâr Istvân - 24 de voturi pentru, Macovei Vasile-Dan - 24 de voturi pentru, Cozea Marinela-Corina - 22 de voturi pentru, Moldovan Ionuț-Daniel - 24 de voturi pentru, Daniș Viorel-Nicolae - 24 de voturi pentru.

Se supune la vot amendamentul Comisiei I și se obțin 23 de voturi pentru și o abținere. Se supune la vot proiectul, cu amendamentele aprobate, și se obține unanimitate.

19 d. Proiect de hotărâre privind modificarea denumirii serviciului public de interes local, din subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca — „Serviciul Public administrare obiective culturale și sportive” și aprobarea organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

19 e. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 270/2014, referitoare la aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Cluj-Napoca, Grup X”.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

19 f. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 din Hotărârea nr. 271/2014, referitoare la proiectul și cheltuielile legate de obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Cluj-Napoca, Grup X”.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

19 g. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 350.000 de lei de la bugetul local pe anul 2014, pentru proiecte și acțiuni cultural-educative, pentru susținerea unor programe de interes public general, regional sau local, acordată în baz.a Legii nr. 350/2005 și a Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local, sesiune de urgență.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

D -na cons. Anastase - reclamă faptul că, în procesul-verbal al comisiei, la rubica „Observații”, în dreptul proiectului Colegiului Tehnic Energetic este trecută o liniuță, neapărând nicio altă observație sau motivație; nu este convinsă că decizia comisiei de a exclude proiectul acestor copii nu este nedreaptă; arată că, la punctul 4 - Uniunea Artiștilor Plastici din România, Filiala Cluj, la rubrica „Observații”, apare o afirmație potrivit căreia au dat copy paste proiectului din ianuarie, care a fost respins; în dreptul Uniunii Artiștilor Plastici din România mai apare, la „Observații”, un argument, și anume lipsa certificatelor de atestare fiscală de la bugetul de stat, care este suficient pentru a respinge documentația, însă faptul că au dat copy paste proiectului din ianuarie nu este un motiv suficient de întemeiat pentru respingerea unei documentații; dorește să știe dacă Consorțiul Studenților din România este parte integrantă a Asociației „Share”, întrucât este propusă finanțarea consorțiului pentru un proiect de training și workshop-uri, „iar Share-ul, probabil ne va spune cineva pentru ce trebuie să primească acei bani”.

Președintele de ședință - face unele precizări cu privire la procedura de vot de la punctul 19 c.

Dl. cons. Moisin - solicită o pauză de cinci minute.

Plenul consiliului local ia o pauză de cinci minute.

Se reiau lucrările ședinței, după pauza de cinci minute.

D-na cons. Anastase - arată că, în ședința ordinară din data de 16 mai 2013, solicitarea de finanțare a Fundației „Share”, în valoare de 260.000 de lei, a căzut la vot (... se termină banda)... precizează că banii publici trebuie justificați, chiar dacă e vorba despre un „salt entuziast” către Cluj - Capitală Culturală Europeană a Tinerilor 2015; arată că, în primă fază, proiectul a picat, având o mare contribuție în acest sens; a fost de acord cu organizarea unei ședințe de îndată în aceeași zi, „dincolo de orice orgoliu politic sau de altă natură”, și acel proiect a trecut, „în 16 mai, în ședința de îndată”; în ședința din data de 22 iunie 2013, „dacă nu mă înșel, a fost chiar ședința aceea de noapte, pentru tineri”, a fost supus atenției consiliului local proiectul privind aprobarea protocolului de parteneriat al municipiului Cluj-Napoca cu Federația „Share” Cluj-Napoca; în cadrul acelei ședințe, fiind președinte de ședință, a formulat două amendamente, care vizau transparența, vizavi de activitatea Fundației „Share”; unul dintre amendamente se referea la postarea pe site-ul primăriei a costurilor, a documentelor justificative privind activitatea acestor tineri, gândindu-se la erorile pe care le făcuseră inițial, în cererea de finanțare; al doilea amendament viza „foaia de parcurs”, adică un raport, o analiză etapizată a activității acestor oameni; „vă reamintesc: cu votul dumneavoastră, al tuturor, mi-au căzut amendamentele, deși nu își doreau altceva decât să fie sprijin pentru o entitate care ar fi putut să bâjbâie, în momentul respectiv”; afirmă că, în ședința din data de 19 iunie 2014, a fost înaintat consiliului local, la „Diverse”, la punctul 27 b, un proiect privind găzduirea evenimentului Capitală Culturală Europeană 2017, „un proiect care venea pe o falie distinctă de Share, și pe care l-am susținut prin vot, pentru că aveam senzația că vine să repare ceva ce nu face Share-ul; eu cred că, prin toate proiectele Share-ului, trebuia să se fi gândit lumea din acea entitate și la găzduirea evenimentului pentru Capitală Culturală Europeană 2017, care, cu certitudine, se afla undeva în analiză europeană de multă vreme; am fost de acord cu finanțarea acelui proiect, mi-ați și confirmat că n-o să fie decontare dublă, adică și prin Share, și am considerat că e din nou un eveniment-avarie, în care încercăm să salvăm ceva pentru comunitate; dacă toate aceste lucruri au fost parcurse și noi nu avem nici astăzi certitudinea că Share își face treaba și a consumat corespunzător banii pe care am fost de acord cu toții să-i finanțăm, până în acest moment, vă rog să mă înțelegeți că nu pot să fiu de acord, a nu știu câta oară, să finanțăm proiectele Fundației Share cu suma de 200.000 de lei, din cei 350.000 de lei finanțați; îmi rezerv dreptul ca, în urma dezbaterilor pe care le generați dumneavoastră, a răspunsurilor pe care le voi primi, să formulez amendamente pe parcurs, de redistribuire, într-o altă manieră, a acestor bani”.

Dl. cons. Bîldea - susține că, în cadrul comisiei, a avut câteva obiecții legate de suma mare alocată federației, care își propune organizarea unui eveniment în noaptea de revelion; consideră că reprezentanții federației nu au comunicat cum trebuie, chiar dacă au făcut lucruri bune, fiind foarte multe semne de întrebare legate de această activitate; a propus, în comisie -„și am zis că și fac amendament, am și semnat așa procesul-verbal” - alocarea sumei de 100.000 de lei pentru „Share”; propune alocarea a 10.000 de lei pentru Colegiul Tehnic Energetic și a 20.000 de lei pentru Asociația „Sens Grup”, „și mai rămân 70.000 de lei, pe care-i putem aloca celor de la Share, după ce avem lămuririle acestea, și eu aș vrea să fac amendament în sensul ăsta”.

Dl. primar - precizează, în calitate de copreședinte al federației, că acest proiect -promovat, la acea vreme, de către domnul Radu Moisin, care era primar interimar, a fost câștigat de tineri; „e un merit extraordinar al lor și al orașului, pentru că avem această realizare”; având în vedere că, anul viitor, Cluj-Napoca va fi Capitală Culturală Europeană a Tineretului, nu crede că acțiunile de mediatizare a evenimentului din 2015 trebuie intensificate încă din 2014; proiectul presupune ca, de la 1 septembrie, să se intre în linie dreaptă cu prezentarea evenimentelor, astfel încât să se creeze o stare de așteptare pe termen scurt; susține că această echipă a lucrat, are un concept bine pregătit și articulat, „eu l-am văzut”, care, după ce va fi aprobat în forurile de specialitate, împreună cu tinerii, va fi prezentat și consiliului local; „partea care va fi de finanțare, evident, ne va fi solicitată, în consecință, și nouă, pentru 2015”; consideră că sumele solicitate sunt modice; „gândiți-vă, un singur oraș în Uniunea Europeană, anul viitor, va avea satutul de Capitală Europeană a Tineretului, și noi stăm să discutăm dacă dăm 200.000 de lei sau nu, când alții vorbesc de zeci de milioane de euro pentru asemenea proiecte; n-am primit un ban de la Guvernul României, din nefericire, deși e parte a acestui proiect național, pentru că și România este reprezentată în acest proiect; n-am primit un ban de la Ministerul Tineretului; federațiile și organizațiile de tineret un proiect n-au reușit primească spre finanțare anul acesta, v-am precizat acest lucru în intervenție; evident, sunt aici reprezentanții, trebuie să dea socoteală pentru fiecare leuț pe care-l cheltuie, cu ce au făcut și ce vor să facă, cu asta sunt de acord până în pânzele albe -transparență deplină și totală, dar nu cred că a lua de aici și a da în altă parte e soluție pentru un obiectiv atât de important pe care-l avem; dacă cineva are o suspiciune de fraudă sau ceva, s-o spună deschis, aici, fără niciun fel de menajament, dar să nu blocăm, repet, un proiect atât de important pentru oraș, care reprezintă emblema noastră pentru mulți ani de aici înainte; e, practic, anticamera sau pașaportul pentru Capitală Culturală Europeană, pentru că, dacă acest proiect nu va fi o reușită, vom avea o problemă și cu celelalte proiecte pe care le vom avea; de aceea, cred: să păstrăm echipa motivată, să-i cerem, conform regulilor publice, explicații -absolut pentru orice ban s-a cheltuit sau pentru orice ban se va cheltui, sunt total de acord cu această regulă de transparență, dar, repet, în condițiile în care mediul privat, vedeți bine, nu se înghesuie să finanțeze nimic și nicăieri, a trebuit să vină Alexandrion de la București să salveze U Jolidon”; le solicită consilierilor locali să susțină proiectul Capitalei Culturale a Tineretului, urmând să ceară explicații raționale, logice pentru fiecare ban cheltuit; le cere reprezentanților Federației „Share” să ofere explicații suplimentare.

D -na cons. Anastase - „domnule primar, eu am ales să abordez acest subiect din perspectiva omului administrației, dumneavoatră ați ales să jucați politic, în acest moment, acest subiect; domnule primar, în momentul ăsta, Clujul, ca gândire și strategie, se împarte în două, sunt două zone care se pot vedea, indiferent cine se uită, bine-intenționat, mai rău-intenționat, sunt două zone: în Cluj știm că noi vom cumpăra autobuze și în Cluj știm că toată imaginea și toate celelalte lucruri trebuie rezolvate de Fundația Share; simt că sunt parte a unei administrații care aruncă niște bani peste gard și așteaptă să se întâmple o minune; domnule primar, nu va fi suficient dacă noi vom spune, la sfârșit: copiii ăștia au greșit; nu va fi suficient; vă rog să mă înțelegeți, dacă ați văzut un plan, articulat, cum ați spus dumneavoastră, un concept articulat, aș fi mândră să-l văd și eu, și bucuroasă; nu l-am văzut, domnule primar, și nu mai sunt de acord să aruncăm banii peste gard; este imposibil ca, în comunicarea publică, în tot demersul pe care oamenii aceștia, care s-au jucat frumos câștigând titlul, este imposibil să nu fi putut să răzbată cinci idei din planul ăla articulat și frumos despre care dumneavoastră vorbeați, dacă, într-adevăr, Fundația Share și-ar fi făcut treaba; eu cred că nu e târziu pentru noi, ca parteneri, ca administrație, să ne intrăm în atribuții și să reparăm sau să creionăm ce vrem să facem cu Clujul ăsta, nu să ne bazăm pe ei; asta era pledoaria mea; dacă vreți, luați-o și politic, și administrativ”.

Dl. primar - arată că proiectul a fost câștigat de către organizațiile de tineret, municipalitatea neputându-și asuma ceva ce nu a câștigat, iar consiliul local este partener în acest demers; este de acord cu doamna consilier Anastase ca membrii consiliului local să primească justificări pentru fiecare leu cheltuit sau cerut; susține că nu există întârzieri în implentarea proiectului; va susține cu mare plăcere orice recomandare sau propunere; „cred că anul viitor trebuie să ne gândim, în proiectul de buget pe care-l vom avea, să vedem, din ceea ce propun, ceea ce noi vom putea finanța și vom putea susține, și eu mă oblig să vin în fața dumneavoastră cu soluții, pentru a putea să susținem acest eveniment important și major al orașului; scuzați-mă dacă ați interpretat-o ca o tentă politică, dar am spus ce am avut pe suflet, nu pot să spun că n-am primit sprijin de nicăieri și că am primit; poate va veni, și să dea Dumnezeu să vină, și probabil că va veni, știu că dumneavoastră aveți posibilitatea să influențați unele decizii, bune, în sensul orașului, sunt convis că și alți colegi o vor face, sunt convins că Guvernul României, până la urmă, nu va rămâne neutru față de reprezentarea României în acest an european al tineretului, dar până vin aceste resurse noi nu putem sta pe loc”; afirmă că susținerea națională era parte integrantă a strategiei, la fel cum se întâmplă în alte țări; susține că doamna Horvath Anna, viceprimar, a reușit să obțină un sprijin guvernamental, din partea Ministerului Mediului; arată că el este primul care ar sesiza o neregulă apărută în cadrul proiectului.

D -na cons. Anastase - „credeți-mă, domnule primar, că, în momentul în care am proiectul ăla, oricare ar fi el, frumos, legat, va avea susținere, dar câtă vreme nu avem nimic, n-avem cum să facem parcursul acela guvernamental; nu sunt adepta ideii de susținere pe simpatie, pe încredere; de regulă, mă duc cu argumente pe care le pot proba într-o urmă scrisă; e deformație profesională, probabil”.

Dl. primar - „ca să fiu sincer, doamna Anastase, proiectul este cel cu care a câștigat titlul Capitala Europeană a Tineretului; ăla-i proiectul, ăla trebuie pus pe masa ministrului; nare nevoie de altceva nimic, ăla doar să-l susțină, cu care România a cîștigat titlul; ăla-i proiectul; restul, evident, aducem contribuții, dar ăla-i proiectul major, cu care a câștigat titlul; acolo sunt niște, dacă l-ați citit, ați văzut că avem niște chestiuni concrete”.

D-na cons. Anastase - „l-am citit, domnule primar; câți pași din proiectul ăla sunt făcuți? Poate să ne răspundă cineva de la Share?”.

Dl. primar - „până la momentul de astăzi, sunt făcuți pașii, până la momentul acesta - instituțional, numai că lipsește finanțarea, inclusiv națională”.

D -na cons. Anastase - „aș vrea să văd doi pași făcuți, explicați coerent de către reprezentanții Fundației Share”.

D-na cons. Horvath - viceprimar - îi transmite domnului consilier Bîldea că aude pentru prima dată aceste obiecțiuni cu privire la celelalte alocări și proiecte; „eu îmi aduc aminte, și aș vrea colegii să îmi confirme sau să îmi infirme, afirmația domniei sale la momentul evaluării din comisie fiind: cu celelalte propuneri ale executivului n-am o problemă; cu Fundația Share, într-adevăr, în consens cu ceea ce s-a spus aici, am obiecțiunile pe care le-ați expus; și, atunci, trebuie să fim mai atenți, probabil, unii la ceilalți, pentru că e de discutat orice”; în ceea ce o privește, au fost câteva proiecte mai „mature” și mai puțin „mature”; explică modul în care a analizat comisia proiectele.

Dl. cons. Bîldea - își prezintă din nou amendamentul, astfel: propune alocarea sumei de 10.000 de lei pentru Colegiul Tehnic Energetic și a sumei de 20.000 de lei pentru Asociația „Sens”, în vederea organizării unui simpozion; susține că nu poate fi de acord cu lipsa de transparență și cu argumentul că în alte orașe lucrurile stau și mai prost; vrea să știe de acum dacă o să apară surprize negative sau pozitive pe parcursul anului 2015, „că va fi prea târziu să aflăm după de ce n-a mers”; a reproșat lipsa de comunicare, „că, altfel, o să părem noi că tot virăm bani unor tineri și nimeni nu știe exact ce se întâmplă, iar presa, pe drept cuvânt, își pune semne de întrebare cu privire la chestiunea aceasta”.

Președintele de ședință - îi solicită domnului consilier Bîldea să identifice o sursă de finanțare pentru amendamentul său.

Dl. cons. Bîldea - răspunde că sursa o reprezintă banii alocați Fundației „Share”.

Dl. cons. Oniga - arată că, atunci când ceri bani unei instituții publice, trebuie să prezinți o fundamentare și un plan de acțiune, din care să rezulte beneficiile pe care le pot obține instituția sau comunitatea, fiind vorba de bani publici; de asemenea, atunci când te adresezi unui minister sau guvernului, trebuie să înaintezi un proiect, un plan de acțiuni, un calendar al acțiunilor și să anticipezi impactul pe care acțiunile l-ar putea avea, dacă ar fi finanțate corespunzător; afirmă că, în luna mai a acestui an, premierul României, aflat în vizită la Cluj-Napoca, a dorit să aibă o întâlnire cu reprezentanții Federației „Share”, tocmai pentru a purta o discuție, în vederea identificării modalităților prin care Guvernul României ar putea să le sprijine, în mod concret, acțiunile; „am ajuns chiar la stadiul la care voiam să desemnăm un consilier al primului-ministru, care să aibă acces direct la cei de la Share, să-i poată susține în orice demers își propun; probabil că nu știți - la fel ca și incidentul de azi-dimineață, nu v-a fost adus la cunoștință -, dar reprezentanții dumneavoastră din federație sau opus acestei întâlniri, considerând că s-ar politiza, vezi, doamne, un astfel de demers”.

Dl. primar - susține că „dacă a fost în campania electorală, au făcut foarte bine că nu s-au amestecat, pentru că am spus un lucru: aceste proiecte nu se fac pe campanie electorală, oameni buni (se suprapun vocile); poate dumneavoastră aveți altă mentalitate și nivel de înțelegere; atât proiectul Capitală Culturală Europeană 2021, cât și proiectul Cluj - Capitală Europeană a Tineretului nu sunt proiecte politice, nu trebuie să fie folosite ca instrumente de campanie de nimeni; am semnat un protocol cu partidele politice în acest sens; l-am semnat, nu l-ați semnat dumneavoastră, dar reprezentanții dumneavoastră, pentru că probabil că această vizită a domnului Ponta, dacă îmi amintesc bine, în mai, a fost exact în campanie electorală; nu putem lega proiectele acestea de campanii electorale, pentru că nu s-au câștigat prin campanii electorale aceste proiecte; sunt proiectele comunității clujene, iar acest titlu reprezintă România și nu trebuie să fie transformat într-un element de campanie; m-ați auzit pe mine să fac din acest proiect un titlu de campanie, pentru un partid sau altul? Nu; acesta este proiectul orașului, proiectul comunității, e proiectul tinerilor, ei l-au câștigat și nici un partid n-are voie să și-l asume”.

Dl. cons. Oniga - „cunoașteți foarte bine cum arată agenda unui premier; dacă s-a întâmplat ca, în momentul respectiv, să fie în Cluj și să aibă disponibilitatea de a se întâlni, întâlnirea nu era una publică, ci era una restrânsă, cu un grup de reprezentanți ai lor și cu premierul, nu văd ce era atât de greu, însă, din nou, reprezentanții dumneavoastră le-au interzis, ba, dacă bine mi-aduc aminte, s-a lăsat chiar cu demisii în Fundația Share, după evenimentul respectiv, ceea ce ne arată, totuși, deschiderea primăriei față de suportul guvernamental: pe de o parte, sărim și spunem vai, că nu ne ajută guvernul, nu ne dă nimica, iar când guvernul vine spre dumneavoastră cu o mână întinsă, îi închidem ușa în nas; asta-i atitudinea”.

Dl. primar - „scuzați-mă, domnule președinte, ca să trag o concluzie: pentru faptul că Victor Ponta, în campanie electorală pentru alegerile europarlamentare, nu s-a întâlnit cu reprezentanții Fundației Share nu finanțează, asta este concluzia dumneavoastră?”.

Dl. cons. Oniga - „nu, domnul primar, pentru faptul că nu i-ați pus pe masă un proiect, cu un calendar, cu niște acțiuni care să fie finanțate, de asta nu-i finanțat nimica; de asta premierul a vrut să se întâlnească cu ei, ca să lămurească lucrurile și procedurile prin care, legal, pot fi ajutați; nu vă pasă de asta, vă pasă doar politizarea”.

Dl. primar - „atunci, o altă întrebare directă: de ce doamna Szabâ nu m-a solicitat azi, să-mi dea un telefon la cabinet, să spună: domnul primar...”.

Dl. cons. Oniga - „haideți, problema-i de orgoliu, că nu v-a sunat personal și, dacă nu v-a deranjat personal, atunci să nu intre în sală”.

Dl. primar - „nu pe mine, instituțional, instituțional”; precizează din nou că nu a știut de vizita doamnei Gabriela Szabâ, orice ministru fiind binevenit la Cluj; arată că aceste proiecte nu sunt politice, nu sunt teme de campanie electorală.

Dl. cons. Oniga - „păi, demonstrați-ne asta, că asta încercăm să facem...”.

Președintele de ședință - „domnul Oniga, incredibil; e chestiune de bun-simț, până la urmă, și de respect pentru colegi; vă rog frumos; doamna viceprimar...”.

D-na cons. Horvath - viceprimar - „mă simt nevoită să iau cuvântul, pentru că facem afirmații sau, cel puțin, insinuări asupra unor persoane care nu sunt prezente, și nu mi se pare corect; mi se pare chiar hilar să insinuăm că anumite persoane, mai precis Farkas Andras, s-a ales cu demisia, ați spus, și-ar fi dat demisia din Fundația Share, fără să știm noi de această motivație...”.

D-na cons. Anastase - „care noi?”.

D-na cons. Horvath - viceprimar - „fără să știm noi, toți ceilalți, dumneavoastră, de exemplu, cu care s-a ținut legătura, ați avut o comunicare inclusiv cu Farkas Andras, nu? Sau noi, oricare dintre noi, care ne-am întâlnit cel puțin din două în două săptămâni cu domniile lor, că nu a fost lăsat să se întâlnească cu oricine, cu premierul, cu oricine; deci, nu cred că așa insinuări... sau trebuie să pornim într-o asemenea direcție, mai ales dacă nu sunt cei vizați în sală - unu la mână; deci, asta chiar aș vrea să vă rog, să nu invocăm, încă o dată, persoane neprezente... bine, n-ați spus, dar de altă demisie eu nu știu; dumneavoastră știți? Oricine, știe? Nu știe, o.k.; deci, haideți, încă o dată, mie îmi place să vorbesc cu nume, cu subiect, cu predicat; pe de altă parte, într-adevăr, este de dorit ca această comunicare, pe linie de guvern, pe linie de colaborare în consiliu, să nu fie pe picior de război, nici între noi, ca și consilieri, nici pe celelalte nivele, și aș vrea să vă rog să încercăm să mergem în această direcție, să vedem cum putem ajuta; dacă, într-adevăr, un ministru, Cetățean de onoare al Clujului, dacă nu mă-nșel, vine în Cluj - am vrut să iau atunci cuvântul, pentru a lămuri - eu nu cred că eu, dacă mâine, viceprimar fiind sau domnul Șurubaru mergem acolo și vrem să intrăm neanunțați - nu știu, a fost anunțată vizita doamnei ministru, n-a fost anunțată - acolo, pe șantier, eu nu cred că dacă doamna ministru, de exemplu, ar fi solicitat întâlnire cu cei de la Share, fiind trecut de luna mai sau..., nu pot să cred și nu vreau să accept lucrurile acestea, că cei de la Share ar avea vreo interdicție să se întâlnească cu domnia sa, cu domnul prim-ministru, din partea căruia, aveți dreptate, într-adevăr, probabil nu vine din două în două săptămâni în Cluj”; solicită ca subiectul să fie abordat într-o manieră constructivă.

D-na cons. Bocșe - referitor la Uniunea Artiștilor Plastici din România, susține că dosarul depus este incomplet; și la sesiunea ordinară domniile lor au depus tot o documentație incompletă.

D -na cons. Anastase - afirmă că, în cazul Uniunii Artiștilor Plastici din România, ar fi fost suficient argumentul lipsei certificatului de atestare fiscală de la bugetul de stat; acesta era un motiv credibil, temeinic și suficient pentru a fi respinsă documentația; întreabă „de ce, premergător acestei afirmații, scrie: au dat copy paste la proiectul din ianuarie, respins? Aici intervine subiectivismul, doamna Mihaiu, aici intervin alte elemente; poate că, din perspectiva conținutului, proiectul era o.k., chiar dacă ar fi dat copy paste, dar, din perspectiva documentelor, tot nu îndeplinea condiția; nuanțele pot să spună foarte multe despre decizie”.

D-na cons. Bocșe - arată că materialul din care a citat doamna consilier Anastase era instrumentul de lucru, intern, al comisiei.

D -na cons. Anastase - mulțumește pentru răspuns; întreabă de ce nu a primit finanțare Colegiul Tehnic Energetic.

D-na cons. Bocșe - susține că a mai existat un proiect incomplet; afirmă că sunt studiate cu precădere proiectele care au un impact masiv asupra comunității și continuitate pe plan regional; arată că nu pot fi finanțate toate proiectele depuse; de asemenea, s-a încercat acoperirea unei palete largi de manifestări culturale.

D -na cons. Anastase - întreabă de ce nu a fost finanțat Colegiul Tehnic Energetic; „n-are nicio observație și, probabil, data viitoare, neștiind ce s-a întâmplat, va da copy paste; poate e un proiect bun, nu știu; n-are nicio observație; cineva, oricine altcineva ne poate răspunde”.

D-na cons. Bocșe - „eu nu vă pot spune ce proiect vor depune...”.

Președintele de ședință - precizează că doamna consilier Bocșe „nu este toată comisia, să răspundă toată comisia, este scris, mă gândesc, într-un raport”; o să le dea ocazia să ia cuvântul și reprezentanților Federației „Share”, însă, înainte, o roagă pe doamna consilier Anastase să dea citire procesului-verbal al Comisiei de validare, întocmit cu ocazia votului secret de la punctul 19 c.

D -na cons. Anastase - dă citire procesului-verbal al Comisiei de validare, întocmit cu ocazia votului secret exprimat la punctul 19 c, astfel: număr total de voturi - 24, valabil exprimate - 24; în urma numărării voturilor, au fost obținute următoarele rezultate: Cîmpean Ovidiu Vasile - 24 de voturi pentru, Călian Petru - 21 de voturi pentru, Gâspâr Istvân - 24 de voturi pentru, Macovei Vasile-Dan - 24 de voturi pentru, Cozea Marinela-Corina - 22 de voturi pentru, Moldovan Ionuț-Daniel - 24 de voturi pentru, Daniș Viorel-Nicolae - 24 de voturi pentru.

Dl. Vlad Pop - reprezentant al Federației „Share” - arată că Adunărea Generală a Federeației „Share” a stabilit, în data de 26 august, prezentarea unui raport lunar în fața consiliului local, primul urmând a fi susținut în cadrul următoarei ședințe din luna septembrie, urmând să conțină ce s-a întâmplat și ce urmează să se întâmple în 2014, planul pentru 2015, precum și prezentarea echipei și a infrastructurii; afirmă că este pentru prima dată când le sunt solicitate aceste documente; le stă la dispoziție consilierilor locali oricând pentru întrebări.

Dl. cons. Florian - susține că 70% din cetățenii Clujului nu știu ce o să se întâmple anul viitor, informarea cetățenilor trebuind să reprezinte o etapă esențială a activității Federației „Share”; solicită permisiunea de a părăsi sala.

Domnul consilier Florian părăsește sala, învoit fiind.

Dl. Bogdan Buta - reprezentant al Federației „Share” - afirmă că, municipiul Cluj-Napoca fiind Capitală Europeană a Tineretului și aspirând la titlul de Capitală Culturală Europeană, s-a creat o confuzie în rândul cetățenilor; explică diferențele dintre cele două proiecte; reiterează ideea începerii campaniei de informare la începutul toamnei; susține că au întreprins mai multe demersuri, încercând inclusiv să stabilească un contact guvernamental; afirmă că a fost numit director „după situația creată cu domnul prim-ministru”, însă, periodic, și-au manifestat intenția de a fi sprijiniți de către acesta (... se termină banda)...

D -na cons. Anastase - îl întreabă pe domnul Bogdan Buta - reprezentant al Federației „Share”, ce au făcut, concret, până acum, de la anterioara finanțare.

Dl. Bogdan Buta - reprezentant al Federației „Share” - răspunde că au avut loc deplasări interne și internaționale, pentru a stabili legături cu celelalte capitale europene ale tineretului și pentru a atrage finanțări private și publice; de asemenea, au realizat materiale de promovare, au participat la târguri internaționale și la diverse organizări de evenimente pentru tineri.

Dl. primar - prezintă activitățile derulate de către Fderația „Share”, pe care le-a solicitat în scris: servicii de redactare a proiectelor de finanțare - A.F.C.N., adică Administrația Fondului Cultural Național, proiecte pentru Erasmus Plus, fondul O.N.G. și fondurile norvegiene; de asemenea, închirierea unui stand în cadrul Conferinței Internaționale de la Malta, dezvoltarea platformei Walkable City, organizarea unor evenimente de tip flash mob, tipărirea de materiale cu ocazia evenimentelor Jazz in the Park, Luna Studentului Clujean și Zilele Municipiului Cluj-Napoca, realizarea de contacte cu diverse capitale europene, negocieri cu partenerii din mediul privat, cum ar fi Microsoft, dezvoltarea platformei de comunicare, participarea la evenimente și atragerea a două concursuri internaționale la Cluj, negocieri cu prestatori de servicii precum McCann Erickson, Novi Sad - stabilirea protocoalelor de colaborare și ajutor în dezvoltarea proiectelor internaționale, pregătirea Forumului European al Tineretului din noiembrie, la Cluj, organizarea Vision Camp 2014, găzduirea delegaților fostelor capitale ale tineretului.

D -na cons. Anastase - îi reamintește domnului Vlad Pop că, la ședința din 22 iunie 2013, a spus că nu are nimic de ascuns și că, chiar dacă au picat amendamentele referitoare la transparență, va prezenta toate documentele.

Dl. cons. Bîldea - îi întreabă pe reprezentanții Federației „Share” dacă este adevărat că primarul sau municipalitatea le-a interzis să participe la întâlnirea cu premierul.

Dl. Bogdan Buta - reprezentant al Federației „Share” - răspunde că nu a existat nicio interdicție.

Dl. cons. Adrian Mureșan - îl întreabă pe domnul Bogdan Buta - reprezentant al Federației „Share”, dacă au avut o solicitare din partea premierului pe care au refuzat-o.

Dl. primar - întreabă dacă se dorește ca acest proiect să devină temă de campanie electorală; „dacă doriți acest lucru, eu mă retrag, vă las și nu mă mai implic sub nicio formă dacă acest proiect devine unul de bâlci, de politică, de campanie electorală”; o să le recomande tuturor, cât timp va fi în această federație, să ferească organizația de partizanatul politic; arată că toate partidele de la această masă au semnat un protocol privind neimplicarea proiectului Capitalei Culturale Europene în campania electorală.

Dl. cons. Bîldea - „domnul primar, nu sunteți corect, pentru că vă faceți campanie, dumneavoastră, săptămânal, cu toate proiectele primăriei; chiar nu sunteți corect, îmi pare rău; dumneavoastră vă faceți campanie, nonstop, pe toate proiectele administrației locale, și bine faceți, aveți dreptul să faceți lucrul ăsta”.

Dl. primar - arată că nu este proiectul său, ci al comunității clujene.

Dl. cons. Bîldea - „toate sunt ale comunității, că din banii lor plătim”.

Dl. primar - „dacă putem avea înțelegerea asta și maturitatea, spre deosebire de alte orașe, județe, din țară sau din altă parte, să spunem: sunt lucruri pe care nu ne certăm, că sunt prea importante pentru dimensiunea noastră națională, europeană, mondială, și putem avea această capacitate - bine, n-o avem - pe mine nu mă veți avea parte la bâlci”; solicită să nu existe certuri pe temele importante, care reprezintă orașul.

Dl. cons. Bîldea - „haideți să vedem cum putem obține sprijin politic sau, mă rog, cum îl numiți dumneavoastră, și de la guvern și de ce nu s-a obținut, pentru că mie mi se pare de-a dreptul incredibil să le fi interzis dumneavoastră chestia asta; mi se pare, pur și simplu, incredibil, și motivația dumneavoastră nu stă în picioare, că, repet, vă faceți campanie, zi de zi, pe toate proiectele administrației, și bine faceți, că aveți dreptul să faceți lucrul ăsta, dar nu puteți interzice sau critica pe ceilalți”.

Președintele de ședință - solicită ca discuția să revină la proiectul în sine.

Dl. cons. Morar - îi întreabă pe reprezentanții Federației „Share” câte au proiecte au depus anul acesta, spre finanțare, la minister, și care sunt motivele pentru care nu au primit finanțare; a întrebat la minister, iar răspunsul a fost că anul acesta, spre deosebire de anul trecut, proiectele au fost întocmite, susținute și argumentate prost; consideră că acceptarea unei întâlniri cu primul-ministru ar fi reprezentat o dovadă de maturitate și înțelepciune din partea reprezentanților Fderației „Share”.

Dl. Vlad Pop - reprezentant al Federației „Share” - răspunde că au depus tot ceea ce înseamnă partea de proiecte-cadru, deoarece federația este formată din 32 de entități, proiecte privind susținerea conferințelor, a dialogului structurat, cu partenerii naționali și internaționali; partenerii naționali au făcut lobby la minister pentru federație și au întrebat de ce nu au fost finanțate proiectele; „acolo este o ceartă în care nu merită să intrăm, pentru că, până la urmă, noi nu dorim să...”.

Dl. cons. Morar - „dar, în urmă cu un an, în aceeași ceartă și în același loc, ați găsit o ușă deschisă, ați depus un proiect bun, care s-a finanțat - unul sau mai multe; în anul acesta ne spuneți că nu s-au finanțat din cauză că Guvernul Ponta nu vrea să dea bani; cam așa ceva înțeleg eu”.

Președintele de ședință - „păi, și nu-i așa, domnul Morar?”.

Dl. cons. Morar - „nu-i deloc așa, din moment ce anul trecut s-au finanțat și același guvern, tot Ponta, pe baza unor proiecte depuse, bune, le-a finanțat”.

Președintele de ședință - solicită ca dezbaterile să se refere la proiectul de hotărâre.

Dl. cons. Morar - o să solicite o informare cu privire la proiectele depuse de către Federația „Share”, la guvern, la minister, precum și argumentele pentru care aceste proiecte nu au trecut, urmând să prezinte rezultatele.

Dl. cons. Șurubaru - viceprimar - arată că reprezentanții Federației „Share” tocmai au spus că, pentru prima ședință din septembrie, vor depune un raport detaliat, cu toate proiectele și acțiunile dânșilor.

D -na cons. Anastase - „dar trebuie înainte de a le da noi niște bani să ne arate ce-au făcut; deci, dați-ne cei 200.000, că, în septembrie, vă arăt ceva; nu puteau devansa cu o săptămână, cu două, să ne spună ceva concret?”.

Dl. cons. Șurubaru - viceprimar - arată că reprezentanții Federației „Share” au spus că, lunar, vor preda un raport cu acțiunile dânșilor; „să vedem că fac acest pas lună de lună”.

Dl. cons. Moisin - anunță că nu participă la vot.

Se supun la vot amendamentele domnului consilier Bîldea și se obțin nouă voturi pentru și 13 voturi împotrivă (domnul consilier Moisin nu participă la vot) - amendamentele nu au trecut.

Se supune la vot proiectul și se obțin 15 voturi pentru, cinci voturi împotrivă și două abțineri (domnul consilier Moisin nu participă la vot) - proiectul a trecut.

Dl. cons. Bîldea - a dorit doar ca reprezentanții Federației „Share” să descrie evenimentele, nevrând să arate că este împotriva lor.

D-na cons. Anastase - „ne-am convins care sunt evenimentele lor”.

19 h. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Clui-Napoca, Grup XII”.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

19 i. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Clui-Napoca, Grup XII”.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

19. Diverse.

Dl. Gheorghe Aștileanu - pictor, persoană cu handicap - arată că a cumpărat, potrivit Legii nr. 112/1996, o locuință situată pe str. Croitorilor nr. 6, cu două camere, pe care, în urma modificărilor legislative apărute în domeniu, a pierdut-o în instanță, fiind la un pas de evacuare; susține că locuința socială care i-a fost atribuită, cu o cameră, fără baie și cu toaletă în curte, nu corespunde necesităților unei persoane cu handicap, neputându-se muta acolo; ținând cont de activitatea sa profesională, notorietatea sa națională și internațională, precum și de faptul că legislația îi dă dreptul la o locuință cu două camere, solicită să-i fie atribuit un alt apartament, cu două camere, la parter, în blocul care urmează să fie construit pe str. Iuliu Coroianu.

Dl. cons. Pop - prezintă experiența sa din Beziers, Franța, unde prefectul era o persoană cu grave dizabilități și care avea respectul întregii comunități; subliniază respectul societății franceze, „care a înțeles ceea ce înseamnă libertatea spiritului ... asta vreau să spun, nu știm să folosim valorile”.

Dl. cons. Bîldea - afirmă că a cerut o informare legată de criteriile de selecție a pensionarilor care vor participa la petrecerea din 1 octombrie.

Dl. primar - arată că Direcția de Asistență Socială și Medicală îi va transmite un răspuns la această solicitare.

Dl. Răzvan Zubașcu - petent - prezintă problema Autorizației nr. 745/2013, despre care consideră că a fost emisă ilegal și pe baza unor documente false; solicită o verificare în teren a situației și a tuturor documentelor.

Dl. cons. Șurubaru - viceprimar - afirmă că știe de situația domnului Zubașcu, care a fost și la dânsul în audiență, dar, deocamdată, așteaptă rezultatul controlului pe care l-a solicitat Poliției locale - Serviciul Control urbanism și disciplina în construcții.

Dl. Răzvan Zubașcu - petent - susține că această construcție i-a pricinuit degradarea propriei locuințe.

Dna. cons. Anastase - îi solicită petentului lămuriri suplimentare legate de situația pe care a prezentat-o.

Dna. Sidonia Medan - locatară a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 38 - susține că are o problemă legată de edificarea, în spatele clădirii în care locuiește, a Centrului pentru persoane vârstnice, din str. Decebal nr. 21; astfel, explică: „geamul bucătăriei mele se învecinează direct, pe o lungime de 3 m., cu clădirea care se va înălța, se va construi etajul 1 și mansardă; în acest caz, eu rămân total fără lumină și aerisire la bucătărie, respectiv la cămară”; arată că a întreprins demersurile necesare, atât la executantul clădirii, cât și la doamna Popescu Ioana; „sper să se țină cont de rugămintea mea ca, pe distanță de trei metri, eventual, să se lase, să nu se obtureze geamul, pentru că este singura sursă de lumină pe peretele estic, iar pe peretele de nord, unde am geamurile camerelor, accesul la lumină este destul de greu ... aș ruga să se facă tot ce se poate și, dacă este cazul, să se deplaseze cu lucrarea în partea ... spre str. Cloșca, unde sunt, în spate, niște blocuri, iar terenul permite acest lucru; chiar am arătat ... mi-au spus că nu se pot extinde decât în sus și pe lateral nu ... că, mă rog, așa prevăd fondurile europene; eu înțeleg asta, dar pe mine m-ar bloca pentru totdeauna și m-ar lăsa ca în închisoare, fără lumină deloc”.

Dl. primar - solicită să-i fie prezentat, lunea viitoare, domnului Virgil Poruțiu -manager de proiect, un extras din procesul-verbal și o asigură pe doamna Medan Sidonia că „tot ce putem, legal, să vă ajutăm vom face în acest sens, după ce mergem la fața locului și vedem încă o dată situația pe care mi-ați expus-o; deci, repet, tot ce putem, legal, fără să compromitem proiectul european, pentru că acest lucru nu-l putem face ... dacă putem, legal, să vă ajutăm, vă asigur că o s-o facem”.

Dl. cons. Țăgorean - ridică problema construirii unei balustrade pentru scările de la Cetățuie; de asemenea, prezintă situația unui centru de colectare a deșeurilor, amplasat pe o proprietate privată, pe B-dul Muncii nr. 83.

Dl. primar - arată că acolo este o problemă legată de proprietatea terenului și că se vor face demersuri pentru demararea unei astfel de investiții.

Mapa președintelui de ședință

 • 1. Adresa nr. 6897/22.07.2014 a Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca, înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 266.524/3, în data de 28 iulie 2014, prin care transmite hotărârile Consiliului de Administrație, adoptate în ședința din data de 22.07.2014.

Adresa a fost luată la cunoștință și repartizată Comisiei I și Comisiei II.

 • 2. Scisoarea deschisă a Asociației Nonprofit de Locatari Bloc A.N.L., situată în municipiul Cluj-Napoca, pe Calea Florești nr. 58B, înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 292.233/3, în data de 20 august 2014, referitoare la posibilitatea cumpărării locuințelor A.N.L.

Adresa a fost luată la cunoștință și repartizată Comisiei II și Comisiei I.

Nemaifiind alte probleme de dezbătut la ordinea de zi, președintele de ședință declară lucrările închise.

Președintele de ședință,

Ec. Florin-Valentin Gliga

Secretarul municipiului,

Jr. Aurora Roșca